PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. VASARIO 7 d. sprendimo nr. t1-14 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ KainŲ PATVIRTINIMO“ IR Jį KEITUSIų SPRENDIMų PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. T1-228

Plungė

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų sąrašo, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ 1 punktu (kartu su 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-206 ir 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-27), 3 ir 10 eilutes (Eil. Nr. 3; Eil. Nr. 10) ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama sprendimo priede).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis