LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2018 m.  gegužės  15  d. Nr. TV-26

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, įgyvendindamas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat atsižvelgdamas į Vilniaus lietuvių namų 2018 m. balandžio 12 d. prašymą Nr. D3-82(1.8), Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos 2018 m. balandžio 13 d. prašymą Nr. V10-27, Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 2018 m. balandžio 13 d. prašymą Nr. D3-39, Buivydiškių pagrindinės mokyklos 2018 m. balandžio 19 d. prašymą Nr. S-63:

 

1.    T v i r t i n u pridedamus:

 

1.1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto sąrašą;

 

1.2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomo trumpalaikio materialiojo turto sąrašą.

2.    P e r d u o d u valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įsakymo 1 punkte nurodytą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (be likutinės vertės) ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 1840,22 euro (vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų dvidešimt du centai):

 

2.1. Vilniaus lietuvių namams (ilgalaikis materialusis turtas be likutinės vertės; trumpalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė – 381,02 euro (trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras du centai);

2.2. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinei mokyklai (ilgalaikis materialusis turtas be likutinės vertės; trumpalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė – 442,35 euro (keturi šimtai keturiasdešimt du eurai trisdešimt penki centai);

2.3. Turgelių „Aistuvos“ gimnazijai (ilgalaikis materialusis turtas be likutinės vertės; trumpalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė – 568,49 euro (penki šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai keturiasdešimt devyni centai);

2.4. Buivydiškių pagrindinei mokyklai (ilgalaikis materialusis turtas be likutinės vertės; trumpalaikio materialiojo turto bendra įsigijimo vertė – 448,36 euro (keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai trisdešimt šeši centai).

3.    Į g a l i o j u Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus patarėją Vilių Strumskį pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

4.    P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                               Vitalijus Andrejevas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. TV-26

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Priimančio subjekto pavadinimas

Turto pavadinimas

Valstybinis numeris

Inventorinis numeris

Automobilio identifikacinis numeris

Turto vienetų skaičius

Turto vieneto įsigijimo vertė, eurais

Likutinė vertė

2018-04-01, eurais

1.

Vilniaus lietuvių namai

Lengvasis automobilis ŠKODA OKTAVIA

 

FFD 013

 

2008

 

TMBCS21Z8B2061992

 

1

 

16797,96

0,00

2.

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

Lengvasis automobilis ŠKODA OKTAVIA

 

FFD 015

 

2007

TMBCS21ZOB2061873

1

 

16797,96

0,00

3.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija

Lengvasis automobilis ŠKODA SUPERB

 

COL 609

 

2001

TMBCR23U979009265

1

 

20493,51

0,00

4.

Buivydiškių pagrindinė mokyka

Lengvasis automobilis ŠKODA OKTAVIA

ECB 249

2004

TMBCS21Z482189820

1

15929,1

0,00

 

Iš viso

 

0,00

_________________________________________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.

įsakymu Nr. TV-26

 

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Priimančio subjekto pavadinimas

Turto pavadinimas

Inventorinis numeris

Mato vienetas

Kiekis, vienetais

Turto vieneto įsigijimo vertė, eurais

Bendra įsigijimo vertė, eurais

1.

Vilniaus lietuvių namai

Akumuliatorius

11355

vnt.

1

75

75

2.

Vilniaus lietuvių namai

Gesintuvas GP-2ABC

10098

vnt.

1

14,02

14,02

3.

Vilniaus lietuvių namai

Žieminės padangos

11254

vnt.

4

73,00

292

4.

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

Akumuliatorius S4 008

10014

vnt.

1

73,85

73,85

5.

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

Gesintuvas GP-2ABC

10098

vnt.

1

14,02

14,02

6.

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla

Žieminės padangos

10116

vnt.

4

88,62

354,48

7.

Turgelių „Aistuvosׅ“ gimnazija

Akumuliatorius

11185

vnt.

1

69,95

69,95

8.

Turgelių „Aistuvosׅ“ gimnazija

Gesintuvas GP-2ABC

10098

vnt.

1

14,02

14,02

9.

Turgelių „Aistuvosׅ“ gimnazija

Žieminės padangos

9899

vnt.

4

121,13

484,52

10.

Buivydiškių pagrindinė mokykla

Akumuliatorius

11080

vnt.

1

79,86

79,86

11.

Buivydiškių pagrindinė mokykla

Gesintuvas GP-2ABC

10098

vnt.

1

14,02

14,02

12.

Buivydiškių pagrindinė mokykla

Žieminės padangos

10116

vnt.

4

88,62

354,48

Iš viso

1840,22

______________________________________