Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. LIEPOS 1 D. NUTARIMO nr. 699 „dėl APSKAITOS DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO STANDARTINĖJE APSKAITOS DUOMENŲ RINKMENOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. vasario 7 d. Nr. 128

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 699 „Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3. 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. eurų, – 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.“

2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems subjektams 2020 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje turi būti pasirengę teikti pelno siekiantys juridiniai asmenys, kurių užpraėjusių finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. eurų, išskyrus Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 1 dalyje nurodytus juridinius asmenis, valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Europos ekonominių interesų grupes.“

3. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Atsiradus pareigai, nustatytai Aprašo 4 ir 5 punktuose, šiuose punktuose nurodytiems ūkio subjektams išlieka pareiga buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje būti pasirengus teikti, jei finansiniais metais, už kuriuos reikalaujama teikti rinkmeną, jų grynosios pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. eurų.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka