vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansinės atskaitomybės pateikimo terminų ir taisyklių

 

2014 m. gruodžio 8 d. Nr. B-ĮV-1349

Vilkaviškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 28 punktu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. B-ĮV-1307 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B-ĮV-231 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 62 punktu:

1. T v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansinės atskaitomybės pateikimo rajono Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui terminus:

1.1.  mėnesinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

1.1.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2 – po ataskaitinio periodo, iki kito mėnesio 5 dienos pildo tik interneto programoje FINNET;

1.1.2. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, forma Nr. 4 – po ataskaitinio periodo, iki kito mėnesio 12 dienos;

1.1.3. pažymą apie mokėtinas ir gautinas sumas (priedas) – po ataskaitinio periodo, iki kito mėnesio 12 dienos;

1.2. ketvirtinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį – po ataskaitinio ketvirčio, kitą mėnesį nuo 5 dienos iki 12 dienos:

1.2.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2;

1.2.2. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, forma Nr. 4;

1.2.3. pažymą apie mokėtinas ir gautinas sumas;

1.2.4. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamąjį raštą;

1.3. pusmečio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį – po ataskaitinio laikotarpio, kitą mėnesį nuo 5 dienos iki 12 dienos:

1.3.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2;

1.3.2. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, forma Nr. 4;

1.3.3. pažymą apie mokėtinas ir gautinas sumas;

1.3.4. informaciją apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą, forma Nr. B-1;

1.3.5. informaciją apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, programos sąmatos vykdymą, forma Nr. B-9;

1.3.6. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamąjį raštą;

1.4. tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius – po ataskaitinio ketvirčio, kitą mėnesį nuo 12 dienos iki 16 dienos:

1.4.1. finansinės būklės ataskaitą;

1.4.2. veiklos rezultatų ataskaitą;

1.4.3. sutrumpintą aiškinamąjį raštą;

1.5. metinių ataskaitų rinkinį – po ataskaitinių metų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytais terminais:

1.5.1. metines biudžeto vykdymo ataskaitas – po ataskaitinių metų nuo sausio 5 dienos iki 14 dienos:

1.5.1.1. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2;

1.5.1.2. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, forma Nr. 4;

1.5.1.3. pažymą apie mokėtinas ir gautinas sumas;

1.5.1.4. informaciją apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą, forma Nr. B-1;

1.5.1.5. informaciją apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, programos sąmatos vykdymą, forma Nr. B-9;

1.5.1.6. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamąjį raštą;

1.5.2. metinį finansinių ataskaitų rinkinį – vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintu konsolidavimo kalendoriumi:

1.5.2.1. finansinės būklės ataskaitą;

1.5.2.2. veiklos rezultatų ataskaitą;

1.5.2.3. pinigų srautų ataskaitą;

1.5.2.4. grynojo turto pokyčio ataskaitą;

1.5.2.5. aiškinamąjį raštą;

1.6. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai patikslintas ataskaitas pateikia:

1.6.1. ketvirtines ir pusmečio – po ataskaitinio periodo, iki kito mėnesio 15 dienos;

1.6.2. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių – po ataskaitinio periodo, iki kito mėnesio 20 dienos;

1.6.3. metines biudžeto vykdymo – po ataskaitinio periodo, iki kito mėnesio 18 dienos;

1.6.4. metines finansines – po ataskaitinio periodo, iki kito mėnesio 30 dienos.

2. N u s t a t a u tokias Vilkaviškio rajono savivaldybės asignavimų valdytojų finansinės atskaitomybės pateikimo taisykles:

2.1. finansinė atskaitomybė teikiama rajono Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui 1 punkte nustatytais terminais;

2.2. asignavimų valdytojai biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas (forma Nr. 2) ir mokėtinų sumų ataskaitas (forma Nr. 4) sudaro praleisdami tuščius puslapius, nekeisdami jų eilės numerių;

2.3. atskaitomybė sudaroma eurais;

2.4. finansinė atskaitomybė, teikiama rajono Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui, turi būti pasirašyta įstaigos vadovo ir finansininko arba buhalterio, o teikiamos patvirtintos pažymos arba banko išrašai apie biudžeto lėšų likučius biudžetinėse sąskaitose turi būti pasirašyti teikiančių ataskaitas įstaigų vyriausiųjų buhalterių (finansininkų):

2.4.1. ketvirtinė, pusmečio ir metinė;

2.4.2. už mėnesį – mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita, forma Nr. 4, ir pažyma apie mokėtinas ir gautinas sumas;

2.5. asignavimų valdytojai biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, forma Nr. 2, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą, forma Nr. 4, informaciją apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą, forma Nr. B-1, pildo internetinėje programoje FINNET;

2.6. biudžeto vykdymo metinės ataskaitos pateikiamos su lydraščiu ir aiškinamuoju raštu, kuriame turi būti nurodyta:

2.6.1. apibendrinti pagrindiniai išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas) ir paaiškinamos priežastys;

2.6.2. papildoma reikšminga ataskaitose neparodyta informacija;

2.6.3. biudžetinių lėšų sąskaitoje (kasoje) likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys, iš jų:

2.6.3.1. nepanaudotos biudžetinių įstaigų pajamų lėšos programoms finansuoti;

2.6.3.2. nepanaudoti asignavimai tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti;

2.6.3.3. grąžintos biudžeto lėšos po sausio 10 dienos;

2.6.3.4. kitos lėšos;

2.6.4. išsami mokėtinų ir gautinų sumų analizė bei susidarymo priežastys;

2.6.5. informacija apie įgyvendinant bendrai iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo, nurodant:

2.6.5.1. asignavimų valdytojo ar jam pavaldžios įstaigos įgyvendinamą projektą, kurį įgyvendinant padarytos netinkamos finansuoti išlaidos (Europos Sąjungos ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas, projekto vykdytojas, projekto pavadinimas);

2.6.5.2. netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis;

2.6.5.3. netinkamų finansuoti išlaidų sumą, kurią buvo planuojama apmokėti iš projektui skirtų Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, tačiau nustačius pažeidimą ar dėl kitų priežasčių lėšos turėjo būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai išlaidos nebuvo apmokėtos iš projektui skirtų Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų, ir atvejus, kai išlaidos buvo apmokėtos, bet gautos finansavimo lėšos turėjo būti grąžintos, o išlaidos padengtos iš valstybės biudžeto lėšų);

2.6.5.4. netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinį (valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto programą);

2.7. asignavimų valdytojai 2.6.5 punkte nurodytą informaciją skelbia savo interneto svetainėje;

2.8. biudžeto vykdymo ataskaitos sudaromos vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės iždo įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais susijusiais teisės aktais;

2.9. asignavimų valdytojai finansinę atskaitomybę sudaro vadovaudamiesi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir taip, kad teisingai būtų parodytas turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos, grynasis turtas, pinigų srautai;

2.10. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas vadovaujantis 23-iuoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“;

2.11. metinis finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas vadovaujantis 1-uoju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“;

2.12. asignavimų valdytojų tarpiniai ir metiniai finansinės atskaitomybės rinkiniai skelbiami interneto svetainėje;

2.13. už atskaitomybės teisingumą ir pateikimą laiku atsako biudžetinės įstaigos vadovas.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja euro įvedimo dieną, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme, teikiant 2015 metų ir vėlesnių metų finansinę atskaitomybę.

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. B-ĮV-234 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansinės atskaitomybės pateikimo terminų ir taisyklių“.

 

 

 

Administracijos direktorius                                  Bernardas Marčiukonis