A description...

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. T-226

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Šiaulių  rajono  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 21 d. sprendimą Nr. T-206 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-226

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja priešmokyklinio ugdymo organizavimo veiklos ypatumus.

2. Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelis – grupės darbo / veiklos ypatumų visuma, apimanti ugdymo trukmę, teikiamas paslaugas vaikui, pedagogų, dirbančių grupėje (priešmokyklinio ugdymo pedagogo, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, meninio ugdymo mokytojo, neformaliojo švietimo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto, valstybinės ar užsienio kalbos mokytojo, mokytojo padėjėjo ir kitų) skaičių.

3. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

4. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai Savivaldybėje ugdomi bendrojo ugdymo mokyklų, lopšelių-darželių patalpose. Ugdymo procesas vykdomas valstybine lietuvių kalba. Pagal poreikį vaikams teikiama mokyklų specialistų (specialiojo pedagogo, logopedo ir kitų specialistų) švietimo pagalba.

5. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

 

6. Priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos kiekvienų mokslo metų pradžioje ir esant bendruomenės poreikiams, finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams gali būti keičiamos mokslo metų eigoje.

7. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, turintys nedidelių ir vidutinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdomi taikant bendruosius principus ir organizavimo modelius.

8. I modelis:

8.1. Grupė komplektuojama iš priešmokyklinio amžiaus vaikų;

8.2. Grupės veiklos trukmė – 4 val. per dieną (20–33 val. per sav.);

8.3. Grupėje dirba vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

8.4. Gali būti teikiamos paslaugos: vaikų maitinimas; švietimo pagalba (pagal poreikį) neformaliojo ugdymo mokytojo užsiėmimai ir kt.;

8.5. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 5, maksimalus – 20.

9. II modelis:

9.1. Grupė komplektuojama iš priešmokyklinio amžiaus vaikų;

9.2. Grupės veiklos trukmė – ilgesnė nei 4 val. per dieną (daugiau nei 33 val. per sav.);

9.3. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir auklėtojo padėjėjas.

9.4. Gali būti teikiamos paslaugos: vaikų maitinimas; švietimo pagalba (pagal poreikį) neformaliojo ugdymo mokytojo užsiėmimai ir kt.;

9.5. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 10, maksimalus – 20.

10. III modelis:

10.1. Grupė komplektuojama iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Ugdymo turinys diferencijuojamas atitinkamai pagal vaikų amžių ir poreikius;

10.2. Grupės veiklos trukmė – 4 val. per dieną (20–33 val. per sav.);

10.3. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, jeigu joje yra daugiau priešmokyklinio ugdymo vaikų arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, jeigu grupėje daugiau ikimokyklinio amžiaus vaikų. Jeigu bendrojo ugdymo mokyklose esančioje grupėje yra daugiau nei 15 mišraus 3–6 metų vaikų, gali talkinti auklėtojo padėjėjas.

10.4. Gali būti teikiamos paslaugos: vaikų maitinimas; švietimo pagalba (pagal poreikį) neformaliojo ugdymo mokytojo užsiėmimai ir kt.;

10.5. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 5, maksimalus – 20.

11. IV modelis:

11.1. Grupė komplektuojama iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų. Ugdymo turinys diferencijuojamas atitinkamai pagal vaikų amžių ir poreikius;

11.2. Grupės veiklos trukmė – ilgesnė nei 4 val. per dieną (daugiau nei 33 val. per sav.) arba 24 val. per parą 5 dienas per savaitę;

11.3. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, jeigu joje yra daugiau priešmokyklinio ugdymo vaikų arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, jeigu grupėje daugiau ikimokyklinio amžiaus vaikų. Grupės mokytojui talkina auklėtojo padėjėjas.

11.4. Gali būti teikiamos paslaugos: vaikų maitinimas; švietimo pagalba (pagal poreikį) neformaliojo ugdymo mokytojo užsiėmimai ir kt.;

11.5. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 10, maksimalus – 20.

12. V modelis:

12.1. Grupė komplektuojama iš priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

12.2. Grupės veiklos trukmė – ilgesnė nei 4 val. per dieną (daugiau nei 33 val. per sav.);

12.3. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir auklėtojo padėjėjas bei pagal poreikį švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

12.4. Gali būti teikiamos paslaugos: vaikų maitinimas; neformaliojo ugdymo mokytojo užsiėmimai ir kt.;

12.5. Vaikų skaičius grupėje nustatomas atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

13. VI modelis:

13.1. Grupė komplektuojama iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

13.2. Grupės veiklos trukmė – ilgesnė nei 4 val. per dieną (daugiau nei 33 val. per sav.);

13.3. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, jeigu joje yra daugiau priešmokyklinio ugdymo vaikų arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, jeigu grupėje daugiau ikimokyklinio amžiaus vaikų, auklėtojo padėjėjas bei pagal poreikį švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

13.4. Gali būti teikiamos paslaugos: vaikų maitinimas; neformaliojo ugdymo mokytojo užsiėmimai ir kt.;

13.5. Vaikų skaičius grupėje nustatomas atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

14. VII modelis:

14.1. Sezoninė grupė, komplektuojama iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų;

14.2. Grupės veiklos trukmė – 4 val. per dieną (ne ilgiau nei 20 val. per sav.) ir organizuojama vietos bendruomenės poreikius tenkinančiu laiku (pvz., mokinių vasaros atostogų metu);

14.3. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas;

14.4. Minimalus vaikų skaičius grupėje – 5, maksimalus – 20.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Už Aprašo įgyvendinimą atsako Savivaldybės mokyklų direktoriai.

16. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

17. Aprašo papildymus, pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

18. Esant bendruomenės poreikiams, finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams, Aprašas gali būti pildomas arba keičiamas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario(-ių), Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus iniciatyva.