Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. 832 „DĖL ATEITIES EKONOMIKOS DNR plano ĮGYVENDINAMŲ VEIKSMŲ IR PROJEKTŲ SĄRAŠO patvirtinimo IR LĖŠŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1002

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. 832 „Dėl Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo“:

1. Papildyti 2.21 papunkčiu:

2.21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai – iki 56 tūkstančių eurų veiksmui „Komercinių automobilių perdarymo į elektromobilius skatinimas“ įgyvendinti;“.

2. Papildyti 2.22 papunkčiu:

2.22. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – iki 22 tūkstančių eurų veiksmui „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos apsaugos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija), susiję su COVID-19“ įgyvendinti;“.

3. Papildyti 2.23 papunkčiu:

2.23. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – iki 1 000 tūkstančių eurų veiksmui „Lietuvos dalyvavimas tarptautiniame Trijų jūrų iniciatyvos investiciniame fonde A klasės akcininko teisėmis“ įgyvendinti;“.

4. Papildyti 2.24 papunkčiu:

2.24. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai – iki 16 tūkstančių eurų veiksmui „Vandenilio panaudojimas energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, saugojimui ir (arba) tinklų kompensavimui“ įgyvendinti;“.

5. Papildyti 2.25 papunkčiu:

2.25. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai – iki 185 tūkstančių eurų veiksmui „Kultūrinės edukacijos administravimo platformos ir kultūros edukatorių tinklo sukūrimas, siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų jo koordinavimą“ įgyvendinti.“

6. Papildyti 3 punktu:

3. Pavesti nacionalinei plėtros įstaigai uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai atstovauti valstybei įsigyjant Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo A klasės akcijų, investuojant į Trijų jūrų iniciatyvos investicinį fondą iki 20 000 tūkstančių eurų bei įgyvendinant valstybės, kaip vienos iš Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo akcininkių, turtines ir neturtines teises bei pareigas.“

7. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinamų veiksmų ir projektų sąrašą:

 

 

 

7.1. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„29.

Klimato kaita ir energetika

Komercinių automobilių perdarymo į
elektromobilius skatinimas (atsakinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

10 309

56

10 253

Rezultato rodiklis sumažėjęs šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (CO2 ekvivalentas).

 

Rezultato rodiklis sumažėjęs į orą išmetamų azoto oksidų (NOx) kiekis.

 

Rezultato rodiklis – sumažėjęs į orą išmetamų kietųjų dalelių KD2,5 kiekis.

 

Produkto rodiklis – į elektromobilius perdirbtų transporto priemonių skaičius.

 

Produkto rodiklis į įkraunamą hibridinę pavarą turinčias transporto priemones perdirbtų transporto priemonių skaičius.

 

 

2 802,40 t

(2022 m.)

 

 

 

 

 

 

21,28 t

(2022 m.)

 

 

 

 

 

0,3 t

(2022 m.)

 

 

 

 

 

120 vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

290 vnt.“

 

7.2. Papildyti 30 punktu:

 

„30.

Žmogiškasis kapitalas

Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos apsaugos,
socialinėje ir kitose srityse), analizė ir
diagnostikos diegimas (suderinus su Sveikatos apsaugos ministerija),
susiję su COVID-19

(atsakinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Lietuvos mokslo taryba

8 000

22

7 978

Rezultato rodiklis –parengtų ir ekspertų teigiamai įvertintų mokslo įrodymais grįstų rekomendacijų, metodikų, kvalifikacijos tobulinimo programų, aprašų, sistemų, instrumentų, platformų, priemonių, modelių, prototipų ir kt. rezultatų skaičius.

 

Rezultato rodiklis –

sprendimų sveikatos ir švietimo politikos sferose, priimtų pritaikius gautus mokslo įrodymais grįstus rezultatus, skaičius.

 

Produkto rodiklis – vykdytų projektų, skirtų veiksmo tikslui pasiekti, skaičius.

 

Produkto rodiklis –

vykdant projektus dalyvavusių tyrėjų skaičius.

 

 

19 vnt.

(2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 vnt.

(2022 m.)

 

 

 

 

 

 

 

19 vnt.

(2021 m.)

 

 

 

200 asm.

(2021 m.)“.

7.3. Papildyti 31 punktu:

„31.

Skaitmeninė ekonomika ir verslas

Pramonės perorientavimas, diegiant
skaitmenines technologijas ir skatinant žiedinės
ekonomikos plėtrą (pvz., inovacijas maisto ir pakuočių srityse, tekstilės gaminių pakartotinį panaudojimą bei perdirbimą ir kt.), įskaitant Industry 4.0 Lab (atsakinga Ekonomikos ir inovacijų ministerija)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

500

 

 

 

500

Rezultato rodiklis

(taikoma Industry 4.0 Lab) –

žiedinės ekonomikos srities konsultacijas gavusių ir žiedinės ekonomikos technologinius sprendimus įsidiegusių ir (ar) sukūrusių inovacijų įmonių skaičius. 

Rezultato rodiklis

(taikoma Industry 4.0 Lab):

- sumažėjęs technologinius sprendimus įsidiegusiose ir (ar) sukūrusiose inovacijų įmonėse susidarančių atliekų kiekis ir (arba)

- padidėjęs perdirbti tinkamų atliekų kiekis ir (arba)

- padidėjęs gaminių sudėtyje naudojamų antrinių žaliavų kiekis.

 

Produkto rodiklis (taikoma Industry 4.0 Lab)

ne finansinę paramą žiedinės ekonomikos srityje gavusių ir žiedinės ekonomikos technologinius sprendimus išbandžiusių įmonių skaičius.

 

Po 15 vnt. kasmet (2022–2026 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 proc.

 

 

 

 

 

 

10 proc.

 

 

5 proc.

 

 

 

 

 

 

 

Po 50 vnt. kasmet (2021–2025 m.)“.

 

7.4. Papildyti 32 punktu:

„32.

Skaitmeninė ekonomika ir verslas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinių išteklių konsolidavimas,
optimizavimas ir nepertraukiamo veikimo
užtikrinimas (atsakinga Lietuvos Respublikos finansų ministerija)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

4 700

 

4 700 (iš jų 3 000 tūkst. eurų numatoma išmokėti 2022–2023 m.)

Rezultato rodiklis –

sumažėjęs metinis lėšų poreikis informacinėms sistemoms palaikyti.

 

Produkto rodiklis

atliktų informacinių sistemų auditų ir pateiktų pasiūlymų skaičius.

 

Produkto rodiklis –

įsigytos programinės įrangos ir licencijų skaičius.

 

 

35 proc.

 

 

 

 

 

1 vnt.

 

 

 

 

 

1 vnt.“

 

7.5. Papildyti 33 punktu:

„33.

Inovacijos ir moksliniai tyrimai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos mokslo ir studijų bazės
infrastruktūra

(atsakinga Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

7 200

 

7 200

Rezultato rodiklis – mokslinių straipsnių skaičius.

 

 

Rezultato rodiklis – Europos patentų tarnybai pateiktų patentų paraiškų skaičius.

 

Rezultato rodiklis –sukurtų ir veikiančių atžalinių įmonių skaičius.

 

Rezultato rodiklis –

sukomercintų patentų skaičius.

 

Rezultato rodiklis –

studentų skaičius.

 

Rezultato rodiklis –

doktorantų skaičius.

 

Rezultato rodiklis –

rezidentų skaičius.

 

Produkto rodiklis –

pastatytas naujas pastatas.

 

Produkto rodiklis –

įsigytos įrangos skaičius.

 

Produkto rodiklis – tyrėjų (mokslininkų), dirbančių atnaujintoje tyrimų infrastruktūros bazėje, skaičiaus padidėjimas.

 

Produkto rodiklis – ūkio subjektai, pasinaudoję atnaujinta MTEP infrastruktūra (sudarytų sutarčių skaičius).

 

45 vnt.

(2025 m.),

200 vnt.

(2030 m.)

 

2 vnt.

(2025 m.),

5 vnt.

(2030 m.)

 

 

4 vnt.

(2030 m.)

 

 

 

2 vnt.

(2033 m.)

 

 

620 asm. (2035 m.)

 

9 asm.

(2035 m.)

 

27 asm.

(2035 m.)

 

1 vnt. 

(2023 m.)

 

 

1 vnt.

(2023 m.)

 

 

14 asm.

(2025 m.)

 

 

 

 

 

15 vnt.

(2025 m.),

55 vnt.

(2030 m.)“.

 

7.6. Papildyti 34 punktu:

„34.

Ekonominė infrastruktūra

Lietuvos dalyvavimas tarptautiniame Trijų jūrų iniciatyvos investiciniame fonde A klasės akcininko teisėmis

(atsakinga Finansų ministerija)

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

20 000

1 000

19 000

Rezultato rodiklis –

pateiktas Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo pasiūlymas investuoti į nacionalinio infrastruktūros projekto plėtotojo nuosavą kapitalą.

 

Produkto rodiklis

įsigytų Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo A klasės akcijų vertė.

 

1 vnt.

(2024 m.)

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mln. eurų (2021 m.)“.

7.7. Papildyti 35 punktu:

„35.

Klimato kaita ir energetika

Vandenilio panaudojimas energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, saugojimui ir (arba) tinklų kompensavimui (atsakinga Lietuvos Respublikos energetikos ministerija)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2 000

16

1 984

Rezultato rodiklis –

sumažintas išmetamų CO2 kiekis.

 

Produkto rodiklis

pagaminto ar įmaišyto žaliojo vandenilio kiekis.

 

 

 

 

30 t/m.

(2022 m.)

 

 

60 tūkst. m3/m.

(2022 m.)“.

 

 

 

 

7.9. Papildyti 36 punktu:

„36.

Klimato kaita ir energetika

Stacionarios suskystintųjų gamtinių dujų infrastruktūros (papildymo
stotelių) plėtra

(atsakinga Energetikos ministerija)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2 340

 

2 340 (iš jų 216 tūkst. eurų 2022 m.)

Rezultato rodiklis –

įrengti ir eksploatuoti paruošti suskystintųjų gamtinių dujų pildymo punktai.

 

Produkto rodiklis –

kiekvienais metais suskystintųjų gamtinių dujų pildymo punkte aptarnaujamų transporto priemonių skaičius.

 

Produkto rodiklis –

suskystintųjų gamtinių dujų pildymo punkte per metus parduotas ir į transporto priemones patiektas gamtinių dujų kiekis.

 

2 vnt.

(2022 m.)

 

 

 

 

1 825 vnt.

(2022–2026 m.)

 

 

 

 

 

193 450 kg

(2022–2026 m.)“.

 

7.10. Papildyti 37 punktu:

„37.

Žmogiškasis kapitalas

Kultūrinės edukacijos administravimo

platformos ir kultūros edukatorių tinklo sukūrimas, siekiant užtikrinti kokybišką ir

įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų jo koordinavimą

(atsakinga Kultūros ministerija bendradarbiaudama su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija)

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2 500

185

2 315

Rezultato rodiklis – mokyklų, integravusių kultūrines intervencijas (kūrėjų veiklas ar paslaugas) į savo ugdymo planus, skaičius.

Rezultato rodiklis –
mokinių, dalyvaujančių kultūrinėse intervencijose, skaičius.

 

Rezultato rodiklis

parengtų (apmokytų) mokytojų, bibliotekininkų ir kitų asmenų, dirbančių su kultūros edukacija, skaičius.

 

Produkto rodiklis

sukurtų ir išbandytų kultūrinės edukacijos administravimo platformų skaičius.

 

40 vnt.

 

 

 

 

 

 

 

7 000 asm.

 

 

 

 

 

 

400 asm.

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt.“

 

7.11. Papildyti 38 punktu:

 

„38.

Ekonominė infrastruktūra

Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos

ir eismo saugos priemonių bei intelektinių transporto

sistemų diegimas (atsakinga Susisiekimo ministerija)

AB „LTG Infra“

13 300

 

13 300

Rezultato rodiklis –

žuvusiųjų ir sužeistųjų geležinkelių pervažose skaičius.

 

Rezultato rodiklis –

triukšmo prevencijos zonose gyvenančių gyventojų, veikiamų triukšmo, dalies sumažėjimas

(Klaipėdos m. sav.).

 

Rezultato rodiklis –

triukšmo prevencijos zonose gyvenančių gyventojų, veikiamų triukšmo, dalies sumažėjimas
(Kretingos r. sav.).

 

Rezultato rodiklis –

geležinkelių transporto keliamas pavojus visuomenei.

 

Produkto rodiklis
įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkos apsaugos priemonės.

 

Produkto rodiklis –
įdiegtos intelektinės transporto sistemos.

 

 

0 asm.

 

 

 

 

 

 

 

70 proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,67 proc.

 

 

 

 

 

 

 

13 vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vnt.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                                                                              Saulius Skvernelis

 

Finansų ministras                                                                                                                                                                     Vilius Šapoka