LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. kovo 16 d. Nr. V-64

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu,

t v i r t i n u Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                           Vitalijus Andrejevas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie

Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-64

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ, SKIRTŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, NAUDOJIMO SĄLYGŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja sąlygas ir principus, užtikrinančius Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų, skiriamų savivaldybėms ir valstybės institucijoms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo skaidrumą ir efektyvumą, sukuriamo turto kokybę ir ilgaamžiškumą.

2.  Tvarkos aprašas yra privalomas visiems finansavimo lėšų gavėjams, pasirašiusiems su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos finansavimo sutartis dėl KPPP lėšų panaudojimo.

3.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis teisės aktais, tarp jų ir šiais[1]:

3.1.    Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu;

3.2.    Lietuvos Respublikos kelių įstatymu;

3.3.    Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu;

3.4.    Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

3.5.    Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

3.6.    Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu;

3.7.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.8.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“;

3.9.    Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“;

3.10.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ patvirtinimo“;

3.11.  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“;

3.12.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;

3.13.  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-uoju standarto patvirtinimo“ patvirtintu 12-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Ilgalaikis materialusis turtas“;

3.14.  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų sąmatų ir pažymų apie valstybės biudžeto asignavimų pakeitimus formų patvirtinimo“;

3.15.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

3.16.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

3.17.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.18.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3-395-(E) „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, kitų juridinių asmenų prašymų skirti kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, lėšų, taip pat lėšų pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklo plėtojimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.19.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

3.20.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

3.21.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

3.22.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;

3.23.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

3.24.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

3.25.  Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“;

3.26.  Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“;

3.27.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07 patvirtinimo“;

3.28.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07 patvirtinimo“;

3.29.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 07 patvirtinimo“;

3.30.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 patvirtinimo“;

3.31.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146 „Dėl Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų R ISEP 10 patvirtinimo“;

3.32.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 „Dėl Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN MAS 15 patvirtinimo“;

3.33.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d įsakymu Nr. V(E)-15 „Dėl Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodinių nurodymų MN PAS 15 patvirtinimo“;

3.34.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3.35.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-258 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijos patvirtinimo“;

3.36.  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-113 „Dėl Investicijų projektų atrankos komisijos investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) vertinti sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR TRUMPINIAI

 

4.  Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5.  Tvarkos apraše vartojami šie trumpiniai ir sąvokos:

5.1.    CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema;

5.2.    finansavimo gavėjas – savivaldybė ar valstybės institucija, kuriai skiriamos KPPP lėšos;

5.3.    IS KP – informacinė sistema „Kelių projektai“;

5.4.    Kelių direkcija – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos;

5.5.    KPPP lėšos – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos;

5.6.    KPPP rezervo lėšos – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu savivaldybėms ar valstybės institucijoms skiriamos KPPP lėšos;

5.7.    KPPP skaičiuojamosios lėšos – Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu savivaldybėms skiriamos KPPP lėšos;

5.8.    KPPP tikslinės lėšos – susisiekimo ministro įsakymu savivaldybėms skiriamos KPPP lėšos;

5.9.    KPPP tvarkos aprašas – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas [3.8];

5.10programos sąmata – finansų ministro įsakyme [3.14] nustatyta programos sąmatos forma BFP-1.

 

III SKYRIUS

FINANSAVIMO SUTARČIŲ DĖL KPPP LĖŠŲ PANAUDOJIMO SUDARYMAS

 

6.  Teisės aktų nustatyta tvarka finansavimo gavėjui skyrus KPPP lėšų, Kelių direkcija su juo sudaro finansavimo sutartį dėl KPPP lėšų panaudojimo. Pasirašant finansavimo sutartį su finansavimo gavėju, laikomasi nuostatų:

6.1.    už KPPP lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, projektų ekspertizę, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą, atsiskaitymą su rangovu (tiekėju) atsako finansavimo gavėjas;

6.2.    KPPP lėšos naudojamos KPPP finansavimo įstatymo [3.1] 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms reikmėms finansuoti (dažniausiai pasitaikančių netinkamų finansuoti darbų sąrašas pateiktas 1 priede);

6.3.    KPPP lėšos finansavimo gavėjui mokamos tik už atliktus darbus ir (ar) suteiktas paslaugas. Dokumentai išlaidoms pagrįsti turi būti tinkamai parengti, t. y. visos finansuojant objektą (įgyvendinant projektą) patirtos ir tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, kuriuos būtų galima nuosekliai patikrinti. Finansavimo gavėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, patirtas išlaidas apskaito buhalterinėje apskaitoje;

6.4.    už KPPP tikslinių ir rezervo lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą (kontrolę), darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose atsako Kelių direkcija;

6.5.    finansavimo gavėjas privalo:

6.5.1. paskirti atsakingą darbuotoją, kuriam bus suteikta prieiga prie IS KP (2 priedas);

6.5.2. su finansavimo sutartimis susijusius viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitų ir (ar) protokolų, rangos ar paslaugų teikimo sutarčių su konkursinėmis darbų sąmatomis (konkursiniais įkainiais) dokumentus, laimėjusio rangovo (tiekėjo) pasiūlymą, atliktų darbų duomenis dėti į IS KP;

6.5.3. paraiškas KPPP lėšoms gauti rengti IS KP. Paskutinę paraišką lėšoms gauti pateikti Kelių direkcijai iki einamųjų metų gruodžio 15 d.;

6.5.4. jeigu pagal pirkimo sutartį buvo taikomi delspinigiai, delspinigių skaičiavimo aktą ir sąskaitos delspinigiams kopiją dėti į IS KP;

6.5.5. darbų kokybės kontrolinių bandymų metu nustatytus trūkumus pašalinti iki teikiant paskutinę paraišką apmokėti už atliktus darbus. Jeigu buvo taikomos piniginės išskaitos, jų skaičiavimo aktą dėti į IS KP;

6.5.6. 6.5.2–6.5.5 papunkčiuose išvardytus dokumentus įdėti į IS KP iki teikiant Kelių direkcijos atstovui vizuoti atliktų darbų dokumentus;

6.5.7. kartu su finansavimo sutartimi Kelių direkcijai teikti tvirtinti programos sąmatą [3.14]. Lėšas programos sąmatoje planuoti tūkst. Eur. Programos sąmatą tikslinti ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 20 d.;

6.5.8. kasmet, iki liepos 1 d., Kelių direkcijai pateikti KPPP lėšomis finansuotų statinių, kuriems galioja garantinis terminas, apžiūrų aktus su Kelių direkcijos atstovo vizomis. Iki spalio 1 d. raštu pateikti Kelių direkcijai informaciją apie defektų pašalinimą;

6.5.9. iki paskutinės ketvirčio darbo dienos (kartu su paraiškomis KPPP lėšoms gauti) pateikti Kelių direkcijai ataskaitas apie praėjusį ketvirtį atliktų darbų fizinius kiekius (pagal Kelių direkcijos pateiktą formą);

6.5.10.   pasibaigus metams, Kelių direkcijai pateikti atliktų darbų ir lėšų naudojimo ataskaitas;

6.6.    Kelių direkcija įsipareigoja:

6.6.1. parengti ir pateikti finansavimo sutarčių, objektų sąrašo ir duomenų apie objektus sąrašo projektus, pavyzdines kitų, numatytų finansavimo sutartyje, dokumentų formas;

6.6.2. Kelių direkcijos interneto svetainėje http://www.lakd.lt/KP teikti aktualią informaciją, susijusią su naudojimusi IS KP;

6.6.3. iki kito mėnesio 5 dienos patikrinti, ar finansavimo gavėjo pateikti dokumentai KPPP lėšoms už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas gauti atitinka teisės aktų ir finansavimo sutarties reikalavimus;

6.6.4. teikti asignavimų valdytojui paraišką, kad būtų skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete KPPP finansuoti numatytų asignavimų apmokėti už atliktus darbus ir (ar) suteiktas paslaugas;

6.7.    Kelių direkcija turi teisę:

6.7.1.   vykdyti finansavimo gavėjui skirtų KPPP lėšų naudojimo pagal paskirtį priežiūrą (kontrolę) ir darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose;

6.7.2.   kartu su finansavimo gavėju atlikti finansavimo sutarties vykdymo patikrinimus; atlikti (pasirinktinai) darbų kokybės kontrolinius patikrinimus KPPP lėšomis finansuojamuose objektuose;

6.7.3.   prižiūrėti, kaip finansavimo gavėjas objektuose organizuoja darbų kokybės kontrolę, atlieka kontrolinius darbų kokybės patikrinimus, taiko tiekėjams reikiamas poveikio priemones nustatytiems trūkumams pašalinti, pildo reikiamus darbų vykdymo dokumentus;

6.7.4.   prireikus, prašyti finansavimo gavėjo pateikti su finansavimo sutarties vykdymu susijusią papildomą dokumentaciją;

6.7.5.   neapmokėti už darbus ir (ar) paslaugas ir grąžinti finansavimo gavėjui pateiktus dokumentus KPPP lėšoms gauti, jeigu jie parengti nesilaikant finansavimo sutartyje nustatytų reikalavimų arba yra kitų teisės aktų pažeidimų.

 

IV SKYRIUS

KPPP LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ ATRANKA

 

7.  KPPP skaičiuojamosiomis lėšomis finansuojamų objektų atranka:

7.1.      savivaldybė nustatyta tvarka sudaro n-ųjų metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų sąrašą;

7.2.      sudarant objektų sąrašą, vadovaujamasi KPPP finansavimo įstatymo [3.1] 9 straipsnio 2 dalimi;

7.3.      objektų sąrašas derinamas su Kelių direkcija (finansavimo sutartyje nurodytu atstovu). Suderintas objektų sąrašas tampa neatskiriama finansavimo sutarties dalimi;

7.4.      prieš teikiant derinti objektų sąrašą dėl KPPP skaičiuojamųjų lėšų panaudojimo, Kelių direkcijai pateikiami 3 priede nustatyti dokumentai. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) patvirtintas n-ųjų metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų, finansuojamų KPPP skaičiuojamosiomis lėšomis, sąrašas arba ilgalaikė programa įdedama į IS KP;

7.5.      objektų sąrašas gali būti keičiamas iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

8.  KPPP tikslinėmis ir KPPP rezervo lėšomis finansuojamų objektų atranka:

8.1.      susisiekimo ministro nustatyta tvarka [3.18] savivaldybė ar valstybės institucija teikia Kelių direkcijai prašymus dėl projektų turtui įsigyti finansavimo;

8.2.      KPPP tikslinės ir KPPP rezervo lėšos finansavimo gavėjams paskirstomos Kelių direkcijos direktoriaus įsakyme [3.36] nustatyta tvarka;

8.3.      KPPP tikslinės ar KPPP rezervo lėšos neskiriamos projektui finansuoti, jeigu:

8.3.1.   įgyvendinant projektą bet kuriame projekto įgyvendinimo etape buvo nustatyta teisės aktų pažeidimų ir jie nebuvo ištaisyti;

8.3.2.   prašymą skirti KPPP tikslinių ir (ar) KPPP rezervo lėšų teikianti savivaldybė ar valstybės institucija nevaldo nuosavybės teise statinio (jo dalies) – teikiamo finansuoti objekto – arba nevaldo ir nenaudoja statinio (jo dalies) kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais;

8.3.3.   tarptautinio pirkimo vertės ribas viršijantys prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti iki planuojamų metų sausio 1 d.

 

V SKYRIUS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

9.  Paslaugų ar darbų viešieji pirkimai privalo būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu [3.5], kitais galiojančiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

10.     Paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų konkurso sąlygos privalo būti parengtos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymais [3.25] ir [3.26].

11.     Finansavimo gavėjas privalo:

11.1.  vadovautis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu [3.6] ir pirkimo sutartyse nustatyti, kad mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis negu 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai paslaugų gavėjas ar darbų užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl to sutartyje aiškiai susitariama kitaip, jeigu tai yra objektyviai pagrįsta ir jeigu bet kuriuo atveju mokėjimo laikotarpis neviršija 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo dienos;

11.2.  teikti Kelių direkcijai derinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kai projektai įgyvendinami bendradarbiaujant su Kelių direkcija, o Kelių direkcija įgalioja atlikti viešųjų pirkimų procedūras iki pirkimo sutarties pasirašymo;

11.3.  teikti Kelių direkcijai derinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kai pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (siekiant išvengti subjektyvių vertinimo kriterijų);

11.4.  teikti Kelių direkcijai informaciją apie su objektais, kurie teikiami finansuoti KPPP lėšomis arba kuriems finansuoti skirta KPPP lėšų, susijusius teisminius procesus, Viešųjų pirkimų tarnybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, taip pat kitų valstybės institucijų patikrinimus. Informacija teikiama nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo to momento, kai apie tokius teisminius procesus, procesinius veiksmus ar patikrinimus finansavimo gavėjas sužinojo;

11.5.  efektyviai naudoti KPPP lėšas, užtikrinti konkurenciją įsigyjant reikalingas paslaugas ar darbus, sudaryti sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams dalyvauti viešuosiuose paslaugų ir darbų pirkimuose;

11.6Kelių direkcijai kilus abejonių dėl Viešųjų pirkimų įstatymo [3.5] nuostatų taikymo finansavimo gavėjui vykdant viešųjų pirkimų procedūras (tarp jų ir pirkimo sutartis), kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl konsultacijos.

12.     Finansavimo gavėjas, siekdamas mažinti administracinę naštą ir informacijos apie viešuosius pirkimus pasiekiamumą, turi laikytis tokių principų:

12.1.  viešuosius pirkimus vykdyti CVP IS priemonėmis;

12.2.  informaciją apie kiekvieną viešąjį pirkimą skelbti CVP IS ir finansavimo gavėjo profilyje (pateikti nuorodą į CVP IS skelbimus);

12.3.  tiekėjams visą informaciją apie viešąjį pirkimą suteikti nedelsiant, t. y. ne vėliau, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatyme [3.5];

12.4.  viešųjų pirkimų konkursų sąlygose nustatyti pakankamą laikotarpį tiekėjų pasiūlymams parengti ir pateikti;

12.5.  vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika [3.26], parengti pagrįstus ir proporcingus reikalavimus dėl tiekėjų kvalifikacijos;

12.6.  nustatyti proporcingus reikalavimus užtikrinti pasiūlymo galiojimą ir pirkimo sutarties įvykdymą;

12.7.  numatyti protingus terminus objektams įgyvendinti (paslaugoms suteikti ar darbams atlikti).

13.       Kelių direkcijai kilus abejonių dėl Viešųjų pirkimų įstatymo [3.5] nuostatų taikymo finansavimo gavėjui vykdant viešųjų pirkimų procedūras, Kelių direkcija turi teisę kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl konsultacijos ar tarnybinės pagalbos.

 

VI SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO IR PASLAUGŲ SUTEIKIMO PRIEŽIŪROS NUOSTATOS

 

14.       Finansavimo gavėjas įsipareigoja:

14.1.    sudaryti sąlygas Kelių direkcijos ir (ar) kitų pagal kompetenciją valstybės institucijų įgaliotiems atstovams atlikti kontrolinius patikrinimus ar auditus KPPP lėšomis finansuojamuose objektuose: lankytis veiklos vykdymo vietoje ir susipažinti su visa reikiama informacija, įskaitant elektroninę. Finansavimo gavėjas turi užtikrinti, kad patikrinimo metu dalyvautų atsakingi finansavimo gavėjo ir rangovo ir (ar) paslaugų teikėjo darbuotojai;

14.2.    užtikrinti, kad objektuose, finansuojamuose KPPP tikslinėmis ir KPPP rezervo lėšomis techninę priežiūrą ir laboratorinius tyrimus atliktų nepriklausomi tiekėjai arba finansavimo gavėjo paskirti asmenys, kurių civilinė atsakomybė Statybos įstatyme [3.4] nustatyta tvarka apdrausta privalomuoju draudimu. Finansavimo gavėjas privalo kontroliuoti techninės priežiūros veiklą, užtikrinti, kad techninis prižiūrėtojas periodiškai lankytųsi objektuose, o bandymus sprendimams dėl atliktų darbų kokybės priimti atliktų nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje;

14.3.    KPPP lėšomis finansuojamuose objektuose atliekant kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių darbų kokybės kontrolinius bandymus, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 [3.30]. Nustačius trūkumus (nuokrypius), už asfaltbetonio sluoksnių ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą taikyti rangovui pinigines išskaitas arba reikalauti, kad rangovas pašalintų defektus. Su rangovu atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus (pagal įrengto sluoksnio storį ar pagal sluoksniui įrengti sunaudotų medžiagų svorį);

14.4.    KPPP lėšomis finansuojamuose objektuose atliekant kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių darbų kokybės kontrolinius bandymus, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 07 [3.29]. Su rangovu atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus (pagal įrengto sluoksnio storį ar pagal sluoksniui įrengti sunaudotų medžiagų svorį);

14.5.    kartu su paraiška lėšoms gauti teikti Kelių direkcijai objektų, finansuojamų KPPP tikslinėmis ir KPPP rezervo lėšomis, techninės priežiūros ataskaitas, parengtas pagal 4 priede pateiktas rekomendacijas;

14.6.    KPPP lėšomis finansuojamose pirkimo sutartyse įpareigoti rangovą iki statybos pradžios savo sąskaita sudaryti kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį atskirai dėl kiekvieno statomo statinio;

14.7.    užtikrinti, kad KPPP tikslinėmis ir KPPP rezervo lėšomis įgytas turtas būtų išlaikytas ne mažiau kaip 5 metus po statybos užbaigimo procedūrų atlikimo, t. y. sukurtas turtas negali būti sugadintas, sunaikintas, išardytas ar kitaip prarastas dėl finansavimo gavėjo aplaidumo ar kaltės.

15.       Finansavimo gavėjui nesilaikius 14.7 papunktyje nurodytų sąlygų, Kelių direkcija turi teisę atlikti pažeidimo tyrimą (5 priedas), kurio metu būtų nustatyta sugadinto, sunaikinto, išardyto ar kitaip prarasto turto vertė. Laikomasi tokių lėšų grąžinimo nuostatų:

15.1.    jei finansiniai (einamieji) metai nepasibaigę, tyrimo metu apskaičiuotos grąžintinos KPPP skaičiuojamosios ir KPPP tikslinės lėšos gali būti perskirstomos tarp finansavimo gavėjo objektų, kurie tais metais buvo finansuoti. KPPP rezervo lėšos perskirstomos vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus įsakyme [3.36] nustatyta tvarka;

15.2.    jei finansiniai (einamieji) metai jau yra pasibaigę, KPPP lėšos grąžinamos į Lietuvos Respublikos biudžetą, vadovaujantis 12-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Ilgalaikis materialusis turtas“, įvertinus apskaičiuotą materialiojo turto nusidėvėjimo vertę [3.13];

15.3.    finansavimo gavėjas užtikrina, kad grąžintinos lėšos būtų grąžintos ne vėliau kaip iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos. Per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą grąžintinų lėšų negrąžinus, skaičiuojamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

16.       Vadovaudamasis Statybos įstatymu [3.4], finansavimo gavėjas, užbaigęs darbus objekte, privalo atlikti statybos užbaigimo procedūras – surašyti statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą, statinį ir daiktines teises į jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Neįvykdžius šio reikalavimo, inicijuojamas ir atliekamas pažeidimo tyrimas (5 priedas).

___________________________

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų, skirtų vietinės

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,

rekonstruoti, taisyti (remontuoti),

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms

užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos

aprašo

1 priedas

 

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS DARBAI IR PASLAUGOS, NETINKAMI FINANSUOTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS (GATVĖMS) SKIRIAMOMIS KPPP LĖŠOMIS

 

1.  Ryšių kabelių, elektros linijų, šiluminių trasų, vandentiekio, fekalinės kanalizacijos (kitų inžinerinių tinklų, išskyrus lietaus kanalizaciją) iškėlimas, įrengimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra, jų šulinių dangčių pakeitimas.

2.  Melioracijos griovių priežiūra, melioracijos tinklų įrengimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra.

3.  Dekoratyvinio apšvietimo (šventinis ir kt.) įrengimas.

4.  Mažosios architektūros (suoliukų, šiukšlių dėžių, gėlių vazonų, dviračių stovų ir pan.) įrengimas.

5.  Laiptų į pastatus įrengimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra.

6.  Kompensacijos už medžių kirtimą.

7.  Kompensacijos savininkams už išperkamą keliams skirtą žemę.

8.  Kompensacijos už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis.

9.  Žemės nuosavybės tvarkymo paslaugos.

10.     Darbai atlikti ne savivaldybės arba valstybės žemėje.

11.     Apželdinimo (gėlynų įrengimas, medžių sodinimas) darbai.

12.     Darbai geležinkelio ar valstybinės reikšmės kelio juostoje.

13.     Elektromobilių stotelių įrengimas.

14.     Tiltų pakėlimo įranga ir jos montavimas.

15.     Liftų (požeminėse ar dviejų lygių perėjose) įrengimas.

16.     Statinių (išskyrus kelius (gatves) griovimas.

17.     Studijų, vizijų, programų, teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugos.

18.     Užtvankų, dambų, tvenkinių pylimų, siurblinių ir pan. statinių įrengimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra.

19.     Ne kelio juostoje esančių automobilių stovėjimo aikštelių (tarp jų ir daugiabučių namų kiemuose) įrengimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra.

20.     Archeologinių tyrimų atlikimas.

21.     Informacinių stovų, stendų įrengimas (išskyrus informacinius kelio ženklus ir Statybos įstatymo [3.4] nustatytais atvejais ir tvarka įrengiamus stendus prie statybos sklypo (statybvietės) su informacija apie statomą statinį).

22.     Komunikacijų žymėjimo stovų įrengimas.

______________________________

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų, skirtų vietinės

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,

rekonstruoti, taisyti (remontuoti),

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms

užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos

aprašo

2 priedas

 

Atmintinė

VIETINĖS REIKŠMĖS SUsiSIEKIMO INFRASTRUKTŪROS VALDYTOJAMS

DĖl DUOMENŲ ĮVEDIMO Į InformacinĘ SISTEMĄ „KELIŲ PROJEKTAI“

 

1.         Atmintinė skirta vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros valdytojo (savivaldybės, miškų urėdijos ir kt.) (toliau – valdytojas) paskirtam darbuotojui – valstybės informacinės sistemos „Kelių projektai“ (toliau – IS KP) naudotojui, atsakingam už informacijos įvedimą į IS KP (toliau – atsakingas darbuotojas).

2.         Aktuali IS KP informacija yra paskelbta Kelių direkcijos interneto svetainėje adresu http://lakd.lrv.lt/paslaugos/is-kp (Titulinis -> Paslaugos -> Valstybės informacinė sistema „Kelių projektai“): IS KP nuostatai, nuotolinių naudotojų vadovai ir naudojimosi IS KP taisyklės, ši atmintinė, prieigos prie sistemos prašymo formos word ir pdf formatu, administratorių kontaktai.

3.         Valdytojui pateikus prašymą Kelių direkcijos Bendrųjų reikalų skyriui, atsakingas darbuotojas, susipažinęs su naudojimosi IS KP taisyklėmis, gauna prieigą prie IS KP. Kiekvieno nuotolinio naudotojo prieigos prašymą Kelių direkcijai reikia pateikti raštu. Pasikeitus atsakingam darbuotojui, valdytojas nedelsdamas pateikia prašymą panaikinti šio darbuotojo prieigą ir sukurti naujo darbuotojo prieigą prie IS KP. Jeigu atsakingas darbuotojas prie IS KP nebuvo prisijungęs daugiau negu vienerius metus, jo prieiga prie IS KP yra panaikinama.

4.         Kelių direkcija – IS KP administratorius – siunčia prašyme nurodytu el. pašto adresu prisijungimo vardą, laikiną slaptažodį, sertifikatą ir jo diegimo instrukciją. Prisijungimo prie IS KP adresas – https://projektai.lakd.lt. Geriausia naudoti Microsoft Internet Explorer 10.0 (arba naujesnę) naršyklę, naudojant kitas naršykles, reikia papildomai įdiegti sertifikatą.

5.         Prisijungus prie IS KP, rodomas valdytojo finansavimo sutarčių su Kelių direkcija sąrašas (pagrindinio meniu punktas „Sutartys“). Finansavimo sutartis įveda Kelių direkcijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus darbuotojas.

6Paspaudę šalia sutarties esantį mygtuką „Objektai“, matysite objektų sąrašą. Turi būti įvestas nors vienas pagrindinis objektas, kuriame nurodyta, kiek lėšų skiriama išlaidoms ir (ar) sandoriams. Jei pagrindinių objektų nėra, valdytojo rangos (paslaugų teikimo) sutarčių (toliau – rangos sutartys) į IS KP įvesti neleidžiama. Tuomet reikia kreiptis į Vietinės reikšmės kelių administravimo skyrių.

7Visų valdytojo rangos sutarčių dokumentų elektroninės kopijos turi būti įkeltos į IS KP dokumentų biblioteką (pagrindinio meniu punktas „Dokumentai“). Visi reikalingi dokumentai (viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos ir (ar) protokolai, rangos sutartys su konkursinėmis darbų sąmatomis (konkursiniais įkainiais) ir laimėjusio rangovo (tiekėjo) pasiūlymas) skenuojami į vieną elektroninį pdf formato dokumentą. Dokumentus pageidautina skenuoti pasirinkus nespalvotą (juodai baltą) režimą ir skiriamąją gebą 200x200. Įkeliamo failo pavadinimas turi būti ne ilgesnis negu 30 simbolių, dydis – ne daugiau negu 10 MB. Šie dokumentai turi būti įdėti į IS KP prieš teikiant vizuoti atliktų darbų dokumentus Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus atstovui. Privalomi įvedamo dokumento laukai aprašyti atmintinės 11 punkte.

8Į IS KP įkėlus sutarčių dokumentus, galima įvesti valdytojo objektus, t. y. rangos sutartis (privalomi laukai aprašyti atmintinės 12 punkte), ir su šiomis sutartimis susijusiuose objektuose atliktų darbų duomenis (privalomi laukai aprašyti atmintinės 13 punkte).

9Įvedus į IS KP duomenis apie atliktus darbus, iš pagrindinio meniu punkto „Ataskaitos“ formuojama ataskaita „Paraiška savivaldybėms“. Pasirašyta paraiška teikiama Kelių direkcijai.

10.     Kelių direkcijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus darbuotojas tikrina ir tvirtina valdytojo atsakingo darbuotojo į IS KP įvestus duomenis. Patvirtinti duomenys pateikiami Finansų ir apskaitos skyriui.

11.     Privalomi dokumento duomenys:

11.1.      lauke „Dok. Nr.“ unikalus dokumento numeris, jei dubliuojasi, galima papildomai įrašyti metus ar kitą informaciją;

11.2.      lauke „Dok. tipas“ – keliamo dokumento tipas (rangos sutartis, sutarčių pakeitimai, kiti dokumentai);

11.3.      laukuose „Galioja nuo“ ir „Galioja iki“ – dokumento (rangos sutarties) galiojimo datos;

11.4.      lauke „Rangos sutarties kaina, Eur“ – rangos sutarties kaina eurais (jei taikoma);

11.5.      lauke „Pastaba“ – įrašomas rangovo pavadinimas;

11.6.      pridedama dokumento elektroninė kopija (mygtukas „Parinkti dokumentą“).

12.     Finansavimo sutarties objektas – tai valdytojo rangos sutartis. Privalomi objekto duomenys:

12.1.      lauke „Objekto Nr.“ objekto numeris (priskiriamas automatiškai);

12.2.      lauke „Objekto pav.“ tikslus objekto pavadinimas;

12.3.      lauke „Darbų tipas“ darbų tipas, kuris pasirenkamas iš sąrašo:

12.3.1.        kelio tiesimas (kelio statinio statyba);

12.3.2.        kelio rekonstravimas;

12.3.3.        kelio kapitalinis remontas;

12.3.4.        kelio paprastasis remontas;

12.3.5.        kelio nuolatinės priežiūros darbai (įskaitant stebėjimą ir apžiūras);

12.3.6.        kelio periodinės priežiūros darbai;

12.3.7.        kelio projektavimas (įskaitant projekto vykdymo priežiūrą);

12.3.8.        kelio techninė priežiūra;

12.3.9.        kitos paslaugos (susijusios su kelio ar jo statinių rekonstravimo, taisymo ir tiesimo darbų vykdymu);

12.4.      laukuose „Darbai nuo“ ir „Darbai iki“ – darbų pradžios ir pabaigos datos;

12.5.      lauke „Kaina su PVM Eur“ visa objekto kaina su PVM iš KPPP lėšų;

12.6.      lauke „Rangovas“ – valdytojo rangos sutarties rangovas, kuris parenkamas iš esamo sąrašo. Jei sąraše reikiamo rangovo nėra, tai prašymas dėl rangovų sąrašo papildymo siunčiamas el. paštu IS KP administratoriui, nurodant rangovo pavadinimą ir įmonės kodą;

12.7.      lauke „Pagal objektą“ – iš esamo sąrašo pasirenkamas Kelių direkcijos įvestas pagrindinis objektas, atsižvelgiant į tai, kokie darbai atliekami objekte (išlaidos ar sandoriai);

12.8.      lauke „Konkursas“ – pažymėti, jei buvo skelbiamas konkursas darbams atlikti;

12.9.      lauke „Rangovo skenuotas dokumentas“ – pasirenkamas rangos sutarties dokumentas iš įkeltų dokumentų sąrašo (sąrašas formuojamas iš einamaisiais metais galiojančių ir pernai galiojusių dokumentų).

13.     Privalomi objekto atliktų darbų duomenys:

13.1.      lauke „Mėnuo“ – atsiskaitymo metai ir mėnuo;

13.2.      lauke „Suma be PVM Eur“ atliktų darbų suma be PVM;

13.3.      lauke „PVM Eur“ PVM (jei PVM netaikomas, įrašyti 0);

13.4.      lauke „Suma su PVM Eur“ atliktų darbų suma su PVM (jei PVM netaikomas, suma su PVM sutampa su suma be PVM).

14.     Plačiau susipažinti su kiekvieno IS KP pagrindinio meniu punkto galimybėmis galima IS KP nuotolinių naudotojų vadove (žr. atmintinės 2 punktą).

___________________________

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų, skirtų vietinės

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,

rekonstruoti, taisyti (remontuoti),

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms

užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos

aprašo

3 priedas

 

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1.  Savivaldybės tarybos patvirtintas Vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašas (aktualios redakcijos nuoroda Teisės aktų registre arba savivaldybės tinklalapyje).

2.  Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (savivaldybės tarybos sprendimu, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu) patvirtintas n-ųjų metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo objektų, finansuojamų KPPP skaičiuojamosiomis lėšomis, sąrašas arba ilgalaikė programa.

3.  Savivaldybės tarybos įgalioto asmens patvirtintas n-ųjų metų objektų sąrašas (objekto pavadinimas, darbų rūšis, informacija apie objekto turtui įsigyti teisinę registraciją, objekto koordinatės, fiziniai parametrai, objektui finansuoti planuojamų skirti KPPP skaičiuojamųjų lėšų suma).

________________________________

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų, skirtų vietinės

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,

rekonstruoti, taisyti (remontuoti),

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms

užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos

aprašo

4 priedas

 

REKOMENDACIJOS STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITOS TURINIUI

 

1.  Trumpas įgyvendinamos sutarties aprašymas.

2.  Pirkimo sutarties vykdymo eiga per ataskaitinį mėnesį (sutarties numeris, rangovas, kiek padaryta, kiek buvo planuota padaryti, kiek yra atsiliekama nuo grafiko).

3.  Techninės priežiūros veikla.

4.  Pirkimo sutarties vykdymo būklė (sutarties numeris, rangovas, darbų įvykdymas per mėnesį, planuotas, bendras darbų įvykdymas nuo darbų pradžios, planuotas darbų vykdymas nuo darbų pradžios; per ataskaitinį mėnesį patvirtinta nenumatytų darbų).

5.  Problemos bei darbų pakeitimai (kaip laikomasi statybos technologijų reikalavimų ir medžiagų kokybės standartų reikalavimų, kokie nukrypimai ir techninės priežiūros inžinieriaus veiksmai; kaip rangovas vykdo techninės priežiūros inžinieriaus reikalavimus).

6.  Kita veikla per ataskaitinį laikotarpį (pvz., personalo pasikeitimas).

7.  Darbų eigos grafikas.

8.  Visų per ataskaitinį laikotarpį priimtų užbaigtų kelio elementų kontrolinių matavimų duomenys (informacija).

___________________________

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo lėšų, skirtų vietinės

reikšmės keliams (gatvėms) tiesti,

rekonstruoti, taisyti (remontuoti),

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms

užtikrinti, naudojimo sąlygų tvarkos

aprašo

5 priedas

 

PAŽEIDIMO TYRIMO PROCEDŪRA

ITIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

 

Šios procedūros tikslas – vykdant pažeidimų prevenciją nustatyti aiškią galimai padarytų ar padarytų pažeidimų, įgyvendinant KPPP tikslinėmis ir KPPP rezervo lėšomis finansuojamus projektus (toliau – projektas), nagrinėjimo ir grąžintinų lėšų administravimo tvarką, užtikrinti šios tvarkos laikymąsi. Procedūra nustato pažeidimų ir grąžintinų lėšų klasifikavimo bei administravimo veiksmus.

Pažeidimas – tvarkos aprašo nuostatų pažeidimas, atsiradęs įgyvendinant projektus, kai nesilaikoma tvarkos aprašo reikalavimų arba dėl finansavimo gavėjo aplaidumo ir kaltės sugadinamas, išardomas, prarandamas KPPP lėšomis sukurtas turtas arba jo dalis.

Kiekvienas Kelių direkcijos darbuotojas pagal kompetenciją gali inicijuoti tyrimą dėl galimai padarytų ar padarytų pažeidimų įgyvendinant projektus, kai:

1)  tam tikros aplinkybės paaiškėja administruojant finansavimo sutartis;

2)  finansavimo gavėjas atsisako pateikti prašomą informaciją arba pateikia neišsamią informaciją apie projektą ar jo įgyvendinimo eigą;

3)  atliekamos patikros objektuose;

4)  gaunamas su projektu susijęs teismo sprendimas;

5)  gaunamos audito institucijos rekomendacijos;

6)  gaunama informacija iš trečiųjų šalių;

7)  visuomenės informavimo priemonėse (spaudoje, televizijos ar radijo laidose, internete ir panašiai) paskelbiama informacija apie galimus pažeidimus;

8)  kitais atvejais.

Projektui įgyvendinti skirtos KPPP lėšos iš finansavimo gavėjo gali būti susigrąžinamos arba perskirstomos šiais atvejais:

1įtariamo pažeidimo tyrimo metu nustačius pažeidimą;

2neužtikrinus apraše nurodytų reikalavimų vykdymo.

Procedūros aprašyme vartojami šie trumpiniai:

DVS – Kelių direkcijos dokumentų valdymo sistema;

VRKAS – Kelių direkcijos Vietinės reikšmės kelių administravimo skyrius;

TPS – Kelių direkcijos Teisės ir personalo skyrius;

pažeidimų kontrolierius – Kelių direkcijos Strateginio planavimo ir stebėsenos skyriaus darbuotojas, atsakingas už pažeidimų tyrimą.

 

 

II.      PROCEDŪROS APRAŠYMAS

 

Veiksmų apibūdinimas

Atsakingas vykdytojas

I.   Pažeidimo vertinimas

 

1.1.      Kelių direkcijos darbuotojas, vykdantis einamąją finansinę kontrolę, įtaręs pažeidimą ar gavęs informaciją apie įtariamą pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtariamo pažeidimo užfiksavimo įvertina, ar įtariamas pažeidimas:

1.1.1. susijęs su išmokėtomis ne daugiau nei 15 eurų lėšomis;

1.1.2. gali būti ištaisytas vadovaujantis šios procedūros aprašymo 3.3–3.7 papunkčių nuostatomis.

1.2.     Jeigu įtariamas pažeidimas tenkina 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas, informacija apie įtarimą dėl pažeidimo neregistruojama ir įtariamas pažeidimas ištaisomas šios procedūros aprašymo 3.3–3.7 papunkčių nustatyta tvarka.

1.3.     Jeigu įtariamas pažeidimas netenkina nors vienos 1.1.1 ar 1.1.2 papunkčiuse nurodytos sąlygos arba pažeidimas neištaisytas pagal šios procedūros aprašymo 3.3–3.7 papunkčių nuostatas, pažeidimą įtaręs Kelių direkcijos darbuotojas informaciją apie tai registruoja DVS.

Pažeidimą įtaręs Kelių direkcijos darbuotojas;

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą;

pažeidimų kontrolierius

1.4.      DVS užregistruotas įtarimas apie pažeidimą siunčiamas žiniai VRKAS vedėjui ir Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

Pažeidimą įtaręs Kelių direkcijos darbuotojas

II.   Skirtų lėšų išmokėjimo stabdymas

 

2.1.      Jeigu pažeidimų kontrolierius mano, kad finansuojant projektą (jeigu lėšas planuojama išmokėti) dėl įtariamo pažeidimo gali būti padaryta žala Lietuvos Respublikos biudžetui, su įtariamu pažeidimu susijusios lėšos laikinai, iki kol bus ištirtas pažeidimas, finansavimo gavėjui neišmokamos.

Pažeidimų kontrolierius

2.2.       Pažeidimų kontrolierius parengia įsakymo dėl su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimo laikino stabdymo projektą (toliau – įsakymo projektas) ir teikia jį Kelių direkcijos direktoriui.

2.3.      Pažeidimų kontrolierius parengtą įsakymo projektą per 2 darbo dienas suderina su VRKAS skyriaus vedėju ir Kelių direkcijos direktoriaus pavaduotoju pagal administravimo sritį. Su įsakymu supažindinamas VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą (atsakingas už paskesniąją finansinę kontrolę), ir finansavimo gavėjas.

Pažeidimų kontrolierius

2.4.    Dalies su įtariamu pažeidimu susijusių projektui finansuoti skirtų lėšų, atitinkančių įtariamo pažeidimo dydį, išmokėjimas finansavimo gavėjui stabdomas, kol bus baigtas įtariamo pažeidimo tyrimas ir pateiktos išvados.

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą

2.5.      Lėšų išmokėjimas atnaujinamas po to, kai:

2.5.1.   pažeidimų kontrolierius atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą ir priima sprendimą dėl pažeidimo;

2.5.2.   finansavimo gavėjas ištaiso pažeidimą;

2.5.3.   pasikeičia aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas sprendimas finansavimo gavėjui lėšų neišmokėti;

2.5.4.   Kelių direkcijos direktorius pasirašo pažeidimų kontrolieriaus parengtą įsakymo projektą dėl galimybės išmokėti sulaikytas lėšas.

Pažeidimų kontrolierius

III.     Neregistruojamo pažeidimo ištaisymas

 

3.1.      Jei tenkinamos 1.1.1 ir 1.1.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos, įtariamas pažeidimas gali būti ištaisomas šios procedūros aprašymo 3.3–3.7 papunkčių nustatyta tvarka, neįtraukiant pažeidimų kontrolieriaus. Informacija apie tokius įtariamus pažeidimus DVS neregistruojama.

3.2.      Pažeidimą gali ištaisyti finansavimo gavėjas arba Kelių direkcijos darbuotojas, tvirtindamas mokėjimo prašymą tik dėl tinkamos finansuoti išlaidų sumos.

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą

3.3.      Įtariamo pažeidimo ištaisymo procedūra pradedama, kai pažeidimą įtaręs Kelių direkcijos darbuotojas informaciją apie šį ištaisomą pažeidimą perduoda VRKAS darbuotojui, atsakingam už finansavimo sutarties administravimą.

Pažeidimą įtaręs Kelių direkcijos darbuotojas

3.4.      VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą, gavęs informacijos apie įtariamą pažeidimą, dėl kurio būtina teisinė konsultacija, gali kreiptis į TPS teisinės konsultacijos dėl įtariamo pažeidimo ir galimų veiksmų pažeidimui ištaisyti.

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą

3.5.      VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įtariamo pažeidimo nustatymo informuoja apie tai VRKAS vedėją.

3.6.      Su įtariamu pažeidimu susiję veiksmai ir Kelių direkcijos darbuotojų priimti sprendimai yra žymimi mokėjimo prašymų patikros lapuose.

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą

3.7.      VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą, gavęs informaciją apie finansavimo gavėjo ištaisytą pažeidimą:

3.7.1.   susipažįsta su pateikta informacija ir įvertina, ar ši įrodo (patvirtina), kad pažeidimas ištaisytas tinkamai;

3.7.2.   suderinęs su VRKAS vedėju, priima sprendimą, kad įtariamas pažeidimas ištaisytas.

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą

3.8.      Jeigu pažeidimo ištaisyti neįmanoma, arba finansavimo gavėjas per jam nustatytą terminą pažeidimo neištaiso, atliekami veiksmai, vadovaujantis šios procedūros aprašymo 1.3 ir 1.4 papunkčių bei 4–6 punktų nuostatomis.

Pažeidimą įtaręs Kelių direkcijos darbuotojas;

pažeidimų kontrolierius

 

IV.        Pažeidimo tyrimas

 

4.1.      Dėl pažeidimo tyrimui reikalingos informacijos pažeidimų kontrolierius el. paštu kreipiasi į finansavimo gavėją, prašydamas pateikti su pažeidimu susijusius dokumentus ir reikiamus paaiškinimus.

4.2.      Finansavimo gavėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikia informaciją el. paštu (elektronines dokumentų versijas) arba popierinę bylą.

Pažeidimų kontrolierius

4.3.      Pažeidimo tyrimo metu pažeidimų kontrolierius vertina finansavimo gavėjo ar kitų valstybės institucijų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, gali atlikti projekto patikras vietoje, prašyti paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas atsakingas institucijas, ekspertus su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus apie įtariamo pažeidimo aplinkybes ir informaciją, susijusią su atliekamu pažeidimo tyrimu, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, siekiant ištirti įtariamą pažeidimą.

Pažeidimų kontrolierius

4.4.      Pažeidimų kontrolierius įsitikina, kad tiriant pažeidimą surinkta pakankamai duomenų, kuriais pagrindžiamas pažeidimo nustatymas, arba kad pažeidimo nėra.

Pažeidimų kontrolierius

4.5.       Atlikęs įtariamo pažeidimo tyrimą, pažeidimų kontrolierius dėl pažeidimo priima vieną (ar kelis) sprendimą (-us):

4.5.1.   jeigu pažeidimas nenustatytas, įtariamo pažeidimo tyrimas užbaigiamas ir informuojamas finansavimo gavėjas;

4.5.2.   visais kitais atvejais – rengiamas sprendimo dėl pažeidimo projektas.

4.6.      Jei pažeidimas nustatomas, bet jį galima ištaisyti, tai nurodoma sprendime dėl pažeidimo bei atliekami veiksmai, vadovaujantis šios procedūros aprašymo 3.3–3.7 papunkčių nuostatomis.

Pažeidimų kontrolierius

V.         Sprendimo dėl pažeidimo parengimas ir vykdymas

 

5.1.      Pažeidimų kontrolierius apskaičiuoja netinkamų finansuoti išlaidų sumą.

5.2.      Pažeidimų kontrolierius apie pažeidimo tyrimo metu nustatytas netinkamas finansuoti lėšas, kurias finansavimo gavėjas turi sugrąžinti, nedelsdamas informuoja VRKAS darbuotoją, atsakingą už finansavimo sutarties administravimą.

Pažeidimų kontrolierius

5.3.      Pažeidimų kontrolierius parengtą sprendimo dėl pažeidimo projektą DVS per 3 darbo dienas suderina su VRKAS vedėju, TPS vedėju (nustatyto pažeidimo teisinis pagrįstumas ir sprendimo dėl pažeidimo projekto atitikties teisės aktų reikalavimams).

Pažeidimų kontrolierius

5.4.      Su Kelių direkcijos direktoriaus pasirašytu sprendimu dėl pažeidimo per 3 darbo dienas supažindina finansavimo gavėją ir direktoriaus pavaduotoją pagal administravimo sritį.

Pažeidimų kontrolierius

5.5.      Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas vadovaujantis šios procedūros nuostatomis.

Pažeidimą įtaręs Kelių direkcijos darbuotojas;

pažeidimų kontrolierius

5.6.      Pažeidimo tyrimo, nustatymo ir ištaisymo procedūros baigiamos, kai baigiami visi su lėšų susigrąžinimu susiję veiksmai, taip pat baigiamos kitos administracinės ir (ar) teisminės procedūros, susijusios su pažeidimo nustatymu ir ištaisymu.

Pažeidimų kontrolierius

VI.       Lėšų grąžinimas

 

6.1.      Sprendime finansavimo gavėjui nurodomas grąžintinų lėšų grąžinimo terminas turi būti ne ilgesnis nei 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos.

Pažeidimų kontrolierius

6.2.       Finansavimo gavėjas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuojamas apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo.

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą

6.3.      Finansavimo gavėjui persiunčiamas nustatytos formos pranešimas apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo. Pranešime nurodoma:

6.3.1.   finansavimo sutarties data ir Nr. (lėšų skyrimo pagrindas);

6.3.2.   grąžintina skirto finansavimo lėšų suma;

6.3.3.   grąžintinų lėšų grąžinimo terminas;

6.3.4.   galimi lėšų grąžinimo būdai – lėšų pervedimas ir (ar) grąžintinų lėšų sumos išskaičiavimas iš sumos, mokėtinos pagal finansavimo gavėjui pateiktą ir (ar) kitą (-us) teikiamą (-us) mokėjimo pavedimą (-us). Jei sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyta suma ar jos dalis gali būti grąžinta tik lėšų pervedimo būdu, pranešime atskirai nurodoma lėšų pervedimo būdu grąžintina suma;

6.3.5.   sąskaitos, į kurią finansavimo gavėjas turi pervesti lėšas, numeris;

6.3.6.   kita pagal teisės aktus reikalaujama ar, Kelių direkcijos nuomone, reikalinga informacija;

6.3.7.   Kelių direkcijos kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas).

6.4.     Prie pranešimo pridedama patvirtinto sprendimo dėl lėšų grąžinimo kopija ir kita informacija ir (arba) dokumentai, reikalingi tinkamam grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimui užtikrinti.

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą

6.5.      Grąžintinos lėšos tampa grąžintomis tada, kai:

6.5.1.   lėšos pervedamos į Lietuvos biudžetą ir tai patvirtinantys įrodymai pateikiami Kelių direkcijai;

6.5.2.   arba lėšos yra perskirstomos Kelių direkcijos direktoriaus įsakyme [3.36] nustatyta tvarka.

VRKAS darbuotojas, atsakingas už finansavimo sutarties administravimą

__________________________________

 

 [1] Finansavimo gavėjai gali vadovautis ir savo patvirtintais normatyviniais-techniniais dokumentais pagal taikymo sritį.