LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-398 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. 132 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR JO FINANSAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. V-2446

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-398 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr.   132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 1.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.4. Papildau priedu (pridedama).“

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.;

2.2. įsigaliojus šiam įsakymui, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos (toliau – Tvarka) priede nurodyti specialistai nuo 2022 m. gegužės 1 d., teikdami licencijavimo dokumentus, kartu su kitais profesinės kvalifikacijos tobulinimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka patvirtinančiais dokumentais privalo pateikti ir Tvarkos priede nurodytų tikslinių programų baigimą patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės

kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos

priedas

 

 

SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIVALOMOJO TOBULINIMOSI TIKSLINIŲ PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Programos pavadinimas

Tikslinė grupė

Minimali programos trukmė ir reikalavimai

Pirmoji medicinos pagalba

 

Visi Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“, išvardyti veiklą vykdantys specialistai;

farmacijos specialistai

 

8 val., iš jų ne mažiau kaip pusė kurso laiko trukmės turi būti skiriama praktiniams įgūdžiams tobulinti (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ patvirtintą sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetenciją teikiant pirmąją medicinos pagalbą)

Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas

Medicinos gydytojai (visų profesinių kvalifikacijų gydytojai, išskyrus darbo medicinos gydytoją, gydytoją dietologą, gydytoją onkologą radioterapeutą, gydytoją psichiatrą, gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, gydytoją genetiką, gydytoją patologą, gydytoją radiologą, teismo medicinos gydytoją);

farmacijos specialistai; visų profesinių kvalifikacijų gydytojai odontologai

 

 

 

6 val.

 

____________