PROTOKOLAS,
KURIUO KEIČIAMAS

UKRAINOS MINISTRŲ KABINETO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUSITARIMAS
DĖL BENDRADARBIAVIMO STANDARTIZACIJOS, METROLOGIJOS IR
ATITIKTIES ĮVERTINIMO SRITYSE

 

 

 

Ukrainos Ministrų Kabinetas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

 

siekdamos pakeisti 2005 m. gruodžio 9 d. Vilniuje pasirašytą Ukrainos Ministrų Kabineto ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse (toliau – Susitarimas) ir užtikrinti šio Susitarimo įgyvendinimą,

 

s u s i t a r ė:

 

1 straipsnis

 

Pakeisti Susitarimo 2 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

 

2 straipsnis

 

Šalys skiria įgaliotas institucijas šiam Susitarimui įgyvendinti:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė – Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją, Lietuvos standartizacijos departamentą ir Nacionalinį akreditacijos biurą prie Ūkio ministerijos pagal jų kompetenciją;

 

Ukrainos Ministrų Kabinetas – Ukrainos ekonominio vystymosi ir prekybos ministeriją, valstybės įmonę „Ukrainos standartizacijos, sertifikavimo ir kokybės problemų mokslinių tyrimų ir mokymo centras“ (Ukrainos nacionalinį standartizacijos organą), Nacionalinę akreditacijos agentūrą pagal jų kompetenciją.

 

Šalys nedelsdamos diplomatiniais kanalais praneša viena kitai šiame straipsnyje nurodytų Šalių valstybinių institucijų kontaktinius duomenis ir informuoja viena kitą apie šių institucijų ar jų kontaktinių duomenų pasikeitimą.“

 

 

 

2 straipsnis

 

Papildyti Susitarimą 7 straipsniu ir išdėstyti jį taip:

 

7 straipsnis

 

Šalių ginčai, susiję su šio Susitarimo nuostatų vykdymu ir aiškinimu, sprendžiami tarpusavio konsultacijomis ir derybomis.“

 

 

 

3 straipsnis

 

Šis Protokolas įsigalioja nuo tos dienos, kurią gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas apie tai, kad Šalys įvykdė vidaus procedūras, būtinas šiam Protokolui įsigalioti.

 

 

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti savo Vyriausybių tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

 

 

 

Pasirašyta 2018 m. lapkričio 8 d. Vilniuje dviem egzemplioriais lietuvių, ukrainiečių ir rusų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Protokolo nuostatų aiškinimo, vadovaujamasi tekstu rusų kalba.

 

 

 

 

 

UKRAINOS
MINISTRŲ KABINETO VARDU

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS VARDU