LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2017 M. SPALIO 18 D. ĮSAKYMO NR. A1-538 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 1 KONKRETAUS TIKSLO „BENDROJI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS“ 5 VEIKSMO „SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ PRIEGLOBSČIO SRITYJE, GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-1.1.5-K-01 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 5 d. Nr. A1-355

Vilnius

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 5 veiksmo „Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.5-K-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. A1-538 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 5 veiksmo „Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
Nr. PMIF-1.1.5-K-01 patvirtinimo“, ir 16 punktą išdėstau taip
:

16. Teikiamo pagal PFSA projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 42 mėnesiai nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, kuri gali būti ankstesnė nei projekto sutarties įsigaliojimo diena, tačiau ne ankstesnė kaip 2018 m. birželio 1 d. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis (bet ne anksčiau kaip 2018 m. birželio 1 d.), projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, atliekantis socialinės

apsaugos ir darbo ministro funkcijas                                                  Aurelijus Veryga

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2018-06-19

raštu Nr. SB-2018-00717