MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2021 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1B-116 „DĖL PAGALBOS PRIEMONIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, SUSIDŪRUSIEMS SU NEIGIAMU POVEIKIU DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO, TAIKYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 11 d. Nr. 1B-310

Vilnius

 

 

Pakeičiu Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1B-116 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, susidūrusiems su neigiamu poveikiu dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, taikymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS PRIEMONIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS, SUSIDŪRUSIEMS SU NEIGIAMU POVEIKIU DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO, TAIKYMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 ir 110 straipsniais, 2020 m. kovo 19 d. Komisijos komunikatu „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ C(2020)1863 su visais pakeitimais, Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. protokoliniu sprendimu Nr. 14, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. posėdžio protokolu Nr. 59 ir siekdamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, galiojimo laikotarpiu padėti verslui išsaugoti likvidumą,

n u s t a t a u, kad:

1. Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. priimami mokesčių mokėtojų, 2021 metais patyrusių neigiamą poveikį ir įtrauktų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viešai skelbiamus sąrašus, prašymai sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) ar pakeisti jau sudarytos MPS sąlygas dėl mokestinių nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.:

1.1. privalomai neteikiant papildomų dokumentų, kuriais apibūdinama mokesčių mokėtojo finansinė būklė ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės, jei prašomas importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio nepriemokos sumokėjimo atidėjimo (išdėstymo) laikotarpis yra ne ilgesnis nei iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

1.2. privalomai pateikiant prašymą dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo) pagrindžiančius ir finansinę būklę apibūdinančius dokumentus, jeigu išdėstomas arba atidedamas importo muitų sumokėjimo terminas arba jeigu importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo) laikotarpis yra ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d.

2. Neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktų prašymų pagrindu sudarytoms ar pakeistoms MPS dėl nepriemokų, susidariusių nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., netaikomos palūkanos visą mokestinės nepriemokos atidėjimo (išdėstymo) laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Mokestinės paskolos sutartis gali būti sudaroma iki 5 metų terminui. Šiuo atveju palūkanos skaičiuojamos nuo 2023 m. sausio 1 d.

3. Nagrinėjant neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus sudaryti ar pakeisti MPS dėl importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio nepriemokų, susidariusių nuo
2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., jei prašoma mokestinės nepriemokos mokėjimą atidėti (išdėstyti) ilgesniam nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui, mokesčių mokėtojas turi užtikrinti mokestinės prievolės sumokėjimą vienu iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 95 straipsnyje nurodytų būdų.

Jei prašoma atidėti (išdėstyti) importo muitų nepriemokos mokėjimą, mokėjimui užtikrinti turi būti pateikta garantija, nepriklausomai nuo atidėjimo (išdėstymo) termino, vadovaujantis
2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 112 straipsnio nuostatomis.

4. Neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų importo akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio mokestinėms nepriemokoms, susidariusioms nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., išieškojimo veiksmai neinicijuojami iki 2021 m. spalio 31 d.

5. Neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai iki 2021 m. spalio 31 d. atleidžiami nuo delspinigių, skaičiuojamų už nepriemokas, susidariusias nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

6. Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. neigiamą poveikį patyrę mokesčių mokėtojai, kreipdamiesi į muitinę dėl pažymų apie įsiskolinimus Valstybės biudžetui išdavimo, nebus laikomi skolingi muitinei, jeigu mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Ši nuostata netaikoma likviduojamiems arba siūlomiems likviduoti, bankrutuojantiems (restruktūrizuojamiems) mokesčių mokėtojams.

7. Neigiamą poveikį patyrusių mokesčių mokėtojų turima permoka nevykdomas nepriemokų įskaitymas kitam mokesčių administratoriui bei  negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, įskaitymas, jei iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. pateiktas prašymas dėl permokos grąžinimo.

8. Mokesčių mokėtojams, kurie buvo įtraukti į VMI viešai paskelbtus 2020 metų nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus, mokestinės pagalbos priemonės taikomos nuo 2020 m. kovo 16 d.

9. Mokesčių mokėtojams, kurie buvo įtraukti į VMI viešai paskelbtus 2020 metų nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašus, tačiau į nuo 2021 m. sausio 1 d. galiojančius sąrašus nėra įtraukti, mokestinės pagalbos priemonės galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.“

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                 Jonas Miškinis