NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO NACIONALINĖJE TEISMŲ ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. 6P-100-(1.1)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 32 straipsnio 1 ir 4 dalimis:

1. T v i r t i n u Vaizdo duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisykles (pridedama).

2. P a v e d u Nacionalinės teismų administracijos Administravimo skyriui su Vaizdo duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklėmis pasirašytinai supažindinti visus Nacionalinės teismų administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 6P-98-(1.1) „Dėl Vaizdo duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Direktorė                                                                                                     Reda Molienė

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės teismų administracijos

direktoriaus 2018 m. lapkričio 6 d.

įsakymu Nr. 6P-100-(1.1)

 

 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO NACIONALINĖJE TEISMŲ ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaizdo duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Nacionalinėje teismų administracijoje (toliau – Administracija) vykdomą vaizdo stebėjimą, siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Administracijos darbuotojai – Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

2.2. Administracijos pastatas pastatas, esantis adresu: L. Sapiegos g. 15, Vilnius.

2.3. Duomenų valdytojas Nacionalinė teismų administracija, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188724424, adresas – L. Sapiegos g. 15, Vilnius.

2.4. Trečiasis asmuo – fizinis asmuo, kuris nėra duomenų subjektas, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotų vaizdo duomenų apimtį (asmens veidą, ūgį, transporto priemonės valstybinį numerį ir pan.).

2.5. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai – serveriai ir (arba) Administracijos turto apskaitoje esantys skaitmeniniai įrenginiai, skirti vaizdo duomenims įrašyti, saugoti, peržiūrėti ir kopijuoti.

2.6. Vaizdo įrašas – šiose Taisyklėse nurodytomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti ir serveriuose ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose išsaugoti vaizdo duomenys.

2.7. Vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu (toliau – vaizdo duomenys), tvarkymas naudojant šiose Taisyklėse nurodytas vaizdo stebėjimo kameras, nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi duomenų laikmenoje.

2.8. Vaizdo stebėjimo sistema – serveriai ir (arba) vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai, vaizdo stebėjimo kameros ir duomenų laikmenos, kuriose saugomi vaizdo duomenys.

2.9. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Tvarkant vaizdo duomenis Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklėmis vadovaujamasi tiek, kiek šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

 

II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

 

4. Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti Administracijos darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Administracijoje, saugumą, šių asmenų ir Administracijos turto saugumą bei viešąją tvarką.

5. Vaizdo duomenys fiksuojami Administracijos pastato vidaus patalpose ir lauko teritorijoje įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis, nurodytomis šių Taisyklių 1 priede.

6. Administracijos pastato vidaus patalpų ir lauko teritorijos vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

7. Vaizdo stebėjimo kameros turi būti įrengiamos taip, kad vaizdo stebėjimas nebūtų vykdomas didesnėje duomenų valdytojo teritorijoje ar patalpoje, nei yra nurodyta šių Taisyklių
1 priede.

8. Draudžiama taip įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo kameras, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

9. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pavyzdžiui, tualetuose ir pan.).

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR FUNKCIJOS

 

10.     Duomenų valdytojas turi šias teises:

10.1. rengti ir priimti vidaus teisės aktus, reglamentuojančius vykdomą vaizdo stebėjimą;

10.2. spręsti klausimus dėl vaizdo duomenų teikimo;

10.3. paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingą asmenį (asmenis) ar padalinį;

10.4. įgalioti duomenų tvarkytoją tvarkyti vaizdo duomenis, jei jis pasitelkiamas tvarkyti vaizdo duomenis, duoti jam nurodymus dėl vaizdo duomenų tvarkymo, žinoti apie jo ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenų tvarkytojais ir duoti išankstinius rašytinius sutikimus (leidimus) dėl jų paskyrimo.

11.     Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

11.1. užtikrinti Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

11.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises Reglamento (ES) 2016/679, Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklių ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;

11.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą ir įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones;

11.4. parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones ir užtikrintų, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga, bei sudaryti su juo sutartį, reglamentuojančią duomenų tvarkytojo atliekamą duomenų tvarkymą, atitinkančią Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, jei priimamas sprendimas pasitelkti duomenų tvarkytoją tvarkyti vaizdo duomenis.

12.     Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:

12.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį;

12.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;

12.3. nustato prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, keitimo ir naikinimo tvarką;

12.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti;

12.5. teikia metodinę pagalbą Administracijos darbuotojams ir duomenų tvarkytojui, jei jis pasitelkiamas tvarkyti vaizdo duomenis, vaizdo duomenų tvarkymo klausimais;

12.6. vykdo kitas funkcijas, reikalingas šių Taisyklių 10–11 punktuose nurodytoms duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.

 

IV SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

 

13. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Administracija teikia savo tvarkomus vaizdo duomenis teismams, teisėsaugos institucijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kuriems Administracija, teisės aktų nustatyta tvarka vykdydama savo funkcijas, teikia asmens duomenis, taip pat pagal duomenų gavėjų prašymus esant bent vienai iš Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnyje nurodytų teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų. Prašyme turi būti nurodytas vaizdo duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti vaizdo duomenų apimtis.

14. Sprendimą dėl vaizdo duomenų teikimo priima Administracijos direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo.

 

V SKYRIUS

ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

 

15. Užtikrinant vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:

15.1. užtikrinama prieigos prie vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;

15.2. prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam vaizdo duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti;

15.3. su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos teisės;

15.4. prieiga prie asmens duomenų apsaugoma slaptažodžiais;

15.5. užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vietinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis;

15.6. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi vaizdo duomenys, saugumas (patalpas, kuriose saugomi vaizdo duomenys, nuolat saugo Administracijos darbuotojas – budėtojas);

15.7. užtikrinama Administracijos vidinio kompiuterinio tinklo apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.).

16. Visus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik Administracijos direktoriaus paskirtas Administracijos darbuotojas, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – Administracijos darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis), ir duomenų tvarkytojas, jei jis pasitelkiamas tvarkyti vaizdo duomenis. Susipažinti su savo vaizdo duomenimis turi teisę visi Administracijos darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, turi laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

17. Prieigos prie vaizdo duomenų teisės suteikiamos ir redaguojamos duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

18. Prieigos prie vaizdo duomenų teisės naikinamos pasibaigus Administracijos darbuotojo, tvarkančio vaizdo duomenis, įgaliojimams, valstybės tarnybos ar darbo santykiams, pasikeitus Administracijos darbuotojo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenų nereikalinga, taip pat nutraukus su duomenų tvarkytoju sudarytą sutartį, reglamentuojančią duomenų tvarkytojo atliekamą duomenų tvarkymą, ar šiai sutarčiai nustojus galioti, jei Administracija pasitelkia duomenų tvarkytoją tvarkyti vaizdo duomenis.

19. Administracijos darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:

19.1. laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;

19.2. užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, bei patalpos, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą;

19.3. laikytis šiose Taisyklėse nustatytų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių, kad būtų užkirstas kelias netyčiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose ir (ar) laikmenose esančius vaizdo duomenis;

19.4. užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;

19.5. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti vaizdo duomenų;

19.6. nedelsdamas pranešti Administracijos direktoriui ar jo įgaliotam atsakingam asmeniui ir duomenų apsaugos pareigūnui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Administracijos tvarkomų vaizdo duomenų saugumui;

19.7. laikytis kitų Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

20. Administracijos darbuotojai privalo į Administracijos patalpas, kuriose yra vaizdo duomenų įrašymo įrenginių, neįleisti pašalinių asmenų ir, pastebėję vaizdo stebėjimo sistemos veikimo sutrikimus, nedelsdami informuoti Administracijos darbuotoją, tvarkantį vaizdo duomenis, arba Administracijos direktorių ar jo įgaliotą atsakingą asmenį.

21. Vaizdo duomenų kopijavimas ir atsarginės vaizdo duomenų kopijos nėra daromos.

22. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginyje vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti vaizdo duomenys skaitmeniniu būdu įrašomi į 4 terabaitų talpos kietąjį diską ir saugomi 5 kalendorines dienas, praėjus šiam terminui vaizdo įrašymo įrenginys automatiškai ištrina seniausius vaizdo įrašus, o į atsilaisvinusią vietą įrašo naujus. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką. Jeigu vaizdo įrašų duomenys naudojami kaip įrodymai byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

23.  Duomenų subjektas turi šias teises:

23.1.  gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

23.2.  susipažinti su duomenimis;

23.3.  reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), jei vaizdo duomenys yra saugomi ilgiau nei šiose Taisyklėse nustatytą saugojimo terminą;

23.4. apriboti duomenų tvarkymą;

23.5. nesutikti su duomenų tvarkymu.

24. Šių Taisyklių 23 punkte nurodytos duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisyklėse nustatyta tvarka, jei šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip.

25.  Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą:

25.1.  Asmenys, kurie nėra Administracijos darbuotojai ir kurių vaizdo duomenys gali būti tvarkomi vykdant vaizdo stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami:

25.1.1. iškabinant informacines lenteles ir (arba) priklijuojant lipdukus prieš patenkant į Administracijos patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas. Informacinės lentelės ir (arba) lipdukai turi būti matomi prieš patenkant į vaizdo stebėjimo zoną;

25.1.2. informacinėse lentelėse ir (arba) lipdukuose nurodant bent šią informaciją: apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų valdytojo pavadinimą, kontaktinę informaciją (adresą, elektroninio pašto adresą ir (arba) telefono numerį), vaizdo duomenų tvarkymo tikslą, nuorodą į informacijos šaltinį, kur būtų galima gauti detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą; informacinės lentelės (lipduko) pavyzdinė forma nustatyta šių Taisyklių 2 priede;

25.1.3. informacija apie tai, kad vykdomas vaizdo stebėjimas, pateikiama visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kad kai kuriose tam skirtose vietose vaizdo stebėjimas tuo metu nėra vykdomas (pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo kamera veikia ne visą laiką, veikia nustatytu periodiškumu ir pan.).

25.2.  Administracijos darbuotojai apie vykdomą vaizdo stebėjimą informuojami pasirašytinai ar kitu informavimo faktą įrodančiu būdu suteikiant Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytą informaciją bei supažindinant su šiomis Taisyklėmis prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebėjimas buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu.

26. Teisė susipažinti su duomenimis:

26.1. Pagal duomenų subjekto prašymą susipažinti su savo vaizdo duomenimis duomenų subjektui prašomi vaizdo duomenys gali būti pateikiami sudarant galimybę Administracijos patalpose peržiūrėti vaizdo įrašą ir (arba) pateikiant vaizdo įrašo kopiją Administracijos išorinėje duomenų laikmenoje ar nuotrauką, jei vaizdo duomenys yra saugomi.

26.2. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, turi būti užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą. Duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu jame matomi tretieji asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pavyzdžiui, vaizdo įraše matomas transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis arba, jei įmanoma, turi būti gaunamas rašytinis šių asmenų sutikimas dėl jų vaizdo duomenų pateikimo duomenų subjektui. Jei nėra galimybės įgyvendinti šiame Taisyklių punkte nurodytų priemonių, užtikrinančių trečiųjų asmenų teisę į privatų gyvenimą, vaizdo duomenys duomenų subjektui neteikiami.

 

VII SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

27. Administracijos darbuotojai pasirašytinai supažindinami su šiomis Taisyklėmis ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų asmens duomenų tvarkymo reikalavimus nustatančių teisės aktų.

28. Už Taisyklių nuostatų pažeidimą Administracijos darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.  Taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.teismai.lt.

30. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jų vykdymo kontrolę bei periodišką, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas Administracijos Turto valdymo skyrius, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui ir (arba) pasikeitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, inicijuoja Taisyklių atnaujinimą.

31. Patvirtinus Taisykles, visi Administracijos darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priimtas naujas darbuotojas su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją darbo dieną. Už supažindinimą su Taisyklėmis atsakingas Administracijos Administravimo skyrius.

32. Administracija nustatyta tvarka vykdo Administracijos darbuotojų mokymą ir, esant galimybėms, sudaro sąlygas Administracijos darbuotojų kvalifikacijai kelti asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.

 

____________________

 

Vaizdo duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų

administracijoje taisyklių

1 priedas

 

ADMINISTRACIJOS PASTATO VIDAUS PATALPOSE IR LAUKO TERITORIJOJE ĮRENGTOS VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROS

 

Eil. Nr.

Vaizdo stebėjimo kameros Nr.

Vaizdo stebėjimo kameros įrengimo vieta

Vaizdo stebėjimo kameros fiksuojama erdvė

Administracijos pastato lauko teritorijoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros

1.

1.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 15, Vilnius, rytinis fasadas

Vidinis kiemas, automobilių stovėjimo aikštelė, pastato rytinės pusės prieigos

2.

2.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 15, Vilnius, pietinis fasadas

Pastato pietinės pusės prieigos

3.

3.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 15, Vilnius, vakarinis fasadas

Teritorija prieš centrinį įėjimą, pastato vakarinės pusės prieigos

4.

4.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 15, Vilnius, vakarinis fasadas

Teritorija prieš centrinį įėjimą, centrinio įėjimo laiptai

5.

5.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 15, Vilnius, pietinis fasadas

Pastato pietinės pusės prieigos

6.

6.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 13, Vilnius, rytinis fasadas

Vidinis kiemas už pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 13, Vilnius, ir šio pastato rytinės pusės prieigos

7.

7.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 15, Vilnius, šiaurinis fasadas

Pastato šiaurinės pusės prieigos, oro kondicionierių išoriniai įrenginiai

8.

8.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 13, Vilnius, šiaurinis fasadas

Erdvė virš garažo pastato, kur įrengtas oro kondicionavimo sistemos išorinis įrenginys

9.

17.

Pastato, esančio adresu: L. Sapiegos g. 13, Vilnius, pietinis fasadas

Pastato, esančio adresu:

Sapiegos g. 13, Vilnius, pietinės pusės prieigos

Administracijos pastato vidaus patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros

10.

9.

1-1 patalpa, 1 aukštas

Laukiamasis prie centrinio įėjimo

11.

10.

1-1 patalpa, 1 aukštas

Laukiamasis prie centrinio įėjimo, laiptinė

12.

11.

1-11 patalpa, 1 aukštas

Koridorius

13.

12.

1 aukšto evakuacinė laiptinė

Įėjimas iš vidinio kiemo

14.

13.

R-1 patalpa, rūsys

Koridorius prie įėjimų į pastato inžinerinių sistemų technines patalpas

15.

14.

R-22 patalpa, rūsys

Koridorius

16.

15.

R-18 patalpa, rūsys

Koridorius prie įėjimo į konferencijų salę

17.

16.

R-9 patalpa, rūsys

Koridorius prie įėjimų į tarnybinių stočių ir dokumentų saugojimo patalpas, sandėlį ir pastato inžinerinių sistemų technines patalpas

____________________

 

Vaizdo duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų

administracijoje taisyklių

2 priedas

 

 

(Informacinės lentelės (lipduko) pavyzdinė forma)

 

 

 

 

SIEKIANT UŽTIKRINTI ASMENŲ IR TURTO SAUGUMĄ, VIEŠĄJĄ TVARKĄ

VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

 

 

(vaizdo stebėjimo kameros simbolis)

 

 

Nacionalinė teismų administracija

L. Sapiegos g. 15, Vilnius, tel. (8 5) 268 5186

 

 

Išsamesnė informacija:
www.teismai.lt, telefonu arba el. paštu info
@teismai.lt

 

 

 

 

____________________