LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 06.1.1-TID-V-503 PRIEMONĖS „TEN-T GELEŽINKELIŲ TINKLO ATNAUJINIMAS IR PATOBULINIMAS, SKIRTINGŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO SĄVEIKOS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO

 

2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 3-465(1.5 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo  tarp institucijų, įgyvendinant  2014 –2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Rimantas Sinkevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m. lapkričio 10 d. raštu

Nr. ((24.39)-5K-1522178; 5K-1523115)-6K-1508245

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos  

2015 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. 1.2-784

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-465(1.5 E)

 

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS

6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“

06.1.1-TID-V-503 PRIEMONĖS „TEN-T GELEŽINKELIŲ TINKLO ATNAUJINIMAS IR PATOBULINIMAS, SKIRTINGŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO SĄVEIKOS GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės).

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir Transporto investicijų direkcija (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 289 434 781 euro (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų keturių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro), iš kurių iki 289 434 781 euro (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų keturių šimtų trisdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro) – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos. Iš jų 22 153 377 eurai (dvidešimt du milijonai vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt septyni eurai) sudaro veiklos lėšų rezervą. Projektų sutartys dėl veiklos lėšų rezervo sumos gali būti pasirašomos tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo skiriamas veiklos lėšų rezervas prioritetui, kurį įgyvendina priemonė, įgyvendinti. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

8. Priemonės tikslas – patobulinti geležinkelių sistemą, didinti transeuropinio transporto tinklo (toliau – TEN-T) geležinkelio linijų pralaidumą, gerinti eismo saugą.

9. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1.                       1435 mm pločio vėžės geležinkelių infrastruktūros įrengimas I transporto koridoriuje („Rail Baltica“);

9.2. 1520 mm pločio vėžės geležinkelių infrastruktūros atnaujinimas, patobulinimas ir plėtra (įskaitant antrųjų kelių tiesimą ir elektrifikavimą) IX B transporto koridoriuje;

9.3. naujų geležinkelių transporto eismo valdymo ir kontrolės sistemų diegimas;

9.4. Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (toliau – ERTMS) diegimas naujose 1435 mm pločio vėžės TEN-T geležinkelių linijose.

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2016 m. I ketvirtį. 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galima pareiškėja yra AB „Lietuvos geležinkeliai“, galimi partneriai yra savivaldybių administracijos, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

12. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.  

13.  Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas ar kartu su partneriu.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:

15.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu  Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, pirmojo tikslo „Didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ pirmąjį uždavinį „Įrengti naują, atnaujinti ir tobulinti esamą tarptautinės ir vietinės reikšmės geležinkelių infrastruktūrą (įskaitant naujų projekto „Rail Baltica“ geležinkelio kelių ir antrųjų geležinkelio kelių bei aplinkkelių tiesimą), įgyvendinti naujus kontrolės, valdymo ir signalizacijos, energijos posistemių projektus (įskaitant geležinkelių linijų elektrifikavimą)“. Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai pateikiami Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“.

15.2. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“. Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai pateikiami Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“.

16. Vykdant Aprašo 9.1 arba 9.4 papunkčiuose nurodytas projekto veiklas, projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą, t. y. pagal Transporto prioritetinę sritį.

17. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

18. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

19. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka.

20. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

21. Projektu turi būti siekiama vieno produkto rodiklio ir vieno rezultato rodiklio iš išvardytų stebėsenos rodiklių, kurių skaičiavimo aprašai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-metu-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-stebesenos-rodikliu-skaiciavimo-aprasas) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/lietuvos-respublikos-susisiekimo-ministerijos-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-prioritetu-igyvendinimo-priemoniu-igyvendimo-plane-numatytu-nacionaliniu-stebesenos-rodikliu-skaiciavimo-aprasai):

21.1. „Vidutinis keleivinio traukinio greitis rekonstruotuose ir atnaujintuose TEN-T tinklo geležinkelių ruožuose“, kodas R.S.337;

21.2. „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio TEN-T tinkle linijų ilgis“, kodas P.B.212;

21.3. „Geležinkelių, kuriuose įrengta ar patobulinta signalizacijos sistema (įskaitant ERTMS), ilgis“, kodas P.N.501.

22. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

22.1. Pareiškėjas turi būti įvykdęs bent vienos veiklos, nurodytos Aprašo 9 punkte, viešųjų pirkimų procedūras ir jos viešųjų pirkimų dokumentus suderinęs su įgyvendinančiąja institucija iki paraiškos pateikimo. Paraiškos pateikimo dieną neturi būti nesibaigusių teisminių ginčų (jeigu tokių buvo) dėl vykdytų viešųjų pirkimų.

22.2. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 3 priede „Viešųjų pirkimų grafikas“, ir jį suderinęs su įgyvendinančiąja institucija.

22.3. Jeigu įgyvendinant projektą planuojama pasirašyti kelias veiklos viešųjų pirkimų sutartis, pareiškėjas turi užtikrinti nepertraukiamą projekto įgyvendinimo eigą: pirmoji viešųjų pirkimų sutartis turi būti sudaryta ir suderinta su įgyvendinančiąja institucija iki paraiškos pateikimo, o paskesnės viešųjų pirkimų sutarties sudarymo data negali būti vėlesnė nei prieš tai sudarytos viešųjų pirkimų sutarties darbų atlikimo termino pabaigos data.

22.4. Iki paraiškos pateikimo turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija:

22.4.1. patvirtintas statinio projektas;

22.4.2. gautas statinio projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti;

22.4.3. jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas (partneris) iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ir atrankos išvadą (kopija);

22.4.4. jeigu, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pareiškėjas (partneris) argumentuotai raštu informuoja, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, arba pateikia atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo kopiją;

22.4.5. jeigu planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma nustatyti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumą vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos planuojamos ūkinės veiklos poveikio įgyvendintoms įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (kopija);

22.4.6. gautas statybą leidžiantis dokumentas;

22.4.7. įgyvendinant projekto veiklas, susijusias su geležinkelių struktūrinių posistemių patobulinimu, – paskelbtosios ir (ar) paskirtosios įstaigos išduotas tarpinės struktūrinio posistemio patikros sertifikatas, vertinimo įstaigos išduota saugos vertinimo ataskaita, parengta vadovaujantis 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 402/2013, kuriuo nustatomas bendrasis saugos būdas, susijęs su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 402/2013) (jeigu pavojaus analizę ir įvertinimą atlikti privaloma).

23. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

24. Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektai, kuriuose numatyta geležinkelių elektrifikavimo veikla, turi aktyviai prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo.

25. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, turi būti sudaroma jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai). Po paraiškos pateikimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį galima keisti tik suderinus su įgyvendinančiąja institucija. Po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms. Pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

25.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

25.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

25.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

25.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

25.5. prieš teikdamas paraišką iki valstybės projektų sąraše nustatytos datos pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų produktų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių pasiskirstymo.

26. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, įskaitant de minimis pagalbą, neteikiama.

27.  Geležinkelių infrastruktūros, energijos, kontrolės, valdymo ir signalizacijos struktūrinių posistemių projektams turi būti taikomi atitinkamos techninės sąveikos specifikacijos reikalavimai.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

28.  Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

29. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

30. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat visos netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

31.  Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti.

32. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

 

 

 

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Tinkama finansuoti (jeigu neviršija 5 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų), išskyrus žemės nuomos išlaidas.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidas.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1.   įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

 

2.   įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

 

3.   naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas (išlaidas).

5.

Projekto vykdymas

Netinkamos finansuoti, išskyrus investicijų projekto parengimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkama finansuoti.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

33. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma:

33.1. nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas;

33.2. paraiškos parengimo išlaidos.

34. Kryžminis finansavimas netaikomas.

35. Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos visos išlaidos, kurios patirtos įgyvendinant patobulintų geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių projektus, kai projektavimo ar statybos metu buvo nesilaikoma atitinkamų techninės sąveikos specifikacijų reikalavimų ir Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) neišdavė leidimo pradėti naudoti patobulintą geležinkelių sistemos struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

36. Galimas pareiškėjas pagal Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktą teikia Ministerijai projektinį pasiūlymą įtraukti projektą į valstybės projektų sąrašą (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede „Projektinis pasiūlymas“. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimas pareiškėjas turi pateikti:

36.1. investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt; atsižvelgiant į projekto investavimo objekto tipą, pateikti projekto įgyvendinimo alternatyvų, išnagrinėtų vadovaujantis Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, patvirtintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (protokolo Nr. 35) ir skelbiamos ES struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, nustatytais reikalavimais, analizės rezultatus:

36.1.1. vertinant projekto investavimo objekto tipą – naujų inžinerinių statinių statyba, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

36.1.1.1. naujų inžinerinių statinių statyba;

36.1.1.2. esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

36.1.1.3. inžinerinių statinių nuoma / panauda;

36.1.1.4. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje;

36.1.2. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

36.1.2.1. inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

36.1.2.2. esamų inžinerinių statinių keitimas;

36.1.2.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje;

36.1.3. vertinant projekto investavimo objekto tipą – esamų inžinerinių statinių keitimas, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

36.1.3.1. inžinerinių statinių keitimas į technologiją A;

36.1.3.2. inžinerinių statinių keitimas į technologiją B;

36.1.3.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje;

36.2. investicijų projekto skaičiuoklę, kuri yra skelbiama interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

37.  Ministerija projektinius pasiūlymus vertina ir sudaro valstybės projektų sąrašus, vadovaudamasi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

38.  Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. 

39.  Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją per iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka iki valstybės projektų sąraše nustatyto paraiškos pateikimo termino pabaigos (iki paskutinės kvietime nurodytos dienos 24 val.). Jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, paraiška teikiama įgyvendinančiajai institucijai raštu kvietime nurodytu adresu iki kvietime nurodyto paraiškų priėmimo laiko pabaigos. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija.

40.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

40.1. kiekvieno partnerio deklaraciją, jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu
(-iais) (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

40.2. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną, jeigu yra prašoma apmokėti PVM išlaidas iš ES struktūrinių fondų lėšų arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

40.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

40.4. informaciją apie iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (informacijos pateikimo forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt);

40.5. finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus – pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) pažymas, patvirtinančias pareiškėjo ir (ar) partnerio indėlį finansuoti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo ir (ar) partnerio vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

40.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, kuri atitinka Aprašo 25 punkte nustatytus reikalavimus;

40.7. patvirtintą statinio projektą;

40.8. statinio projekto ekspertizės aktą su išvada, kad projektą galima tvirtinti;

40.9. projektui įgyvendinti reikalingus statybą leidžiančius dokumentus;

40.10. bent vienos projekto veiklos pasirašytos viešųjų pirkimų sutarties kopiją ir kitus šių viešųjų pirkimų dokumentus, suderintus su įgyvendinančiąja institucija, ir projekto viešųjų pirkimų grafiką, suderintą su įgyvendinančiąja institucija;

40.11. įgyvendinant projekto veiklas, susijusias su geležinkelių struktūrinių posistemių patobulinimu, – paskelbtosios ir (ar) paskirtosios įstaigos išduotą tarpinės struktūrinio posistemio patikros sertifikatą, vertinimo įstaigos išduotą saugos vertinimo ataskaitą, parengtą vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 402/2013 (jeigu pavojaus analizę ir įvertinimą atlikti privaloma);

40.12. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija nėra prieinama viešai ar registruose;

40.13. pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymus (CV) bei paskyrimo projekto vadovu ir projekto finansininku įsakymų kopijas; gyvenimo aprašymuose turi būti įrašytas darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis administruojant ES lėšomis finansuojamus projektus, įgūdžiai, kalbų mokėjimas ir kita naudinga informacija;

40.14. geležinkelių sistemos struktūrinių posistemių patobulinimo projektams – VGI sprendimą dėl leidimo pradėti naudoti patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje reikalingumo;

40.15. kai teikiama paraiška dėl geležinkelių sistemos energijos, kontrolės, valdymo ir signalizacijos struktūrinių posistemių patobulinimo projektų ir taikomos Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidinioProjektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga)“ sąlygos, tokiu atveju negalioja 40.3, 40.7–40.9 papunkčiuose numatyti reikalavimai – vietoj jų pareiškėjas privalo pateikti techninę užduotį.

41. Visi Aprašo 40 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės. Jeigu priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką. Jeigu pareiškėjas yra anksčiau pateikęs įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 40 punkte išvardytus dokumentus ar jų dalį, pakartotinai šių dokumentų gali neteikti, bet privalo nurodyti, kokiu raštu dokumentai įgyvendinančiajai institucijai buvo pateikti.

42. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše.

43.  Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

44. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

45.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

46. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

47. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

48.  Paraiška atmetama dėl Apraše ir Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nurodytų priežasčių juose nustatyta tvarka. Paraiška taip pat atmetama, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 40 punkte nustatytų dokumentų arba nepatikslina informacijos šiuose dokumentuose. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

49. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

50. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

51. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

52. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos trišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų, įgyvendinančiosios institucijos ir Ministerijos.

53.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

54. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

54.1. arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

54.2. arba kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas. 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

55.  Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

56.  Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

57. Turi būti užtikrintas projekto veiklų investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

58. Projektų įgyvendinimo priežiūrai bus sudaromas projektų priežiūros komitetas. Projektų priežiūros komiteto sudėtį tvirtina Ministerija. Projektų priežiūros komiteto sudarymo ir veiklos principai nustatomi šio komiteto darbo reglamente.

59.  Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Statybos darbų projektas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, o rangos darbų sutartys turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus.

60. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai, kurie bus pradėti po Aprašo patvirtinimo, būtų vykdomi vadovaujantis konkursų sąlygomis, parengtomis vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 „Dėl standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“, o rangos darbų sutartys turi būti parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidiniu „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygos (Raudonoji knyga)“ (išskyrus tuos atvejus, kai projektu numatoma tobulinti geležinkelių sistemos energijos, kontrolės, valdymo ir signalizacijos struktūrinius posistemius, tuomet sutartys gali būti parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidiniuProjektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga)“); kai perkamos prekės ir paslaugos, sutarčių sąlygos turi būti parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29  d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ patvirtintomis prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygomis.

61.  Projekto vykdytojas turi įpareigoti rangovą savo lėšomis apdrausti turtą, t. y. visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susijusius statybos, montavimo, rekonstrukcijos, griovimo ir panašius darbus ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatytus statybos produktus, medžiagas ir montuotinus įrenginius, kuriam sukurti įgyvendinant projektą buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, statybos rizikų, nuo kurių draudžia draudimo bendrovė, draudimu ne trumpesniam kaip rangos darbų įgyvendinimo laikotarpiui. Projekto vykdytojo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.

62.  Projekto veiklos, kurios susijusios su geležinkelių posistemių patobulinimu, yra laikomos įgyvendintos, kai VGI išduoda leidimą pradėti naudoti patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje. Šis reikalavimas galioja tiems su geležinkelių infrastruktūros posistemių patobulinimu susijusiems projektams, kuriems pagal galiojančius teisės aktus yra būtinas VGI leidimas pradėti naudoti patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

63. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

64. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

______________________________