LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS  MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. V-188

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Izoliavimas nėra privalomas ir Taisyklės netaikomos šiems sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems / atvykusiems iš užsienio valstybių, atliekantiems esmines funkcijas arba turintiems žemiau nurodytų esminių poreikių, kai jų kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu ar esminių poreikių užtikrinimu:“.

1.2. Pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4. kasdien ar tik darbo dienomis kertantiems Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenims: vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams;“.

1.3. Pakeičiu 11.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.7. tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems keleiviams;“.

1.4. Papildau 7.8 papunkčiu:

7.8. esant poreikiui, iš sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių / atvykusių iš užsienio valstybės, gali pareikalauti dokumentų, įrodančių, kad asmuo priklauso tam tikrai grupei asmenų, kuriai taikoma išimtis dėl tyrimo atlikimo ir (ar) izoliacijos.“

1.5. Pakeičiu 8.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;“.

1.6. Pakeičiu 8.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;“.

1.7. Pakeičiu 8.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2.2. nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronavi`ruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar serologiniam SARS-CoV-2 antikūnų tyrimui atlikti;“.

1.8. Pakeičiu 84.3.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.3.1.3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinės, policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, ugniagesiams gelbėtojams, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams, Krašto apsaugos sistemos kariniam ir civiliniam personalui, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui, energetikos įmonių darbuotojams – dispečerinių centrų darbuotojams, Lietuvos Respublikoje praktikuojantiems advokatams.

1.9. Pakeičiu 17.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.12. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio, išskyrus asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, kuriose nustatytas naujų SARS-CoV-2 viruso mutacijų plitimas (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), gali išeiti pasivaikščioti į lauką, bet nutolti ne toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, parduotuvėse, muziejuose, viešo maitinimo vietose ir pan.). Jei su asmeniu susisiekia pareigūnai, atliekantys izoliuotų asmenų tikrinimą dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi, asmuo privalo grįžti į izoliavimo vietą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys