UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

dėl Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2019 m. kalendoriaus patvirtinimo

 

2018 m. gruodžio 17 d. Nr. V-623

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo penktuoju skirsniu, Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-314 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9, 20, 24 punktais ir siekdamas užtikrinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) rengiamos statistinės informacijos atitikimą Europos statistikos praktikos kodekso principų reikalavimams, informacijos prieinamumą vartotojams bei jos savalaikiškumą:

1. Tvirtinu pridedamą Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2019 m. kalendorių (toliau – Kalendorius).

2. Įpareigoju Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyrių Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka rengti statistines ataskaitas ir kitą informaciją apie situaciją darbo rinkoje bei užtikrinti jų viešinimą ar teikimą kitoms valstybės institucijoms Kalendoriuje nustatytais terminais.

3. Pavedu:

3.1. Užimtumo tarnybos Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Finansų, teisės ir pirkimų departamento

direktorius, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                              Arūnas Marma

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-623

 

 

Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms

2019 m. kalendorius

 

Eil.Nr.

Viešinamos/teikiamos informacijos pavadinimas

Kur viešinama arba kam teikiama 

Informacijos viešinimo/ teikimo terminai

1.

DBAM1 Apie registruotas laisvas darbo vietas ir darbo ieškančius asmenis

teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Sausio 7 d., vasario 6 d.,

kovo 6 d.,

balandžio 5 d., gegužės 7 d.,

birželio 6 d., liepos 5 d., rugpjūčio 6 d., rugsėjo 5 d., spalio 4 d., lapkričio 7 d., gruodžio 5 d.

2.

DBAM2 Apie dalyvavimą darbo rinkos priemonėse

3.

DBAK1 Apie bedarbius pagal atleidimo iš darbo priežastis

Sausio 16 d., balandžio 15 d., liepos 15 d., spalio 15 d.

4.

DBAK2 Apie bedarbius pagal išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją

5.

DBAK3 Apie darbo rinkoje papildomai remiamų ir kitų asmenų dalyvavimą darbo rinkos priemonėse

6.

DBAK4 Apie darbo rinkos paslaugas

7.

DBAK5 Apie bedarbius ir laisvas darbo vietas pagal profesijų grupes

8.

DBAK6 Apie bedarbius ir laisvas darbo vietas pagal ekonominės veiklos rūšis ir įmonės teisines formas

9.

Darbo rinkos rodikliai

http://uzt.lt/darbo-rinka/darbo-rinkos-rodikliai/

Sausio 8 d., vasario 7 d.,

kovo 7 d.,

balandžio 8 d., gegužės 8 d.,

birželio 7 d., liepos 8 d., rugpjūčio 7 d., rugsėjo 6 d., spalio 7 d., lapkričio 8 d.,

gruodžio 6 d.

10.

Ataskaita apie Užimtumo tarnyboje registruotus asmenis, pagal sutartį su statistikos departamentu

https://osp.stat.gov.lt/                           teikiama Lietuvos statistikos departamentui

Metiniai duomenys: sausio 21 d.

Mėnesiniai duomenys: sausio 8 d., vasario 7 d.,

kovo 7 d.,

balandžio 8 d., gegužės 8 d.,

birželio 7 d., liepos 8 d., rugpjūčio 7 d., rugsėjo 6 d., spalio 7 d., lapkričio 8 d.,

gruodžio 6 d.

11.

Šalies darbo rinkos rodikliai

http://uzt.lt/darbo-rinka/situacijos-apzvalga/ 

Sausio 9 d., vasario 8 d.,

kovo 8 d.,

balandžio 9 d., gegužės 9 d.,

birželio 10 d., liepos 9 d., rugpjūčio 8 d., rugsėjo 9 d., spalio 8 d., lapkričio 11 d., gruodžio 9 d.

12.

Darbo rinkos rodikliai teritorijose

13.

Nedarbo žemėlapis

14.

Paklausiausių profesijų dešimtukai

15.

Bedarbių struktūros pokyčiai

http://uzt.lt/darbo-rinka/bedarbiu-strukturos-pokyciai/

Sausio 9 d., vasario 8 d.,

kovo 8 d.,

balandžio 9 d., gegužės 9 d.,

birželio 10 d., liepos 9 d., rugpjūčio 8 d., rugsėjo 9 d., spalio 8 d., lapkričio 11 d., gruodžio 9 d.

16.

Statistiniai rodikliai

http://uzt.lt/darbo-rinka/statistiniai-rodikliai/

 

17.

 

Situacijos darbo rinkoje apžvalga

 

http://uzt.lt/darbo-rinka/situacijos-apzvalga/;

https://osp.stat.gov.lt/;                           

teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms valstybinėms institucijoms

Sausio 14 d., vasario 13 d.,

kovo 14 d.,

balandžio 11 d., gegužės 14 d.,

birželio 13 d., liepos 11 d., rugpjūčio 13 d., rugsėjo 12 d., spalio 11 d., lapkričio 14 d., gruodžio 12 d.

18.

Darbo rinkos tendencijos

http://uzt.lt/darbo-rinka/

vasario 19 d., gegužės 20 d.,

rugpjūčio 20 d., lapkričio 20 d.

19.

Darbo rinka skaičiais

http://uzt.lt/darbo-rinka/statistines-atasakaitos/

kovo 15 d.

_________________