LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 20, 24, 34 IR 73 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-2231 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. lapkričio 14 d. Nr. XIII-2524

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatytais atvejais;“.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda