VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

Lietuvos Respublikos

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE LIETUVOJE DIRBANČIUS UŽSIENIEČIUS

PATEIKIMO

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-401/EV-281/V-395

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2203 pakeitimo įstatymo 19 straipsniu ir 21 straipsnio 3 dalimi:

1T v i r t i n a m e pridedamus:

1.1. Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašą;

1.2. Pranešimo apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius LDU formą.

2N u s t a t o m e, kad:

2.1. informaciją apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius, šio įsakymo 1 punktu patvirtinta tvarka, darbdaviai pradeda teikti nuo 2019 m. lapkričio 4 d.;

2.2. darbdaviai privalo iki 2019 m. gruodžio 15 d. šio įsakymo 1 punktu patvirtinta tvarka pateikti informaciją apie Lietuvoje įdarbintus užsieniečius bei komandiruotus laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečius už laikotarpį nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 3 d.

3.  Į p a r e i g o j a m e:

3.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Teisės skyrių pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui;

3.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

3.3. Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

3.4. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) patarėją komunikacijai organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto svetainėje;

3.5. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyrių organizuoti šio įsakymo paskelbimą Užimtumo tarnybos interneto svetainėje;

3.6. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos skyriams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms bei Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktorė                                                                                                        Julita Varanauskienė

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                       Jonas Gricius

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė                                       Ligita Valalytė

 

PATVIRTINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-401/EV-281/V-395

 

 

INFORMACIJOS APIE LIETUVOJE DIRBANČIUS UŽSIENIEČIUS PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbdavio informacijos apie Lietuvos Respublikoje įdarbintus pagal darbo sutartį ir atsiųstus laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečius pateikimo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  62 straipsnio 7 dalies nurodytoms institucijoms tvarką ir darbdavio pateiktos informacijos apsikeitimo tarp institucijų tvarką. 

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo 571 straipsnio 5 dalimi, 62 straipsnio 7 dalimi.

3.    Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. EDAS - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) informacinė sistema, skirta elektroninių socialinio draudimo pranešimų ir kitų elektroninių prašymų teikimui, pasiekiama adresu: https://draudejai.sodra.lt.

3.2. LDU pranešimas - Pranešimas apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme.

 

II SKYRIUS

DARBDAVIO INFORMACIJOS TEIKIMO ĮSTAIGOMS TVARKA

 

4.    Darbdavys informaciją teikia Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) ir Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) per EDAS, užpildydamas LDU pranešimą apie:

4.1. įdarbintą užsienietį, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;

4.2. užsienietį, komandiruojamą iš užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5.       Valstybinė darbo inspekcija informaciją apie Aprašo 4 punkte nurodytus užsieniečius naudoja:

5.1.    tikrinant, ar nepažeidžiamos į Lietuvos Respubliką komandiruotų darbuotojų garantijos;

5.2.    vykdant Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo stebėseną (renkant duomenis apie gautų pranešimų apie komandiruotus darbuotojus skaičių (pagal komandiravimo tipus; valstybes, iš kurių komandiruojami darbuotojai; veiklos sektorių, į kurį komandiruojami darbuotojai; komandiruotės trukmę);

5.3.    vykdant sezoninių ir komandiruojamų darbuotojų gyvenamojo ploto kontrolę;

5.4.    vykdant užsieniečių nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolę ir prevenciją, planuojant ir organizuojant Valstybinės darbo inspekcijos inspekcinę veiklą.

6.       Užimtumo tarnyba informaciją apie Aprašo 4 punkte nurodytus užsieniečius naudoja:

6.1.    vykdant šalies ir atskirų jos regionų darbo rinkos ir įsitvirtinimo joje stebėseną;

6.2.    vertinant padėtį darbo rinkoje ir rengiant darbo rinkos prognozes;

6.3.    teikiant siūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl kvotos dydžio nustatymo pagal Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

7.    Darbdavys, įdarbinęs Aprašo 4.1 papunktyje nurodytą užsienietį Lietuvos Respublikoje, privalo užpildyti LDU pranešimą ir pateikti per EDAS ne vėliau kaip užsieniečio įdarbinimo dieną.

8.    Fizinis ar juridinis asmuo, pas kurį komandiruojamas darbuotojas (Aprašo 4.2 papunktis), privalo užpildyti LDU pranešimą ir pateikti per EDAS ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios.

9.    Kai pateikus LDU pranešimą pasikeičia komandiruotam darbuotojui taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalies nuostatos ir (ar) komandiruotės trukmė, kitos komandiruotės sąlygos ar kai komandiruotės atsisakoma, fizinis ar juridinis asmuo, pas kurį komandiruojamas darbuotojas per vieną darbo dieną nuo komandiruotės sąlygų pasikeitimo dienos privalo pateikti patikslintą LDU pranešimą.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APSIKEITIMO TARP ĮSTAIGŲ TVARKA

 

10.     Fondo valdyba, gavusi Aprašo 4 punkte nurodytą informaciją, ją perduoda Užimtumo tarnybai ir Valstybinei darbo inspekcijai per Fondo valdybos informacinę sistemą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo.

11.     Užimtumo tarnyba, gavusi Fondo valdybos perduotą informaciją apie Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 11 straipsnio 2–5 dalyse nurodytų užsieniečių įdarbinimą, teikia ją Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS

LDU PRANEŠIMO PILDYMAS

 

12. LDU pranešimas pildomas laikantis tokių bendrųjų reikalavimų:

12.1.    fizinio asmens vardas (vardai) ir pavardė pildomi lotyniškomis raidėmis;

12.2.    užsienio įmonės/darbdavio duomenys/informacija pildoma lotyniškomis raidėmis;

12.3.    nepildomuose laukeliuose neturi būti rašoma brūkšnelių ar kitų simbolių;

12.4.    tarp žodžių turi būti paliekamas tarpelis;

12.5.    draudėjams, EDAS nustatymuose užpildžiusiems siūlomus rekvizitus, laukeliai L1-L6 užpildomi automatiniu būdu, laukeliai L4-L6 gali būti tikslinami;

12.6.    laukelyje 1 nurodoma LDU pranešimo registracijos data (metai, mėnuo, diena);

12.7 laukelyje 2 nurodomas LDU pranešimo registracijos numeris;

12.8.    laukelyje 3 nurodomi vadovo ar įgalioto asmens, vardas, pavardė;

12.9.    laukelyje 4 nurodomi LDU pranešimą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

12.10LDU pranešimas teikiamas tik elektroniniu būdu ir pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

13. LDU  pranešime pildomi duomenys:

13.1laukelyje L1 nurodomas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

13.2laukelyje L2 nurodomas draudėjo kodas;

13.3laukelyje L3 nurodomas juridinio asmens kodas. Darbdavio-fizinio asmens, priimančio užsienietį į darbą, šiame laukelyje nurodomas fizinio asmens kodas.

13.4laukelyje L4 – nurodomas draudėjo adresas;

13.5laukelyje L5 – nurodomas elektroninio pašto adresas;

13.6laukelyje L6 – nurodomas telefono numeris, kuris rašomas laikantis tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo standarto (t.y. su tarptautinio prefikso simboliu „+“ (pliusas) prieš šalies kodą);

13.7laukelyje AN nurodomas LDU pranešime pateikiamų darbuotojų eilės numeris užpildomas automatiniu būdu.

13.8Jeigu LDU pranešimas pildomas pirmą kartą pažymimas laukelis P1. Pateiktos informacijos tikslinimo atveju pažymimas laukelis P2, informacijos šalinimo atveju - laukelis P3.

13.9.         LDU pranešimo I dalies „DARBUOTOJO DUOMENYS“ pildymas:

13.9.1.      Jeigu LDU pranešimas pildomas apie užsienietį dirbantį Lietuvoje pagal darbo sutartį pažymimas laukelis DS. Darbdavys, siunčiantis darbuotoją iš valstybės narės arba darbuotoją iš kitos valstybės laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – komandiruotas darbuotojas) – pažymi laukelį KD.

13.9.2.      laukelyje A1 nurodomas asmens vardas (jeigu turi daugiau nei vieną vardą – nurodomi visi vardai);

13.9.3.      laukelyje A2 nurodoma asmens pavardė;

13.9.4.      laukelyje A3 nurodomas Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas, jeigu asmens kodas nesuteiktas, turi būti užpildomas laukelis A4 – nurodomas užsienietį identifikuojantis numeris/kodas ir laukelis A4.1 – asmens lytis;

13.9.5.      laukelyje A5 nurodoma asmens gimimo data;

13.9.6.      laukelyje A6 nurodoma asmens pilietybė - pasirenkama iš formoje pateikiamo valstybių klasifikatoriaus;

13.9.7.      laukelyje A7 nurodoma valstybė, iš kurios asmuo atvyko - pasirenkama iš formoje pateikiamo valstybių klasifikatoriaus;

13.9.8.      laukelyje A8 nurodoma asmens dokumento rūšis, patvirtinanti užsieniečio teisėtą buvimą Lietuvoje, pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus:

13.9.8.1.          bevizis buvimas (kodas – 01; šiuo atveju laukeliai A8.1-A8.4 nepildomi);

13.9.8.2.          Šengeno viza (kodas - 02);

13.9.8.3.          Lietuvos išduota nacionalinė viza (kodas – 03);

13.9.8.4.          kitos Šengeno valstybės narės išduota nacionalinė viza (kodas – 04);

13.9.8.5.          kitos Šengeno valstybės išduotas leidimas gyventi (kodas – 05);

13.9.8.6.          Lietuvos išduotas leidimas laikinai gyventi (kodas – 06);

13.9.8.7.          Lietuvos išduotas leidimas nuolat gyventi (kodas – 07);

13.9.8.8.          kitos ES valstybės narės išduotas leidimas gyventi (kodas – 08);

13.9.8.9.          Teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas (kodas – 09);

13.9.8.10.        Teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas (kodas – 10);

13.9.8.11.        Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė (kodas – 11);

13.9.8.12.        Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelė (kodas -12).

13.9.9.      laukelyje A8.1 nurodomas laukelyje A8 nurodyto dokumento numeris, laukelyje A8.2 nurodoma dokumentą išdavusi valstybė – pasirenkama iš formoje pateikto valstybių klasifikatoriaus ir laukeliuose A8.3 ir A8.4 nurodoma dokumento galiojimo laikotarpis.

13.10.           LDU pranešimo II dalies „DARBO SUTARTIES DUOMENYS“ pildymas (pildoma darbo sutarties su užsieniečiu sudarymo Lietuvoje atveju):

13.10.1.        laukelyje A9 nurodomas darbo sutarties tipas, pasirenkama iš pateikto reikšmių klasifikatoriaus:

13.10.1.1.     terminuota darbo sutartis (kodas – 01);

13.10.1.2.     neterminuota darbo sutartis (kodas – 02);

13.10.1.3.     sezoninė darbo sutartis (kodas – 03). Jeigu su darbuotoju sudaryta sezoninio darbo sutartis, užpildomas laukelis A9.1, kuriame nurodomas sezoninio darbuotojo gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje.

13.10.2.    laukelyje A10.1 nurodomas darbo sutarties laikotarpis nuo, laukelyje A10.2 - laikotarpis iki;

13.10.3.    laukelyje A11 nurodoma darbo laiko trukmė, nurodant valandų skaičių per savaitę;

13.10.4.    laukelyje A12 nurodomas darbo sutartyje nustatytas darbo užmokesčio dydis eurais;

13.10.5. laukelyje A13 nurodomas šešiaženklis asmens profesijos kodas. Pirmieji 4 profesijos kodo skaičiai (profesijos pogrupis) pasirenkamas iš formoje pateikto Lietuvos profesijų klasifikatoriaus. Kiti du paskutiniai skaičiai įrašomi iš Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagal darbdavio pasirinktą profesiją iš konkretaus profesijos pogrupio. Jeigu užsieniečio profesija patenka į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kurį tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius, arba patenka į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras, būtina nurodyti minėtame sąraše patvirtintą šešiaženklį Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodą.

13.10.6.        laukelyje A14 nurodoma ar darbo vieta yra Lietuvoje. Jeigu darbo vieta Lietuvoje užpildomas laukelis A15;

13.10.7.        laukelyje A15 nurodomas užsieniečio darbo vietos Lietuvoje savivaldybės kodas – pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus;

13.10.8.        laukelyje A16 nurodoma valstybė, kurios socialinis draudimas taikomas asmeniui – pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus.

13.11.           LDU pranešimo III dalies „UŽSIENIO DARBDAVIO DUOMENYS“ pildymas (pildoma komandiruotės Lietuvoje atveju arba atsiųsto laikinai dirbti Lietuvoje):

13.11.1.        laukelyje U1 nurodomas užsienio juridinio asmens/įmonės pavadinimas;

13.11.2.        laukelyje U2 nurodomas užsienio įmonės-juridinio asmens identifikacinis kodas;

13.11.3.        laukelyje U3 nurodomas užsienio valstybės, kurioje registruota įmonė, pavadinimas – pasirenkama iš formoje pateikto valstybių klasifikatoriaus;

13.11.4.        laukelyje U4 nurodoma užsienio įmonės pagrindinės veiklos kodas - pasirenkama iš formoje pateikto ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK);

13.11.5.        laukelyje U5 nurodomas įmonės adresas užsienio valstybėje;

13.11.6.        laukelyje U6 nurodomas užsienio įmonės elektroninio pašto adresas, laukelyje U7 – užsienio įmonės telefono numeris;

13.11.7.        laukelyje U8 nurodomas užsienio darbdavio paskirtas asmuo (vardas, pavardė) ryšiams su Lietuvos Respublikos institucijomis ir jo kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas (laukelis U8.1), telefono numeris (laukelis U8.2), adresas (laukelis U8.3).

13.12.           LDU pranešimo IV dalies „INFORMACIJA APIE KOMANDIRUOTĘpildymas (pildoma komandiruotės Lietuvoje atveju arba atsiųsto laikinai dirbti Lietuvoje):

13.12.1. laukelyje K1 nurodomas komandiruotės laikotarpis: komandiruotės pradžia (laukelis K1.1) ir pabaiga (laukelis K1.2);

13.12.2.        laukelyje K2 nurodoma valstybė, kurios socialinis draudimas taikomas asmeniui – pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus;

13.12.3.        laukelyje K3 nurodomas užsieniečio darbo vietos Lietuvoje savivaldybės kodas – pasirenkama iš formoje pateikto klasifikatoriaus;

13.12.4.      laukelyje K4 nurodomas užsieniečio darbo vietos komandiruotės metu adresas Lietuvoje;

13.12.5.      laukelyje K5 nurodomas komandiravimo tipas, pasirenkama iš formoje pateikto reikšmių klasifikatoriaus:

13.12.5.1. komandiruojamas pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu (kodas - 01);

13.12.5.2. komandiruojamas dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje (kodas – 02);

13.12.5.3. komandiruojamas dirbti kaip laikinasis darbuotojas (kodas – 03).

13.12.6.      laukelyje K6 nurodomi komandiruoto darbuotojo įsipareigojimai ar darbo funkcijos.

13.13.         LDU pranešimo V dalies „KOMANDIRUOTAM DARBUOTOJUI TAIKOMOS GARANTIJOSpildymas (pildoma komandiruotės Lietuvoje atveju arba atsiųsto laikinai dirbti Lietuvoje):

13.13.1. laukelyje KG1 nurodoma darbuotojui taikoma maksimali darbo laiko trukmė – valandų skaičius per savaitę;

13.13.2. laukelyje KG2 nurodoma darbuotojui taikoma minimali poilsio laiko trukmė - valandų skaičius per savaitę; 

13.13.3. laukelyje KG3 nurodoma darbuotojui taikoma minimaliųjų kasmetinių mokamų atostogų trukmė – darbo dienų skaičius;

13.13.4. laukelyje KG4 nurodomas darbuotojui taikomas minimalusis darbo užmokestis, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis, eurais;

13.13.5. jeigu darbuotojui užtikrinamas apgyvendinimas, laukelyje KG5 nurodomas darbuotojo gyvenamosios vietos adresas Lietuvoje;

13.13.6. laukeliuose KG6-KG9 patvirtinama pažymint, kokios garantijos įgyvendinamos įmonėje:

13.13.6.1. diskriminacijos darbe draudimas (laukelis KG6);

13.13.6.2. darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios darbo sąlygos (laukelis KG7);

13.13.6.3. asmenų iki aštuoniolikos metų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių darbuotojų apsauga darbe (laukelis KG8);

13.13.6.4. laikinųjų darbuotojų darbo sąlygos (laukelis KG9).

 

V SKYRIUS

LDU PRANEŠIMU PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLINIMAS

 

14. Jeigu darbdavys nustato, kad pateiktame LDU pranešime yra klaidų, pildomas naujas LDU pranešimas, atitinkamai pažymimas laukelis P2, kai duomenys reikia patikslinti arba laukelis P3, kai pateiktus duomenis reikia pašalinti.

15. Jeigu pažymimas laukelis P2:

15.1.      asmens, dirbančio pagal darbo sutartį (laukelis DS)  pateiktų duomenų tikslinimo atveju - užpildomi laukeliai A1, A2, A3/A4, A5, A10.1;

15.2.    komandiruoto darbuotojo (laukelis KD) pateiktų duomenų tikslinimo atveju -užpildomi laukeliai A1, A2, A3/A4, A5, K1.1;

15.3. pagal darbdavio pateiktą informaciją (Aprašo 15.1 arba 15.2 papunktis), EDAS automatiniu būdu suformuoja ir pateikia asmens duomenis, kuriuos galima tikslinti. Iš pateikto sąrašo (jeigu apie asmenį buvo teikta daugiau kaip vieną kartą) pasirenkama ir pažymima, kurie duomenys turi būti tikslinami.

15.4. Užpildomi teisingi duomenys.

16. Jeigu pažymimas laukelis P3:

16.1.      asmens, dirbančio pagal darbo sutartį (laukelis DS) pateiktų duomenų šalinimo atveju - užpildomi laukeliai A1, A2, A3/A4, A5, A10.1;

16.2.    komandiruoto darbuotojo (laukelis KD) pateiktų duomenų šalinimo atveju  - užpildomi laukeliai A1, A2, A3/A4, A5, K1.1;

16.3. pagal darbdavio pateiktą informaciją (Aprašo 16.1 arba 16.2 papunktis), EDAS automatiniu būdu suformuoja ir pateikia asmens duomenis, kuriuos galima šalinti. Iš pateikto sąrašo (jeigu apie asmenį buvo teikta daugiau kaip vieną kartą) pasirenkama ir pažymima, kurie duomenys turi būti šalinami.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.     Darbdavius dėl LDU formos užpildymo ir teikimo konsultuoja:

17.1.  Užimtumo tarnyba apie užsieniečius įdarbintus pagal darbo sutartį;

17.2.  Valstybinė darbo inspekcija apie komandiruojamus užsieniečius;

17.3.    Fondo valdyba visais kitais informacijos teikimo techniniais klausimais.

18.     Asmens duomenys, kuriais keičiasi įstaigos Aprašo nustatyta tvarka, tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

19.     Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________________