LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2017 m. balandžio 11 d. Nr. V-252

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. vykdomas pagal Programą, kurios minimali trukmė yra:

4.4.1. 640 valandų per metus;

4.4.2. 160 valandų per metus, jei gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK) vaikui yra paskyrusi ugdymą namie 12 mėnesių;

4.4.3. 5 valandos per savaitę, jei GKK vaikui yra paskyrusi ugdymą namie ne trumpiau kaip 1 mėnesį;

4.4.4. 5 valandos per savaitę vaikui, sergančiam įvairiomis ligomis, besigydančiam medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje.“;

2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Mokyklose, kuriose ugdymo procesas vykdomas tautinės mažumos kalba, Programoje ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę skiriamos ugdymui lietuvių kalba. Ne mažiau kaip 4 valandų per savaitę ugdymo procesą pagal Programą lietuvių kalba gali vykdyti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ar Tvarkos aprašo 21.2 papunktyje nurodytu atveju – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas arba lietuvių kalbos dalyko mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų.“;

3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Programą gali įgyvendinti:

14.1. priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio ugdymo dalį;

14.2. vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas arba ikimokyklinio ugdymo auklėtojas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti Programos meninio ugdymo dalį.“;

4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Jei patvirtinamas ilgesnis nei 33 valandų per savaitę Modelis, Grupėje privalo dirbti daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas arba, vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, daugiau kaip vienas ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.“;

5. Papildau 221 punktu:

221. Dėl vaiko mokymo namie vienas iš tėvų (globėjų) prašymą teikia Mokyklos vadovui. Prie prašymo pridedama GKK pažyma. Mokinio ugdymas namie per tris darbo dienas įforminamas Mokyklos vadovo įsakymu.“;

6. Papildau 222 punktu:

222. Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje ugdymą organizuoja sanatorijos mokykla ar savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens paskirta bendroji bendrojo ugdymo mokykla (toliau – sanatorijos mokykla). Vaikai ugdomi grupėje, jei nesusidaro grupė, vaikas ugdomas individualiai.“;

7. Pakeičiu 23.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.5. pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, (švietimo pagalbos specialisto, jeigu buvo teikta pagalba) vadovaujantis Tvarkos aprašo 21 punktu, parengtas rekomendacijas pradinių klasių mokytojui apie vaikų pasiekimus;“;

8. Papildau 23.6 papunkčiu:

23.6. prieš vaikui išvykstant iš medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigos išduoda pažymą apie vaiko pasiekimus;“;

9. Papildau 23.7 papunkčiu:

23.7. namie ugdomų vaikų, tėvų (globėjų) pageidavimu ir GKK leidus, sudaro galimybę dalyvauti kai kuriose veiklose ar renginiuose bendrojo ugdymo mokykloje, jei joje yra sudarytos tinkamos higienos ir kitos reikiamos sąlygos.“;

10. Papildau 24ˡ punktu:

241. Ugdymas namie organizuojamas laikantis ugdymo proceso organizavimo higienos reikalavimų, atsižvelgiant į vaiko sveikatos būklę ir organizmo funkcines galimybes, Mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš mokinio tėvų (globėjų) suderintą individualų ugdymo tvarkaraštį, bet ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.“;

11. Papildau 242 punktu:

242. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas ar vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, ugdantis vaiką namie ar sanatorijos mokykloje, vaikų pažangą vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus, vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. Ne rečiau kaip kartą per Mokyklos nustatytą ugdymo laikotarpį namie ugdomo vaiko ugdymo rezultatus aptaria Mokyklos vaiko gerovės komisija.“.

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Jurgita Petrauskienė