HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-1038 „DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 2 d. Nr. D1-651

Vilnius

 

Pakeičiu Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1. pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Neatlikus vandens telkinio tvarkymo darbų per Projekte, Projekto pakeitime, Pranešime ar Pranešimo pakeitime nustatytą terminą, tvarkymo darbus organizuojantis asmuo, nurodydamas vėlavimo priežastis, apie tai raštu informuoja atsakingą instituciją arba direkciją, kurios suderina naują Projekto, Projekto pakeitimo, Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo įgyvendinimo terminą, priima sprendimą dėl nebaigtų tvarkymo darbų atlikimo termino ir apie tai informuoja Projektą, Projekto pakeitimą, Pranešimą ar Pranešimo pakeitimą nagrinėjusias institucijas ir Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD).“;

2. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Atsakinga institucija arba direkcija apie suderintus Projektus, Projekto pakeitimus ir išvadas Pranešimams ar jų pakeitimams, jei jos buvo teiktos, turi informuoti juos nagrinėjusias institucijas ir AAD, pateikdama jam Projekto, Projekto pakeitimo ar išvados dėl Pranešimo ar Pranešimo pakeitimo kopiją.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas