vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ ir KAINos 2019 metams NUSTATYMO

 

2018 m. spalio 26 d. Nr. O3E-359

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 74 straipsniu, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į LITGRID AB 2018 m. rugpjūčio 16 d. raštą Nr. SD-2864, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. rugpjūčio 14 d. raštą Nr. 18KR-SD-12288, 2018 m. rugpjūčio 23 d. raštą Nr. 18KR-SD-12691, UAB „Baltpool“ 2018 m. rugsėjo 14 d. raštą Nr. SD-180369, „Lietuvos energijos gamyba“, AB 2018 m. gegužės 30 d. raštą Nr. SD-431, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2018 m. spalio 25 d. raštą Nr. (17.2-16E)3-1933 bei į Komisijos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2018 m. spalio 26 d. pažymą Nr. O5E-285 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2019 metams nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšas 2019 metams elektros energetikos įmonėms, teikiančioms VIAP:

1.1. elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius 102,481 mln. EUR;

1.2. perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams už elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimą:

1.2.1. perdavimo sistemos operatoriui – 4,769 mln. EUR;

1.2.2. skirstomųjų tinklų operatoriui – 0,813 mln. EUR;

1.3. perdavimo sistemos operatoriui už atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimą prie elektros tinklų – 0,023 mln. EUR;

1.4. skirstomųjų elektros tinklų operatoriui už atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimą prie elektros tinklų 138 953,47 EUR;

1.5. VIAP lėšų administratoriui VIAP lėšų administravimo sąnaudoms padengti 0,195 mln. EUR.

2. Nustatyti 2019 metams VIAP kainą visiems asmenims – 0,903 ct/kWh be PVM.

3. Įpareigoti „Lietuvos energijos gamyba“, AB grąžinti į VIAP biudžetą
2,765 mln. EUR.

4. Nustatyti atskirų VIAP kainas:

4.1. Įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos paslaugos – 0,925 ct/kWh (susidedanti iš 0,881 ct/kWh, skirto finansuoti pagamintą elektros energiją gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, ir 0,043 ct/kWh, skirto elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimo, centralizuotos prekybos bei kitoms, su VIAP teikimu susijusioms, sąnaudoms finansuoti);

4.2. Įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytos paslaugos – -0,025ct/kWh;

4.3. Įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5–8 punktuose bei Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 21 straipsnio 1 punkte nurodytų paslaugų – 0 ct/kWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                        Inga Žilienė