valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2017 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO

NR. 1V-105 „DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS PASITIKĖJIMO LINIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. 1V-35

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-105 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“, 25 punktą ir išdėstau jį taip:

25. Jei pranešime išdėstyto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas Inspekcijos kompetencijai, Inspekcija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos apie galimus pažeidimus informuoja kompetentingą instituciją, nepersiųsdama paties pranešimo (arba kartu su lydraščiu persiųsdama nuasmenintą pranešimą, neatskleidžiant pranešimą pateikusio asmens tapatybės) ir atskiru raštu (jei pranešimą pateikęs asmuo nurodė savo kontaktinius duomenis) apie tai informuoja pranešimą pateikusį asmenį, paaiškindama kreipimosi į kitą instituciją priežastis“.

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                          Renata Planutienė