VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-265 „DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOJE IR KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 23 d. Nr. B1-450

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ ir jo 4.1 papunktį išdėstau taip:

4.1. medžioklės plotų naudotojams užtikrinti, kad:

4.1.1. nedelsiant būtų pranešama VMVT teritoriniams padaliniams apie jų medžioklės ploto vienetuose rastus nugaišusius šernus. VMVT teritorinio padalinio pareigūnams paėmus iš šernų gaišenų mėginius AKM tyrimams, medžioklės plotų naudotojai turi sutvarkyti gaišenas tame pačiame medžioklės ploto vienete šio įsakymo 3.5 papunktyje nustatyta tvarka,

4.1.2. suderinus su VMVT teritorinio padalinio pareigūnais arba jiems dalyvaujant, medžioklės ploto vieneto dalyje, kurioje nustatytas AKM, ne trumpiau kaip 1 mėnesį ir ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę būtų atliekama medžioklės ploto vieneto apžiūra siekiant surasti ir surinkti šernų gaišenas. Pirmiausia turi būti apžiūrimos medžioklės ploto vienete esančios šernų maitinimosi ir poilsio vietos bei medžioklės ploto vienete esantys vandens telkiniai ir jų pakrantės,

4.1.3. iš kiekvieno šerno, sumedžioto užkrėstoje teritorijoje, būtų paimama po du kraujo mėginius AKM tyrimams, atliekamiems naudojant imunofermentinės analizės (toliau – IFA) ir polimerazinės grandininės reakcijos (toliau – PGR) metodus ir apmokamiems VMVT lėšomis, ir papildomai būtų paimamas ir atskirai supakuojamas diafragmos mėginys trichineliozės tyrimams, apmokamiems medžioklės plotų naudotojų lėšomis. Jei bent vienas šiame papunktyje nustatytas mėginys iš šerno nėra paimamas, kiti mėginiai nėra tiriami, o šernas sunaikinamas valstybiniam veterinarijos gydytojui prižiūrint,

4.1.4. VMVT teritorinio padalinio nurodytu dažnumu iš Lietuvos Respublikos teritorijose, išskyrus užkrėstą teritoriją, sumedžiotų šernų būtų paimama po du kraujo mėginius AKM tyrimams, atliekamiems naudojant IFA ir PGR metodus,

4.1.5. sumedžioti šernai būtų vežami į medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikšteles ar patalpas ir jose apdorojami laikantis Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“,

4.1.6. šernų medžioklės metu dezinfekcijai būtų naudojami autorizuoti veterinariniai biocidiniai produktai, veikiantys AKM sukėlėjus,

4.1.7. šio įsakymo 4.1.3 ir 4.1.4 papunkčiuose nustatytus kraujo mėginius ir įsakymo 4.1.3 papunktyje nustatytą diafragmos mėginį paimtų medžioklės plotų naudotojo įgaliotas asmuo, kuris mėginius supakuotų taip, kad iš pakuočių neišbėgtų kraujas ir kt. skysčiai ir nebūtų užteršta aplinka ir išplatinta liga,

4.1.8. šio įsakymo 4.1.7 papunktyje nustatyti mėginiai būtų pristatomi į VMVT teritorinį padalinį ar NMVRVI kartu su medžioklės plotų naudotojo ar jo įgalioto asmens užpildytais Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktu ir Mėginių paėmimo trichinelių lervoms nustatyti aktu (kai imamas diafragmos mėginys), kurių formos patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“. Jeigu mėginiai pristatomi į VMVT teritorinį padalinį, padalinys turi užregistruoti Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktą ir jį kartu su mėginiais pristatyti į NMVRVI. Jeigu mėginiai pristatomi tiesiogiai į NMVRVI, medžioklės plotų naudotojas ar jo įgaliotas asmuo VMVT teritoriniam padaliniui, kurio kontroliuojamojoje teritorijoje buvo sumedžiotas šernas, ryšio priemonėmis turi pateikti nuskenuotą ar nufotografuotą Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktą, o jį kartu su mėginiais pristatyti į NMVRVI. Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akte turi būti nurodytas VMVT teritorinio padalinio aktui suteiktas registracijos numeris,

4.1.9. būtų vykdomi, jei taikoma, šio įsakymo 2.3–2.6 papunkčių ir 3 punkto reikalavimai;“.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti direktorių                                                                                          Jurgita Bakasėnienė