LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2015 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 17 d. Nr. D1-127

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.3 papunkčiu, Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu ir atsižvelgdamas į Nacionalinio klimato kaitos komiteto 2015 m. vasario 2 d. posėdžio protokolą Nr. D4-27 ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto 2015 m. sausio 13 d. posėdžio protokolą Nr. 107-P-01,

t v i r t i n u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Trečiokas