LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. SAUSio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ

SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO

PAtvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-946

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašą išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo

Nr. V- 946 redakcija)

 

Paliatyviosios pagalbos paslaugų

suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašas

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo tvarką.

2. Paliatyviosios pagalbos tikslas:

2.1. mažinti pacientų fizines kančias ir (ar) jų išvengti;

2.2. tiksliai nustatyti pacientus varginančius simptomus, juos kontroliuoti ir mažinti;

2.3. nustatyti psichologines ir socialines paciento ir jo artimųjų problemas, padėti jas spręsti stiprinant norą gyventi, o mirtį laikant natūraliu procesu;

2.4. pagerinti paciento ir jo artimųjų gyvenimo kokybę;

2.5. padėti paciento šeimai ir (ar) jo artimiesiems netekties laikotarpiu.

3. Paliatyviosios pagalbos paslaugas gali teikti ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, organizuodamos šių paslaugų teikimą atitinkamai stacionare, dienos stacionare arba ambulatorinėmis sąlygomis.

4. Teikiant paliatyviosios pagalbos paslaugas, pildomi tokie patys medicinos dokumentai kaip ir gydant ambulatoriškai bei stacionare.

5. Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės kompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų teisės aktų nustatyta tvarka, o paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams paslaugų bazinės kainos tvirtinamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.

6. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

6.1. Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas;

6.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

Paliatyviosios pagalbos paslaugų INDIKACIJOS

 

7. Gauti paliatyviosios pagalbos paslaugų pacientą siunčia gydantis gydytojas. Siuntime, be Aprašo 8 punkte nurodytų duomenų, turi būti įrašyta:

7.1. trumpa anamnezė, objektyvūs duomenys, diagnozė, dėl kurios pacientui būtina paliatyvioji pagalba, taikytas gydymas, atlikti tyrimai, patvirtinantys paliatyviosios pagalbos būtinumą, siuntimo tikslas, jį išdavusio gydytojo bei kitų gydytojų specialistų išvados pagal medicinines indikacijas dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo;

7.2. bendrojo kraujo, šlapimo, elektrokardiogramos, jeigu reikia, ir kitų tyrimų rezultatai.

8. Paliatyviosios pagalbos paslaugos skiriamos pacientams, sergantiems gyvenimą trumpinančiomis, nepagydomomis, progresuojančiomis ligomis, išvardytomis Aprašo 1 priede. Diagnozės turi būti patvirtintos gydytojų konsultacinės komisijos medicinos dokumentacijoje.

9. Gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, į paciento ir jo artimųjų pageidavimą, parenka paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formą: stacionare, dienos stacionare arba ambulatorinėmis sąlygomis. Kartu su paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistais ir paciento artimaisiais gydytojas nustato šių paslaugų teikimo mastą ir trukmę, kurie gali būti koreguojami pagal paciento sveikatos būklę. Tais atvejais, kai paliatyviosios pagalbos paslaugų teikti dienos stacionare ar paciento namuose nėra sąlygų, gydantis gydytojas pasiūlo pacientui stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią šias paslaugas.

10. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios paliatyviosios pagalbos paslaugas, gydytojų konsultacinė komisija, pasikeitus paciento, kuriam teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos, sveikatos būklei, gali įvertinti ir iš naujo priimti sprendimą dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo pagrįstumo.

11. gydymo metodai ir kitos priemonės, taikomos teikiant paliatyviosios pagalbos paslaugas:

11.1. taikomi visiems pacientams:

11.1.1. paciento sveikatos būklės vertinimas, reikiamų tyrimų ir stebėsenos skyrimas;

11.1.2. gydymas vaistais;

11.1.3. slaugos poreikių nustatymas ir jų įgyvendinimas (gyvybinių veiklų vertinimas ir stebėjimas, slaugos plano sudarymas, paciento asmens higiena, pragulų profilaktika ir kt.);

11.1.4. psichologinė pagalba, individuali ar grupinė psichoterapija pacientui ir (arba) jo artimiesiems;

11.1.5. socialinių poreikių vertinimas bei stebėjimas, socialinės pagalbos planavimas ir teikimas, tarpininkavimas sprendžiant socialines problemas;

11.1.6. paciento ir jo artimųjų mokymas;

11.2. taikomi esant poreikiui:

11.2.1. dirbtinė plaučių ventiliacija;

11.2.2. deguonies terapija;

11.2.3. antivirusinis, chemoterapinis gydymas;

11.2.4. enterinis ir (ar) parenterinis maitinimas;

11.2.5. žarnyno valymas;

11.2.6. invazinės skausmo malšinimo paslaugos;

11.2.7. besikaupiančių skysčių šalinimas iš kūno ertmių (pilvo, krūtinplėvės ir kt.);

11.2.8. stomų ir dirbtinių angų priežiūra;

11.2.9. skrandžio ir dvylikapirštės žarnos zondavimas;

11.2.10. skysčių išsiurbimas iš kvėpavimo takų;

11.2.11. šlapimo pūslės kateterizavimas;

11.2.12. alternatyvus gydymas ne vaistais;

11.2.13. masažas, kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija ir kt.;

11.2.14. žaizdų, opų, pragulų priežiūra.

12. Pacientui ar (ir) jo artimiesiems pageidaujant, pacientui ar (ir) jo artimiesiems teikiama dvasinė pagalba. Taip pat ši pagalba gali būti teikiama paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistams. Dvasinę pagalbą teikia dvasinės misijos grupė – kapelionas ir dvasiniai asistentai.

 

III SKYRIUS

PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

13. Paliatyviosios pagalbos paslaugas teikia šiame skyriuje išvardyti specialistai, išklausę ne mažiau kaip 36 val. paliatyviosios pagalbos kursą pagal su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintą programą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą.

14. Ambulatorines, stacionarines arba dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugas gali teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atitinkančios bendruosius teisės aktuose asmens sveikatos įstaigoms nustatytus reikalavimus, turinčios atitinkamos paliatyviosios pagalbos veiklos licenciją.

15. Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, paciento namuose arba paliatyviosios pagalbos dienos stacionare.

16. Ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia ne mažesnė kaip 3 specialistų komanda, kurią sudaro gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas. Slaugos paslaugas pagal kompetenciją gali teikti ir slaugytojo padėjėjas.

17. Esant poreikiui, pacientą gali konsultuoti psichologas ir (ar) psichoterapeutas.

18. Stacionarines arba dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančių specialistų darbo krūvis:

18.1. gydytojo – ne daugiau kaip 10 pacientų;

18.2. slaugytojo stacionare – ne daugiau kaip 2 pacientai; dienos stacionare – ne daugiau kaip 5 pacientai;

18.3. socialinio darbuotojo – ne daugiau kaip 10 pacientų;

18.4. psichologo ir (ar) psichoterapeuto – ne daugiau kaip 10 pacientų;

18.5. slaugytojo padėjėjo stacionare – ne daugiau kaip 3 pacientai; dienos stacionare – ne daugiau kaip 5 pacientai.

19. Gydytojų specialistų paslaugos gali būti užtikrinamos pagal sutartis su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

 

IV SKYRIUS

Būtiniausių MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠAS

 

20. Būtiniausių medicinos pagalbos priemonių ir įrangos, reikalingos teikiant ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas paciento namuose, sąrašas (paliatyviosios pagalbos priemonių rinkinys):

20.1. gydytojo paliatyviosios pagalbos priemonių rinkinys:

20.1.1. fonendoskopas;

20.1.2. otorinooftalmoskopas;

20.1.3. kraujospūdžio matavimo aparatas;

20.1.4. mikrospirometras (FVC, FEV1);

20.1.5. neurologinis plaktukas;

20.1.6. instrumentai ir medicinos priemonės:

20.1.6.1. intubacinis S formos vamzdelis;

20.1.6.2. pincetas;

20.1.6.3. ruloninis pleistras;

20.1.6.4. sterilūs įvairių parametrų pleistrai;

20.1.6.5. vienkartinės pirštinės (nesterilios) (1 komplektas);

20.1.6.6. sterilios pirštinės (1 komplektas);

20.1.6.7. sterilus ir nesterilus tvarsčiai;

20.1.6.8. varžtis;

20.1.6.9. nesterili vata (100 g.);

20.1.6.10. 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 20,0 ml vienkartiniai švirkštai (po 2 vienetus);

20.1.7. pirmosios pagalbos vaistų rinkinys, kurio sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

20.2. slaugytojo paliatyviosios pagalbos priemonių rinkinys:

20.2.1. kraujospūdžio matavimo aparatas;

20.2.2. vienkartinės pirštinės (nesterilios) (1 komplektas);

20.2.3. instrumentai ir medicinos priemonės:

20.2.3.1. pincetas;

20.2.3.2. ruloninis pleistras;

20.2.3.3. sterilūs įvairių dydžių pleistrai;

20.2.3.4. sterilios pirštinės (1 komplektas);

20.2.3.5. sterilus ir nesterilus tvarsčiai;

20.2.3.6. varžtis;

20.2.3.7. nesterili vata (100 g);

20.2.3.8. vienkartiniai švirkštai (dydis ir kiekis pagal poreikį).

20.2.4. pirmosios pagalbos vaistų rinkinys, kurio sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

20.3. vykstant teikti paliatyviosios pagalbos paslaugų į paciento namus gydytojo ir slaugytojo paliatyviosios pagalbos priemonių rinkinių turinys komplektuojamas atsižvelgiant į paciento poreikius.

21. Būtiniausių medicinos pagalbos priemonių ir įrangos, reikalingos teikiant ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sąrašas:

21.1. paliatyviosios pagalbos priemonių rinkiniai, nurodyti Aprašo 20 punkte;

21.2. elektrokardiografas;

21.3. gliukometras;

21.4. hematologinis analizatorius;

21.5. oksigenokoncentratorius;

21.6. siurbtuvas;

21.7. infuzomatas;

21.8. vienkartiniai švirkštai, lašelinės, intraveniniai kateteriai;

21.9. tracheostomos, kolostomos, cistostomos ir kitos stomos;

21.10. šlapimo, išmatų surinktuvai;

21.11. medicininė kušetė;

21.12. procedūrų staliukas;

21.13. medicininė širma;

21.14. vaistų spinta;

21.15. šaldytuvas;

21.16. svarstyklės;

21.17. sanitariniai neštuvai;

21.18. spjaudyklė;

21.19. termometras;

21.20. akių vonelė;

21.21. pipetė akims;

21.22. Žane švirkštas;

21.23. zondas skrandžiui plauti;

21.24. chirurginės žirklės;

21.25. anatominiai ir chirurginiai pincetai;

21.26. medinės (vienkartinės) arba metalinės mentelės;

21.27. Ambu maišas su deguonies kauke;

21.28. klijuotė;

21.29. specialūs dezinfekcijos, ikisterilizacinio apdorojimo, sterilizavimo indai ir priemonės.

22. Būtiniausių medicinos pagalbos priemonių ir įrangos, reikalingos teikiant dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugas ambulatoriškai, sąrašas:

22.1. paliatyviosios pagalbos priemonės, nurodytos Aprašo 20 ir 21 punktuose;

22.2. pacientui skirta lova.

23. Būtiniausių medicinos pagalbos priemonių ir įrangos, reikalingos teikiant stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro nustatytą palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei privalomą įrangos sąrašą.

 

V SKYRIUS

PALIATYVIOSIOS pagalbos paslaugų teikimo TVARKA

 

24. Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo tvarka:

24.1. ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia Aprašo 16 punkte nurodyta specialistų komanda, kurios darbą koordinuoja gydytojas;

24.2. ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba paciento namuose:

24.2.1. pirmosios konsultacijos metu, kuri trunka ne mažiau kaip 2 val., paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas;

24.2.2. pagal gydytojo paskyrimus specialistų komandos nariai individualiai tęsia paliatyviosios pagalbos teikimą paciento namuose. Vieno apsilankymo trukmė – ne mažiau kaip 45 minutės. Esant poreikiui kiekvienas komandos narys vyksta pas pacientą kelis kartus per parą;

24.2.3. prireikus pacientą ir jo artimuosius pakartotinai konsultuoja gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas. Pakartotinės konsultacijos trukmė – ne mažiau kaip 1 val.;

24.3. paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo mastas:

24.3.1. ambulatorinių – ne daugiau kaip 1 gydytojas ir 5 slaugytojai 100 000 gyventojų;

24.3.2. dienos stacionaro – vienas padalinys, kuriame prižiūrima iki 10 pacientų per dieną ir dirba ne daugiau kaip 1 gydytojas ir 2 slaugytojai 100 000 gyventojų;

24.3.3. stacionarinių – lovų skaičius 100 000 gyventojų nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“.

25. Paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimas paciento namuose organizuojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

26. Dienos stacionaro paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose ne ilgiau kaip 12 val. per dieną, o paslaugų teikimo tvarką asmens sveikatos priežiūros įstaigoje nustato šios įstaigos vadovas.

27. Nepaisant to, ar pacientui jau buvo suteiktos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos (iki 120 dienų per metus), paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos neribojant šių paslaugų teikimo trukmės.

______________

 


 

Paliatyviosios pagalbos paslaugų

suaugusiesiems ir vaikams teikimo

reikalavimų aprašo

1 priedas

 

STACIONARINIŲ PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS TEIKIMO INDIKACIJOS

 

 

Eil.

Nr.

TLK-10-AM kodas

Ligos pavadinimas

Papildomos sąlygos

1

2

3

4

1.

B20–24 

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga

Terminalinė ŽIV ligos stadija esant gyvybei pavojingoms komplikacijoms, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 10 proc.

2.

C00–C96

Piktybiniai navikai

Neoperuotini navikai, kai yra atsparumas chemoterapijai ir (ar) radioterapijai (gydytojo onkologo radioterapeuto ir (ar) gydytojo onkologo chemoterapeuto ar gydytojo specialisto išvada)

3.

D10–D36

Gerybiniai navikai

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 40 proc.

4.

D37–D48

Neaiškios ar nežinomos eigos navikai

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 40 proc.

5.

D50–D89

Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 30 proc.

6.

G12

Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai

Progresuojanti raumenų atrofija ir (ar) recidyvuojanti pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir (ar) bulbarinis paralyžius, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų

7.

G20

G35–37 

Parkinsono liga

Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos

Dvipusė hemiparezė ir (ar) smegenėlių ir smegenų kamieno pažeidimo simptomai, ir (ar) recidyvuojanti pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir (ar) bulbarinis paralyžius, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų

8.

G70,

 

 

G71

Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) ir kiti mioneuralinių jungčių sutrikimai

Pirminės raumenų ligos

Progresuojantis raumenų silpnumas ir (ar) sąmonės sutrikimai, ir (ar) pulmokardialinis nepakankamumas, ir (ar) kvėpavimo sutrikimas, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų

9.

G91.1

 

G91.8  

 

G93.1  

Obstrukcinė hidrocefalija

 

Kita hidrocefalija

 

Anoksinis smegenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur

Chirurgiškai negydoma liga, tetraplegija, smegenų edema ar koma, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 20 balų

 

 

10.

I 50   

 

 

Širdies nepakankamumas

 

 

Progresuojantis gydymui atsparus širdies nepakankamumas – D stadija, IV funkcinė klasė pagal NYHA, kai Bartelio indeksas 20 balų

11.

J96.1  

 

J96.9  

Lėtinis kvėpavimo nepakankankamumas

Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas

Progresuojantis gydymui atsparus kvėpavimo funkcijos nepakankamumas. Arterinio kraujo parcialinis deguonies slėgis (pO2) mažesnis nei 60 mmHg; arterinio kraujo parcialinis anglies dioksido slėgis (pCO2) didesnis nei 50 mmHg, kai Bartelio indeksas 20 balų

12.

K72.1

Lėtinis kepenų nepakankamumas

Lėtinio, greitai progresuojančio kepenų nepakankamumo terminalinė stadija ir gyvybei pavojingos komplikacijos.

III laipsnio portinė hipertenzija, pasikartojantis kraujavimas iš išsiplėtusių venų, hepatinė encefalopatija, kai Bartelio indeksas 20 balų

 

13.

N18

 

N19

 

 

 

 

 

Lėtinis inkstų nepakankamumas

 

Nepatikslintas inkstų nepakankamumas (inkstų nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip; uremija, neklasifikuojama kitaip)

 

Lėtinio inkstų nepakankamumo terminalinė stadija, kai hemodializės nebetaikomos dėl kontraindikacijų ar atsisakius pačiam ligoniui, kai Bartelio indeksas 20 balų

14.

F00.0

 

 

F00.1

 

 

F00.2

 

 

F01.1–F01.3

 

 

F01.8

F01.9

 

F02.8

Demencija, sergant anksti prasidėjusia Alzheimerio liga (G30.0†)

Demencija, sergant vėlai prasidėjusia Alzheimerio liga (G30.1†)

Demencija, sergant netipiška arba mišria Alzheimerio liga (G30.8†)

Multiinfarktinė demencija, subkortikinė demencija, mišri kortikinė ir subkortikinė kraujagyslinė demencija

Kita kraujagyslinė demencija

Nepatikslinta kraujagyslinė demencija

Demencija, sergant kitomis ligomis, klasifikuojamomis kitur

Kai yra ryškus (sunkus) pažinimo sutrikimas, vertinant pagal trumpą protinės būklės tyrimą (MMSE) nuo 0 iki 8 balų, pagal BLESED demencijos skalę nuo 23 iki 28 balų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Y95

R40.2

Koma

Pagal Glazgovo (Glasgow) komų skalę sveikatos būklės įvertinimas yra lygus 10 balų arba mažesnis

16.

T91.3

 

 

S14.0

 

 

S14.1

 

 

T09.3

 

G0.4

 

 

G95

 

G99.2

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai

 

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas

 

Kiti nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai

 

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas

Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas

 

Kitos nugaros smegenų ligos

 

Mielopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (C41.2; C70.1; C72.0, D16.6, D32.1, D33.4; M43.1, M48.0 ir kt.)

Kai yra tetraplegija, esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje ir yra tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija

 

 

 

AMBULATORINIŲ (ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE) IR DIENOS STACIONARE TEIKIAMŲ PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO SUAUGUSIEMS INDIKACIJOS

 

Eil.

Nr.

TLK-10-AM kodas

Ligos pavadinimas

Papildomos sąlygos

1

2

3

4

1.

B20–24 

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga

Terminalinė ŽIV ligos stadija esant gyvybei pavojingoms komplikacijoms, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 50 proc.

2.

C00–C97

Piktybiniai navikai

Neoperuotini navikai, kai yra atsparumas chemoterapijai ir (ar) radioterapijai (gydytojo onkologo radioterapeuto ir (ar) gydytojo onkologo chemoterapeuto, ar gydytojo specialisto išvada), Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 50 proc.

3.

D10–D36

Gerybiniai navikai

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 50 proc.

4.

D37–D48

Neaiškios ar nežinomos eigos navikai

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 50 proc.

5.

D50–D89

Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais

Nustatytas ligos progresavimas, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 50 proc.

6.

G12

Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai

Progresuojanti raumenų atrofija ir (ar) recidyvuojanti pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir (ar) bulbarinis paralyžius, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

7.

G20

G35-37 

Parkinsono liga

Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos

Dvipusė hemiparezė ir (ar) smegenėlių ir smegenų kamieno pažeidimo simptomai, ir (ar) recidyvuojanti pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir (ar) bulbarinis paralyžius, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

8.

G70

 

 

G71

Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) ir kiti mioneuralinių jungčių sutrikimai

Pirminės raumenų ligos

Progresuojantis raumenų silpnumas ir (ar) sąmonės sutrikimai, ir (ar) pulmokardialinis nepakankamumas, ir (ar) kvėpavimo sutrikimas, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

9.

G91.1

 

 

G91.8  

 

G93.1  

Obstrukcinė hidrocefalija

 

 

Kita hidrocefalija

 

Anoksinis smegenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur

Chirurgiškai negydoma liga, hemiplegija, paraplegija arba tetraplegija,

smegenų edema ar koma, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų arba pagal Glazgovo (Glasgow) komų skalę ne daugiau kaip 10 balų

 

 

10.

I 50   

 

 

Širdies nepakankamumas

 

 

Progresuojantis gydymui atsparus širdies nepakankamumas – D stadija, IV funkcinė klasė, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų

11.

J96.1  

 

J96.9  

Lėtinis kvėpavimo nepakankankamumas

Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas

Progresuojantis, gydymui atsparus kvėpavimo nepakankamumas, kai Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

12.

K72.1

Lėtinis kepenų nepakankamumas

Lėtinio, greitai progresuojančio kepenų nepakankamumo terminalinė stadija ir gyvybei pavojingos komplikacijos, Bartelio indeksas ne didesnis kaip 40 balų

13.

N18

 

N19

 

 

 

 

 

Lėtinis inkstų nepakankamumas

 

Nepatikslintas inkstų nepakankamumas (inkstų nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip; uremija, neklasifikuojama kitaip)

 

Lėtinio inkstų nepakankamumo terminalinė stadija, kai hemodializės nebetaikomos dėl kontraindikacijų ar atsisakius pačiam ligoniui

14.

Y95

R40.2

Koma

Pagal Glazgovo (Glasgow) komų skalę ne daugiau kaip 10 balų

15.

T91.3

 

 

S14.0

 

 

S14.1

 

 

T09.3

 

G0.4

 

 

G95

 

G99.2

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai

 

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas

 

Kiti nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai

 

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas

Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas

 

Kitos nugaros smegenų ligos

 

Mielopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (C41.2; C70.1; C72.0, D16.6, D32.1, D33.4; M43.1, M48.0 ir kt.)

Kai yra tetraplegija, esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje ir yra tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija

 

AMBULATORINIŲ (ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE), DIENOS STACIONARE IR STACIONARE TEIKIAMŲ PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO VAIKAMS INDIKACIJOS

 

Eil.

Nr.

TLK-10-AM kodas

Ligos pavadinimas

Papildomos sąlygos

1

2

3

4

1.

B20–24

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga

Terminalinė ŽIV ligos stadija esant gyvybei pavojingoms komplikacijoms, Karnovskio indeksas mažesnis kaip 10 proc.

2.

C00–C96

Piktybiniai navikai

Nustatytas ligos progresavimas arba terminalinė ligos stadija, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 40 proc.,

kai būtina suvaldyti simptomus: skausmą, pykinimą, vėmimą, karščiavimą, kvėpavimo sutrikimą ir kt., kai nebetaikytinas aktyvus stacionarinis gydymas

3.

D10–D36

Gerybiniai navikai

Nustatytas ligos progresavimas arba terminalinė ligos stadija, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 40 proc.,

kai būtina suvaldyti simptomus: skausmą, pykinimą, vėmimą, karščiavimą, kvėpavimo sutrikimą ir kt., kai nebetaikytinas aktyvus stacionarinis gydymas

4.

D37-D48

Neaiškios ar nežinomos eigos navikai

Nustatytas ligos progresavimas arba terminalinė ligos stadija, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 40 proc.,

kai būtina suvaldyti simptomus: skausmą, pykinimą, vėmimą, karščiavimą, kvėpavimo sutrikimą ir kt., kai nebetaikytinas aktyvus stacionarinis gydymas

5.

D50–D89

Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais

Nustatytas ligos progresavimas arba terminalinė ligos stadija, Karnovskio indeksas ne didesnis kaip 30 proc.,

kai būtina suvaldyti simptomus: skausmą, pykinimą, vėmimą, karščiavimą, kvėpavimo sutrikimą ir kt., kai nebetaikytinas aktyvus stacionarinis gydymas

6.

G12

Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai

Progresuojanti raumenų atrofija ir (ar) recidyvuojanti pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir (ar) bulbarinis paralyžius

7.

G35–37

Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos

Dvipusė hemiparezė ir (ar) smegenėlių ir smegenų kamieno pažeidimo simptomai, ir (ar) recidyvuojanti pneumonija, ir (ar) pseudobulbarinis ir (ar) bulbarinis paralyžius

8.

G70

 

 

G71

Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) ir kiti mioneuralinių jungčių sutrikimai

Pirminės raumenų ligos

Progresuojantis raumenų silpnumas ir (ar) sąmonės sutrikimai, ir (ar) pulmokardialinis nepakankamumas, ir (ar) kvėpavimo sutrikimas

9.

G91.1

 

G91.8

 

G93.1

Obstrukcinė hidrocefalija

 

Kita hidrocefalija

 

Anoksinis smegenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur

Chirurgiškai negydoma liga, esant tetraplegijai, smegenų edemai ar komai

10.

I50

 

P29.0

Širdies nepakankamumas

 

Naujagimio širdies nepakankamumas

Progresuojantis gydymui atsparus širdies nepakankamumas – D stadija, IV funkcinė klasė

11.

J96.1

 

 

J96.9

Lėtinis kvėpavimo nepakankamumas

 

Kvėpavimo nepakankamumas, nepatikslintas

Gydymui atsparus lėtinis įvairių priežasčių kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, reikalaujantis: 1) nuolatinės deguonies terapijos arba invazinės ar neinvazinės plaučių ventiliacijos, 2) naktinės ventiliacijos dėl blogos kvėpavimo funkcijos (pacientas gali išgyventi tik trumpalaikį, atsitiktinį atjungimą nuo aparato)

12.

K72.1

Lėtinis kepenų nepakankamumas

Lėtinio, greitai progresuojančio kepenų nepakankamumo terminalinė stadija ir gyvybei pavojingos komplikacijos

13.

N18

 

N19

 

 

 

 

 

P96.0

Lėtinis inkstų nepakankamumas

 

Nepatikslintas inkstų nepakankamumas (inkstų nepakankamumas, neklasifikuojamas kitaip; uremija, neklasifikuojama kitaip)

 

Įgimtas inkstų nepakankamumas

Lėtinio inkstų nepakankamumo terminalinė stadija, kai hemodializės nebetaikomos dėl kontraindikacijų ar atsisakius pačiam ligoniui

14.

Q20–Q21

Q24–Q25

Įgimtos širdies formavimosi ydos

Chirurgiškai negydomos ydos, progresuojantis širdies nepakankamumas – IV funkcinė klasė

15.

Q44

Įgimtos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kepenų formavimosi ydos

Chirurgiškai negydomos ydos, kepenų funkcijos nepakankamumas

16.

G80–G83

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai

Dėl galūnių paralyžiaus ar sunkaus protinio atsilikimo žymiai apribotas savarankiškumas,

blogėjant terapinei būklei, kai būtina suvaldyti simptomus (skausmą, pykinimą, vėmimą, karščiavimą, kvėpavimo sutrikimą ir kt.)

______________

 


 

Paliatyviosios pagalbos paslaugų

suaugusiesiems ir vaikams teikimo

reikalavimų aprašo

2 priedas

 

(Pacientų, kuriems teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos, būklės stebėjimo lapo forma)

 

PACIENTŲ, KURIEMS TEIKIAMOS PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGOS, BŪKLĖS STEBĖJIMO LAPAS

 

Paciento vardas, pavardė

 

Pirmojo apsilankymo data, tikslus laikas

 

Gimimo metai

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

Telefono numeris

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurią pacientas pasirinkęs

 

Šeimos gydytojo vardas, pavardė, telefono numeris

 

Slaugytojo vardas, pavardė, telefono numeris

 

Socialinio darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris

 

Kitų specialistų, kurie suteikė paslaugas, vardas, pavardė, telefono numeris

 

 

Kita svarbi informacija

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris

 

Giminystės ryšys (vyras, žmona, vaikai ir kt.)

 

Gyvenamoji vieta

 

 

Paciento sutikimas gauti gydymo ir slaugymo paslaugas patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

 

Paciento sutikimas, kad informacija būtų teikiama atitinkamiems asmenims

(nurodyti vardą, pavardę), patvirtinamas parašu

SUTINKU

 

 

 

PACIENTO VARDAS, PAVARDĖ _______________________________

 

Data, tikslus laikas

Paciento esamos situacijos aprašymas, problemos

Atlikti veiksmai

Būklės vertinimas, rekomendacijos

Specialisto vardas, pavardė, parašas, spaudas

 

 

 

 

 

______________