LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-749 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS, FINANSUOJAMOS IŠ KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ, ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. D1-981

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. D1-749 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

2Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Papildau 31 punktu:

31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, skirdama lėšas vystomojo bendradarbiavimo projektų paramai, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Atsakinga institucija), vykdydama dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų atranką ir priežiūrą, tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų paramos teikimo, projektų administravimo ir priežiūros tikslais“.

2.3. Papildau 32 punktu:

32. Asmens duomenys teikiami ir naudojami (paraiškų ir projekto vykdymo tarpinių/ galutinių ataskaitų nagrinėjimo, vertinimo tikslais; asmenų informavimo tikslais) vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po projekto įgyvendinimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą“.

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ ATRANKA, TEIKIANT DVIŠALĘ PARAMĄ VYSTYMUISI“.

2.5. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Aplinkos ministerija nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšas paramai (rengia kvietimo teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepciją ir (arba) vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškos (toliau – paraiška) turinį), o Atsakinga institucija vykdo dvišalių vystomojo bendradarbiavimo projektų (toliau – projektas) atranką ir projektų priežiūrą, vadovaudamasi Įstatymu, Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis ir LRV tvarkos aprašu bei šiuo Tvarkos aprašu“.

2.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Kvietimai skelbiami lietuvių kalba Aplinkos ministerijos ir Atsakingos institucijos interneto svetainėje per 10 darbo dienų nuo jų patvirtinimo Komisijos posėdyje. Apie paskelbtus kvietimus raštu informuojamas Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas ir nevyriausybinės (ne pelno) bei kitos organizacijos, kurioms kvietimai galėtų būti aktualūs, prašant informaciją apie kvietimus paskelbti jų interneto svetainėse ar paskleisti kitais būdais. Kvietimai gali būti skelbiami ir kitais Komisijos nustatytais ar atsakingo skyriaus pasirinktais būdais“.

2.7. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Projektų koncepcijas/paraiškas pagal atitinkamame kvietime nurodytas sąlygas ir šiuo Tvarkos aprašu patvirtintas formas (2 ir 3 priedai) atsakingai institucijai turi teisę teikti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, jei Komisija nenusprendžia kitaip“.

2.8. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos ir (arba) paraiškos (projekto paraiškoje privaloma nurodyti bent vieną partnerį valstybėje partnerėje ir pridėti jo sutikimą bendradarbiauti įgyvendinant projektą) su nuskenuotais priedais siunčiamos atsakingai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu (gavimo data laikoma el. laiško gavimo data), registruotu paštu (gavimo data laikoma laiško išsiuntimo data, nurodyta voko spaude) arba pristatomos asmeniškai į atsakingą instituciją (gavimo data laikoma dokumentų registracijos atsakingoje institucijoje data) iki kvietime nurodyto termino pabaigos. Atsakingai institucijai gali būti teikiamos projektų paraiškos ir projektų koncepcijos, pasirašytos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Projekto sąmata (sudaryta pagal projekto struktūrą, atitinkanti projekto veiklas) yra projekto paraiškos sudedamoji dalis“.

2.9. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Atsakingai institucijai pateiktoms projektų koncepcijoms ir paraiškoms suteikiamas registracijos/identifikavimo numeriai (pagal dokumentų registracijos įstaigoje taisykles). Pasibaigus koncepcijų ir (arba) paraiškų teikimo terminui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informacija apie pateiktas projektų koncepcijas/paraiškas (bendras gautų koncepcijų/paraiškų skaičius, koncepcijų/paraiškų teikėjai, projektų pavadinimai ir bendra prašoma skirti lėšų suma) paskelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje“.

2.10. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Atsakingai institucijai pateiktas projektų koncepcijas ir paraiškas vertina du valstybės tarnautojai ir (arba) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – vertintojai), vadovaudamiesi LRV tvarkos aprašo 31 punkte nurodytais vertinimo etapais ir laikydamiesi LRV tvarkos aprašo 32 punkte nurodytų lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo ir konfidencialumo principų“.

2.11. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Projektų koncepcijos/paraiškos kartu su jų vertinimo rezultatais ir išvadomis teikiamos svarstyti Komisijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų koncepcijų/paraiškų vertinimo pabaigos. Vertinimo metu kiekvienai projekto paraiškai arba projekto koncepcijai suteikiamas atitinkamas skaičius balų pagal atitiktį nurodytiems kriterijams“.

2.12. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Jeigu Komisija priima sprendimą projekto koncepcijai pritarti arba pritarti su išlyga (dėl projekto apimties, veiklų tikslinimo ar keitimo, finansavimo dydžio keitimo ir pan.), projekto koncepcijos teikėjui siūloma per 20 darbo dienų ar kitą Komisijos nustatytą terminą parengti paraišką, atsižvelgiant į nustatytą išlygą (jeigu yra). Jeigu paraiškos teikėjas atsisako įgyvendinti Komisijos nustatytą išlygą ir (arba) sudaryti projekto įgyvendinimo sutartį, Atsakinga institucija apie tai per 5 darbo dienas raštu informuoja atsakingą skyrių, o šis – Komisiją“.

2.13. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Komisijai priėmus sprendimą pritarti (arba pritarti su išlyga) projekto paraiškai, pateiktai pagal projekto koncepciją, kuriai pritarė (ar pritarė su išlyga) Komisija, ar kvietimą teikti projektų paraiškas, ir projekto teikėjui sutikus įgyvendinti Komisijos nustatytą išlygą (jeigu yra), siekiant užtikrinti, kad tie patys projektai nebūtų finansuojami 2 kartus, atsakingas skyrius per 15 darbo dienų nuo Komisijos posėdžio dienos apie Komisijos sprendimą praneša Užsienio reikalų ministerijai: nurodydamas projektų vykdytojus, projektų veiklas ir valstybes partneres (kaip nustatyta LRV tvarkos aprašo 40 punkte), parengia aplinkos ministro įsakymo dėl finansavimo skyrimo projektą ir teikia jį aplinkos ministrui pasirašyti. Jeigu Užsienio reikalų ministerija nustato, kad projekto veikla finansuojama kitos institucijos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo Atsakinga institucija apie tai raštu informuoja pareiškėją. Su tokiu pareiškėju sutartis nepasirašoma. Jeigu Užsienio reikalų ministerija nustato, kad dalį projekto veiklų jau finansuoja kita institucija, Atsakinga institucija projekto paraiškos teikėjui suteikia 5 darbo dienų nuo informacijos išsiuntimo terminą paraiškai patikslinti taip, kad joje liktų tik veiklos, kurių nefinansuoja kitos institucijos“.

2.14. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Aplinkos ministro įsakymu patvirtinus finansavimą Komisijos atrinktam projektui, Atsakinga institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų su paraiškos teikėju suderina ir pasirašo projekto įgyvendinimo sutartį (toliau – sutartis), vadovaudamiesi LRV tvarkos aprašo 42–46 ir 48 punktų nuostatomis. Paraiškos teikėjo prašymu, esant pagrįstoms aplinkybėms, Atsakinga institucija gali pratęsti sutarties derinimo ir pasirašymo terminą ne ilgiau kaip 20 darbų dienų. Projekto įgyvendinimo pradžios data laikoma sutarties pasirašymo diena, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip“.

2.15. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ VYKDYMAS IR PRIEŽIŪRA, TEIKIANT DVIŠALĘ PARAMĄ VYSTYMUISI“.

2.16. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Projekto įgyvendinimo metu Atsakinga institucija vykdo nuolatinę projekto įgyvendinimo priežiūrą ir iki kiekvienų metų sausio 10 d. atsakingam skyriui ir Komisijai teikia informaciją apie praėjusiais metais suteiktą paramą vystymuisi“.

2.17. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Atsakinga institucija turi teisę bet kuriuo sutarties galiojimo metu žodžiu arba raštu pareikalauti iš projekto vykdytojo bet kokios informacijos, susijusios su projekto vykdymu, kilus įtarimui dėl galimo pažeidimo, taip pat kilus įtarimui, kad teikiama netiksli ar klaidinanti informacija, arba teikiamuose dokumentuose nesutampa informacija, gali būti atliekama patikra projekto įgyvendinimo vietoje. Patikrų atlikimą projekto įgyvendinimo vietoje Atsakinga institucija suderina su Atsakingu skyriumi. Patikras vietoje gali atlikti Atsakingos institucijos valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį; taip pat atsakingo skyriaus valstybės tarnautojai arba darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį gali vykti į projekto įgyvendinimo vietą. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu galima įsitikinti visų projekto veiklų ir rezultatų faktiniu įvykdymu nevykstant į vietą“.

2.18. Papildau 231 punktu:

231. Projekto vykdytojui pateikus motyvuotą prašymą pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, Atsakinga institucija gali pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Jeigu projekto vykdytojas prašo pratęsti projekto įgyvendinimo terminą, kuris viršija Komisijos projekto koncepcijoje nustatytą maksimalų projekto įgyvendinimo terminą, jis turi pateikti Atsakingai institucijai motyvuotą prašymą ir nurodyti objektyvias ir nuo projekto vykdytojo nepriklausiančias priežastis, dėl kurių prašo pratęsti projekto įgyvendinimo terminą. Gavusi motyvuotą projekto vykdytojo prašymą, Atsakinga institucija kreipiasi į Komisiją, kuri gali priimti sprendimą pratęsti projekto įgyvendinimą, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesiams“.

2.19. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Finansuoti, tinkamų ir netinkamų išlaidų kategorijos nustatytos LRV tvarkos aprašo 65-67 punktuose. Komisija papildomas ar detalesnes tinkamų finansuoti išlaidų kategorijas gali nustatyti tvirtindama projekto koncepciją. Jei projekto įgyvendinimo metu sutaupoma lėšų ir projekto vykdytojas siūlo naudoti jas nenumatytoms veikloms, projekto vykdytojas apie tai elektroniniu paštu arba registruotu paštu praneša Atsakingai institucijai, o ši – Atsakingam skyriui ir Komisijai. Komisija priima sprendimą leisti naudoti sutaupytas lėšas kitoms projekte nenumatytoms veikloms įgyvendinti, jei tokios veiklos suteikia projektui pridėtinės vertės. Netiesioginių išlaidų suma negali viršyti 25 procentų tinkamomis pripažintų faktinių nurodytų tiesioginių išlaidų sumos. Konkreti netiesioginių išlaidų suma nustatoma projekto vykdymo sutartyje“.

2.20. Papildau 251 punktu:

251. Atsakinga institucija pareiškėjo prašymu gali priimti sprendimą skirti iki 30 procentų bendros projekto vertės dydžio avansinį mokėjimą. Konkretus avanso dydis nurodomas projekto įgyvendinimo sutartyje. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui Atsakingai institucijai pateikus avansinio mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (esant išlaidų kompensavimo būdui, reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų, jeigu projekto įgyvendinimo sutartyje nenumatyta kitaip“.

2.21. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Subsidija projekto vykdytojo išlaidų daliai, finansuojamai iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, padengti išmokama sutartyje nustatyta tvarka, išlaidų kompensavimo būdu, projekto vykdytojui projekto sutartyje nustatytu periodiškumu, tačiau ne dažniau kaip kas 6 mėnesius, teikiant tarpines (projektams, kurie trunka ilgiau negu vienerius metus) ir galutines ataskaitas“.

2.22. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Jeigu sutartyje numatytas projekto vykdymo tarpinės ataskaitos (toliau – tarpinė ataskaita) pateikimas, projekto vykdytojas turi pateikti šią ataskaitą Atsakingai institucijai iki sutartyje nustatyto termino. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas iki einamųjų metų gruodžio 1 d., jeigu sutartyje nenumatyta kitaip, Atsakingai institucijai pateikia projekto vykdymo galutinę ataskaitą (kartu su projekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų projekto vykdytojo patvirtintomis kopijomis)“.

2.23. Papildau 281 punktu:

281. Projekto vykdymo tarpinė ataskaita teikiama Atsakingai institucijai, kuri patikrina, ar tarpinė ataskaita įforminta tinkamai ir pateikti visi išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai. Projekto tarpinės ataskaitos vertinimas atliekamas per 20 darbo dienų nuo pateikimo. Esant pagrįstoms aplinkybėms, vertinimo terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų. Tinkamai pateiktos tarpinės ataskaitos apmokamos per 20 darbo dienų, po Atsakingos institucijos patikros)“.

2.24. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Tarpinė ar projekto vykdymo galutinė ataskaita (toliau – galutinė ataskaita) paruošiama pagal Tvarkos aprašo 8 priedo formą, vadovaujantis LRV tvarkos aprašo 52-55 punktais. Ji siunčiama elektroniniu paštu (gavimo data laikoma el. laiško gavimo data) ar registruotu paštu (gavimo data laikoma laiško išsiuntimo data, nurodyta voko spaude) arba pristatoma asmeniškai į Atsakingą instituciją (gavimo data laikoma dokumentų registracijos Atsakingoje institucijoje data). Projekto vykdymo ataskaita užregistruojama Atsakingos institucijos nustatyta tvarka“.

2.25. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Atsakinga institucija atlieka projekto vykdytojo pateiktos tarpinės ir galutinės ataskaitos vertinimą kaip sudedamąją projekto vykdymo vertinimo dalį. Vadovaujantis LRV tvarkos aprašo 56 punktu Projekto vykdymo vertinimo metu (Tvarkos aprašo 9 priedo forma) nagrinėjama visa su projektu susijusi surinkta informacija, išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai, taip pat gali būti atliekamos projekto dalyvių ar galutinio naudos gavėjo apklausos, konsultacijos su išorės ekspertais“.

2.26. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Atlikusi projekto vykdymo tarpinį ir (ar) galutinį vertinimą, Atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo vertinimo pabaigos ataskaitą kartu su projekto vykdymo vertinimo rezultatais ir rekomendacijomis teikia Atsakingam skyriui, o šis Komisijai derinti “.

2.27. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

DAUGIAŠALĖS IR KITOS PARAMOS VYSTYMUISI TEIKIMAS“.

2.28. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS VIEŠINIMAS“.

2.29. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

 

2.30. Pakeičiu 2 priedą ir išdėstau nauja redakcija:

„Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Suteikia Aplinkos ministerija

Koncepcijos Nr.

 

 

Projekto koncepcijA

 

20__ m. _________ __ d.

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1.1. projekto pavadinimas

 

1.2. valstybė (-ės) partnerė (-s)

Įrašyti kvietime nurodytą valstybę (-es) partnerę (-es), kuriai (-ioms) skirtas vystomojo bendradarbiavimo projektas.

 

1.3. bendradarbiavimo sritys

Įrašyti kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis, pagal kurias bus įgyvendinamas projektas.

 

1.4. projekto vykdytojas

Nurodyti projekto vykdytoją, kontaktinį asmenį, jo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

 

1.5. bendra projekto vertė, Eur

Nurodyti, jeigu projektas yra sudedamoji kito įgyvendinamo projekto dalis.

 

1.6. prašoma projektui skirti suma, Eur

 

1.7. kiti finansavimo šaltiniai, Eur (jeigu yra)

Nurodyti projekto vykdytojo, projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje ir kitų donorų finansinį indėlį.

 

1.8. projekto atitiktis Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir valstybės (-ių) partnerės (-ių) strateginiams susitarimams ir (arba) susitarimams dvišalio bendradarbiavimo srityje ir (arba) valstybės (-ių) partnerės (-ių) plėtros strategijai

Nurodyti, kokius strateginius dokumentus atitinka teikiama projekto koncepcija, ir pagrįsti kaip. Ne daugiau kaip 150 žodžių.

 

1.9. situacijos analizė

Apibūdinti projekto įgyvendinimo kontekstą: pateikti valstybės (-ių) partnerės (-ių) arba kitos (-ų) valstybės (-ių), jeigu projektas vykdomas ne valstybėje partnerėje, aplinkos, kuri turi įtakos projektui įgyvendinti, trumpą aprašymą. Ne daugiau kaip 200 žodžių.

 

1.10. projekto aprašymas

Nurodyti projekto tikslą ir uždavinius, tikslinę grupę, planuojamus rezultatus, parinktas veiklas, projekto poveikį ir priemones rezultatų perimamumui valstybėje partnerėje (jeigu yra). Ne daugiau kaip 350 žodžių.

 

1.11. numatoma projekto įgyvendinimo trukmė

Jeigu teikiamas projektas yra iš kitų šaltinių finansuojamo projekto dalis, nurodoma ir bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo trukmė.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė:

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

Numatoma bendro projekto įgyvendinimo trukmė:

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

1.12. projekto tęstinumas

Nurodyti, ar šis projektas tęsia ankstesnes iniciatyvas.

 

1.13. kiti projekto vykdytojo įgyvendinti / įgyvendinami projektai

Nurodyti, kokie projektai buvo įgyvendinti per pastaruosius 5 metus ir jiems skirtą lėšų sumą.

 

1.14. projekto vykdytojo privalumai

Nurodyti kitą informaciją, kuri projektui suteiktų pridėtinę vertę atrankoje.

 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS IR PARTNERIUS

2.1. projekto vykdytojas

2.1.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

2.1.2. juridinio asmens kodas

 

2.1.3. registracijos adresas

 

2.1.4. buveinės adresas

 

2.1.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

2.1.6. projekto vadovo duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.                                 

mobiliojo telefono Nr.          

elektroninio pašto adresas

2.2. projekto vykdytojo partneris valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu yra)

Pastaba: esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes.

2.2.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

2.2.2. juridinio asmens kodas

 

2.2.3. registracijos adresas

 

2.2.4. buveinės adresas

 

2.2.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

2.2.6. numatomo projekto koordinatoriaus valstybėje partnerėje duomenys:

vardas ir pavardė

telefono Nr.                                 

mobiliojo telefono Nr.          

elektroninio pašto adresas

 

2.3. kiti numatomi projekte dalyvausiantys subjektai (jeigu yra)

2.3.1. juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

 

2.3.2. juridinio asmens kodas

 

2.3.3. registracijos adresas

 

2.3.4. buveinės adresas

 

2.3.5. interneto svetainės adresas (jeigu yra)

 

 

III. PROJEKTO KONCEPCIJOS PRIEDAI

Eil.

nr.

Dokumentas

Puslapiai

paraiškoje

Lapų skaičius

1.

Dokumentas, patvirtinantis projekto paraiškos teikėjo juridinį statusą

 

 

2.

Įmonės ar organizacijos įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas)

 

 

3.

Projekto vadovo gyvenimo aprašymas

 

 

4.

Kita

 

 

 

IV. PROJEKTO KONCEPCIJOS TEIKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Tvirtinu, kad projekto koncepcijoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga, interesų konflikto nėra. Sutinku, kad informacija apie šią projekto koncepciją (koncepcijos teikėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, prašoma skirti projektui lėšų suma) būtų skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

 

_____________________________________________________________________________

(koncepciją teikiančio juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas /

koncepciją teikiančio fizinio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

A.V. arba žyma „be antspaudo“

 

2.31. Pakeičiu 3 priedo lentelės 3.5. papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. rizikos veiksniai ir jų sprendimo būdai

Nurodyti problemas, rizikos veiksnius, kurie gali turėti neigiamos įtakos projektui įgyvendinti ir projekto rezultatams pasiekti, ir būdus, kaip jų išvengti.

Rizikos

pavadinimas

Rizikos aprašymas

Pasireiškimo tikimybė

Tikėtinas

poveikis

projektui

Rizikos

mažinimo veiksniai

(priemonės)

 

 

  didelė

  vidutinė

  menka

  didelis

  vidutinis

  nedidelis

 

 

 

  didelė

  vidutinė

  menka

  didelis

  vidutinis

  nedidelis

 

 

 

  didelė

  vidutinė

  menka

  didelis

  vidutinis

  nedidelis

 

2.32. Pakeičiu 3 priedo lentelės 4.4. papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. projekto viešinimas

Nurodyti, kaip projektas bus viešinamas Lietuvoje ir valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), kokie projekto metu numatyti informaciniai renginiai ar priemonės, skirtos projekto ir jo rezultatų matomumui didinti. Ne daugiau kaip 100 žodžių.

2.33. Pakeičiu 3 priedo lentelės 5 punktą ir jį išdėstau taip:

V. PROJEKTO FINANSAVIMAS

5.1. bendra projekto vertė (su PVM), Eur

Nurodyti, ar finansavimas iš kitų šaltinių yra jau užtikrintas, ar tik kreiptasi dėl finansavimo.

 

5.1.1. iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų prašoma projektui skirti suma, Eur

 

5.1.2. kiti projekto finansavimo šaltiniai (jeigu yra):

 

5.1.2.1. paraiškos teikėjo finansinis įnašas, Eur  ir finansuotinos veiklos

 

5.1.2.2. projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje finansinis įnašas, Eur ir finansuotinos veiklos

Esant keliems partneriams valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse), įterpti papildomas eilutes.

 

5.1.2.3. kitų projektą finansuojančių subjektų finansiniai įnašai, Eur  ir finansuotinos veiklos

Esant keliems donorams, įterpti papildomas eilutes.

 

2.34. Pakeičiu 3 priedo lentelės 8 punktą ir jį išdėstau taip:

VIII. PROJEKTO PARAIŠKOS PRIEDAI

Eil. Nr.

Dokumentas

Puslapiai paraiškoje

Lapų skaičius

1.

Dokumentas, patvirtinantis projekto vykdytojo juridinį statusą

 

 

2.

Įmonės ar organizacijos įstatų/nuostatų/statuto kopija (išskyrus biudžetines įstaigas)

 

 

3.

Projekto vadovo gyvenimo aprašymas

 

 

4.

Projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bendradarbiavimo sutartis arba projekto vykdytojo partnerio valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) sutikimas bendradarbiauti, įgyvendinant projektą

 

 

5.

Projekto koordinatoriaus (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu toks yra) gyvenimo aprašymas (-ai)

 

 

6.

Projekto ekspertų (jeigu numatyti) gyvenimo aprašymai, nurodant projekto veikloms įgyvendinti  reikalingas kompetencijas ir patirtį

 

 

7.

Juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) praėjusių metų metinė finansinė ataskaita

 

 

8.

Planuojamų veiklų programos (konferencijų, seminarų, kursų, mokymų ir kt. renginių programos, kitų konkrečių veiklų detalizuoti aprašymai) (jeigu tokie numatyti)

 

 

9.

Komerciniai pasiūlymai

 

 

10.

Sutartis ar kitas dokumentas, patvirtinantis bendrai finansuojamą projektą (jeigu pildomas 7 punktas)

 

 

11.

Kita

 

 

2.35. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios

programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

PROJEKTO KONCEPCIJOS / PARAIŠKOS ATITIKTIES ADMINISTRACINIAMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

 

Vertinimo pabaigimo data: 20__-__-__

 

 

Projekto koncepcijos/paraiškos Nr.:

 

Pateikimo data:

Projekto pavadinimas

 

Kriterijai

Taip

Ne

Pastabos

1.

Projekto koncepcija / paraiška užpildyta pagal kvietime ir projekto koncepcijos / paraiškos formoje nurodytus reikalavimus

 

2.

Projekto koncepcija / paraiška atitinka kvietime nurodytas valstybes partneres

 

3.

Projekto koncepcija / paraiška atitinka kvietime nurodytas bendradarbiavimo sritis

 

4.

Pateikti visi privalomi priedai

 

5.

Numatytas kvietime  reikalaujamas vykdytojo finansinis indėlis

 

6.

Neesminių trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašas:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

(Nurodomas projekto administratoriaus nustatytas neesminių trūkumų (techninio pobūdžio klaidų) sąrašas, konkretūs neesminiai trūkumai (techninio pobūdžio klaidos), esantys projekto koncepcijoje/paraiškoje, įvardijami pastabų skiltyje)

 

 

 

Išvada:

 

Projekto koncepcija / paraiška:

 

Trūkumų neturi            £

Trūkumai neesminiai* £

Trūkumų turi                £ 

* Techninio pobūdžio klaidos, kurių sąrašą sudaro projekto administratorius

 

____________________________________________________________ _________________

(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)      (parašas)

 

____________________________________________________________ _________________

(vertinimą atlikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė)      (parašas)

 

2.36. Pripažįstu netekusiu galios 7 priedą.

 

2.37. pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija:

Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios

programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

Sutarties Nr.

 

 

PROJEKTO VYKDYMO TARPINĖ / GALUTINĖ ATASKAITA

(reikiamą palikti/pabraukti)

 

20__ m. __________ __ d.

 

 

I. BENDRA INFORMACIJA

1.1.                      projekto pavadinimas

 

1.2. valstybė (-ės) partnerė (-ės)

 

1.3. bendradarbiavimo sritys (kaip sutartyje)

 

1.4. projekto vykdytojas

(juridinio asmens pavadinimas vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr.)

 

1.5. projekto vadovas

(vardas, pavardė, tel. Nr. ir el. pašto adresas)

 

1.6. projekto vykdytojo partneris (-iai) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse)

(juridinio asmens pavadinimas telefono numeris ir elektroninio pašto adresas)

 

1.7. projekto vykdymo vieta

(regionas / miestas)

 

1.8. projekto vykdymo laikotarpis

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

1.9. bendras projekto biudžetas, Eur

Nurodytas sutartyje:

 

Faktinis:

1.9.1. projektui skirtos Klimato kaitos specialiosios programos lėšos, Eur

Nurodytos sutartyje:

 

Panaudotos lėšos:

1.9.2. kitas projekto finansavimas, Eur

Pagrindinio projekto vykdytojo finansinis indėlis į projektą (jeigu buvo):

 

 

Projekto vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje finansinis indėlis (jeigu buvo):

 

 

Kitų donorų finansinis indėlis (jeigu buvo):

1.10. projekto vykdytojo parašas

(juridinio asmens vadovo parašas, data, antspaudas (jei yra)

 

 

1.11. projekto vykdymo ataskaitos išsiuntimo data

(pildo Aplinkos projektų valdymo agentūra)

 

1.12. projekto vykdymo ataskaitos gavimo Aplinkos projektų valdymo agentūroje data

(pildo Aplinkos projektų valdymo agentūra)

 

2.   Finansiniai duomenys

 

2.1.       laikotarpis, už kurį teikiama tarpinė ataskaita

Nuo 20__-__-__ iki 20__-__-__

2.2.       prašoma suma

 

2.3.       avansas (jei aktualu)

 

2.4.       subsidija, neatskaičius avanso

 

2.5.       užskaityto avanso suma

 

2.6.       subsidija, atskaičius avansą

 

 

II. DALYKINĖ ATASKAITA

 

2.1. Projekto apibendrinimas (lentelėje)

2.1.1. nr.

2.1.2. tikslas

2.1.3. uždaviniai

2.1.4. veiklos

(pagal projekto paraišką arba patikslintą projekto paraišką ir papildomos, jeigu buvo)

2.1.5. pasiekti rezultatai

2.1.6.

poveikis

2.1.7. rizikos veiksniai ir priemonės jiems išvengti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. projekto aktualumas

Kaip įgyvendintas / pasiektas sutartyje numatytas tikslas ir uždaviniai; ar buvo pasiekti numatyti rezultatai ir kaip jie atitiko numatytą tikslą, uždavinius ir pasirinktų tikslinių grupių poreikius; kokios ir kaip buvo įgyvendintos sutartyje įvardytos veiklos; ar veiklos buvo organizuotos tinkamai; taip, kaip numatyta projekto paraiškoje arba patikslintoje projekto paraiškoje; ir taip toliau.

 

2.3. projekto poveikis ir tvarumas

Kokios įtakos projekto įgyvendinimas/rezultatai turės naudos gavėjų socialiniams ir ekonominiams pokyčiams ateityje; kaip naudos gavėjai dalyvavo įgyvendinant projektą; kaip valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) bus užtikrintas projekto rezultatų perimamumas ir veiklos tęstinumas; kokios suinteresuotos grupės valstybėje partnerėje palaikė projektą ir vykdomas veiklas; kaip projektas prisidėjo prie klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos valstybėje partnerėje (besivystančioje šalyje) ir taip toliau.

 

2.4. projekto valdymas

Organizacinė struktūra, komandos vertinimas: kokios buvo projekto dalyvių (projekto vykdytojų, partnerių, vadovo, ekspertų) funkcijos; kokiais kriterijais remiantis jie buvo pasirinkti, kaip jiems sekėsi įgyvendinti savo funkcijas; ar buvo susidurta su numatytais ir nenumatytais rizikos veiksniais; kokios įtakos tai turėjo projekto įgyvendinimui; ar buvo pasirinktos tinkamos priemonės/alternatyvos rizikai išvengti ar sumažinti;

kas būtų tobulintina valdant projektą ir taip toliau.

2.5. projekto viešinimas

Kokiomis priemonėmis buvo užtikrintas projekto matomumas Lietuvoje ir valstybėje partnerėje (jeigu yra) ir taip toliau.

2.6. finansiniai aspektai

 

Ar lėšos buvo naudojamos projekto veikloms įgyvendinti ir tikslams pasiekti, kaip numatyta sutartyje; ar atitiko ekonomiškumo principą; kokios buvo įgyvendintos papildomos veiklos (jeigu buvo); paaiškinti ir argumentuoti biudžeto pakeitimus; ar buvo užtikrintas numatytas projekto finansavimas iš kitų šaltinių ir kokios veiklos buvo finansuotos, jeigu nebuvo, paaiškinti, kodėl ir kokias pasekmes tai turėjo projekto įgyvendinimui ir taip toliau.

 

2.7. išmoktos pamokos ir planai ateičiai

 

Nurodyti teigiamą ir neigiamą projekto įgyvendinimo patirtį, pateikti rekomendacijas, kaip kilusias problemas galima būtų spręsti ateityje vykdant panašius projektus; pateikti pasiūlymus dėl kito projekto etapo (jeigu tikslinga) ir taip toliau.

 

 

 

 

III. TARPINĖ / GALUTINĖ FINANSINĖ ATASKAITA

(reikiamą palikti/pabraukti)

PROJEKTO IŠLAIDOS

Nr.

Išlaidų pavadinimas (pagal projekto sąmatą) ir išlaidų kategorijos

Tiekėjo duomenys

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai

Pareiškėjo lėšų dalies apmokėjimą įrodantys dokumentai

Tinkamos finansuoti išlaidos, Eur

Netinkamos finansuoti išlaidos, Eur

Subsidija, Eur

Pastabos

juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

atsiskaito-mosios sąskaitos Nr.

dokumento pavadinimas, serija, Nr., data

suma, Eur

dokumento pavadinimas, serija, Nr., data

suma, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGA

Nr.

Projekto veiklos

(pagal projekto sąmatą)

Faktinės projekto veiklų datos

Atlikti darbai

Pastabos

pradžia

pabaiga

iš viso

per ataskaitinį laikotarpį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

(pareiškėjo pareigos)

____________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

 

IV. PROJEKTO VYKDYMO ATASKAITOS PRIEDAI

 

□ Projekto paraiškoje (ar patikslintoje projekto paraiškoje) nurodytų veiklų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai (ataskaitų, leidinių, pranešimų spaudai kopijos, skaitmeninė tekstinė, garso ir vaizdo informacija ir pan.), ___ vnt. (lapų).

 

□ Išlaidas pagrindžiančių dokumentų patvirtintos kopijos, __ lapų (-ai).

 

□ Galutinio išlaidų audito išvada (teikiant projekto galutinę įgyvendinimo ataskaitą), __ lapų (-ai).

 

Bendras projekto vykdymo ataskaitos prieduose pateiktų dokumentų lapų skaičius – __ lapų (-ai).

 

Tvirtinu, kad projekto tarpinėje / galutinėje įgyvendinimo ataskaitoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga.

 

________________________________________________________________________________

Juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas

 

A.V. arba žyma „be antspaudo“

2.38. Pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„Vystomojo bendradarbiavimo veiklos,

finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios

programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PATVIRTINIMO AKTAS

Pagal 20___ m. __________ ____ d. projekto įgyvendinimo sutartį Nr. _____

 

..................................

(data)

..................................

(vieta)

 

......................................... (toliau – Vykdytojas), juridinio asmens kodas ..........................., registruota (-as) adresu: ........................................, atstovaujama (-as) ..............................................., veikiančio (-ios) pagal ............................., tvirtina, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija), juridinio asmens kodas 188602370, registruota adresu A. Jakšto g. 4, Vilnius, atstovaujama ............................................ (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal teisės aktų jam (-ai) suteiktus įgaliojimus, (toliau abi kartu vadinamos Šalimis) sutinka, kad visi numatyti projekto ............................................................. (projekto pavadinimas) (toliau – projektas), kurį Vykdytojas vykdė vadovaudamasis Šalių sudaryta sutartimi ...................................................... (sutarties pavadinimas, sudarymo data) (toliau – sutartis), uždaviniai įgyvendinti ir tikslai pasiekti.

 

Šalys, vadovaudamosi sutartimi, ............................................................. (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudarė šį veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktą:

1. Vykdytojas tvirtina, o Ministerija sutinka, kad projekto ........................................ (projekto pavadinimas) vykdymo ataskaita yra tinkamai parengta ir pateikta Ministerijai.

2. Vykdytojas patvirtina, kad gautas iš Ministerijos lėšas panaudojo išimtinai projekto tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

3. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Vykdytojui, kitas lieka Ministerijai.

 

PRIEDAI:

 

1.         Projekto vykdymo ataskaita, ____ lapų;

2.         Išlaidas patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos, ______ lapų;

3.         Kita .............................................(įrašyti), _____ lapų.

 

 

Šalių adresai ir parašai:

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4, Vilnius

Juridinio asmens kodas 188602370

Tel. Nr. __________, faks. ___________

A. s. _____________________________

Bankas ___________________________

Banko kodas ______________________

 

_________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

A.V.

(Vykdytojo pavadinimas)

Registracijos adresas: _______________

Juridinio asmens kodas

Tel. Nr. __________, faks. ___________

A. s. _____________________________

Bankas ___________________________

Banko kodas _______________________

 

_________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

A.V. arba žyma „be antspaudo

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Navickas