Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL UNESCO PASAULIO PAVELDO LIETUVOJE METŲ MINĖJIMO

2020 METAIS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 8 d. Nr. 16

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. XIII‑2143 „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metais“ 2 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo 2020 metais programą (toliau – Programa).

2. Nustatyti, kad Programa įgyvendinama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Valstybinei kultūros paveldo komisijai, Vladislavo Sirokomlės muziejui, Neringos muziejams, Neringos meno mokyklai, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešajai bibliotekai, viešosioms įstaigoms: Vilniaus Gedimino technikos universitetui, Vilniaus dailės akademijai, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai, Vilniaus rotušei, Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai, viešajai įstaigai „Keliauk Lietuvoje“, asociacijai Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungai – dalyvauti įgyvendinant Programą;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus rajono savivaldybei, Neringos savivaldybei, Rokiškio rajono savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Programą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Programai įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Mindaugas Kvietkauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. sausio 8 d. nutarimu Nr. 16

 

UNESCO PASAULIO PAVELDO LIETUVOJE METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PROGRAMA

 

Eilės Nr.

Veiklos pavadinimas

Atsakinga / koordinuojanti institucija

Įvykdymo terminas

I SKYRIUS

MINĖJIMAI, KONFERENCIJOS, SEMINARAI

1.

Organizuoti UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimo renginių ciklą, kurį sudarys šventinis minimų metų atidarymo renginys ir diskusijos „Pasaulio paveldo valdymo ir stebėsenos įgyvendinimas“, „Vietovės valdytojo funkcijos ir atsakomybės“, „Švietimo svarba suprantant ir saugant paveldą“, „Paveldas ir inovacijos“

Valstybinė kultūros paveldo komisija

2020 m. I–IV ketvirtis

2.

Organizuoti tarptautinę konferenciją „Bendras paveldas bendros žinios: kultūrinis Kuršių nerijos kraštovaizdis praeityje ir dabar“ („Sharing heritage – sharing knowledge: cultural heritage on the Curonian Spit in the past and present“)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Neringos savivaldybė

2020 m. II ketvirtis

3.

Organizuoti seminarą „Pastarųjų metų archeologiniai tyrinėjimai ir atradimai UNESCO pasaulio paveldo objekte – Kernavės archeologinėje vietovėje“

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

2020 m. III ketvirtis

4.

Organizuoti jubiliejinį renginį „30 metų restauratorių profesinė veikla UNESCO kultūros paveldo objektuose“ (konferencija ir pažintinės mokomosios dirbtuvės restauravimo centruose)

Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga

2020 m. III–IV ketvirčiai

5.

Organizuoti 6 paskaitų ciklą, skirtą Vilniaus istorinio centro vertei ir su šia vietove susijusioms aktualijoms pristatyti

Vilniaus miesto savivaldybė, viešoji įstaiga Vilniaus rotušė

2020 m. III–IV ketvirčiai

6.

Organizuoti seminarą „Tradicinių medžiagų ir technologijų naudojimas istorinių pastatų tvarkyboje“, skirtą UNESCO pasaulio paveldo vietovėse esančių pastatų tvarkybai

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga

2020 m. III–IV ketvirčiai

II SKYRIUS

KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS IR PAŽINTINĖS VEIKLOS

7.

Sukurti virtualų patarėją istorinės urbanistinės, architektūrinės ir gyvenamosios aplinkos priežiūrai ir tvarkybai (papildant interneto svetainę www.vsaa.lt)

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga

2020 m. I–III ketvirčiai

8.

Organizuoti parodą su edukacine programa „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose ir registruose“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, viešoji įstaiga Vilniaus dailės akademija

2020 m. I–IV ketvirčiai

9.

Parengti kvalifikacinę mokomąją programą pedagogams apie UNESCO pasaulio paveldą ir paveldo vertybes Lietuvoje

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra

2020 m. I–IV ketvirčiai

10.

Parengti mokomąją programą moksleiviams apie UNESCO pasaulio paveldą ir paveldo vertybes Lietuvoje

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Nacionalinė švietimo agentūra

2020 m. I–IV ketvirčiai

11.

Parengti edukacines programas apie Kuršių nerijos kultūrinį kraštovaizdį, materialiąsias ir nematerialiąsias vertybes

Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Neringos muziejai

2020 m. I–IV ketvirčiai

12.

Organizuoti konkursą  moksleiviams #manoUNESCO, skirtą UNESCO pasaulio paveldo objektų Lietuvoje  pažinimui

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2020 m. I–IV ketvirčiai

13.

Parengti turistinį maršrutą pažintinį taką po Struvės geodezinio lanko punktus, stiprinant sąveiką tarp kultūros paveldo, turizmo infrastruktūros ir švietimo sistemos

Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Valstybinė kultūros paveldo komisija, Vilniaus rajono savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė

2020 m. I–IV ketvirčiai

14.

Organizuoti 4 ekskursijas po Vilniaus istorinį centrą: suaugusiems „Vilniaus pilių istorijos pėdsakais“, „Kreivoji pilis ir Kreivasis miestas. Legendos ir tikrovė“, moksleiviams – „Kur plytėjo Kreivosios pilies sienos“, „Gimtojo miesto ištakų beieškant“

Kultūros ministerija, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

2020 m. II–III ketvirčiai

15.

Organizuoti edukacinių renginių ir ekskursijų ciklą „Su(p)rasti Kernavę“

Kultūros ministerija, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

2020 m. II–III ketvirčiai

16.

Organizuoti edukacinį – etnokultūrinį projektą „Ritin kalne smiltatę“ tema „Kuršių nerija ir jos unikalumas kaip vertybė UNESCO pasaulio paveldo sąraše“

Neringos meno mokykla, Neringos savivaldybė, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

2020 m. III–IV ketvirčiai

III SKYRIUS

VIEŠINIMO IR LEIDYBOS VEIKLOS

17.

Sukurti stendą, skirtą Struvės geodezinio lanko punktų Vilniaus rajone aktualizavimui, ir jį eksponuoti Adventur 2020 parodoje

Vilniaus rajono savivaldybė, Vladislavo Sirokomlės muziejus

2020 m. I ketvirtis

18.

Parengti ir išleisti leidinį vaikams apie UNESCO pasaulio paveldą ir Vilniaus istorinio centro vertybes, taip pat organizuoti ekskursijas šia tematika

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

2020 m. I–III ketvirčiai

19.

Sukurti keturis pažintinius dokumentinius filmus (iki 5 min.) apie Lietuvos pasaulio paveldo vertybes

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas

2020 m. I–III ketvirčiai

20.

Organizuoti Neringos kultūros almanachą „Dorė“, dedikuotą Kuršių nerijos įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 20-mečiui

Neringos savivaldybė, Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka

2020 m. I–IV ketvirčiai

21.

Parengti vieningą UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų viešinimo programą (koncepciją ir temą komunikuojantį logotipą, spaudos maketus kelių dydžių stendams, vaizdo klipą, reklaminę juostą) ir koordinuoti jos įgyvendinimą (plakatų gamybą, logotipo ir kitų sukurtų komunikacinių priemonių sklaidą ir adaptavimą informaciniais kanalais), bendradarbiaujant su programoje dalyvaujančiomis institucijomis

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas

2020 m. I–IV ketvirčiai

22.

Skleisti informaciją apie UNESCO pasaulio paveldą Lietuvoje per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją (radijo ir televizijos programų, reportažų, turimų ir (ar) pateiktų (atitinkančių teisės aktų ir Lietuvos nacionalinio  radijo  ir televizijos techninius reikalavimus) dokumentinių filmų  transliavimas, informacijos skleidimas interneto svetainėje www.lrt.lt)

Kultūros ministerija, Valstybinė kultūros paveldo komisija, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m. I–IV ketvirčiai

23.

Parengti leidinį „Struvės geodezinio lanko turistinis maršrutas“ (lietuvių, rusų, anglų, lenkų kalbomis) ir kitą informacinę medžiagą bei turistinę atributiką

Žemės ūkio ministerija, Vilniaus rajono savivaldybė, Vladislavo Sirokomlės muziejus, Rokiškio rajono savivaldybė, viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2020 m. I–IV ketvirčiai

24.

Parengti medžiagą tema „UNESCO pasaulio paveldas Lietuvoje“ ir ją viešinti internetinėje svetainėje „Mokytojo TV“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra

2020 m. I–IV ketvirčiai

25.

Sukurti teisės aktus ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos techninius reikalavimus atitinkančius dokumentinius animuotus filmukus vaikams apie Lietuvos pasaulio paveldo vertybes. Transliuoti televizijos programose pateiktus dokumentinius animuotus filmukus vaikams apie Lietuvos pasaulio paveldo vertybes

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m. I–IV ketvirčiai

26.

Parengti ir išleisti vadovą po UNESCO pasaulio paveldo vertybę – Kuršių neriją

Aplinkos ministerija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

2020 m. II ketvirtis

27.

Parengti virtualų leidinį apie Baltijos šalių sostinių (Vilniaus, Rygos, Talino), įtrašytų į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, paveldosaugą ir tvarkybą 1990–2019 m. ir jį paskelbti viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros interneto svetainėje

Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

2020 m. II–IV ketvirčiai

28.

Pakartotinai išleisti turistams skirtą leidinį „Lietuva. UNESCO paveldas“ šešiomis kalbomis. Šį leidinį išversti į kinų kalbą ir organizuoti jo išleidimą

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“

2020 m. IV ketvirtis

 

––––––––––––––––––––