LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS PASO PASLAUGŲ FINANSAVIMO 2018 mETŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 22 d. Nr. ĮV-632/V-699

Vilnius

 

 

Vadovaudamosi Kultūros paso koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“,  25.1 papunkčiu ir 29 punktu:

1.         T v i r t i n a m e Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašą (pridedama).

2.         R e k o m e n d u o j a m e  savivaldybėms, nevalstybinių mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, savininkams, mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, vadovams  dalyvauti įgyvendinant  Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašą.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                   Jurgita Petrauskienė

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė, pavaduojanti

kultūros ministrę                                                                                    Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-632/V-699

 

KULTŪROS PASO PASLAUGŲ FINANSAVIMO 2018 METŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Kultūros paso paslaugų finansavimo 2018 metų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 2018 metų Kultūros paso paslaugų, skirtų mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas (toliau – Paslauga), pasirinkimo, užsakymo ir atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas tvarką.

2.       Paslaugos teikiamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, siekiant skatinti ir plėtoti jų domėjimąsi įvairiomis kultūros ir meno veiklos formomis, supažindinti su dalyvavimo šiose veiklose galimybėmis.

3.       Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Kultūros paso koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. ĮV-572/V-650 „Dėl kultūros paso koncepcijos patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ PASIRINKIMAS ir užsakymas

 

4.       Paslaugų finansavimo ir administravimo funkcijas atlieka Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC) kartu su Švietimo informacinių technologijų centru, kuris administruoja švietimo portalą www.emokykla.lt. 

5.       Paslaugos finansuojamos iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų Europos Sąjungos fondų investicijų lėšų.

6.       Kiekvienai mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą (toliau – Mokykla), el. paštu LMNŠC atsiunčia vartotojo prisijungimo prie Paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemos, veikiančios švietimo portale www.emokykla.lt, duomenis. Mokykla, prisijungdama prie nurodytos sistemos, pateikia asmens, atsakingo už Paslaugų pasirinkimo ir mokinių dalyvavimo koordinavimą (toliau – Kultūros paso paslaugų koordinatorius) Mokykloje, kontaktus ir patvirtina Mokyklos paskyrą švietimo portale www.emokykla.lt (toliau – Mokyklos paskyra).

7.       Paslaugos teikėjui el. paštu LMNŠC suteikia vartotojo prisijungimo prie švietimo portale www.emokykla.lt veikiančios Paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemos duomenis per 5 darbo dienas nuo kultūros ministro įsakymo, kuriuo tvirtinamas Paslaugų rinkinio sąrašas, priėmimo dienos.

8.       Paslaugos teikėjas, prisijungęs su jam suteiktais duomenimis prie švietimo portalo www.emokykla.lt, patvirtina savo paskyrą (toliau – Paslaugos teikėjo paskyra) ir patikslina kontaktinius duomenis, pateikia tikslų Paslaugų kalendorių, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateiktoje Paslaugų atrankos 2018 metų elektroninėje paraiškoje nurodytus Paslaugos vykdymo terminus ir Paslaugos teikimo kartų skaičių per nurodytą terminą.

9.       Paslaugos teikėjas savo paskyroje gali matyti Mokyklų pasirinkimą dalyvauti jo teikiamoje Paslaugoje, kuriame nurodomas pasirinktos paslaugos pavadinimas, data ir laikas, Mokyklos pavadinimas, Paslaugos vykdymo vietos adresas, Paslaugos pasirinkimo statusas (rezervuota ar užsakyta), mokinių, dalyvaujančių Paslaugoje, skaičius, lydinčių asmenų skaičius, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius, jei tokių yra grupėje, Mokyklos kontaktiniai duomenys. Apie Mokyklos paslaugos užsakymą Paslaugos teikėjui nurodytu el. paštu išsiunčiamas pranešimas.

10.     Paslaugų teikėjas Paslaugos vykdymo termino metu, prisijungęs prie Paslaugos teikėjo paskyros, gali tikslinti Paslaugų teikimo kalendorių ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Paslaugos teikimo dienos, pažymėtos kalendoriuje. Rezervuotų ar užsakytų paslaugų data negali būti keičiama. 

11.     Už teikiamos Paslaugos kokybę atsako Paslaugos teikėjas.

12.     Už mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, Paslaugų pasirinkimo koordinavimą yra atsakinga Mokykla. Mokyklos, pasirinkdamos Paslaugas ir jose dalyvaudamos, atlieka šias funkcijas:

12.1.  užtikrina, kad kiekvienas mokinys, besimokantis pagal pradinio ugdymo programą, per 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėnesius turėtų galimybę pasinaudoti bent viena Paslauga, siekiant išnaudoti mokiniui skirtą sumą Paslaugoms gauti;

12.2Kultūros paso paslaugų koordinatorius, pildydamas Paslaugų lankomumo ataskaitos formą pagal Aprašo priedą, užtikrina, kad vienam mokiniui skiriama ne daugiau kaip 5 eurai Paslaugoms gauti. Mokyklos Paslaugų lankomumo ataskaitos formą iki einamųjų metų gruodžio 20 d. pateikia LMNŠC;

12.3.  Paslaugas Mokykla renkasi iš Paslaugų rinkinio, patvirtinto kultūros ministro įsakymu ir paskelbto švietimo portale www.emokykla.lt, atsižvelgdama į Mokyklos pradinių klasių mokiniams skiriamas lėšas Paslaugoms finansuoti, mokinių poreikius ir pavėžėjimo galimybes. Lėšos negali būti naudojamos Mokyklos 5–12 klasių mokinių dalyvavimui Paslaugose;

12.4.  Mokyklų dalyvavimui Paslaugose švietimo portalo www.emokykla.lt Mokyklos paskyroje suformuojama Virtuali mokyklos piniginė. Tiksli Virtualios mokyklos piniginės lėšų suma, tenkanti Paslaugų finansavimui, apskaičiuojama pagal Mokykloje 2018 metų rugsėjo 1 d.  mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičių, kiekvienam mokiniui skiriant 5 eurus. 

13.     Paslaugų rezervavimas ir užsakymas vykdomas šia tvarka:

13.1.  Mokykla pasirenka PaslaugąPaslaugų rinkinio, skelbiamo švietimo portale www.emokykla.lt ir, naudodamasi vartotojo prisijungimo duomenimis, Paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemoje rezervuoja Paslaugą. Jei Mokykla, atlikdama Paslaugos rezervaciją, viršija jai skirtą lėšų sumą, rezervacija nėra galima;

13.2.  Paslaugos rezervavimas galioja ne ilgiau kaip 5 darbo dienas. Paslaugos atšaukimas galimas likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Paslaugos vykdymo datos. Per nustatytą laiką neatlikus Paslaugos užsakymo ar atšaukimo Paslaugos rezervavimas automatiškai panaikinamas;

13.3.  Paslaugos užsakymas patvirtinamas, mokyklai į Paslaugų rezervavimo ir užsakymo sistemą įkėlus Mokyklos vadovo įsakymu patvirtintą Paslaugos dalyvių sąrašą. Paslaugų užsakymo metu nurodytas asmenų, dalyvaujančių renginyje, skaičius turi sutapti su direktoriaus įsakymu patvirtintu asmenų skaičiumi;

13.4atlikus Paslaugos užsakymą Mokyklos paskyroje suformuojamas Paslaugos užsakymo patvirtinimo pranešimas, kuris išsiunčiamas Mokyklos nurodytu kontaktiniu el. paštu ir kurį Mokykla turi pateikti Paslaugos teikėjui Paslaugos vykdymo vietoje;

13.5.  Mokyklos, siekiančios dalyvauti Paslaugose, suformuoja mokinių, dalyvaujančių Paslaugose, grupę. Grupę gali sudaryti Mokyklos klasės ar kelių tos pačios mokyklos klasių mokiniai.

 

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

 

14.     Paslaugų teikėjams už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma remiantis šiuo principu: bendra Paslaugos kaina apskaičiuojama Paslaugų rinkinyje nustatytą Paslaugos kainą mokiniui padauginus iš Paslaugos užsakyme pateikto grupės mokinių skaičiaus.

15.     Kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną Paslaugų teikėjas, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, LMNŠC pateikia sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, joje nurodydamas Paslaugos pavadinimą (-us), datas, kada ji buvo suteikta, paslaugos (-ų) kainą vienam mokiniui bei dalyvavusių mokinių skaičių ir bendrą suteiktų Paslaugų kainą.

16.     LMNŠC su Paslaugų teikėju atsiskaito per 20 darbo dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis dienos.

17.     Paslaugų teikėjas į Paslaugos kainą, nurodytą kultūros ministro patvirtintame Paslaugų rinkinyje, privalo įtraukti visas su Paslaugos teikimu susijusias išlaidas ir priemones, reikalingas Paslaugai teikti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18.     LMNŠC saugo su Paslauga susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

19.     Paslaugų teikėjas ir Mokykla neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų pagal Aprašą nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

20.     Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos ((force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

 

_____________