HERB21

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Įsakymas

DĖL LIETUVOS STANDARTŲ IR STANDARTIZACIJOS LEIDINIŲ NOMENKLATŪROS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. VE-105
Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 4-923 „Dėl Lietuvos standartizacijos departamento nuostatų patvirtinimo“ (2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 4-1094 redakcija), 19 punktu:

1Tvirtinu Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių nomenklatūrą (toliau – Leidinių nomenklatūra) (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Standartų leidybos skyriui iki 2020 m. gruodžio 15 d. parengti Lietuvos standartų katalogo leidinių ir jų projektų nomenklatūros ir žymėjimo atmintinės patikslinimą;

2.2. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai Stanislavai Vaitkevičienei iki 2020 m. gruodžio 15 d. paskelbti patikslintą atmintinę Lietuvos standartizacijos departamento svetainės skilties Standartizacija dalyje Leidinių nomenklatūra;

2.3. Standartų leidybos skyriaus vedėjui Mindaugui Balčiauskui organizuoti Leidinių nomenklatūros taikymo stebėseną ir, esant poreikiui, teikti sprendimo projektus dėl Leidinių nomenklatūros patikslinimo.

3. Pripažįstu netekusiu galios 2020 m. balandžio 20 d. Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymą Nr. VE-35 „Dėl Lietuvos standartų ir kitų leidinių nomenklatūros patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Sigitas Šiupšinskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos standartizacijos departamento

direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d.

įsakymu Nr. VE-105

 

Lietuvos standartų ir standartizacijos leidinių nomenklatūra

 

 

1. Lietuvos standartizacijos departamento (LST) parengti standartai ir standartizacijos leidiniai

 

 

Eil. Nr.

 

Leidinio pavadinimas

 

Žymens santrumpa

 

1.1.

Nacionalinis standartas

LST [xxxx]

1.2.

LST techninė specifikacija

LST TS [xxxx]

 

1.3.

Nacionalinio standarto keitinys (numeruojamas)

LST [xxxx]/K [Nr.]

 

1.4.

Perimtojo Europos standarto nacionalinis priedas (informacinis arba norminis)

LST EN [xxxx]/NA

 

1.5.

Nacionalinio standarto ar standartizacijos leidinio pataisa (nenumeruojama)

LST [xxxx]/P

1.6.

LST vadovas

LST vadovas [xxxx]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perimtieji Europos standartizacijos organizacijų[1] standartai ir standartizacijos leidiniai nacionaliniu lygmeniu

 

 

 

Eil. Nr.

 

Leidinio pavadinimas

 

Žymens santrumpa

 

 

2.1.

Perimtasis Europos standartas

LST EN [xxxx]

 

 

LST EN ISO [xxxx]

 

 

LST EN IEC [xxxx]

 

 

LST EN ISO/IEC [xxxx]

 

 

LST ETSI EN [xxxx]

 

2.2.

Perimtasis ETSI standartas

LST ETSI ES [xxxx]

 

 

LST ETS [xxxx]

 

 

2.3.

Perimtasis CENELEC darninamasis dokumentas

LST HD [xxxx]

 

 

2.4.

Perimtasis laikinasis Europos standartas

LST L ENV [xxxx]

 

 

 

2.5.

Perimtoji CEN, CENELEC ar ETSI techninė specifikacija

LST CEN/TS [xxxx]

 

 

LST CEN ISO/TS [xxxx]

 

LST CLC/TS [xxxx]

 

 

LST ETSI TS [xxxx]

 

 

 

2.6.

Perimtoji CEN, CENELEC ar ETSI techninė ataskaita

LST CEN/TR [xxxx]

 

 

LST CEN ISO/TR [xxxx]

 

 

LST CLC/TR [xxxx]

 

 

LST ETSI TR [xxxx]

 

 

2.7.

Perimtasis CEN pranešimas

LST CR [xxxx]

 

 

 

2.8.

Perimtasis CEN ir (arba) CENELEC, ETSI vadovas

LST CEN/CLC vadovas [xxxx]

 

LST ETSI EG [xxxx]

 

 

2.9.

Perimtasis CEN darbinio seminaro susitarimas

LST CWA [xxxx]

 

2.10.

Perimtieji techninio reglamentavimo pagrindai

LST TBR [xxxx]

 

 

 

2.11.

Perimtasis Europos standarto keitinys (numeruojamas)

 

LST EN [xxxx]/A [Nr.]

 

 

 

2.12.

Perimtojo Europos standarto ar standartizacijos leidinio pataisa (nenumeruojama)

 

LST EN [xxxx]/AC

 

 

 

2.13.

Perimtojo Europos standarto aiškinamasis lapas

(numeruojamas)

 

LST EN [xxxx]/IS [Nr.]

 

 

 

 

 

 

 

3. Perimtieji tarptautinių standartizacijos institucijų[2] standartai ir standartizacijos leidiniai nacionaliniu lygmeniu

 

 

Eil. Nr.

 

Leidinio pavadinimas

 

Žymens santrumpa

 

 

3.1.

Perimtasis tarptautinis standartas

LST ISO [xxxx]

 

LST IEC [xxxx]

 

LST ISO/IEC [xxxx]

 

3.2.

Perimtojo tarptautinio standarto keitinys (numeruojamas)

LST ISO [xxxx]/A [Nr.]

LST ISO/IEC [xxxx]/A [Nr.]

3.3.

Perimtojo tarptautinio standarto pataisa (numeruojama)

LST ISO [xxxx]/AC [Nr.]

LST ISO/IEC [xxxx]/AC [Nr.]

3.4.

Perimtoji ISO ir (arba) IEC techninė specifikacija

LST ISO/TS [xxxx]

 

LST IEC/TS [xxxx]

 

LST ISO/IEC TS [xxxx]

 

3.5.

Perimtoji ISO ir (arba) IEC techninė ataskaita

LST ISO/TR [xxxx]

 

LST ISO/IEC TR [xxxx]

 

 

 

 

4. Pagal užsienio šalių standartizacijos institucijų standartus ir standartizacijos leidinius parengti Lietuvos standartai

 

Eil. Nr.

 

Leidinio pavadinimas

 

Žymens santrumpa

4.1.

Pagal Didžiosios Britanijos standartų instituto (BSI) standartą parengtas Lietuvos standartas

LST BS [xxxx]

4.2.

Pagal Vokietijos standartų instituto (DIN) standartą parengtas Lietuvos standartas

LST DIN [xxxx]

4.3.

Pagal Tarptautinės oficialiųjų chemikų analitikų asociacijos (Association of Official Analytical Chemists – AOAC) dokumentą parengtas Lietuvos standartas

LST AOAC [xxxx]

4.4.

Pagal Tarptautinės grūdų mokslo ir technologijos asociacijos (International Association for Cereal Science and Technology – ICC) standartą parengtas Lietuvos standartas

LST ICC [xxxx]

4.5.

Pagal Amerikos grūdų chemijos asociacijos (American Association for Cereal Chemists – AACC) dokumentą parengtas Lietuvos standartas

LST AACC [xxxx]

4.6.

Pagal Europos aludarių konvencijos (European Brewery Convention – EBC) dokumentą parengtas Lietuvos standartas

LST EBC [xxxx]

 

 

 

part_994bcacd56e4400dbb1d896c7e68433c_end[1] Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC), Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI).

[2] Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC).