LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1141

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje":

 

1. T v i r t i n u pridedamus Tarptautinių studijų komisijos nuostatus.

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. ISAK-1250 „Dėl Tarptautinių studijų komisijos nuostatų patvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.

 

3. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2016 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. V-1141

 

TARPTAUTINIŲ STUDIJŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Tarptautinių studijų komisijos (toliau – Komisija) kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) nustatytomis aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo kryptimis ir prioritetais, Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) patvirtintomis konkursų piliečių dalinėms studijoms ar dalyvavimui mobilumo programose, užsieniečių dalinėms, magistrantūros lituanistinėms studijoms ar dalyvavimui lietuvių kalbos ir kultūros kursuose (toliau – konkursai) sąlygomis, kitais su Komisijos veikla susijusiais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, demokratijos, teisėtumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jų kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FORMAVIMAS, FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

4.  Komisija sudaroma iš 9-11 asmenų: Fondo,  Ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos, Studijų kokybės vertinimo centro, studentų organizacijų atstovų.

5. Komisijos personalinę sudėtį, iš jų pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, trejiems metams tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Komisijos nariais tvirtinami asmenys, raštu deleguoti jų atstovaujamos institucijos.

6. Komisijos posėdžiuose sekretoriaus funkcijas atlieka Fondo paskirtas darbuotojas.

7. Komisija dirba visuomeniniais pagrindais.

8. Komisija vykdo šias funkcijas:

8.1. teikia siūlymus Fondui dėl:

8.1.1. valstybės paramos skyrimo Lietuvos Respublikos piliečių (toliau – piliečiai) studijoms užsienio mokslo ir studijų institucijose;

8.1.2. valstybės paramos skyrimo užsienio valstybių piliečių ir užsienio lietuvių (toliau – užsieniečiai) dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose;

8.1.3. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, galinčių organizuoti lietuvių kalbos ir kultūros kursus bei lituanistines studijas užsieniečiams, pasirinkimo;

8.1.4. konkursų organizavimo tvarkos, reikalavimų kandidatams, kandidatų atrankos kriterijų, konkursams pateikiamų dokumentų sąrašo ir pateikimo terminų ir kitų su konkursų organizavimu susijusių klausimų;

8.2. teikia siūlymus Ministerijai dėl:

8.2.1. valstybės paramos tikslinio teikimo atitinkamų šalių/regionų piliečiams;

8.2.2. naujų aktualių Lietuvai studijų krypčių (krypčių grupių) įtraukimo į finansuotinų studijų krypčių (krypčių grupių) Lietuvoje ir užsienyje sąrašą;

8.2.3. Lietuvai skirtų užsienio valstybių mobilumo programų, kurių dalyviai gali pretenduoti į valstybės paramą, įtraukimo į Ministerijos tvirtinamų mobilumo programų sąrašą;

8.2.4. valstybės paramos teikimo sistemos tobulinimo.

8.3. nustato kasmetines valstybės stipendijų ir išmokų kvotas piliečių dalinėms studijoms prioritetinėse studijų srityse (užsienio šalyse) ir užsieniečių dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms ir lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvoje;

8.4. nustato išmokų tipus ir dydžius (pagal šalis/regionus) piliečiams ir užsieniečiams kitais mokslo metais, jei tokios išmokos ir jų dydžiai nėra nustatyti norminiais teisės aktais;

9. Komisija turi teisę:

9.1. svarstant klausimus dėl valstybės paramos skyrimo piliečiams ir užsieniečiams, kviesti į posėdžius užsienio valstybių ambasadų ar kitų užsienio institucijų Lietuvoje atstovus, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ekspertus;

9.2. svarstyti kitus su akademiniu mobilumu susijusius klausimus.

 

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Komisijos darbą organizuoja ir Komisijai reikalingą informaciją rengia Fondas, kiekvienų kalendorinių metų paskutiniam Komisijos posėdžiui pateikia apibendrintą informaciją apie praėjusiais finansiniais metais piliečių ir užsieniečių studijoms skirtą finansavimą, išvykusių ir atvykusių asmenų skaičius pagal šalis, studijų sritis, pasirinktas mokslo ir studijų institucijas.

11. Komisijos darbo forma yra posėdžiai, kurie šaukiami pagal poreikį arba organizuojami elektroniniu būdu. Apie posėdį ir jo darbotvarkę Komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš septynias (7) darbo dienas. Visa posėdžio metu svarstytina medžiaga Komisijos nariams susipažinti išsiunčiama ne vėliau kaip prieš tris (3) darbo dienas. Pasiūlymus dėl posėdžio darbotvarkės gali teikti visi Komisijos nariai.

12. Komisijos posėdžiui vadovauja pirmininkas, pirmininko nesant – pirmininko pavaduotojas. Fondo darbuotojas, atliekantis Komisijos sekretoriaus funkcijas, protokoluoja šios Komisijos posėdžius.

13. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Esant reikalui, Komisijos nariai dėl svarstomų klausimų gali balsuoti elektroniniu būdu.

14. Komisijos narys neturi teisės balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jį su pareiškėju sieja giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, sutuoktiniai).

15. Esant poreikiui, Komisija gali kviesti svarstomų paraiškų teikėjus į pokalbį. Jeigu kandidatas neatvyksta į pokalbį, jo paraiška svarstoma jam nedalyvaujant.

16. Komisijos nutarimai įforminami ne vėliau kaip per penkias (5) darbo dienas nuo Komisijos posėdžio dienos parengiamu posėdžių protokolu, kuriuos pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisija nurodo kriterijus, kuriais vadovautasi priimant nutarimą ir kurie fiksuojami Komisijos posėdžio protokole. Prie protokolų pridedami finansuojamų, nefinansuojamų ir, jeigu reikia, rezervinių paraiškų sąrašai ar kiti dokumentai. Protokolai saugomi Fonde, o jų kopijos išsiunčiamos visiems Komisijos nariams elektroniniu paštu.

 

______________