VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-385 „DĖL PENSIJOS GAVĖJO PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. V-249

Vilnius

 

1.    Pakeičiu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“:

1.1. 2.1 papunktį išdėstau taip:

2.1. šiuo įsakymu patvirtintos formos pensijos gavėjo pažymėjimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. išduoda asmenims, kuriems paskirtos socialinio draudimo bei valstybinės pensijos.“

1.2. 2.2 papunktį išdėstau taip:

2.2. iki  2.1 papunktyje nurodyto termino  išduodami  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-385 „Dėl Pensijos gavėjo pažymėjimo formos patvirtinimo“ (Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. spalio 28  d. įsakymo Nr. V-672 redakcija) patvirtintos formos  pensijos gavėjo pažymėjimai, kurie lieka galiojantys, kol asmuo nesikreipia dėl jų pakeitimo.“

2. Įpareigoju:

2.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.

 

 

 

Direktorė                                                                                                          Julita Varanauskienė