KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

Įsakymas

dėl KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE Lietuvos RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 1995 m. balandžio 6 d. įsakymo nr. 94 „dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ pakeitimo

 

2016 m. sausio 12 d. Nr. V - 25

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatus, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“:

1. Pakeičiu ir išdėstau 4.l punktą taip:

4.1. Treneris, įvykdęs šių nuostatų reikalavimus miesto, rajono arba Vyriausiajai trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijai teikia prašymą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo per vieną mėnesį nuo sportininko laimėjimo, kuriuo pagrindu gali būti suteikta kvalifikacinė kategorija, pasiekimo dienos.“.

2. Papildau 4.10 ir 4.11 punktais ir išdėstau juos taip:

4.10. Sporto trenerio, Lietuvos sporto trenerio kategorijas suteikia miesto arba rajono sporto trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos.

4.11. Nacionalinę ir tarptautinę trenerio kategoriją suteikia Vyriausioji trenerių kategorijų suteikimo komisija.“.

3. Pakeičiu ir išdėstau 5.1.1 punktą taip:

5.1.1. Miesto, rajono sporto trenerių kategorijų suteikimo komisijos – savivaldybių sporto padalinių vadovų įsakymu iš pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus (su balsavimo teise) ir keturių narių;“.

4. Pakeičiu ir išdėstau 5.7 punktą taip:

5.7. Miesto arba rajono sporto trenerių kategorijų suteikimo komisijos:“.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Edis Urbanavičius