herbas 130301

 

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. DI-231

„DĖL NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO RENGIMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 22 d. Nr. DIE-448    

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. DI-231 „Dėl Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. Nuotolinių lošimų rūšys. Šiame skyriuje rekomenduojama išvardyti visų organizuojamų nuotolinių lošimų rūšių (nuotolinis lošimas A kategorijos automatais, nuotoliniai stalo lošimai, nuotolinis lošimas B kategorijos automatais, nuotoliniai stalo lošimai gyvai, nuotolinis bingo lošimas, nuotolinis totalizatoriaus lošimas, nuotolinio lošimo lažybos) pavadinimus.“

1.2. Papildau 141 punktu ir jį išdėstau taip:

141. Reglamento priedas Nr. 7 „Nuotoliniai stalo lošimai gyvai“. Reglamento priede Nr. 7 „Nuotoliniai stalo lošimai gyvai“ (toliau – Priedas Nr. 7) skyrius siūloma dėstyti tokia tvarka:

141.1. Lošimų pavadinimai. Šiame skyriuje rekomenduojama išvardyti visų organizuojamų nuotolinių stalo lošimų gyvai pavadinimus lietuvių bei anglų kalbomis (nuotolinio stalo lošimo gyvai pavadinimas anglų kalba turi atitikti įrenginio, kuriame įdiegti nuotoliniai stalo lošimai gyvai, sertifikate nurodytą pavadinimą). Taip pat rekomenduojama nurodyti įrenginių, kuriuose įdiegti nuotoliniai stalo lošimai gyvai, gamintojus bei Priedo Nr. 7 dalį, kurioje pateikiamos konkrečios atskirų nuotolinių stalo lošimų gyvai taisyklės.

141.2. Bendroji dalis, kurioje nustatomos bendrosios nuotolinių stalo lošimų gyvai taisyklės, taikomos visiems organizuojamiems nuotoliniams stalo lošimams gyvai.

141.3. Specialiosios atskirų nuotolinių stalo lošimų gyvai taisyklės, kuriose aprašoma lošimo esmė, lošėjo veiksmų seka ir eiliškumas lošiant nuotolinį stalo lošimą gyvai. Nuotolinio stalo lošimo taisyklėse siūloma nustatyti:

141.3.1. kaip lošti lošimą, aprašant atvaizduojamų lietimo (paspaudimo) sričių paskirtis, lošimo ciklo pradžią ir pabaigą, didžiausią ir mažiausią lošėjų, galinčių vienu metu dalyvauti nuotoliniame stalo lošime gyvai skaičių, krupje (jei jis dalyvauja lošime) atliekamus veiksmus;

141.3.2. galimus statymus, nurodant didžiausią ir mažiausią įmoką (statymą), imamą už dalyvavimą nuotoliniame stalo lošime gyvai, kiek laiko skiriama statymams atlikti ar sprendimams priimti;

141.3.3. galimas laimėjimų grupes nuotoliniuose stalo lošimuose gyvai. Šioje dalyje siūloma nurodyti, kokie gali būti laimėjimai lošimo cikle (pagrindinio lošimo laimėjimai, papildomo lošimo laimėjimai ir kt.);

141.3.4. laimėjimų ir statomų sumų santykius, laimėjimų apskaičiavimo taisykles, didžiausio galimo laimėjimo sumą;

141.3.5. Taisykles, kuriomis vadovaujamasi, atsiradus techninių sutrikimų arba įvykus žmogiškajai klaidai (pvz.: ruletės kamuoliukas iškrenta iš ruletės rato ar krupje rankų, korta padalinama ar atverčiama per anksti ir kiti panašūs atvejai).“

1.3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Priežiūros tarnyba tvirtindama reglamentą atsižvelgia, ar reglamento nuostatos, išsamios, tikslios, aiškios, logiškos ir suderintos viena su kita, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, Azartinių lošimų įstatymą ir kitus norminius teisės aktus, tiesiogiai reguliuojančius lošimų organizavimą, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, ar reglamentas parengtas laikantis šių rekomendacijų ir ar reglamente nurodytos lošimų taisyklės atitinka lošimų gamintojų parengtus aprašymus.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas                                                            Arnoldas Dilba