KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-2012 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DALIES KOMPENSAVIMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 12 d. Nr. A-2380

Kaunas

 

 

P a k e i č i u Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-2012 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Vienas iš vaiko tėvų (globėjų) ar jų įgaliotas asmuo užpildo atitinkamą nustatytos formos prašymą-paraišką (1–4 priedai) ir visais atvejais pateikia šiuos kompensacijai skirti būtinus dokumentus:

7.1. sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga;

7.2. nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo dokumentą (kvitą) arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą.

7.3. atstovo teises patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą-paraišką teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo (vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantį dokumentą ir (ar) įgaliojimą).

2. Pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. užpildyti atitinkamą elektroninės formos prašymą-paraišką (3 arba 4 priedas) ir pateikti 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytų ir kitų prie prašymo-paraiškos pagal poreikį pridedamų dokumentų originalų skenuotas kopijas;“.

3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Kreipdamasis dėl Aprašo 4.2 papunktyje nurodyto dydžio kompensacijos skyrimo, asmuo, teikiantis atitinkamą prašymą-paraišką (2 arba 4 priedas) ir 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, atsižvelgdamas į aplinkybes, lemiančias bendrai gyvenančių asmenų gautas pajamas, nurodytas Piniginės socialinės paramos įstatymo 17 straipsnyje, privalo papildomai pateikti kompetentingų institucijų ir įstaigų išduotas pažymas ir kitus dokumentus apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio prašoma skirti kompensaciją. Jeigu dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, pateikiamos šių dokumentų originalų skenuotos kopijos.“

4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko lankytų dienų skaičių, Aprašo 4 punkte nustatyto dydžio kompensacija skiriama ir išmokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) arba kitame dokumente nurodytą mokėtiną mėnesinio mokesčio už vaiko ugdymą dydį.“

5. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Aprašo 4.2 papunktyje nurodytu atveju įvertinus bendrai gyvenančių asmenų vidutines 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama kompensacija, pajamas ir nustačius, kad jos neviršija 20 BSI, kompensacija pagal įvertintas pajamas gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti, ir išmokama už kiekvieną praėjusį mėnesį, pateikus nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytą mokėjimo dokumentą (kvitą) arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą.“

6. Pakeičiu 1 priedą:

6.1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą) arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą, kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.“

6.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių kopijos pridedamos):

£ 7.1. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga kopija, _____ lapas (-ai, -ų);

£ 7.2. nevalstybinės švietimo įstaigos išduoto mokėjimo dokumento (kvito) arba kito dokumento, patvirtinančio mokėtiną sumą, kopija, ____ lapas (-ai, -ų);

£ 7.3. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, atstovo teises patvirtinančio dokumento ____________________ kopija, _____ lapas (-ai, -ų);

£ 7.4. (kiti) _________________________________, _____ lapas (-ai, -ų);

_________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų).

*Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.“

7. Pakeičiu 2 priedą:

7.1. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą) arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą, kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.“

7.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių kopijos pridedamos):

£ 10.1. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga kopija (-os), _____ lapas (-ai, -ų);

£ 10.2. nevalstybinės švietimo įstaigos išduoto mokėjimo dokumento (kvito) arba kito dokumento, patvirtinančio mokėtiną sumą, kopija, ____ lapas (-ai, -ų);

£ 10.3. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, atstovo teises patvirtinančio dokumento_____________________ kopija, _____ lapas (-ai, -ų);

£ 10.4. pažymos ir kiti dokumentai apie pajamas ____________, _____ lapas (-ai, -ų);

£ 10.5. (kiti) ___________________________________, _____ lapas (-ai, -ų);

____________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų).

*Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.“

8. Pakeičiu 3 priedą:

8.1. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.3. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą) arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą, kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.“

8.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių skenuotos kopijos pridedamos):

£ 8.1. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga skenuota kopija, ____ lapas (-ai, -ų);

£ 8.2. nevalstybinės švietimo įstaigos išduoto mokėjimo dokumento (kvito) arba kito dokumento, patvirtinančio mokėtiną sumą, skenuota kopija, ____ lapas (-ai, -ų);

£ 8.3. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, atstovo teises patvirtinančio dokumento __________________skenuota kopija, ____ lapas (-ai, -ų);

£ 8.4. (kiti) __________, ____ lapas (-ai, -ų).

*Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.“

9. Pakeičiu 4 priedą:

9.1. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą) arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą, kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.“

9.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių skenuotos kopijos pridedamos):

£ 11.1. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga skenuota kopija,           lapas (-ai, -ų);

£ 11.2. nevalstybinės švietimo įstaigos išduoto mokėjimo dokumento (kvito) arba kito dokumento, patvirtinančio mokėtiną sumą, skenuota kopija, ____ lapas (-ai, -ų);

£ 11.3. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, globėjo) įgaliotas asmuo, atstovo teises patvirtinančio dokumento                                                skenuota kopija,           lapas (-ai, -ų);

£ 11.4. pažymų apie pajamas skenuotos kopijos               ,           lapas (-ai, -ų);

£ 11.5. (kiti)                             ,            lapas (-ai, -ų).

*Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.“

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Gintaras Petrauskas