LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR 1-298 „DĖL 2014–2020 m. europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. kovo 9 d. Nr. 1-61

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir papildau II skyrių nauju 2 skirsniu:

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 06.3.1-LVPA-V-104 „GAMTINIŲ DUJŲ perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra

 

1.  Priemonės aprašymas

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie Veiksmų programos 6.3.1 konkretaus uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką įgyvendinimo.

1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. Programinės ir technologinės įrangos, reikalingos efektyviam perdavimo sistemos eksploatavimui ir valdymui užtikrinti diegimas, siekiant sukurti pažangias dujų perdavimo sistemas.

1.3.2.  Esamų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių modernizavimas, diegiant pažangiosios infrastruktūros elementus.

1.3.3.  Naujos pažangios gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros ir jų priklausinių plėtra.

 

 

1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys dujų perdavimo tinklus.

1.5.    Netaikoma.

1.6.    Netaikoma.

1.7.    Netaikoma.

 

 

2.  Priemonės finansavimo forma

2.1. Negrąžinamoji subsidija.

2.2. Netaikoma.

 

3.  Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

 

4.  Atsakinga įgyvendinančioji institucija

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

 

5.  Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų programų priemonių

Papildomi reikalavimai netaikomi.

 

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.345

„Herfindahl -

Hirschman energijos

importo indeksas

Lietuvos gamtinių

dujų rinkoje“

HHI

indeksas

 

5000

3333

R.S.346

„N-1 kriterijaus įvykdymo gamtinių dujų sektoriuje lygis“

Proc.

106

186

P.S.347

„Nutiestų magistralinių dujotiekių ilgis“

km

0

110

P.S.346

„Panaudojant išmaniąsias technologijas modernizuotos dujų skirstymo stotys“

 

Skaičius

3

5

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                             (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

47.208.063

0

47.208.063

0

0

0

47.208.063

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

5.792.400

0

5.792.400

0

0

0

5.792.400

3.   Iš viso

53.000.463

0

53.000.463

0

0

0

53.000.463

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015-03-03 raštu Nr. ((24.37)-5K-1425625)-6K-1502041