r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2019-2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-120

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. spendimu Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo”, 1 programos  01.02.01.03 punktu ir atsižvelgdama į Jaunimo reikalų tarybos ir darbo grupės Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2015צ2018 m. veiklos kokybei įvertinti 2018 m. gruodžio 12 d. protokolą Nr. JP-6 ir Nr. DG-3, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2021 metų programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.          

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-120

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO

2019–2021 METŲ PROGRAMA

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2021 programa

(toliau – Programa) skirta Savivaldybės jaunimo politikai nuosekliai įgyvendinti ir plėtoti, sudaryti sąlygas jaunam žmogui turėti tinkamą socialinę aplinką, laisvalaikio užimtumo įvairovę, galimybę kiekvienam visapusiškai ugdytis, realizuoti save, pasirinkti priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą, ypač sunkumus patiriantiems jauniems žmonėms, skatinti asocijuotų jaunimo struktūrų steigimąsi ir veiklą, jaunimo lyderių ugdymą bei stiprinti darbą su mažiau galimybių turinčiu jaunimu.

2.   Programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu,  Nacionalinės jaunimo politikos  2011-2019 m. plėtros  programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu  Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“ , Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 m. strateginiu plėtros planu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos planu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo”, ir kitais teisės aktais.

3.   Jaunimo politika apima skirtingas sritis: pilietiškumo ugdymo, švietimo, mokymo,

mokslo, studijų ir ugdymo, neformalaus ugdymo, darbo ir užimtumo, apsirūpinimo būstu, laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos, sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto. Tad vienaip ar kitaip už jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą yra atsakingi skirtingi Savivaldybės tarybos komitetai bei Savivaldybės administracijos skyriai.

4.   Programai įgyvendinti būtinas glaudus įvairių sričių specialistų, jaunimo reikalų

koordinatoriaus bendradarbiavimas bei aktyvus Akmenės rajono jaunimo dalyvavimas.

5. Programos vykdytojai – Akmenės rajono savivaldybės administracija, Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir atitinkamos socialinės įstaigos, Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių klientų aptarnavimo departamento Akmenės rajono jaunimo užimtumo skyrius (toliau – Akmenės rajono jaunimo užimtumo skyrius), Akmenės rajono savivaldybės seniūnijos, Akmenės rajono savivaldybės vaiko dienos centrai, Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ (toliau - Akmenės RJOT), jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos, patariamoji institucija – Savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

6. Programos įgyvendinimui lėšos numatomos formuojant Savivaldybės biudžetą kiekvienais metais pagal patvirtintą jaunimo politikos įgyvendinimo planą.

7. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme  ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

8. Pagrindinės sąvokos:

8.1. jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, visuma;

8.2. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

8.3jaunimas – du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

8.4. mažiau galimybių turintis jaunimas – jaunimas, neturintis tokių pat sąlygų kaip bendraamžiai savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria socialinių, ekonominių, išsilavinimo, kultūrinių, geografinių sunkumų, turi negalią ir (ar) sveikatos problemų;

8.5. neaktyvus jaunas žmogus– nesimokantis, nestudijuojantis, nedirbantis pagal darbo sutartį ar savarankiškai, neturintis kitų darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, nevykdantis neatlygintinio užimtumo veiklos, neieškantis darbo jaunas žmogus;

8.6. jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės;

8.7. su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – atlikti darbą su jaunimu;

8.8. atvirasis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, atliekamas darbo su jaunimu principais;

8.9. Atvirasis  jaunimo centras – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurie atlieka darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinanti jų įsitraukimą į šią veiklą;

8.10. Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, pasitikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindais valdoma patalpa, kurioje atliekamas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje ir užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą;

8.11. darbas su jaunimu – veikla, skirta sąlygoms jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą sudaryti, jo kompetencijoms plėtoti ir ugdyti;

8.12. mobilus darbas su jaunimu – darbas su jaunimu nuvykus į gyvenamąją  teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius;

8.13. projektas – tikslinė  grupės ar organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, autoriais ir vykdytojais;

8.14. jaunimo verslumas – jauno žmogaus požiūris, įgūdžiai ir žinios, kurie leidžia atpažinti galimybę kurti pridėtinę vertę (tiek socialinę, tiek ekonominę), ir veiksmai, skirti šiai galimybei panaudoti;

8.15. jaunimo iniciatyva – savanoriška ir savarankiška jaunimo veikla, skirta savo ir visuomenės poreikiams tenkinti;

8.16. jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas – darbas su jaunimu praktikos atlikimo vietoje siekiant lavinti jauno žmogaus profesines ir socialines kompetencijas, suteikiant žinių ir gebėjimų, padedančių įsitraukti į darbo rinką;

8.17. neformalusis jaunimo ugdymas – veikla, kuria plėtojamos jaunų žmonių asmeninės, socialinės ir edukacinės kompetencijos ir kuri vykdoma ne pagal formaliojo švietimo programas;

8.18. prevencija – priemonės ir būdai, kuriais siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams atsirasti ir plėtotis;

8.19. saviraiška – asmenybės prigimties ir patirties realizavimas veikloje, kurios metu atsiskleidžia asmenybės talentas, gebėjimai ir išgyvenimai;

8.20. socializacija – žmogaus vystymasis visą jo gyvenimą sąveikaujant su aplinka, socialinių normų ir kultūros vertybių perėmimo procesas, tobulinimasis ir savęs realizavimas toje visuomenėje, kuriai jis priklauso;

8.21. pilietiškumas – asmens savo teisių, atsakomybės ir pareigų demokratinei valstybei suvokimas, veikla visuomenės labui, bendrapiliečių teisių ir laisvių, demokratijos gynimas, gerovės Lietuvai siekimas.

 

II SKYRIUS

PADĖTIES APŽVALGA

 

9. Statistikos departamento 2019 m. sausio 1 d. duomenimis Akmenės rajono

savivaldybėje yra 19124 gyventojai, iš jų 3603 jauni 14–29 metų amžiaus žmonės, kurie sudaro 18,8 proc. viso rajono gyventojų skaičiaus. Šalies jaunų žmonių skaičiaus vidurkis pagal savivaldybes yra 18,7 proc. Mažiausias rodiklis 12,8 proc., didžiausias – 22,2 proc. (Savivaldybės gyventojų registro duomenimis 2019 m. sausio 1 d. duomenimis buvo 21565 gyventojai, iš jų 3887 jauni žmonės 14–29 metų amžiaus).

Metai

Jaunimo (14-29) skaičius

Jaunimo dalis Akmenės rajono gyventojų populiacijoje ir palyginimas su šalies vidurkiu

Jaunų žmonių Akmenės rajone skaičiaus pokytis

2016-2018 m. ir šalies vidurkis

Jaunų žmonių Akmenės rajone skaičiaus pokytis

2011-2018 m. ir šalies vidurkis

2019

3603

18,8 (18,7)

-10,76 (-9,84)

-22,54 (-21,16)

2018

3750

19,1 (19,1)

 

 

2017

4062

20,1 (19,8)

 

 

2016

4202

20,2 (20,3)

 

 

Lentelėje pateikti Statistikos departamento duomenys.

10. Šiuo metu rajono jaunimui atstovauja 26 registruotos veikiančios nevyriausybinės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. Iš jų: 1 jaunimo organizacijų sąjunga, 4 jaunimo organizacijos, 15 sporto krypties, 6  teikiančios socialines paslaugas.  Yra 12 skautų, ateitininkų, maltiečių ir kt. nacionalinių organizacijų padalinių (kuopos, skyriai, būreliai, grupės). Yra 6 gimnazijų  ir mokyklų mokinių tarybos. Mokyklose veikia neformalios įvairių veiklos sričių (žalingų įpročių prevencijos, laisvalaikio organizavimo, informacinės sklaidos ir kt.) kryptingai dirbančios grupės. 3 iš jų aktyviai dalyvauja Savivaldybės jaunimo veikloje. Jaunimo aplinkos gerinimui didelį dėmesį skiria ir 2 miesto ir 28 kaimo bendruomenių organizacijos.

Metai

Regioninė jaunimo organizacijų taryba

Jaunimo organizacijos, turinčios juridinį statusą

Nacionalinių

jaunimo organizacijų

padaliniai

 

Nacionalinių organizacijų, dirbančių su jaunimu, padaliniai

 

Socialinės krypties NVO, dirbančios su jaunimu

Sporto klubai, dirbantys su jaunimu

Mokinių tarybos

Neformalios kryptingai dirbančios laisvalaikio organizavimo grupės

Iš viso

2019

1

4

4

8

6

15

6

3

47

 

11. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, sudaryta pariteto principu iš 6

Savivaldybės politikų, administracijos bei 6 Akmenės RJOT jaunimo  deleguotų atstovų,  skirta Savivaldybės ir jaunimo dialogo skatinimui, tarpžinybiškumo jaunimo politiko srityje didinimui, svarbiausių jaunimo problemų iškėlimui bei  sprendimui.  Jaunimo reikalų taryba Savivaldybės tarybos sprendimu sudaroma nuo 2004 metų ir veikia vadovaudamasi Jaunimo reikalų tarybos nuostatais. Jie atnaujinti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-68 sprendimu „Dėl naujų Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“,

12. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp Savivaldybės politikų, tarnautojų ir jaunimo. Jaunimo reikalų koordinatorius kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją, rengia pranešimus apie jaunimo būklę Savivaldybėje, inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui reikalingas priemones, bendradarbiauja su socialiniais partneriais, valstybės ir vietos savivaldos lygmens jaunimo politiką įgyvendinančiomis institucijomis.

13. Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

vienija Savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas. Akmenės RJOT tikslai yra skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas, jaunimo savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą, visuomenei ir valstybei naudingą jaunimo veiklą, aktyvų jaunimo dalyvavimą visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime, jaunimo organizacijų plėtrą bei atstovauti jaunimo interesams Savivaldybių institucijose ir įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis. Ši organizacija jungia aktyvias 25 rajono jaunimo, dirbančias su jaunimu ir neformalias jaunimo grupes, mokinių savivaldas ir yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narė.                  

14. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimai bei kiti Savivaldybės administracijos priimti teisės aktai atitinka keliamus uždavinius jaunimo politikai įgyvendinti. Pagrindiniai dokumentai buvo parengti 2004-2011 metų laikotarpiu, pakeisti arba patvirtinti nauja redakcija 2012-2018 metais. Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinta Savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, patvirtinti ir atnaujinti Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, Jaunimo veiklos finansavimo tvarka, atliktas Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2012-2014 m. ir 2014-2018 m. veiklos kokybės vertinimas, parengtas 2013-2018 m. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo planas, rengtos apklausos, atlikti tyrimai. Numatyti prioritetai, tikslai ir uždaviniai, atitinkamos priemonės įtrauktos į Savivaldybės strateginius ir veiklos planus. Jaunimo politikos įgyvendinimo Savivaldybėje priemonės buvo atnaujintos, atsižvelgiant į atliktų jaunimo problematikos tyrimų duomenis, atsižvelgiant į numatytus naujus veiklos uždavinius.

15. Rengiant Akmenės rajono kaimo plėtros 2015-2023 metų strategiją 2015 metais buvo atliktas jaunimo užimtumo kaime situacijos tyrimas. Dalyvavo 154 jauni respondentai. Siekiant įvertinti mobilaus darbo su jaunimu Savivaldybėje poreikį, 2017 m. balandžio mėn. atlikta Savivaldybės jaunimo apklausa. Apklausoje dalyvavo 238 jauni respondentai. Į apklausos tyrimo duomenų apžvalgą atsižvelgiama priimant su jaunimo situacija ir problemomis susijusius sprendimus. Jaunimas įvardija šias problemas: nepatogus susisiekimas tarp rajono centro ir atokesnių rajono vietovių; informacijos skaidos trūkumas; įsitraukimo į nevyriausybines organizacijas, neformalių grupių veiklas motyvacijos stoka, jaunimo žalingi įpročiai. Jaunimo organizacijų plėtrai ir veiklos tęstinumui Savivaldybėje trukdo dažna žmogiškųjų išteklių kaita. Jaunimo organizacijų nariai yra mokiniai, kurie per kelerius metus įgiję projektų vadybos ir organizacinės patirties išvyksta studijuoti į didžiuosius Lietuvos miestus.

16. Nuo 2015 m. Akmenės rajono savivaldybėje inicijuojama vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu. Tai tokia darbo su jaunimu forma, kuria siekiama visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, suteikti galimybes saugiai leisti laisvalaikį, užsiimti juos dominančia veikla, o esant poreikiui – padedant kompetentingiems jaunimo darbuotojams, spręsti kasdienybėje kylančius iššūkius ir klausimus, ypač dirbant su sunkumus patiriančiais jaunais žmonėmis. Tokia veikla buvo vykdoma Labdaros ir paramos centro „Prieglobstis“ atvirajame jaunimo centre „New Stone“, numatoma vykdyti viešojoje įstaigoje „Akmenės jaunimo centras“, vykdoma Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos atvirojoje jaunimo erdvėje, nuo 2019 metų – Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Naujojoje Akmenėje, visuomeniniais pagrindais dirbama viešosios įstaigos Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centro atvirojoje jaunimo erdvėje. Čia vykdoma socialinė, prevencinė, ugdomoji-kūrybinė, jaunimo užimtumo veikla, tikslinga turi būti teikiamos ir pirmines emocinės paslaugos. Ypatingas dėmesys skiriamas neaktyviems jauniems žmonėms, savanoriškai veiklai.

17. Savanoriškos veiklos indėlis stebimas mokyklose, bendruomenėse ir nevyriausybinėse organizacijose. Jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką veiklą sudaro sąlygas skatinti pilietiškumą, didinti visuomeninį aktyvumą, įgyti darbinių įgūdžių. Įgyvendinamas savanoriškos veiklos Savivaldybėje modelis, atsižvelgiant į savanorius priimančių organizacijų veiklos rūšis. Taip pat palaikoma tarptautinė savanoriška tarnyba.  Akredituotas Ventos regioninis parkas, per pastaruosius dvejus metus priėmęs tris savanorius iš Italijos ir Portugalijos.

18. Rajono ugdymo įstaigose veikė 5 profesinio informavimo taškai su karjeros specialistais. Kasmet rengti Akmenės rajono savivaldybės administracijos susitikimai su Savivaldybės jaunimu. Jų metu jaunimui buvo suteiktos konsultacijos apie galimybes į savo organizaciją priimti ES savanorius, taip pat išvykti į savanoriškas praktikas, dalyvauti savanoriškos veiklos programose. Ramučių gimnazijos jaunimo grupė dalyvauja trejų metų trukmės tarptautiniame jaunimo verslumo projekte kartu su 4 šalių moksleiviais. Jaunieji verslininkai, siekiantys pradėti verslą jauni žmonės gali kreiptis  paramos pagal Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programoje numatytas priemones. Savivaldybės administracija nuolat skelbia informaciją interneto svetainėje   www.akmene.lt apie paraiškų teikimą įvairiems fondams, finansinę paramą verslui, apie kitų organizacijų vykdomus seminarus, organizuojamus mokymus. Informaciją platino raštu, el. laiškais Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus Naujosios Akmenės Jaunimo darbo centras (dabar - Jaunimo užimtumo centras), kuris kiekvienais metais rengė ir rengia susitikimus jaunimui su Akmenės rajono sėkmingais verslininkais, užsiėmimus–konsultacijas, skirtas moksleiviams, abiturientams. Vyresniųjų klasių mokiniams sudaromos galimybės vasaros laikotarpiu įsidarbinti pagal užimtumo programą.

19. 2018 metais atlikto Jaunimo politikos įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybėje kokybės vertinimo ataskaitoje pateikiamos šios pagrindinės rekomendacijos: 1) plėtoti darbą su jaunimu, ypač mažiau galimybių turinčiu, sudaryti sąlygas kokybiškai atvirųjų jaunimo erdvių arba centrų veiklai; 2), didesnį dėmesį skirti veikloms, projektams, mažinantiems socialinę atskirtį jaunimo tarpe; 3) didinti jaunimo informuotumą, dalyvavimą jaunimo veiklose, skatinti savanorišką veiklą ir lyderystę; 4) geriau išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes; 5) vykdyti jaunimo poreikius įgyvendinančių priemonių stebėseną ir, remiantis jos rezultatais, užtikrinti vykdomos jaunimo politikos tęstinumą ir vertinti jos rezultatus.

 

III  SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS

 

20. Siekiant užtikrinti tęstinę jaunimo politiką, jos plėtrą, siekiant spręsti jaunimo problemas, numatomi šie programos tikslai:

20.1. plėtoti darbo su jaunimu formas, skatinti jaunimo turiningą laisvalaikį, ypač kaimo vietovėse, ir išnaudoti turimą laisvalaikio infrastruktūrą bei inventorių;

20.2. skatinti jaunimo saviraišką ir savanorišką veiklą;

20.3. užtikrinti jaunimo įgalinimo, įtraukimo į pilietinę veiklą, interesų atstovavimo galimybes, informavimą ir konsultavimą;

20.4.skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.

21. Šios programos uždaviniai:

21.1. išnaudoti Akmenės rajone esamas aktyviam laisvalaikiui pritaikytas erdves ir jų inventorių jaunimo užimtumui;                            

21.2. padidinti neformalaus ugdymo prieinamumą ir pasiūlos įvairovę mažiau galimybių turintiems jauniems žmonėms bei sudaryti sąlygas kelti su jaunimu dirbančių darbuotojų kompetenciją;                           

21.3.plėtoti Naujosios Akmenės miesto ir Akmenės rajono gyvenviečių susisiekimą, sudarant palankesnes galimybes mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose;

21.4.plėtoti savanorišką veiklą rajono ir nacionalinėse iniciatyvose;

21.5. skatinti jaunimo verslumą, integravimą į darbo rinką, plėtoti paslaugas jaunoms šeimoms;

21.6. skatinti jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų veiklą, skiriant finansavimą projektams;

21.7. didinti jaunimo įtraukimą į jiems aktualių klausimų svarstymą;

21.8. vykdyti jaunimo situacijos stebėseną, prevencinę veiklą, informavimą ir konsultavimą.

21.9. skatinti dalyvauti tarptautinėse programose ir įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektus.

22. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2021 metų programa įgyvendinama pagal Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2021 metų priemonių planą (priedas).

 

IV  SKYRIUS

VERTINIMO REZULTATAI IR KRITERIJAI

 

23. Įgyvendinus Programos plano priemones, prognozuojami šie rezultatai:

23.1.  stiprinant jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų veiklą, sudarytos  jaunimo laisvalaikio, savanoriškos veiklos ir saviraiškos sąlygos, atvirajam darbui su jaunimu išnaudota turima laisvalaikio infrastruktūra;

23.2. sustiprintas institucijų ir sektorių bendradarbiavimas, plėtojant jaunimo politiką Savivaldybėje;

23.3. sudarytos sąlygos jauniems asmenims dalyvauti siūlymų teikime ir sprendimų priėmime, padidės Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos efektyvumas;

23.4.  sudarytos įvairiapusės savirealizacijos, mokantis verslumo, dalyvaujant prevencinėse ir kitose veiklose, galimybės pagal jaunų žmonių poreikius, integruotas į  visuomenę mažiau galimybių turintis jaunimas;

23.5.  įdiegta jaunimo informavimo ir konsultavimo sistema, išplėsti tarptautiniai jaunimo ryšiai.

24. Programos vertinimo kriterijai:

24.1. veikiančių atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių skaičius, unikalių

lankytojų ir dalyvių skaičius;

24.2. akredituotų įstaigų, siekiančių tapti savanorius priimančiomis organizacijomis, skaičius, savanoriškoje veikloje dalyvaujančio jaunimo skaičius;

24.3. finansuotų projektų, skirtų jaunimo iniciatyvoms, laisvalaikio užimtumui įgyvendinti, savanoriškai veiklai plėtoti, skaičius;

24.4. jaunimo, dalyvaujančio verslumo, prevencinėse ir kitose projektinėse veiklose, skaičius, iš jų – mažiau galimybių turinčių įtrauktų/įsitraukusių jaunų žmonių skaičius;

24.5. pateiktų Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų Savivaldybės tarybai, Administracijai skaičius;

24.6. atliktų analizių, apklausų jaunimo klausimais skaičius;

24.7. organizuotų mokymų, dalyvių juose skaičius;

24.8.pranešimų, skirtų jaunimui, išspausdintų interneto svetainėse, žiniasklaidoje, skaičius.

 

V SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 

25. Akmenės rajono savivaldybės administracija ir Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba koordinuoja numatytų priemonių  įgyvendinimą.

26. Kiekvienais kalendoriniais metais  iki  vasario 1 d. Programos vykdytojai pateikia Akmenės rajono savivaldybės administracijai Programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitas pagal Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą ataskaitos formą.

 

_________________________

 

Akmenės rajono savivaldybės

jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2021 metų programos

priedas

 

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019–2021 m. priemonių planas

 

Tikslas / Uždavinys /

Vertinimo kriterijus

Terminas

Vykdytojas

Finansavimas

Suinteresuotos šalys

1. Tikslas – skatinti jaunimo turiningą laisvalaikį, ypač kaimo vietovėse, ir išnaudoti turimą laisvalaikio infrastruktūrą bei inventorių.

1.1. Uždavinys – išnaudoti Akmenės rajone esamas aktyviam laisvalaikiui pritaikytas erdves ir jų inventorių jaunimo užimtumui.

1.1.1. Atlikti inventorizaciją ir sudaryti Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje turimų aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių ir jose turimo inventoriaus sąrašą.

 

1.1.1.1. Identifikuoti naujai įsteigti atvirieji jaunimo centrai ir identifikuotos atvirosios jaunimo erdvės.

1.1.1.2.Reguliariai kas dvejus metus atliekamas atvirųjų jaunimo centrų atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimas ir kitų jaunimo laisvalaikiui pritaikytų erdvių inventorizacija.

1.1.1.3. Sudarytas sąrašas.

2019 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Savivaldybės administracija, Jaunimo reikalų taryba.

Bendros savivaldybės lėšos.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomenės,

ugdymo įstaigos,

neformaliojo ugdymo teikėjai.

1.1.2. Organizuoti diskusijas seniūnijose su tikslinėmis grupėmis dėl turimų aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių ir jose turimo inventoriaus panaudojimo jaunimo užimtumui.

1.1.2.1. Įvykusios ne mažiau kaip 5 diskusijos.

 

2019 m. ir 2021 m.

Savivaldybės administracija, Jaunimo reikalų taryba, Jaunimo reikalų koordinatorius.

Papildomo lėšų poreikio nėra.

Aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių savininkai, neformalaus ugdymo paslaugų teikėjai, ugdymo įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, bendruomenės, savivaldybės administracija, jaunimo reikalų koordinatorius.

1.1.3. Sudaryti sąlygas ne mažiau kaip 1 atvirojo jaunimo centro ir 3-4 atvirųjų jaunimo erdvių kokybiškam darbui.

1.1.3.1. Įgyvendinamos kokybiškos veiklos ne mažiau kaip 1 atvirajame jaunimo centre ir 3-4 atvirosiose jaunimo erdvėse Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje (ne mažiau kaip 2 darbuotojai darbui su jaunimu).

2019-2021 m.

Savivaldybės administracija, Jaunimo reikalų taryba, NVO.

Bendros savivaldybės lėšos, nacionalinės lėšos bei ES parama.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomenės, Viešosios įstaigos, Labdaros paramos fondai, nevyriausybinės organizacijos.

1.1.4. Sudaryti sąlygas, kad vaikai po pamokų galėtų lankyti užsiėmimus pagal savo pomėgius.

1.1.4.1.  Atlikta mokinių poreikių analizė ir vertinimas, siekiant nustatyti  ugdymo, sporto  įstaigose papildomo ugdymo programų- užsėmimų kryptis. 

1.1.4.2. Organizuoti atvirųjų jaunimo erdvių ir centrų, NVŠ teikėjų, sporto įstaigų, švietimo įstaigų informacinį renginį „Užimtumo mugė“.

2020-2021 m.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,

sporto, kultūros, švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigos.

Savivaldybės lėšos.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Akmenės rajono sporto centras, ugdymo, kultūros, kitos neformaliojo ugdymo įstaigos.

1.1.5. Parengti turimų aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių ir jose turimo inventoriaus panaudojimo jaunimo užimtumui Savivaldybėje planą pagal jaunimo poreikių analizę.

1.1.5.1. Parengtas turimų aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių ir jose turimo inventoriaus panaudojimo jaunimo užimtumui savivaldybėje planas.

2020 m.

Aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių savininkai, neformalaus ugdymo paslaugų teikėjai, ugdymo įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, bendruomenės, Savivaldybės administracija, jaunimo reikalų koordinatorius.

Bendros savivaldybės lėšos, nacionalinės lėšos bei ES parama.

Aktyviam laisvalaikiui pritaikytų erdvių savininkai, neformalaus ugdymo paslaugų teikėjai, ugdymo įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, bendruomenės, savivaldybės administracija, jaunimo reikalų koordinatorius.

1.2. Uždavinys – padidinti neformalaus ugdymo prieinamumą ir pasiūlos įvairovę mažiau galimybių turinčiam jaunimui, kelti su jaunimu dirbančių darbuotojų kompetenciją.

1.2.1. Pakartotinai atlikti išsamią mobiliojo darbo su jaunimu vietų/aplinkos, kur galėtų vykti mobilus darbas su jaunimu, analizę.

1.2.1.1.Analizės pagrindu (gyventojų sk., vietų sk., jaunų žmonių/dalyvių galimas sk. ir pan.) parengtas jaunimo užimtumo žemėlapis.

2020 m.

Jaunimo reikalų taryba.

 

Bendros savivaldybės lėšos.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, seniūnijos, bendruomenės.

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

1.2.2. Kelti atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių darbuotojų kvalifikaciją (pagal poreikį mobiliojo darbo su jaunimu srityje).

1.2.2.1. Mokymų dalyvių skaičius – 5

2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius.

 

Bendros savivaldybės, nacionalinės lėšos bei ES parama.

Su jaunimu dirbančios organizacijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos, Akmenės rajone veikiančios atviros jaunimo erdvės, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (toliau - JRD).

1.3. Uždavinys - plėtoti Naujosios Akmenės miesto ir rajono gyvenviečių susisiekimą, sudaryti palankesnes galimybes mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus.  

1.3.1. Parengti mokyklinio amžiaus jaunimo transporto susisiekimo problemų bei jų sprendimų analizę.

1.3.1.1. Kas trejus metus išnagrinėta situacija, parengti pasiūlymai ir pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai.

2021 m.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,

Akmenės RJOT, LMS Akmenės rajono mokinių savivaldų informavimo centras, Jaunimo reikalų taryba.

Bendros savivaldybės lėšos.

Mokyklos, bendruomenės, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

1.3.2. Peržiūrėti geltonųjų autobusiukų grafikus, pritaikyti juos neformalaus ugdymo užsiėmimams.

1.3.2.1. Pagerėjęs mokinių susisiekimas.

2019-2020 m.

Akmenės rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyrius,

Akmenės RJOT, LMS Akmenės rajono mokinių savivaldų informavimo centras.

Papildomų lėšų poreikio nėra.

Ugdymo įstaigos, bendruomenės, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

2. Tikslas – skatinti jaunimo saviraišką ir savanorišką veiklą.

2.1. Uždavinys – plėtoti savanorišką veiklą rajono ir nacionalinėse iniciatyvose.

2.1.1. Išanalizuoti jaunimo  savanoriškos veiklos praktiką ir parengti jaunimo savanoriškos veiklos finansavimo Akmenės rajono savivaldybėje aprašą.

2.1.1.1. Esant poreikiui parengtas išplėstinis jaunų žmonių savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.

2019-2020 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius,

Jaunimo reikalų taryba.

 

Bendros savivaldybės lėšos.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos.

 

2.1.2. Akmenės rajono seniūnijose organizuoti skatinančius įsitraukti į savanorišką veiklą informacinius renginius jauniems žmonėms.

2.1.2.1. Suorganizuoti ne mažiau kaip 5 informacinius renginius Akmenės rajono savivaldybėje.

2.1.2.2. Pritraukta ne mažiau kaip 15 jaunų žmonių į kiekvieną renginį.

2.1.2.3. Sudarytų ilgalaikės  (ne mažiau nei 3 mėnesius trunkančios) savanoriškos veiklos sutarčių skaičius – 15.

2020-2021 m.

Jaunimo reikalų taryba,

jaunimo reikalų koordinatorius,

Akmenės rajono savivaldybės seniūnijos, Akmenės rajono paramos šeimai centras ir savanorius priimančios akredituotos organizacijos.

 

Bendros savivaldybės lėšos.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos.

 

2.1.3. Rinkti informaciją apie savanorišką veiklą rajone.

2.1.3.1. Sukurta savanorių ir savanorius priimančių duomenų bazė.

2.1.3.2. Akredituotos 8 savanorius priimančios organizacijos, 1-2 – priimančios užsienio savanorius.

2019–2021 m.

Akmenės rajono jaunimo organizacijos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, Ventos regioninis parkas, Akmenės rajono paramos šeimai centras,

Akmenės sporto centras,

seniūnijos, Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras.

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, savanorius priimančios organizacijos, bendruomenės.

2.1.4. Organizuoti motyvacinius seminarus ir užsiėmimus jaunimui, ypač mažiau galimybių turinčiam, jaunimo lyderiams, neformalių jaunimo grupių, jaunimo organizacijų vadovams savanoriškos veiklos klausimais.

2.1.4.1. Suorganizuoti ne mažiau kaip 1 renginį per metus.

2019-2021 m.

Akmenės rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Užimtumo tarnybos skyrius, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras.

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Ugdymo įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomenės.

2.2. Uždavinys – sudaryti sąlygas skatinti jaunimo verslumą, integruotis į darbo rinką, plėtoti paslaugas jaunoms šeimoms

2.3.1. Įgyvendinti ir viešinti užimtumo programas, skatinančias įsidarbinti Akmenės rajone reikalingiems specialistams.

2.3.1.1. Įgyvendinta 1 programa.

2019-2021 m.

Savivaldybės gydytojas, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, jaunimo reikalų koordinatorius

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Jaunimas ir su jaunimu dirbančios įstaigos ir organizacijos.

2.3.2.Sudaryti galimybę ir jauniems žmonėms pradėti verslą.

2.3.2.1. Įgyvendinta  Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros skatinimo programa, suteikiant  finansinę paramą jauniems verslininkams verslui pradėti Akmenės rajone.

2019-2021 m.

Investicijų ir projektų valdymo skyrius.

Bendros savivaldybės lėšos

Jaunieji verslininkai, jaunimas

 

2.3.3. Inicijuoti mokyklų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, supažindinant moksleivius su skirtingomis profesijomis.

2.3.3.1. Bendradarbiaujančių ugdymo įstaigų ir verslo įmonių skaičius 5.

2019-2021 m.

Ugdymo įstaigos, Akmenės rajono verslininkų asociacija.

Papildomų lėšų poreikio nėra.

Ugdymo įstaigos, verslo atstovai.

2.3.4. Padėti integruotis jaunimui į darbo rinką

2.3.4.1. Įgyvendintos kompleksinės jaunimo užimtumą skatinančios priemonės, įgyvendinamas nacionalinis projektas „Judam“.

2019-2020 m.

Užimtumo tarnybos skyrius, JRD

Valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Jaunimas ir su jaunimu dirbančios įstaigos ir organizacijos, seniūnijos, bendruomenės.

2.3.5. Sukurti geresnes sąlygas jaunimui ir jaunoms šeimoms apsirūpinti būstu

2.3.5.1. Skirti jauniems asmenims ar jaunoms šeimoms socialinius būstus.

2.3.5.2. Informuota apie galimybes ir skirta parama jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą.

2019-2020 m.

Savivaldybės administracija.

Bendros savivaldybės lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Jaunos šeimos.

2.3.6. Gerinti paslaugų šeimoms ir vaikams kokybę bei prieinamumą

2.3.6.1. Teikti paramą gyvenamosios vietovės bendruomenėse veikiantiems vaikų dienos centrams, kuriuose teikiamos dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams.

2.3.6.2. Spręsti šeimoms kylančias problemas teikiant kompleksines paslaugas.

2019-2021 m.

Savivaldybės administracija, Akmenės rajono paramos šeimai centras, vaikų dienos centrai, Socialinės paramos skyrius.

Bendros savivaldybės lėšos ir valstybės biudžeto lėšos

Akmenės rajono paramos šeimai centras, jauni asmenys.

3. Tikslas – užtikrinti jaunimo įgalinimo, įtraukimo į pilietinę veiklą, interesų atstovavimo, informavimo ir konsultavimo galimybes

3.1. Uždavinys – remti jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų veiklą, skiriant finansavimą projektams.

3.1.1. Remti jaunimo organizacijų ir dirbančių su jaunimu organizacijų jaunimo grupių iniciatyvas ir projektus.

3.1.1.1. Įgyvendinti Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programą.

2019–2021 m.

Savivaldybės administracija, Jaunimo reikalų koordinatorius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Savivaldybės biudžeto lėšos.

Jaunimo reikalų taryba, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

3.1.2. Teikti jaunimui kokybiškas ugdymosi ir saviraiškos plėtojimo paslaugas.

3.1.2.1. Įgyvendinti vaikams ir jaunimui skirtas kultūros ir kultūrinės edukacijos, sporto, sveikatos, socializacijos, vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencijos programas.

2019-2021 m.

Savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Akmenės rajono savivaldybės sporto centras, Akmenės rajono kultūros centras, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas).

Bendros savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos.

Su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomenės, įstaigos.

3.2. Uždavinys – didinti jaunimo įgalinimą ir įtraukimą į jiems aktualių klausimų svarstymą, skatinti lyderystę.

3.2.1. Rengti įvairių jaunimui aktualių sričių (socialinių, kultūros, sporto, sveikatos, ugdymo ir t. t.) aktualijas aptariančius Jaunimo reikalų tarybos posėdžius (ir išvažiuojamuosius)

3.2.1.1. Įvykę 6 per metus, iš jų 2 išvažiuojamieji, (seniūnijose) jaunimo reikalų tarybos posėdžiai.

2019–2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Jaunimo reikalų taryba.

Papildomų lėšų poreikio nėra.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

 

3.2.2. Sudaryti sąlygas jaunimui dalyvauti  siūlymų teikime ir  sprendimų priėmime.

3.2.2.1. Steigti mokinių savivaldas švietimo, neformaliojo ugdymo įstaigose (sporto, meno mokyklų).

3.2.2.2. Įtraukti jaunimo atstovus į Jaunimo reikalų tarybos, Sveikatos, Švietimo, Kultūros, Sporto, neformaliojo ugdymo įstaigų tarybų sudėtis.

3.2.2.3. Įtraukti jaunimo atstovus į Savivaldybės aktualių ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų projektų ruošimo, įgyvendinimo ir stebėsenos, dokumentų rengimą.

3.2.2.4. Sudaryti sąlygas jaunimui dalyvauti Akmenės rajono savivaldybės tarybos, Kultūros, Švietimo ir kitų tarpžinybinių grupių veikloje.

2019–2021 m.

Savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Jaunimo reikalų koordinatorius.

Papildomų lėšų poreikio nėra.

Akmenės rajono švietimo, neformaliojo ugdymo įstaigos,

Savivaldybės taryba,

Savivaldybės administracija,

Kultūros, Švietimo, Jaunimo reikalų tarybos, Akmenės rajono savivaldybės tarpžinybinės grupės.

3.2.3. Parengti ir pateikti Jaunimo reikalų tarybos pasiūlymus atsakingiems Savivaldybės vadovams, skyriams dėl jaunimo problemų sprendimo.

3.2.3.1. Pateikti 6 pasiūlymai savivaldybės vadovams, skyriams, įstaigoms ar organizacijoms.

2019–2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Jaunimo reikalų taryba.

Papildomų lėšų poreikio nėra.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

 

 

 

 

3.2.4. Skatinti aktyvius, gerai besimokančius ir savo kraštą garsinančius rajono moksleivius ir studentus.

3.2.4.1. Įgyvendinta Skatinamųjų stipendijų skyrimo programa.

2019–2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Savivaldybės administracijos darbo grupė.

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Jaunuoliai (14-29 m.), moksleiviai, studentai, baigę Akmenės rajone esančią ugdymo įstaigą.

 

 

3.2.5. Dalyvauti kitų institucijų, organizacijų organizuojamuose ir (ar) organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas, susitikimus, akcijas, dalinimosi jaunimo politikos įgyvendinimo gerąja patirtimi ir kt. renginius jaunimo politikos srities klausimais.

3.2.5.1. Kompetencijos kėlimo renginiuose dalyvavusių unikalių asmenų skaičius: 12 jaunimo reikalų tarybos  narių, 30 jaunimo lyderių, 10 su jaunimu dirbančių darbuotojų/pedagogų ir kitų specialistų pagal situaciją.

2019-2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Savivaldybės administracija.

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai, jaunimo lyderiai, dirbantieji su jaunimu, jaunimo darbuotojai, ir pagal poreikį kitų tikslinių grupių atstovai, jaunimo ir dirbančios su jaunimu organizacijos.

3.2.6. Suteikti dalykinę ir finansinę paramą Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungai „Jaunimo apskritasis stalas“, jaunimo organizacijų steigimuisi ir veiklai.

3.2.6.1. Suteikta pagal poreikį dalykinė ir finansinė parama Akmenės RJOT, kitoms suinteresuotoms jaunimo grupėms

2019-2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Jaunimo reikalų taryba, Savivaldybės administracija, Akmenės RJOT

Bendros savivaldybės lėšos.

Jaunimo reikalų koordinatorius.

3.2.7. Skatinti lyderystę pristatant ir  pagerbiant   Akmenės rajono savivaldybės bendruomenėje aktyviausius jaunuolius, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.

3.2.7.1. Suorganizuotas 1 renginys per metus – „Akmenės rajono jaunimo apdovanojimai“

2019-2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Jaunimo reikalų taryba, Akmenės RJOT

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Akmenės RJOT.

3.2.8. Sudaryti sąlygas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai.

3.2.8.1. Skirti patalpas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai (pagal kreipimąsi ir galimybes)

2019-2021 m.

Savivaldybės taryba.

Savivaldybės lėšos.

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

3.3. Uždavinys – vykdyti jaunimo situacijos stebėseną, prevencinę veiklą, jaunimo informavimą ir konsultavimą.

3.3.1. Organizuoti tarpžinybinius pasitarimus, siekiant spręsti jaunimo klausimus ir užtikrinti stebėseną.

3.3.1.1. Suorganizuoti tarpžinybiniai susitikimai jaunimo problemoms spręsti ir situacijai analizuoti.

2019-2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių atsakingi specialistai ir vadovai, pagal klausimų pobūdį ir kitos rajono suinteresuotos įstaigos ir organizacijos.

Papildomų lėšų poreikio nėra.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių atsakingi specialistai ir vadovai, pagal klausimų pobūdį ir kitos rajono suinteresuotos įstaigos ir organizacijos.

3.3.2. Atlikti Jaunimo problematikos tyrimą, skirtą jaunimo situacijai Savivaldybėje išanalizuoti.

3.3.2.1. Atliktas 1 jaunimo problematikos tyrimas / įvertintas jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos kokybės efektyvumas.

2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, ugdymo įstaigos, bibliotekos, jaunimo organizacijos, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, seniūnijos.

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Ugdymo įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomenės.

3.3.3. Pagal tyrimų / apklausų rezultatus planuoti ir vykdyti prevencines veiklas ugdymo įstaigose.

3.3.3.1. Suorganizuoti ne mažiau kaip po 1 renginį per metus kiekvienoje ugdymo įstaigoje.

2019-2021 m.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Visuomenės sveikatos biuras, ugdymo įstaigos.

Bendros savivaldybės lėšos, fondų lėšos.

Ugdymo įstaigos, jaunimas.

3.3.4. Skatinti struktūrinį dialogą, jaunimo ir vietos Savivaldos darbuotojų bendradarbiavimą

3.3.4.1. Glaudžiau bendradarbiauja jaunimo ir vietos Savivaldos institucijos.

2019-2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Savivaldybės administracija, Akmenės RJOT.

Papildomo lėšų poreikio nėra.

Jaunimo reikalų koordinatorius, Savivaldybės administracija, ugdymo ir kitos  rajono įstaigos ir organizacijos

3.3.5. Įtraukti jaunimo politiką į pilietiškumo pamokų turinį.

3.3.5.1. Jaunimo politika įtraukta į pilietiškumo pamokų turinį (įtrauktos temos, skirtos supažindinti mokinius su jaunimo politika, sužinoti apie savo galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą per jaunimo NVO, savanorišką veiklą ir pan.)

2019-2021 m.

Jaunimo reikalų taryba,

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius; ugdymo įstaigos.

Papildomo lėšų poreikio nėra.

Jaunimo reikalų koordinatorius, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

3.3.6. Diegti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą.

3.3.6.1. Užtikrinti, kad įstaigų / organizacijų interneto svetainėse būtų pateikiama ir nuolat atnaujinama jaunimui aktuali informacija apie užimtumą, švietimą, sveikatą, sporto ir kultūros renginius, mokymus, seminarus, savivaldas veikiančias įstaigose, projektines veiklas ir galimybes ir kt.

2019-2021 m.

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro jaunimo informacinis taškas, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius; ugdymo įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro jaunimo informacinis taškas, ugdymo, kultūros ir sporto įstaigos, Akmenės rajono

savivaldybės administracija

Akmenės rajono visuomenės sveikatos biuras, Akmenės RJOT, Užimtumo tarnybos skyrius ir kitos savivaldybėje veikiančios įstaigos ir organizacijos.

3.3.7. Vykdyti „Eurodesk“ informacinio taško veiklą Akmenės rajono savivaldybės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre.

3.3.7.1. Suorganizuotas informacinio taško veiklos pristatymas viešame renginyje apie galimybes dalyvauti, dirbti, stažuotis.

2019-2021 m.

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras.

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Ugdymo įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.

4 tikslas. Skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.

4. Uždavinys - Skatinti dalyvauti tarptautinėse programose ir įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimą skatinančius projektus

4.1. Skatinti dalyvauti Europos Sąjungos 2014-2020 tarptautinėse programose „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“, inicijuojant jaunimo organizacijas ir neformalias grupes teikti paraiškas, plačiau informuoti apie Europos savanorių tarnybą

4.1.1. Pateiktos 1-2 paraiškos kasmet.

2019-2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius, jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros programų konsultantas, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Informacinis jaunimo taškas.

ES ir kitų fondų lėšos.

Ugdymo, kultūros, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomenės, jaunimas.

4.2. Informuoti apie galimybes dalyvauti tarptautinėje Edinburgo hercogo apdovanojimų programoje (DofE)

4.2.1. Informuoti ugdymo įstaigų vadovai, jaunimas.

2019-2021 m.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro Informacinis jaunimo taškas.

Papildomų lėšų poreikio nėra.

Ugdymo įstaigos, jaunimas.

4.3. Integruoti išvykusius lietuvius į savo gimtojo miesto ar rajono gyvenimą pagal projektų „Globali Lietuva“ ir „Globalūs regionai“ pavyzdžius.

4.3.1.Dalyvaujančių gimtojo miesto ar rajono veiklose išvykusių jaunų žmonių skaičius.

2019-2021 m.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius.

Bendros savivaldybės lėšos, valstybės biudžeto lėšos, ES ir kitų fondų lėšos.

Ugdymo, kultūros įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomenės, jaunimas.

4.4. Sudaryti galimybes dalintis tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi

4.4.1.Kas dvejus metus surengtas įgyvendintų tarptautinių programų projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo patirties aptarimo renginys.

2019-2021 m.

Jaunimo reikalų koordinatorius,

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius.

Bendros savivaldybės lėšos.

Ugdymo, kultūros, socialines paslaugas teikiančios įstaigos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, bendruomenės, jaunimas.

________________________