VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-400

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi: 

1. Tvirtinu Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoju:

2.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Pensijų skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Julita Varanauskienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-400 

 

VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato kreipimosi dėl vienišo asmens išmokos, šios išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Vienišo asmens išmoka skiriama ir mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vienišo asmens išmokos įstatymu (toliau – Vienišo asmens išmokos įstatymas) ir šiais Nuostatais.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. asmuo, turintis teisę gauti vienišo asmens išmoką – asmuo, atitinkantis Vienišo asmens įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje vienišo asmens išmokai gauti nustatytas sąlygas ir pateikęs užpildytą rašytinį prašymą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo arba žodinį prašymą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų bendruoju informacijos telefonu bei šiuose Nuostatuose nurodytus dokumentus (duomenis);

3.2. Fondo administravimo įstaiga – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, mokantis asmeniui Vienišo asmens išmokos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą išmoką;

3.3. prašymas – prašymas dėl vienišo asmens išmokos skyrimo, kurio forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V- 354 „Dėl prašymo dėl vienišo asmens išmokos skyrimo formos patvirtinimo“;

3.4. Sodros SIC – Fondo valdybos informacijos centras, vykdantis asmenų konsultavimą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų bendruoju informacijos telefonu 1883 arba (+370) 5 250 0883.

4. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Vienišo asmens išmokos įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-309 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašas), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklėse, patvirtintose Fondo valdybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-555 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų aptarnavimo taisyklės) ir Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-518 „Dėl Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu tvarkos aprašas) vartojamas sąvokas.

 

 

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS SKYRIMO

 

5. Vienišo asmens išmoka skiriama asmens, turinčio teisę gauti šią išmoką, arba jo globėjo, jeigu asmuo pripažintas neveiksniu šioje srityje, arba jo įgalioto asmens (toliau kartu – teisėtas atstovas) prašymu.

6. Asmuo, turintis teisę gauti vienišo asmens išmoką, arba jo teisėtas atstovas gali pateikti rašytinį arba žodinį prašymą. Žodinis prašymas prilyginamas raštu pateiktam prašymui, jei šis prašymas pateiktas šių nuostatų 8 punkte nurodyta tvarka.

7. Rašytinis prašymas gali būti pateiktas šiais būdais:

7.1. bet kuriame Fondo administravimo įstaigos klientų priimamajame;

7.2. per Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) naudotojo sritį gyventojai.sodra.lt

7.3. siunčiant elektroninėmis ryšio priemonėmis. Tokiu atveju prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;

7.4. siunčiant paštu.

8. Žodinis prašymas teikiamas telefonu Sodros SIC telefono numeriu 1883 arba (+370) 5 250 0883. Prašymą telefonu teikiantis asmuo identifikuojamas ir autentifikuojamas įvykdžius Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo III skyriuje nurodytas procedūras. Prašymas nurodytu telefono numeriu teikiamas, prašymo turinys fiksuojamas Laikino prašymų telefonu priėmimo bendruoju „Sodros“ informacijos telefono numeriu tvarkos aprašo 5 punkto pirmojoje pastraipoje, 6.1, 6.5 papunkčiuose bei 8 punkte nustatyta tvarka.

9. Jei rašytinis prašymas teikiamas Nuostatų 7.1 ir 7.4 papunkčiuose nurodytais būdais, kartu turi būti pateiktas prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas ar notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija. Jei asmuo, turintis teisę gauti vienišo asmens išmoką, prašymą teikia per teisėtą atstovą, kartu su prašymu turi būti pateikti jo ir jo atstovo tapatybę patvirtinančių dokumentų originalai arba patvirtintos jų kopijos bei teisėto atstovo teisę atstovauti asmeniui, turinčiam teisę gauti vienišo asmens išmoką, patvirtinantis dokumentas ar patvirtinta jo kopija (nuorašas, išrašas). Jei atstovaujama ne įgaliojimo, o atstovaujamo asmens rašytinio sutikimo pagrindu, rašytinis sutikimas turi būti paduotas Fondo valdybai arba Fondo valdybos teritoriniam skyriui atstovaujamojo asmens, kurio tapatybė patvirtinta Asmenų aptarnavimo taisyklėse numatytais būdais. Jei rašytinis prašymas teikiamas Nuostatų 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais, reikalavimas kartu su prašymu pateikti jį pasirašančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba patvirtintą jo kopiją netaikomas. Jei prašymas teikiamas Fondo administravimo įstaigos klientų priimamajame (Nuostatų 7.1 papunktis), tapatybę patvirtinančio dokumento originalas, įsitikinus prašymą teikiančio pareiškėjo tapatybe, jam grąžinamas (dokumento kopija nedaroma).

10. Kreipdamasis dėl vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo, asmuo turi pateikti Nuostatų 13 punkte nurodytus dokumentus (atsižvelgdamas į vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo sąlygas), išskyrus atvejus, kai šiuose dokumentuose nurodyti duomenys yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose ir kai Fondo administravimo įstaiga šiuos duomenis gauna pagal duomenų teikimo sutartis. Tokiu atveju Fondo administravimo įstaiga besikreipiantį asmenį informuoja, kad dokumentų (duomenų) pateikti nereikia.

11. Kreipimosi dėl vienišo asmens išmokos skyrimo data laikoma diena, kurią Fondo administravimo įstaigoje gautas prašymas (jei kreipiamasi telefonu – telefoninio pokalbio diena) su visais Nuostatų 13 punkte nurodytais šiai išmokai skirti reikiamais dokumentais. Jeigu prašymas su visais reikiamais dokumentais siunčiamas paštu, kreipimosi dėl vienišo asmens išmokos skyrimo data laikoma prašymo išsiuntimo diena. Jeigu asmuo kartu su prašymu pateikia ne visus dokumentus, kurių reikia vienišo asmens išmokai skirti, ar prašymo nagrinėjimui reikia papildomos informacijos, Fondo administravimo įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, prašydama pateikti trūkstamus dokumentus ar (ir) informaciją. Jei per Fondo administravimo įstaigos nustatytą terminą trūkstamiems dokumentams ar (ir) informacijai pateikti, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, trūkstami dokumentai ar (ir) informacija negaunami, priimamas sprendimas pareiškėjui neskirti vienišo asmens išmokos ir pareiškėjas apie priimtą sprendimą informuojamas Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka. Jei asmuo Fondo administravimo įstaigą informuoja, kad neturi galimybės pats pateikti vienišo asmens išmokai skirti būtinų dokumento (dokumentų), nurodyto (nurodytų) Nuostatų 13 punkte, ir prašo padėti jį (juos) gauti, Fondo administravimo įstaiga padeda juos gauti.

 

III SKYRIUS

VIENIŠO ASMENS IŠMOKOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

12. Vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo tvarka bei terminai nustatyti Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnyje ir šių Nuostatų II ir III skyriuose.

13. Sprendimas dėl vienišo asmens išmokos priimamas remiantis asmens ar jo teisėto atstovo prašymu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis ir šiais dokumentais, duomenimis (atsižvelgiant į išmokos skyrimo sąlygas):

13.1. priimant sprendimą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo Vienišo asmens įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytam asmeniui, papildomai vertinamas santuokos pabaigą (ištuoką) liudijantis dokumentas, jeigu duomenų apie santuokos pasibaigimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

13.2. priimant sprendimą dėl vienišo asmens išmokos skyrimo ir mokėjimo Vienišo asmens įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytam asmeniui, papildomai vertinami šie dokumentai (duomenys):

13.2.1. mirties liudijimas, mirties įrašą liudijantis išrašas (kopija, nuorašas), jeigu duomenų apie sutuoktinio mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

13.2.2. santuokos liudijimas, pažyma apie buvusią santuoką arba santuokos sudarymo įrašą liudijantis išrašas (nuorašas, kopija), jeigu duomenų apie santuoką nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

13.2.3. jei prašyme nurodyta, kad užsienio valstybės pensijos ar pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju mokėjimas yra sustabdytas, šią aplinkybę patvirtinanti tos valstybės kompetentingos įstaigos pažyma.

14. Asmuo ar jo teisėtas atstovas turi pateikti dokumentų, kurių reikia vienišo asmens išmokai skirti ir (ar) mokėti, originalus arba notaro, seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūno ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai duomenys (dokumentai), būtini šiai išmokai skirti ir (ar) mokėti, yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose arba vienišo asmens išmoką skirianti ir mokanti įstaiga šiuos duomenis (dokumentus) gauna pagal duomenų teikimo sutartis.

15. Vienišo asmens išmokai skirti ir (ar) mokėti pateikti dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus numatyta kitaip.

16. Paskyrus vienišo asmens išmoką, asmens (ar jo teisėto atstovo) prašymu pateiktų dokumentų originalai jam grąžinami. Fondo administravimo įstaigoje paliekamos grąžinamų dokumentų kopijos, patvirtintos šios įstaigos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, įgaliotų tvirtinti kopijų tikrumą.

17. Išnykus Vienišo asmens išmokos įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nurodytai (nurodytoms) aplinkybei (aplinkybėms), dėl kurios (kurių) vienišo asmens išmokos mokėjimas buvo sustabdytas, anksčiau paskirtos vienišo asmens išmokos mokėjimas atnaujinamas be asmens prašymo, jeigu teisė gauti šią išmoką yra išlikusi (tai yra asmuo atitinka Vienišo asmens išmokos įstatyme nustatytas sąlygas gauti vienišo asmens išmoką).

18. Paskirtoji vienišo asmens išmoka asmeniui, turinčiam teisę gauti vienišo asmens išmoką, pristatoma Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos apraše, patvirtintame Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791 „Dėl Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

19. Mirus (paskelbus mirusiu) asmeniui, kuriam buvo paskirta vienišo asmens išmoka (jeigu paskirtoji išmoka buvo (turėjo būti) mokama), Vienišo asmens įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta išmoka jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipėsi į Fondo administravimo įstaigą, išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kreipimosi dienos. Prašymas išmokėti Vienišo asmens įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytą išmoką teikiamas Nuostatų 7 punkte nurodytais būdais. Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie asmens mirtį, turi būti pateikiamas asmens mirties faktą patvirtinantis dokumentas (originalas ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija).

20. Išskaitos iš vienišo asmens išmokos daromos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Kiekvienam vienišo asmens išmokos gavėjui Fondo administravimo įstaiga sudaro atskirą vienišo asmens išmokos gavėjo bylą. Šioje byloje kaupiami visi su vienišo asmens išmokos skyrimu ir mokėjimu susiję dokumentai ir duomenys.

22. Pokalbių, kurių metu pateikti žodiniai prašymai, įrašai saugomi kaip nustatyta Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo VII skyriuje tiek, kiek turi būti saugomi šios rūšies rašytiniai prašymai.

 

____________________________________________