KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T2-140

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir atsižvelgdama į Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“, 1 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas taikomas apskaičiuojant vietinę rinkliavą nuo 2017 m. liepos 1 d.

3Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grubliauskas


 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2010 m. lapkričio 25 d.

sprendimu Nr. T2-330

(Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2017 m. birželio 29 d.

sprendimo Nr. T2-140 redakcija)

 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ ir ATLIEKŲ tvarkymą

nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) apskaičiavimą, administravimą.

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1‑150 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

3. Vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma dvinarė įmoka už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, galiojanti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi Vietinės rinkliavos mokytojai.

4. Vietinės rinkliavos mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys arba jų įgalioti asmenys – komunalinių atliekų turėtojai, Savivaldybės teritorijoje nuosavybės ar kita teise valdantys Vietine rinkliava apmokestinamą nekilnojamąjį turtą, išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ar taršos leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Vietine rinkliava apmokestinti nekilnojamojo turto objektai, suskirstyti į kategorijas pagal nekilnojamojo turto objekto rūšis ir jų paskirtį, nurodyti Nuostatų 1 priede.

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

Vietinės rinkliavos MOKĖTOJų REGISTRAS

 

6. Vietinės rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – Registras) kuria, atnaujina ir administruoja Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo reikalavimais.

7. Registro duomenys, reikalingi Vietinei rinkliavai administruoti, renkami ir tvarkomi naudojantis Nekilnojamojo turto registro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės administracijos ir kitų subjektų turimais duomenimis.

8. Administratorius, vykdydamas Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą, tvarko:

8.1. šiuos fizinių asmenų duomenis:

8.1.1.   vardas, pavardė ir gimimo data;

8.1.2.   nekilnojamojo turto objekto adresas;

8.1.3.   nekilnojamojo turto objekto bendras plotas;

8.1.4.   nekilnojamojo turto objekto naudojimo paskirtis;

8.2. šiuos juridinių asmenų duomenis:

8.2.1.   pavadinimas, kodas;

8.2.2.   buveinės adresas;

8.2.3.   nekilnojamojo turto objekto bendras plotas;

8.2.4.   nekilnojamojo turto objekto naudojimo paskirtis.

9. Registro duomenys apie naujai įregistruotus nekilnojamojo turto objektus atnaujinami pagal liepos 1 d. būklę arba nedelsiant, Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Administratoriui arba paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms.

 

IV SKYRIUS

Vietinės rinkliavos DYDžio APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

10. Vietinės rinkliavos dydžius sudaro pastovioji ir kintamoji Vietinės rinkliavos dedamosios ir yra tvirtinami Savivaldybės tarybos.

11. Vietinės rinkliavos dedamųjų parametrai, pagal kuriuos apskaičiuojamos Vietinės rinkliavos dedamosios, nurodyti Nuostatų 2 priede. Kiekvienai nekilnojamojo turto objekto ar mokėtojo kategorijai nustatytos vidutinės komunalinių atliekų susikaupimo normos ar deklaruojamų atliekų kiekio vienetai, apskaičiuotos Vietinės rinkliavos dedamosios ir Vietinės rinkliavos dydžiai nurodyti Nuostatų 3 priede.

12. Vietinės rinkliavos dydžiai gali būti keičiami kartą per metus, pasikeitus būtinosioms sąnaudoms, nekilnojamojo turto objektų plotui (skaičiui) ir (ar) komunalinių atliekų susikaupimo normoms.

13. Administratorius kasmet iki lapkričio 1 d. teikia Savivaldybės administracijai Vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimą vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika.

14. Administratorius kasmet tiria komunalinių atliekų susikaupimo kiekį ir skaičiuoja komunalinių atliekų susikaupimo normas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą Komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo metodiką. Tyrimuose dalyvauja Savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Aplinkos kokybės skyriaus specialistas.

15. Informaciją, susijusią su Vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo būtinosiomis sąnaudomis, Administratorius privalo nuolat skelbti savo interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

MOKĖTINOS VIETINĖS RINKLIAVOS SKAIČIAVIMO TVARKA

 

16. Vietinė rinkliava Vietinės rinkliavos mokėtojams yra apskaičiuojama už kalendorinius metus, jeigu Savivaldybės taryba nenustatė kitaip.

17. Mokėtiną Vietinę rinkliavą Vietinės rinkliavos mokėtojams, vadovaudamasis Nuostatais, apskaičiuoja Administratorius.

18. Vietinė rinkliava apskaičiuojama ir mokama už kiekvieną apmokestinamajai nekilnojamojo turto objektų kategorijai priskirtą nekilnojamojo turto objektą arba pagal Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka mokėtojo deklaruotą komunalinių atliekų kiekį ir nekilnojamojo turto objektų skaičių.

19. Mokėtina Vietinė rinkliava apskaičiuojama:

19.1.  tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų administravimo parametras yra nekilnojamojo turto bendro ploto kvadratinis metras, – nekilnojamojo turto objekto kategorijai nustatytus pastoviosios ir kintamosios Vietinės rinkliavos dedamųjų dydžius, nurodytus Nuostatų 3 priede, atskirai padauginus iš apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendro ploto ir gautas reikšmes sudėjus;

19.2. tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų administravimo parametras yra objektų skaičius, – sudėjus nekilnojamojo turto objekto kategorijai nustatytus Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų dydžius;

19.3. tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos mokėtojas deklaruoja komunalinių atliekų kiekį, – nekilnojamojo turto objektų skaičių padauginus iš pastoviosios dedamosios dalies dydžio ir pridėjus kintamosios dedamosios dalies dydžio ir deklaruoto komunalinių atliekų kiekio sandaugą.

20. Pasikeitus Vietinės rinkliavos mokėtojui nuo 1 iki 15 mėnesio dienos, Vietinė rinkliava pagal šiuos pasikeitimus perskaičiuojama nuo to mėnesio 1 dienos, pasikeitus Vietinės rinkliavos mokėtojui nuo 16 mėnesio dienos iki paskutinės mėnesio dienos, – nuo kito mėnesio 1 dienos. Vietinės rinkliavos mažiausias mokestinis laikotarpis yra mėnuo.

21. Vietinė rinkliava neskaičiuojama, jeigu mokėtina Vietinė rinkliava neviršija 1,50 Eur (vienas euras penkiasdešimt centų).

22. Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nekilnojamojo turto objektas gali būti priskirtas kitai nekilnojamojo turto objekto kategorijai. Sprendimą dėl nekilnojamojo turto objekto priskyrimo kitai kategorijai priima Savivaldybės administracijos direktorius.

 

VI SKYRIUS

Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka

 

23. Pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi vietinės rinkliavos mokėtojai.

24. Kintamąją įmokos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Kintamosios įmokos dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieni metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu. Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui, visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad nesinaudos nekilnojamuoju turtu, pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka nurodytus dokumentus, įrodančius, kad nesinaudota nekilnojamuoju turtu. Nepateikus nustatyta tvarka nurodytų dokumentų arba jeigu pateikti duomenys neįrodo, kad turtas nebuvo naudojamas, Vietinės rinkliavos mokėtojas Administratoriaus apskaičiuotą Vietinės rinkliavos kintamąją dalį privalo sumokėti. Vietinės rinkliavos mokėtojų pateiktas deklaracijas ir dokumentus dėl kintamosios dedamosios nemokėjimo nagrinėja Administratorius.

25. Kiekvienais metais pagal sausio 1 d. Registro duomenis Administratorius parengia Mokėjimo pranešimą apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos sumas už kalendorinius metus ir iki vasario 15 d. pateikia Vietinės rinkliavos mokėtojui.

26. Mokėjimo pranešimas pateikiamas Vietinės rinkliavos mokėtojui pagal Registro duomenų bazėje turimą nekilnojamojo turto adresą, jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas nenurodė kitaip.

27. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

27.1. vietinės rinkliavos mokėtojo fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

27.2. vietinės rinkliavos mokėtojo kodas;

27.3. vietinės rinkliavos mokėtojo adresas;

27.4. nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama rinkliava, adresas, bendras plotas;

27.5. rinkliavos administratorius (pavadinimas, juridinio asmens kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris);

27.6. pastovioji dedamoji;

27.7. kintamoji dedamoji;

27.8. mokėtina suma;

27.9. duomenys apie skolą ar permoką.

28. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį lygiomis dalimis į pranešime nurodytą sąskaitą iki einamojo ketvirčio trečio mėnesio 1 d.

29. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę Vietinę rinkliavą sumokėti už visus metus iš karto, tačiau visais atvejais neturi pažeisti šiame skyriuje nurodytų terminų.

30. Pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui (naudotojui), Vietinės rinkliavos mokėtojui, sumokėjusiam Vietinę rinkliavą už ketvirtį arba už visus metus, Vietinė rinkliava gali būti perskaičiuojama.

31. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal kredito, pašto įstaigų nustatytus tarifus.

32. Praėjus Nuostatų 28 punkte nurodytam terminui, Administratorius per 10 darbo dienų identifikuoja skolininkus, formuoja priminimus ir pateikia juos Vietinės rinkliavos nesumokėjusiems mokėtojams, nurodydamas kito ketvirčio mokėtiną sumą.

33. Gavęs priminimą sumokėti Vietinę rinkliavą, Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo nurodyto dydžio skolą sumokėti per 20 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo datos. Kito ketvirčio mokėtiną sumą, nurodytą priminime, privalu sumokėti Nuostatuose nustatytais mokėjimo terminais.

34. Vietinės rinkliavos lengvatas nustato Savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS IR RINKIMO KONTROLĖ

 

35. Administratorius atlieka Vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimo, permokų grąžinimo ir skolų išieškojimo administravimą.

36. Vietinės rinkliavos permoką, gavus Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, grąžina Administratorius. Tais atvejais, kai tokio prašymo nėra arba jis pateiktas pasibaigus kalendoriniams metams, Administratorius vietinės rinkliavos permoką užskaito kaip įmoką už būsimąjį atsiskaitymo laikotarpį ir už visus Vietinės rinkliavos mokėtojo nekilnojamojo turto objektus.

37. Vietinės rinkliavos permoka ar klaidinga įmoka grąžinama per 30 dienų nuo rašytinio prašymo gavimo datos.

38. Administratorius turi teisę be prašymo pervesti klaidingai į Savivaldybės Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą sumokėtas kitoms savivaldybėms priklausančias Vietinės rinkliavos sumas, kai pagal mokėjimo duomenis galima identifikuoti kitų savivaldybių įmokas.

39. Administratorius vykdo Vietinės rinkliavos įmokų surinkimo tarpininko funkciją ir šias įmokas kiekvieną darbo dieną perveda į Savivaldybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Vietinės rinkliavos įmokos yra kaupiamos atskiroje Savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

40. Administratorius, kiekvienais kalendoriniais metais Savivaldybės administracijai pateikia šią informaciją:

40.1. atlikęs priskaitymus iki kovo 1 d. apie priskaitytą Vietinę rinkliavą už einamuosius metus;

40.2. pasibaigus ketvirčiui per 15 darbo dienų apie priskaitytą Vietinę rinkliavą, Vietinės rinkliavos rinkimą bei sutvarkytą atliekų kiekį.

41. Nesumokėta Vietinė rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

42. Vietinė rinkliava gali būti priskaityta ar perskaičiuota ne daugiau kaip už einamuosius ir 5 praėjusius metus.

43. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius.

 

VIII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

44. Vietinės rinkliavos mokėtojas turi teisę:

44.1. susipažinti su duomenimis apie jį, sukauptais Registre, bei su visa informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiu, jo apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo sąnaudomis;

44.2. reikalauti pakeisti ar patikslinti apie jį sukauptus Registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

44.3. pateikus prašymą, gauti Mokėjimo pranešimą pagal nuolatinę gyvenamąją vietą;

44.4. pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui, kreiptis su prašymu perskaičiuoti Vietinę rinkliavą;

44.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.

45. Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo:

45.1. laiku mokėti jam apskaičiuotą Vietinę rinkliavą;

45.2. teikti duomenis, reikalingus Vietinei rinkliavai apskaičiuoti;

45.3. informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujas savininkas (naudotojas) turi informuoti Administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą;

45.4. per 10 darbo dienų informuoti Administratorių apie naujo nekilnojamojo turto naudojimo pradžią;

45.5. sudaryti sąlygas Administratoriui patikrinti nekilnojamojo turto naudojimą ir (ar) deklaruotų duomenų teisingumą.

46. Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinei rinkliavai apskaičiuoti, ir asmenys, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

47. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos:

47.1. Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos būtinosioms su komunalinių atliekų tvarkymu susijusioms sąnaudoms, t. y. koncesijos mokesčiui, apmokėti;

47.2. Savivaldybės administracijos vykdomo visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais bei komunalinių atliekų iš Savivaldybės Lėbartų kapinių surinkimo ir tvarkymo išlaidoms apmokėti;

47.3. kitoms priemonėms, numatytoms Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo plane, įgyvendinti.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

49. Nuostatų įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys. Savivaldybės administracijos direktorius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka už Nuostatų įgyvendinimą atsiskaito Savivaldybės tarybai.

_______________________


 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą ir tvarkymą nuostatų

1 priedas

 

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto* kategorijos pavadinimas

Nekilnojamojo turto objekto kategorijos apibūdinimas

1.

Gyvenamosios paskirties

(individualūs namai)

Naudojamas gyventi vienbutis gyvenamasis namas – pastatas, skirtas gyventi vienai šeimai, kurių visas naudingasis plotas, didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos. Šiai kategorijai priklauso vienas vienbutis gyvenamasis namas ir kitos paskirties pastatai, esantys tos pačios namų valdos sklype

2.

Gyvenamosios paskirties

(butai)

Naudojamas gyventi butas, esantis dvibučiame ir daugiau butų (daugiabučiame) gyvenamajame name.

Butas – pastato dalis iš vieno, kelių ar daugiau  kambarių ir kitų pagalbinių patalpų, atskirta atitvaromis nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų arba negyvenamosios paskirties patalpų, skirta žmonėms gyventi (maksimalus apmokestinamas vieno buto bendras plotas – 95 m2)

3.

Gyvenamosios paskirties

(įvairioms socialinėms grupėms)

Naudojamas gyventi įvairių socialinių grupių asmenims pastatas (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, nakvynės namai ir kiti panašios paskirties objektai)

4.

Viešbučių paskirties

Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai ir kt.)

5.

Administracinės paskirties

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai, ir kiti panašios paskirties objektai)

6.

Prekybos paskirties

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės-operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

7.

Paslaugų paskirties

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

8.

Maitinimo paskirties

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kiti panašios paskirties objektai)

9.

Transporto paskirties

Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

10.

Garažų paskirties

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje). Apmokestinami garažai, kurių bendras plotas yra didesnis nei 60 m2

11.

Gamybos, pramonės

paskirties

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

12.

Sandėliavimo paskirties

Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

13.

Kultūros paskirties

Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

14.

Mokslo paskirties

Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

15.

Gydymo paskirties

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

16.

Poilsio paskirties

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, kiti turizmo objektai ir kiti panašios paskirties objektai)

17.

Sporto paskirties

Naudojami sportui (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtklubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

18.

Religinės paskirties

Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

19.

Specialiosios paskirties

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

20.

Sodų paskirties

Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje

21.

Sodų paskirties

Naudojamas gyventi sodo pastatas

22.

Kitos paskirties

Naudojami kita paskirtimi (lošimų namų pastatai) ir kiti savarankiški objektai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

 

*Nekilnojamojo turto objektai – pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant jų registracijos Nekilnojamojo turto registre.

 

___________________


 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą ir tvarkymą nuostatų

2 priedas

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DEDAMŲJŲ PARAMETRAI

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto ar mokėtojo kategorija

Vietinės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametras

Vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios parametras

1.

Gyvenamosios paskirties (individualūs namai)

Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius (vnt.)

Komunalinių atliekų susikaupimo norma (kg/vnt.)

2.

Gyvenamosios paskirties (butai)

Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas (m2)

Komunalinių atliekų susikaupimo norma (kg/m2)

3.

Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms)

4.

Viešbučių paskirties

5.

Administracinės paskirties

6.

Prekybos paskirties

7.

Paslaugų paskirties

8.

Maitinimo paskirties

9.

Transporto paskirties

10.

Garažų paskirties (daugiau kaip 60 m2)

11.

Gamybos, pramonės paskirties

12.

Sandėliavimo paskirties

13.

Kultūros paskirties

14.

Mokslo paskirties

15.

Gydymo paskirties

16.

Poilsio paskirties

17.

Sporto paskirties

18.

Religinės paskirties

19.

Specialiosios paskirties

20.

Sodų paskirties

Nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius (vnt.)

Komunalinių atliekų susikaupimo norma (kg/vnt.)

21.

Sodų paskirties

22.

Kiti

Nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas (m2)

Komunalinių atliekų susikaupimo norma (kg/m2)

23.

Atliekų turėtojai, kurie deklaruoja komunalinių atliekų kiekį

Nekilnojamojo turto objektų skaičius (vnt.)

Komunalinių atliekų kiekis (t)

 

_____________________

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės

rinkliavos už komunalinių atliekų

surinkimą ir tvarkymą nuostatų

3 priedas

 

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos dydžiai

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto ar mokėtojo kategorija

Metinės vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji

Metinės vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji

Metinės vietinės rinkliavos dydis, iš viso

Administravimo parametras

Pastoviosios dedamosios dydis

Administravimo parametras

Metinė komunalinių atliekų susikaupimo norma

 Kintamosios dedamosios dydis

1.

Gyvenamosios paskirties

(individualūs namai)

Objektų skaičius, vnt.

63,00

Eur / 1 objektui

Objektų skaičius, vnt.

967,25 kg / objektui

19,00

Eur /1 objektui

82,00 Eur / 1 objektui

2.

Gyvenamosios paskirties (butai)

Bendras plotas, m2

6,6

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

9,99 kg/m2

2,0

Eur / 10 m2

8,6 Eur / 10 m2

3.

Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms)

Bendras plotas, m2

6,6

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

9,99 kg/m2

2,0

Eur / 10 m2

8,6 Eur / 10 m2

4.

Viešbučių paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

5.

Administracinės paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

6.

Prekybos paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

7.

Paslaugų paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

8.

Maitinimo paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

9.

Transporto paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

10.

Garažų paskirties (daugiau kaip 60 m2)

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

11.

Gamybos, pramonės paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

12.

Sandėliavimo paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

13.

Kultūros paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur //10 m2

7,9 Eur / 10 m2

14.

Mokslo paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

15.

Gydymo paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

16.

Poilsio paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

17.

Sporto paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

18.

Religinės paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

19.

Specialiosios paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

20.

Sodų paskirties

Objektų skaičius, vnt.

32,00

Eur / 1 objektui

Objektų skaičius, vnt.

460,97 kg/objektui

9,00

Eur / 1 objektui

41,00 Eur / 1 objektui

21.

Sodų paskirties

Objektų skaičius, vnt.

63,00

Eur / 1 objektui

Objektų skaičius, vnt.

942,36 kg / objektui

19,00

Eur / 1 objektui

82,00 Eur / 1 objektui

22.

Kitos paskirties

Bendras plotas, m2

5,8

Eur / 10 m2

Bendras plotas, m2

10,02 kg/m2

2,1

Eur / 10 m2

7,9 Eur / 10 m2

23.

Atliekų turėtojai, kurie deklaruoja komunalinių atliekų kiekį

Objektų skaičius, vnt.

10,00

Eur / 1 objektui

Atliekų kiekis, t

-

79,34

Eur / 1 t

10 Eur x obj. sk. +

79,34 Eur x t

 

_____________________