Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMO ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO ĮSTATYMĄ

 

2015 m. gruodžio 23 d. Nr. 1407
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos finansų ministeriją patvirtinti:

2.1. Bankroto administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisykles;

2.2. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisykles;

2.3. Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisykles;

2.4. Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisykles;

2.5. Administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles;

2.6. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksą;

2.7. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatus;

2.8. Bankroto administratoriaus pažymėjimų ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimų, išduotų terminuotam laikotarpiui, keitimo taisykles;

2.9. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų, išduotų terminuotam laikotarpiui, keitimo taisykles;

2.10. Pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtų įmonių aprašą;

2.11. Asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje, bankroto administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisykles;

2.12. Asmenų, siekiančių teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai (vienkartinai) ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje, restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisykles.

3. Įgalioti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

3.1. atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos institucijos funkcijas;

3.2. atlikti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos funkcijas;

3.3. patvirtinti:

3.3.1. Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisykles;

3.3.2. Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisykles.

4. Pavesti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

4.1. valdyti ir tvarkyti Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinę sistemą (ĮRBIS);

4.2. analizuoti bankroto ir restruktūrizavimo procesų eigą;

4.3. skelbti bankrutuojančių, bankrutavusių ir restruktūrizuojamų įmonių tęstinius sąrašus, kuriuose nurodomi bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratorių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių duomenys, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių parduodamo iš varžytynių turto tęstinius sąrašus, metinius ir ketvirtinius bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenis: iki sausio 31 d. (praėjusių metų), iki balandžio 30 d. (einamųjų metų I ketvirčio), iki liepos 31 d. (einamųjų metų I ir II ketvirčių), iki spalio 31 d. (einamųjų metų I–III ketvirčių) Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje;

4.4. du kartus per metus teikti duomenis ir informaciją apie restruktūrizavimo ir bankroto procesų eigą Lietuvos statistikos departamentui oficialiosios statistikos darbų programose nustatytais terminais ir apimtimi;

4.5. patvirtinti įmonės bankroto ir įmonės restruktūrizavimo ataskaitų formas, suderintas su Lietuvos statistikos departamentu.

5. Pavesti Lietuvos statistikos departamentui du kartus per metus skelbti statistinę informaciją apie įmonių bankroto ir restruktūrizavimo proceso eigą Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje.

6. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Teisingumo ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                               Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1407

 

 

 

VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMO ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja įgaliotų asmenų atstovavimą valstybės institucijoms juridinių asmenų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – Įmonių bankroto įstatymas), bankroto procesuose ir įgaliotų asmenų atstovavimą valstybės institucijoms juridinių asmenų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – Įmonių restruktūrizavimo įstatymas), restruktūrizavimo procesuose.

2. Valstybės institucijai juridinių asmenų (toliau – įmonės) bankroto ir restruktūrizavimo procesuose atstovauja fizinis asmuo (toliau – įgaliotas atstovas) pagal jam suteiktą įgaliojimą naudotis Įmonių bankroto įstatymo ar Įmonių restruktūrizavimo įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, valstybės turto valdymą, nustatytomis kreditorių teisėmis.

3. Valstybės institucijai įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose atstovauja įgaliotas atstovas pagal jam suteiktą įgaliojimą naudotis Įmonių bankroto įstatymo ar Įmonių restruktūrizavimo įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių įmonių veiklą, valstybės turto valdymą, nustatytomis savininkų teisėmis.

4. Atstovaujant valstybės institucijai teismuose, Aprašas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja Atstovavimo valstybei ir Vyriausybei teismuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 497 „Dėl Atstovavimo valstybei ir Vyriausybei teismuose taisyklių patvirtinimo“, nuostatoms.

5. Atstovaujant valstybės institucijai įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje nustatytais visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ĮGALIOTIEMS ATSTOVAMS

 

6. Įgaliotu atstovu gali būti paskirtas valstybės institucijos valstybės tarnautojas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ar kitas asmuo, turintys aukštąjį išsilavinimą.

7. Įgaliotu atstovu negali būti paskirtas asmuo, kuris yra bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės dalyvis ar dalyvauja įmonės valdymo organuose, arba yra susijęs pirmos eilės giminystės ar svainystės ryšiais su asmenimis, kurie yra bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės dalyviai ar dalyvauja įmonės valdymo organuose.

8. Įgaliotas atstovas privalo būti susipažinęs su:

8.1. Įmonių bankroto įstatymu, Įmonių restruktūrizavimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesus;

8.2. išduotame įgaliojime ir Apraše nustatytomis įgalioto atstovo teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, taip pat su kitų valstybės institucijų patvirtintų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis įgalioto atstovo teises, pareigas ir atsakomybę įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procesuose.

9. Kiekviena valstybės institucija gali nustatyti papildomus reikalavimus įgaliotam atstovui.

 

III SKYRIUS

ĮGALIOTŲ ATSTOVŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

10. Įgaliotas atstovas, atstovaudamas valstybės institucijai įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose, privalo:

10.1. atlikti veiksmus ir priimti sprendimus, kuriems išduotas įgaliojimas;

10.2. informuoti įgaliojimą suteikusios valstybės institucijos vadovus šios institucijos nustatyta tvarka apie įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procesų eigą ir kreditorių susirinkimuose priimamus nutarimus;

10.3. rengti valstybės institucijų, kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto sprendimų, susijusių su įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procesų vykdymu, projektus, kai šių sprendimų priėmimą inicijuoja įgaliojimą išdavusi valstybės institucija;

10.4. dalyvauti kreditorių susirinkimuose, kreditorių komiteto veikloje;

10.5. dalyvauti įmonės bankroto ar restruktūrizavimo bylas nagrinėjančio teismo posėdžiuose, kai valstybės institucija kviečiama dalyvauti posėdyje kaip kreditorius, jeigu įgaliotas atstovas turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

11. Įgaliotas atstovas atlieka veiksmus, susijusius su valstybės institucijų priimtų sprendimų, įgyvendinant Aprašo 2 ir 3 punktuose nurodytas teises, vykdymu.

12. Įgaliotas atstovas turi susilaikyti, kai kreditorių susirinkime kitų kreditorių iniciatyva balsuojama tais klausimais, kurių spręsti jis iš anksto neįgaliotas (jeigu tokio įgaliojimo reikia), išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl procedūrinių klausimų.

13. Paaiškėjus, kad įgaliotas atstovas nevykdo pareigų, nurodytų išduotame įgaliojime, Apraše ar kituose valstybės institucijų patvirtintuose teisės aktuose, nustatančiuose įgalioto atstovo teises, pareigas ir atsakomybę įmonės bankroto ar restruktūrizavimo procesuose, valstybės institucija privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, panaikinti jam suteiktą įgaliojimą.

14. Įgaliotas atstovas turi teisę tobulinti kvalifikaciją įmonių bankroto ir restruktūrizavimo klausimais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Įgaliojimas įforminamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

16. Valstybės institucija, paskyrusi įgaliotą atstovą atstovauti šiai institucijai kreditoriaus teisėmis bankrutuojančioje, bankrutavusioje ar restruktūrizuojamoje įmonėje arba paskyrusi įgaliotą atstovą atstovauti šiai institucijai kreditoriaus teisėmis visuose įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose, per 5 darbo dienas nuo paskyrimo praneša Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) įgalioto atstovo vardą, pavardę ir pareigas. Valstybės institucija, paskyrusi įgaliotą atstovą atstovauti šiai institucijai kreditoriaus teisėmis visuose įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose, pranešdama Tarnybai šiame Aprašo punkte nurodytus įgalioto atstovo duomenis, pateikia Tarnybai visų įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų, kuriuose valstybės institucija dalyvauja kreditoriaus teisėmis, sąrašą.

17. Valstybės institucija - bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės kreditorius privalo kartą per metus apsvarstyti bankroto arba restruktūrizavimo procesų ir atstovavimo įmonėse eigą, rezultatus ir savo išvadas bei pasiūlymus pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų kovo 1 d. pateikti Tarnybai.

18. Tarnyba išnagrinėja Aprašo 17 punkte nurodytas gautas išvadas bei pasiūlymus ir prireikus teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei kitoms institucijoms, kurių reguliavimo sričiai priskirtas įmonių bankroto ir restruktūrizavimo problemų sprendimas, pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių įmonių bankroto ir (arba) restruktūrizavimo procesus, tobulinimo.

 

 

 

––––––––––––––––––––