LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ priemonės NR. 03.3.1-LVPA-K-854 „pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nr. 1 patvirtinimo

 

2018 m. gegužės 2 d. Nr. 4-257

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                           Virginijus Sinkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4-257

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.3.1-LVPA-K-854 „PRAMONĖS SKAITMENINIMAS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustatomi reikalavimai, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397), 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.4. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Automatika ir automatizavimo technologijos pramonei – automatiškai veikiantys įranga ir mechanizmai, valdomi kompiuteriais.

4.2. Darbuotojas – įgyvendinant investicijų projektą tiesiogiai sukurtoje darbo vietoje dirbantis asmuo.

4.3. Darbo našumas – vieno darbuotojo per vieną dirbtą valandą sukurta pridėtinė vertė, kuri įvertinama kaip išlaidų personalui, nusidėvėjimo ir tipinės veiklos pelno suma.

4.4. Darbo užmokesčio išlaidos – asmenų darbo užmokesčio išlaidos apima apskaičiuotą darbo užmokestį ir išlaidas su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo mokesčius, įmokas garantiniam fondui, darbo užmokestį už kasmetines atostogas projekto įgyvendinimo laikotarpiu, darbo užmokestį už papildomas poilsio dienas asmenims, auginantiems du ar daugiau vaikų iki 12 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas (išskyrus atvejus, kai išlaidos apmokamos supaprastintai), darbdavio mokamą ligos pašalpą už pirmas dvi ligos dienas).

4.5. Darbo vietų skaitmeninimo sprendimas – iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta darbo ištekliams ir procesams stebėti ar valdyti.

4.6. Daiktų interneto sistemos – technologijos, leidžiančios elektroniniams įrenginiams (mechanizmams, prietaisams ir pan.) tarpusavyje keistis informacija per sąsajas su interneto tinklais.

4.7. Debesijos diegimas – technologijos, sudarančios sąlygas saugoti duomenis ir programas  ir užtikrinančios prieigą prie jų internete. 

4.8. 3 D spausdinimas – trimačio vientiso ir praktiškai bet kokios formos objekto gaminimas iš skaitmeninio modelio, kai objektai adityviojo vyksmo metu kuriami nuoseklaus sluoksniavimo technika.

4.9. Gamybos įrenginių valdymo valdikliai ir vykdikliaiįranga (jutikliai, siųstuvai, valdymo funkciją atliekantys mechanizmai ir procesoriai, vykdymo funkciją atliekantys mechanizmai ir kita) naudojama automatinio valdymo sistemoms ir jų taikymo technologiniams procesams valdyti. Mechatroninės sistemos vykdikliai yra jungiamoji valdiklių ir automatiškai valdomų mašinų ir įrenginių grandis.

4.10. Gamybos procesų įranga su integruota skaitmeninimo technologija – tai skaitmeninė technologija arba skaitmeninė technologija ir su ja susijęs sprendinys, apimantys techniką, įrenginius ir programinę įrangą, kaip neatsiejamą diegiamos technikos ar įrenginių technologinę dalį.

4.11. Horizontaliosios integracijos sprendimai – iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta horizontaliems procesams organizacijoje integruoti, stebėti ir valdyti įsitraukiant į išorinę bendrą vertės grandinę arba pagrindinius partnerius įtraukiant į savo įmonės ekosistemą.

 

4.12. Informaciniai komutavimo tinklai – aparatinė ir programinė įranga, skirta gamybos proceso duomenims surinkti, saugoti, apdoroti ir perduoti naudojant didelės spartos interneto šviesolaidinius ir (ar) belaidžius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G).

4.13. Investicija – pradinė investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su esamos įmonės pajėgumų didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu. Investicija turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 13 ir 14 straipsnių nuostatas.

4.14. Investicijų projektas – projektas, skirtas investicijoms į įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimą.

4.15. Išmanieji sensoriai – gamybos įrenginių valdymo valdikliai ir vykdikliai, sudarantys sąlygas integruoti naują ir (ar) modernizuojamą turimą gamybos įrangą į bendrą gamybos proceso automatinio valdymo sistemą.

4.16. Įmonės išteklių valdymo sistema integruota pagrindinių verslo procesų (planavimas, pirkimai, logistika, įranga, rinkodara, pardavimai, finansai, personalas) realiuoju laiku valdymo technologija, grįsta informacinių technologijų ir sensorikos sprendimais.

4.17. Kiberfizikinės sistemos – virtualius ir fizinius procesus jungiančios technologijos, kai įterptiniai kompiuteriai (dažnai sujungti tinkle) stebi ir valdo fizinius procesus.

4.18. Kibernetinio saugumo sprendimas – informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos, organizacinių ir techninių priemonių visuma, skirta kibernetinių incidentų išvengti, juos aptikti, analizuoti ir reaguoti į juos, taip pat įprastinei elektroninių ryšių tinklų, informacinių sistemų ar pramoninių procesų valdymo sistemų veiklai, įvykus šiems incidentams, atkurti.

4.19. Kibernetinis incidentas – įvykis ar veika, kurie sukelia ar gali sukelti neteisėtą prisijungimą ar sudaryti sąlygas neteisėtai prisijungti prie informacinės sistemos, elektroninių ryšių tinklo ar pramoninių procesų valdymo sistemos, sutrikdyti ar pakeisti, įskaitant valdymo perėmimą, informacinės sistemos, elektroninių ryšių tinklo ar pramoninių procesų valdymo sistemos veikimą, sunaikinti, sugadinti, ištrinti ar pakeisti elektroninę informaciją, panaikinti ar apriboti galimybę naudotis elektronine informacija, taip pat sudaryti sąlygas pasisavinti ar kitaip panaudoti neviešą elektroninę informaciją tokios teisės neturintiems asmenims.

4.20. Labai maža įmonė kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.21. Materialusis turtas – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 29 punkte.

4.22. Maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

4.23. Nematerialusis turtas – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 30 punkte ir 14 straipsnio 8 dalyje.

4.24. Operatyvaus gamybos valdymo sistema – kompiuterizuota sistema, skirta gamybos procesams stebėti, informacijai apie žaliavų perdirbimą iki gatavų produktų rinkti ir analizuoti,  leidžianti gamybos valdymo sprendimus priimantiems asmenims suprasti, kaip galima optimizuoti technologinius procesus gamybos proceso grandyse, siekiant padidinti našumą ir (ar) kokybę.

4.25. Pateikimas rinkai – konkretaus įrangos modelio arba modernizuoto įrangos modelio (kai pakeičiamos modelio pagrindinės dalys, pagerinančios modelio funkcines savybes) teikimas rinkai pirmą kartą (tikrinama vadovaujantis Oslo vadovu (Duomenų apie inovacijas rinkimo ir jų aiškinimo gairės, trečiasis leidimas, 2005).

4.26. Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gautos iš pagamintų prekių pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodytos tokiuose dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių pardavimo mastą, pvz., pelno (nuostolių) ataskaitoje, užpildytoje pagal 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“, 1 priede pateiktą formą, nurodomos pardavimo pajamos ir pateikiamas pastabos numeris, kuris yra nuoroda į informaciją, pateiktą 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“, patvirtinto Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VAS-24 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ tvirtinimo“, 85.1  papunktyje, kuriame numatyta, kad turi būti nurodyta informacija apie paslaugų ir prekių pardavimo pajamų sumas, sugrupuotas pagal veiklos rūšis ir geografines rinkas, jeigu tos veiklos rūšys ir geografinės rinkos labai skiriasi viena nuo kitos prekių pardavimo ir paslaugų teikimo organizavimo būdais. Rengiant šią informaciją, siūloma vadovautis 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. VAS-2 ir  3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių) ataskaita“ metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VAS-11. Jeigu dokumentai yra pateikiami kita negu minėtų finansinių dokumentų pavyzdine forma, juose turi būti pateikta visa pavyzdinėje formoje nurodyta informacija. 

4.27. Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ (išskyrus šias ekonomines veiklas: B 06 „Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba“, B 08.92 „Durpių gavyba“ ir B 09.1 „Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla“) ir C sekcijai „Apdirbamoji gamyba“ (išskyrus ekonominę veiklą C 19 „Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba“).

4.28. Robotikos technologija  – automatiškai valdomas, perprogramuojamas, daugiafunkcis manipuliatorius, programuojamas trijose arba daugiau ašių, kuris gali būti įrengtas fiksuotoje vietoje arba paslankiai ir yra skirtas naudoti pramonėje (pagal ISO 8373:2012 „Robotai ir robotiniai įtaisai“).

4.29. Skaitmeninės inžinerijos sprendimai – iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta naujiems produktams ar paslaugoms kurti (skaitmeninis modeliavimas, projektavimas, imitavimas, maketų ir modelių kūrimas). 

4.30. Skaitmeninės rinkodaros ir skaitmeninio pardavimo sprendimai – iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta rinkodaros ir pardavimo procesams vykdyti, stebėti ir valdyti.

4.31. Skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas siekiant integruoti į tarptautinių bendrovių verslo modelius – iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta prisijungti prie išorinių duomenų bazių ir kitų informacijos šaltinių siekiant realiuoju laiku naudotis ir keistis informacija, reikalinga verslo sprendimams priimti.

4.32. Sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos – iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta teikti, stebėti ir valdyti įrangos ir technologijų priežiūros paslaugas klientams.

4.33. Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

4.34. Technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra – tai sistemingas gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimo kontrolės procesas, kurio metu prižiūrima technologinio audito nuostatų atitiktis, atliekant šias funkcijas: tikrinama, kad diegimo darbai būtų atliekami pagal diegimo projektą; tikrinama diegimo metu diegiamos įrangos bei technologijų kokybė ir neleidžiama jų naudoti, jeigu jie neatitinka diegimo projekto, normatyvinių techninių dokumentų, normatyvinių saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti diegiamos įrangos bei technologijų kokybę (techninius parametrus) patvirtinantys dokumentai; tikrinama diegimo darbų kokybė ir mastas; tikrinami ir priimami paslėpti diegimo darbai, dalyvaujama išbandant ir pripažįstant tinkamomis naudoti įdiegtą įrangą bei technologijas, inžinerines sistemas, susijusias su diegiamomis technologijomis; kartu su įrangos diegimo rangovais rengiama diegiamos įrangos ir technologijų pripažinimo tinkamais naudoti dokumentacija ir dalyvaujama pripažįstant įdiegtas technologijas tinkamomis naudoti.

 

4.35. Technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai – informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos, organizacinių ir techninių priemonių visuma, skirta siekiant išvengti technologinių incidentų, juos aptikti, analizuoti, pagrindinėms technologinėms problemoms nustatyti ir leidžianti priimti sprendimus dėl tolesnio procesų vertikalaus arba horizontalaus integravimo, ir (arba) technologinio atsinaujinimo.  

4.36. Technologinis auditas – pramonės įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išleidimo ir aptarnavimo (priežiūros) esamo skaitmeninio lygio įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos ir su gamyba susijusiuose procesuose pritaikomos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų, apimančių gamybos procesų įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje ir panašiai.

4.37. Teikimas rinkai – nuolatinis produkto pardavimas ar kitas nuolatinis produkto realizavimas.

4.38. Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui.

4.39. Vertikaliosios integracijos sprendimai – iš informacinėmis ir ryšių technologijomis grindžiamos įrangos sudaryta sistema, skirta vertikaliems procesams organizacijoje integruoti, stebėti ir valdyti nuo produkto kūrimo, žaliavų pirkimo iki gamybos, logistikos, priežiūros ir pardavimų.

4.40. Vidutinė įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso būdu vienu etapu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 40 469 917 Eur (keturiasdešimt milijonų keturių šimtų šešiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų septyniolikos eurų) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Numatomas paskelbti vienas kvietimas teikti paraiškas gauti finansavimą. Dėl finansavimo konkuruoja įmonės dvejose grupėse – labai mažos įmonės ir mažos įmonės, vidutinės įmonės. Nesant konkurencijos konkrečioje grupėje, likusios nepaskirstytos lėšų sumos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu gali būti paskirstytos tai įmonių grupei, kurioje projektų konkurencija ir finansavimo poreikis yra didžiausi.

9. Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos). Ši veikla finansuojama vadovaujantis de minimis reglamentu;

10.2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis. Pagalba bus teikiama remiantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatomis.

11. Pareiškėjas gali pasirinkti projekte įgyvendinti arba abi Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, arba tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą.  Įgyvendinant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, iki paraiškos pateikimo turi būti atliktas Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas technologinis auditas, pagal technologinio audito rekomendacijas, paskelbtas interneto svetainėse https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/technologinio-audito-rengimo-rekomendacijos-galutine-versija ir http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/pramones-skaitmeninimas-lt.

Technologinio audito atlikimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos atitinka Aprašo 1 lentelės 5 punkte nustatytus reikalavimus, de minimis reglamentą.

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2018 m. II ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra pramonės MVĮ, atitinkančios Aprašo 18.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

14. Pagal Aprašą partneriai negalimi.

15. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2–5 dalyse, 13 straipsnyje ir 14 straipsnio 16 dalyje nustatytus apribojimus.

16. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Pagal Aprašą finansavimas nėra teikiamas pareiškėjui, jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

17.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

18.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus                         2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2018 m. vasario 22 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-1(31):

18.1. Projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 „Dėl Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programa), antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ ketvirtojo uždavinio „Skatinti pramonės įmonių procesų skaitmeninimą“ nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros programos antrojo tikslo „Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ ketvirtojo uždavinio „Skatinti pramonės įmonių procesų skaitmeninimą“ įgyvendinimo).

18.2. Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų) (vertinama, ar pareiškėjas yra pramonės MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienus metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) metinių finansinių ataskaitų rinkinius yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), įgyvendinti projekte numatytas veiklas).

18.3. Projektu pramonės MVĮ diegiama bent viena skaitmeninė technologija arba diegiama bent viena skaitmeninė technologija ir su ja susijęs sprendimas (vertinama, ar projektu diegiama bent viena skaitmeninė technologija (pavyzdžiui, robotikos technologijos; dirbtinio intelekto sprendimai; automatika ir automatizavimo technologijos pramonei; informacinių komutavimo tinklų diegimas, įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, belaidžius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G), tarp jų tiek aparatinę, tiek programinę gamybos duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis; išmanių sensorių diegimas tiek į naują (diegiamą įrangos tiekėjo), tiek ir į modernizuojamą turimą gamybinę įrangą, tuo siekiant užtikrinti gamybos našumo augimą; debesijos diegimas; daiktų interneto sistemų diegimas; kiberfizikinės sistemos diegimas; įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – „enterprise resource planning“); operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimas (angl. MES – „manufacturing executing system“); gamybos įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES); 3 D spausdinimas (pridėtinės gamybos būdai); su projektu diegiamas skaitmenine technologija susijęs sprendimas (pavyzdžiui, skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas integruoti į tarptautinių bendrovių verslo modelius, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai, vertikaliosios integracijos sprendimai, horizontaliosios integracijos sprendimai, sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, darbo vietų skaitmeninimo sprendimai, skaitmeninės rinkodaros ir skaitmeninio pardavimo sprendimai, kibernetinio saugumo sprendimai. Projektu gali būti diegiama skaitmeninė technologija arba skaitmeninė technologija ir sprendimas. Projektu negali būti diegiamas tik sprendimas). Šis kriterijus taikomas tik įgyvendinant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą.

18.4. Įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų (vertinama, ar įgyvendinant projektą diegiamos įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo metų (pvz., jei kvietimas skelbiamas 2018 m., tokios įrangos modelis turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m.). Įrangos modelio teikimo rinkai metai turi būti pagrįsti gamintojo ar oficialaus atstovo dokumentais (komerciniu pasiūlymu, deklaracija ar kita). Šis kriterijus taikomas tik įgyvendinant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą.

19.     Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES BJRS), kuri skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118 final, kuris skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.

20.     Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai (didžiausias galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede). Pagal šį Aprašą privaloma surinkti mažiausia balų suma yra 30. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, jie išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 30 balų, paraiška atmetama.

21.     Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai.

22.     Pagal Aprašą teikiamų projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties (toliau – projekto sutartis) pasirašymo dienos.

23.     Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis, nurodytas Aprašo 22 punkte, gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

24.     Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas pramonės MVĮ technologinis auditas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo 2017 m. sausio 1 dienos, tačiau projekto išlaidos nuo 2017 m. sausio 1 d. iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos) gali būti pradėta įgyvendinti ne anksčiau negu nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta remiama veikla gali būti pradėta įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

25.     Jeigu Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas pramonės MVĮ technologinis auditas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki 2017 m. sausio 1 d., visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Jeigu Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos) pradedama įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Jeigu Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta remiama veikla pradedama iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

26.     Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

27.     Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų privalomų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

27.1. produkto stebėsenos rodiklio „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“, kodas P.B.206;

27.2. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B.202;

27.3. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“, kodas R.N.804.

28.     Aprašo 27.3 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliui apskaičiuoti taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo 27.1 ir 27.2 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

29.     Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

29.1. pareiškėjas iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos turi būti parengęs ekonomiškai pagrįstą verslo planą finansavimui gauti pagal Priemonę, kurio rekomenduojama forma ir turinio reikalavimai nustatyti Verslo plano finansavimui gauti pagal Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų apraše, paskelbtame Ministerijos interneto svetainėje www.ukmin.lrv.lt (toliau – verslo planas). Pateikus verslo plano dalis kita negu rekomenduojama forma, jose turi būti pateikta visa rekomenduojamoje formoje nurodyta informacija;

29.2. pareiškėjas, pasirinkdamas įgyvendinti Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, turi turėti atliktą įmonės technologinį auditą pagal technologinio audito atlikimo rekomendacijas, paskelbtas interneto svetainėse https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/technologinio-audito-rengimo-rekomendacijos-galutine-versija ir http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/pramones-skaitmeninimas-lt.

30.     Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

31.     Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

32.     Pagal Aprašą finansavimas Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai ir Aprašo 43 punkte nurodytoms išlaidoms yra de minimis pagalba. Apraše nustatomos de minimis pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka de minimis reglamento nuostatas ir yra suderinamos su bendrąja rinka.

33.     Pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą remiamą veiklą teikiama pagalba MVĮ pradinei investicijai. Pagal Aprašą finansavimas, teikiamas Aprašo 2 lentelės 4 ir 5 punktuose nurodytoms išlaidoms, yra regioninė investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį. Apraše nustatomos regioninės investicinės pagalbos teikimo sąlygos, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama skatinamąjį poveikį turinti pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalies nuostatas. Šios išlaidos yra tinkamos tik tuo atveju, jei yra būtinos projektui įgyvendinti.

34.     Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

35.     Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

36.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

37.     Projekto išlaidoms, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos Bendrojo bendrosios išimties reglamento ir de minimis reglamento nuostatos.

38.     Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų), vidutinėms įmonėms – 2 900 000 Eur (du milijonai devyni šimtai tūkstančių eurų). Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma pramonės MVĮ technologiniam auditui – 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų).

39.     Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų), vidutinėms įmonėms – 100 000 Eur (šimtas tūkstančių eurų).

40.     Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai gali siekti iki 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

41.     Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai remiamai veiklai negali viršyti:

41.1. 45 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža įmonė ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 55 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

41.2. 35 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 65 procentus visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

42. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

43. Kai projektui finansavimas teikiamas pagal de minimis reglamento nuostatas, Aprašo 10.1 papunkčio tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

 

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

 

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos išlaidos tyrimams, t. y. technologiniam auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą) ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos) (taikoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai remiamai veiklai). Paslauga turi būti įsigyta rinkos sąlygomis iš trečiųjų šalių, nesusijusių su pareiškėju.

6.

Informavimas apie projektą

 

Netinkama finansuoti.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

44. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur  (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais. Viena įmonė apima visas įmones, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje. Ar yra susijęs su kitais subjektais, pareiškėjas gali pasitikrinti pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtą klausimyną „Ar paramos gavėjas susijęs su kitais subjektais“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos interneto svetainėje http://www.kt.gov.lt/.

45. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti vienai įmonei, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/pramones-skaitmeninimas-lt  ir http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 paskelbtą rekomenduojamą formą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

46. Kai projektui finansavimas teikiamas pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį, Aprašo 10.2 papunkčio tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo 2 lentelėje.

 

2 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų skaitmeninių technologijų arba skaitmeninių technologijų ir su ja susijusių sprendimų (gamybos procesų įrangos ir įrenginių su integruotomis skaitmeninimo technologijomis) įsigijimo arba finansinės nuomos (lizingo) išlaidos. Finansinės nuomos laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės nuomos būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe (taikoma Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai remiamai veiklai).

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį yra laikomos kitos projekto veikloms vykdyti būtinos išlaidos:

5.1. darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis pramonės skaitmeninėmis technologijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo. Nurodytos išlaidos bus finansuojamos tik nuo vieno mėnesio iki atitinkamos skaitmeninės technologijos, su kuria dirbs darbuotojas, įdiegimo į eksploataciją dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir turi atitikti šias sąlygas:

5.1.1. dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų, sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos darbo vietos;

5.1.2. kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

5.1.3. kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos;

5.2. projektą įgyvendinančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vykdančiojo personalo išmokos už papildomas poilsio dienas, apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų bei papildomų poilsio dienų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. patvirtinta „Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“ (2017 m. liepos 20 d. redakcija), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita.

6.

Informavimas apie projektą

Netinkama finansuoti.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

47. Projekto išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 2 lentelės 5.2 papunktyje nurodytas maksimalias kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 4 punktą.

48. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

48.1   . nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

48.2   . paraiškos rengimo išlaidos;

48.3   . neišvardytos Aprašo 1 ir 2 lentelėse kaip tinkamos.

49.     Projekto biudžetas sudaromas, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

50.     Pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

50.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos veiklos yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

50.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusi su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus, didžiausia pagalbos suma neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnyje nustatytos pagalbos ribos, o didžiausias pagalbos intensyvumas neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnyje nustatyto pagalbos intensyvumo.

51. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarime Nr. 571 „Dėl Lietuvos Respublikos 2014−2020 metų regioninės pagalbos žemėlapio“, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje.

52. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 18 straipsnio 2 dalyje. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti  išlaidoms, arba su valstybės pagalba, susijusia su ta pačia rizikos finansų priemone, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Bendrajame bendrosios išimties reglamente arba Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

53. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

54. Projekto vykdytojo finansuojama tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kai finansavimas teikiamas pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį, turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 14 dalies nuostatas.

55. Įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, o Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Registre.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

56. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

57. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 61 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

58. Jeigu vadovaujantis Aprašo 57 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

58.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti vienodas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

58.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

59. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

60. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

61. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

61.1. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Šio klausimyno forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“;

61.2. užpildytą verslo planą;

61.3. finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

61.4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis;

61.5. Informaciją apie gautą valstybės pagalbą, kitus finansavimo šaltinius ir duomenis, reikalingus projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 5 priedas);

61.6. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas ir kita);

61.7. pareiškėjo patvirtintų paskutinių trejų ataskaitinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita (jei privaloma sudaryti verslo apskaitą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka), aiškinamasis raštas) (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui) ir paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo sudarytus balansą ir pelno (nuostolių ataskaitą), pasirašytą įmonės vadovo ir finansininko;

61.8. informaciją dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, reikalingą vienos įmonės, kaip nurodyta de minimis reglamente, apimčiai nustatyti (pildoma „Vienos įmonės“ deklaracija pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėse http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013 ir http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/pramones-skaitmeninimas-lt paskelbtą rekomenduojamą formą);

61.9. atlikto įmonės technologinio audito ataskaitą;

61.10. laisvos formos deklaraciją, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad laikosi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 16 dalyje nustatyto reikalavimo.

62. Visi Aprašo 61 punkte nurodyti priedai turi būti teikiami Projektų taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančiajai institucijai.

63. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

64. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

65. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

66. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

67. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

68. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 13 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuoja per DMS, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, – per 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014), nurodydama termino pratęsimo priežastis.

69. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

70. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

71. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės sudėtį tvirtina Ministerija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės veiklos principai nustatomi Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, ir (arba) šios grupės darbo reglamente.

72. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

73. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

74. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos bus sudaromos dvišalės projektų sutartys. Projektų sutartys gali būti keičiamos arba nutraukiamos Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

75. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.

76. Jei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją). Kai poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti laisvos formos raštą, kuriame nurodoma informacija, kuria remiantis nustatyta, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo, pagrindžiant tai Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis.

77. Pareiškėjas iki projekto sutarties pasirašymo turi būti su banku (kita kredito įstaiga, juridiniu asmeniu) sudaręs sutartį gauti paskolą, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 75 punkte nustatytu atveju pratęsus projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai prasitęsia paskolos sutarties kopijos pateikimo terminas.

78. Daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, iki projekto sutarties pasirašymo turi būti įregistruotos Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjo daiktines teises į turtą Nekilnojamojo turto registre patikrina įgyvendinančioji institucija. Neįregistravus daiktinių teisių iki projekto sutarties pasirašymo, projekto sutartis su pareiškėju nepasirašoma ir projektas nefinansuojamas. Įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 75 punkte nustatytu atveju pratęsus projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai prasitęsia daiktinių pareiškėjo teisių į nekilnojamąjį turtą, kuris bus tiesiogiai naudojamas įgyvendinant projektą, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre terminas.

79. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:

79.1. pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje arba

79.2. pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

80.     Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

81.     Projekto (-ų) įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudaromas Projekto (-ų) priežiūros komitetas, kuris stebi projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo. Projekto (-ų) priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos atstovų, į Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtį gali būti kviečiami kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto (-ų) priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, o jo veiklos principai bus nustatyti šio komiteto darbo reglamente.

82.     Baigus investuoti, investicijos ir tiesiogiai įgyvendinant investicinį projektą sukurtos darbo vietos pagalbą gaunančioje vietovėje išlaikomos, kaip nurodyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 5 dalyje ir 9 dalies c punkte. Neįvykdžius šio reikalavimo, visas projektui skirtas finansavimas turi būti sugrąžintas.

83.     Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis, jei pagalba išmokama dalimis, jos vertė diskontuojama.

84.     Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka. Jei tiesiogiai su investicijų projektu susijusios sukurtos darbo vietos užimamos po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, šis trejų metų laikotarpis yra prailginamas tiek, kiek yra reikalinga įvykdyti darbo vietoms išlaikyti atitinkamoje vietovėje esančioje įmonėje keliamus reikalavimus (Aprašo 2 lentelės 5.1.3 papunktis).

85.     Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti įgyvendinant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) ir ne mažiau kaip trejus metus nuo projekto finansavimo pabaigos draudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

86.     Jei projekto veikla, nurodyta Aprašo 10.2 papunktyje, nepradėta įgyvendinti per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

87.     Jei įgyvendinus Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą, pareiškėjo veiklai vykdyti reikalingi leidimai, licencijos ar kiti dokumentai, kurie išduodami tik pabaigus projekto veiklas, pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai juos turi pateikti per 6 mėnesius nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.

88.     Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimus privalo vykdyti vadovaudamiesi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimtojo skirsnio reikalavimais.

89.     Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

90.     Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje.

91.     Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

92.     Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

93.     Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

______________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“                              3.3.1 konkretų uždavinį „Padidinti MVĮ produktyvumą“ ir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854„Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 10 punkte nurodytas veiklas.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.     

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 18.2, 18.3 ir 18.4 papunkčiuose ir 21 bei 24 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 18.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118 final, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 19 punkte.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos  ir (arba) Ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 27 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų reikalavimų;

 

 

 

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

 

 

Projektui teikiamas finansavimas neturi viršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo 15, 32, 37, 44 ir 45 punktuose.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 4 priedas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), dokumentai, nurodyti Aprašo 61.8 papunktyje.

 

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1) ir Aprašo 15, 33, 37, 50, 51, 52, 82 ir 83 punktuose nustatytus reikalavimus.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 3 priedas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Registras.

 

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas šio Aprašo 13, 15 ir 16 punktuose.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 61.4  papunktyje nurodytas dokumentas.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

 

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

 

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai), arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt) eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 Eur (penkiasdešimt) eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 Eur (penkiasdešimt) eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

 

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

 

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai).

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 61.7 papunktyje nurodyti dokumentai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys, taip pat kita viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija) prieinama informacija.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamų administravimo gebėjimų vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 29 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

Netaikoma.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 40, 41 ir 42 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal Juridinių asmenų registro duomenis, pareiškėjo kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai ir sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos), prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamų pardavimų dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo, Aprašo 61.3 papunktyje nurodyti dokumentai.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis – Aprašo 1 priedo 6.1 papunktyje nurodyti informacijos šaltiniai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų aprėpčiai nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas turi atitikti Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projekte taikomos fiksuotosios normos turi atitikti Aprašo 47 punkte nurodytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-     ES teritorijoje;

-     ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos. 

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 26 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

 

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį. Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000.)

 

__________________ ______________________                                                                                                     ___________________________

 

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                       (data)              (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

__________________________

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus vertinimas (jei taikomi svoriai)

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Komentarai

Kriterijaus įvertinimas

Svorio koeficien-tas

1.      Pareiškėjo darbo našumo augimas.

 

Vertinamas pareiškėjo darbo našumo augimas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį darbo našumo augimo potencialą, vertinant darbo našumo augimą, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.

Apskaičiuojama pagal formulę:

Kaupiamasis (akumuliuotas) augimas = ((N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P)) x 100/P, čia:

P – darbo našumas paskutiniais finansiniais metais prieš paraiškos pateikimo momentą;

N+1 – darbo našumas pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+2 – darbo našumas antraisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+3 – darbo našumas trečiaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį darbo našumo augimą numatantiems labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės. Kaupiamasis (akumuliuotas) darbo našumo augimas apvalinamas pagal aritmetines taisykles, nurodant du skaičius po kablelio.

 

Projektai išdėstomi nuo didžiausią kaupiamąjį darbo našumo augimą numatančių projektų iki mažiausią darbo našumo augimą numatančių projektų.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, numatantys vienodą darbo našumą, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai.

Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu skiriami žemesni vertinimai.

 

50

 

10

(Nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugintas iš svorio koeficiento)

 

2.   Pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą (proc.).

Šis kriterijus taikomas tik 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 10.2 papunktyje nurodytai remiamai veiklai.

Vertinama pareiškėjo privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.). Privačios investicijos skaičiuojamos be pridėtinės vertės mokesčio.

Apskaičiuojama pagal formulę:

Y=(X/P) x 100 proc., čia:

 

Y – privačių investicijų dalis į projekto ilgalaikį materialųjį turtą (proc.). Privačios investicijos skaičiuojamos be pridėtinės vertės mokesčio;

X – pareiškėjo numatomos privačios investicijos į kuriamą projekto ilgalaikį materialųjį turtą (Eur);

P – projektu planuojamas kurti ilgalaikis materialusis turtas (Eur).

 

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo privačių investicijų dalis į kuriamą ilgalaikį materialųjį turtą bus didesnė (proc.), suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.

 

Projektai išdėstomi nuo didžiausią pareiškėjo privačių investicijų dalį numatančių projektų iki mažiausią pareiškėjo privačių investicijų dalį numatančių projektų.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, numatantys vienodą pareiškėjo privačių investicijų dalį, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai.

Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

40

 

8

(Nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas padaugintas iš svorio koeficiento)

 

3.  Projekte diegiamos integruotos skaitmeninimo technologijos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – sumanios specializacijos programa), nuostatas ir bent vieno sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.

Šis kriterijus taikomas tik  Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai remiamai veiklai.

 

Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatomos diegti integruotos skaitmeninimo technologijos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatyto prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą.

Jeigu atitinka bus skiriama 5 balai, jeigu neatitinka – 0 balų.

10

 

2

(Nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugintas iš svorio koeficiento)

 

Suma:

100

 

 

(Sumuojama skiltyje įrašytų skaičių suma)

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

30

 

 

 

 

_______________________________ ________________ ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos (data) (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                                                                                 

______________________________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties Bendrajam bendrosios išimties reglamentui

Eil.

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

3.1.

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas? (pasirinkti tik vieną variantą)

□Taip

□ Ne

 

- labai maža įmonė

 

 

- maža įmonė

 

 

- vidutinė įmonė

 

 

3.2.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 2 dalies nuostatas?

□Taip

□ Ne

 

3.3.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 3 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.4.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 4 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.5.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 5 dalies nuostatas?

□Taip

□ Ne

 

3.6.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.7.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 2 dalies nuostatas, t. y. projektas nėra dirbtinai skaidomas?

□Taip

□ Ne

 

3.8.

Ar yra pagrįstas valstybės pagalbos skatinamasis poveikis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 2 dalį?

□ Taip

□ Ne

 

3.9.

Ar yra laikomasi valstybės pagalbos sumavimo reikalavimų, nustatytų Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnyje?

□ Taip

□ Ne

 

3.10.

Ar valstybės pagalba teikiama pradinei investicijai (kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkto a papunktyje)?

□ Taip

□ Ne

 

3.11.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma pradinei investicijai, kaip nustatyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 3 dalyje?

 

 

 

3.12.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei taikoma?

□ Taip

□ Ne

 

3.13.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei taikoma?

□ Taip

□ Ne

 

3.14.

Ar valstybės pagalbos yra prašoma Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jei taikoma?

□ Taip

□ Ne

 

3.15.

Ar valstybės pagalbos intensyvumas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 12 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.16.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 13 straipsnio nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.17.

Ar įsigyjamas turtas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 6 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.18.

Ar laikomasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 14 dalies nuostatų dėl valstybės pagalbos gavėjo finansinio įnašo dydžio?

□ Taip

□ Ne

 

3.19.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 13 dalies nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.20.

Ar laikomasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 16 dalies nuostatų?

□ Taip

□ Ne

 

3.21.

Ar laikomasi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 5 dalies nuostatų, t. y. numatoma, kad pabaigus investuoti investicijos valstybės pagalbą gaunančioje vietovėje bus išlaikytos 3 metus labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių atveju?

□ Taip

□ Ne

 

 

 

 

 

 

4. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas                                                                                                                                                               

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas?

 

 

 

 

________________________________

(vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

________________________________

(skyriaus vedėjas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

______________________________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės

Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

4 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo konsultavimasis

 

3. Paraiškos / projekto patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

Eil.

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1)?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai de minimis pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamu kiekiu, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui teikiama de minimis pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas vykdo veiklą šio priedo 3.1–3.4 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems de minimis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamentą? (Jei taikoma.)

 

3.8.

Ar de minimis pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad de minimis pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) per trejų finansinių metų laikotarpį ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, nurodytą šio priedo 3.9 arba 3.10 papunktyje, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri (de minimis reglamento 4 straipsnis)?

(de minimis reglamento 4 straipsnio 2 dalis)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento reikalavimus
(de minimis reglamento 5 straipsnis)?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

____________________________________

(projekto vertintojas)

 

___________

(parašas)

 

________

(data)

 

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________

(skyriaus vadovas)

____________                                               

(parašas)

______________

____________

(data)

 

 

 

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

5 priedas

 

INFORMACIJa APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ, KITUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS ir DUOMENIS, reikalingus projekto atitikČIAI 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „pramonĖS SKAITMENINIMAS LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo NR. 1 NUOSTATOMS IR projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

1.  Pareiškėjo vykdomos veiklos ir projekto veiklos priskiriamos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriui (EVRK 2 red.), patvirtintam Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK 2 red.) (taikoma vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) 10 punkto reikalavimams).

 

1.1.

1.1.

1.1.

1.1.    Pareiškėjo vykdoma veikla (-os) pagal EVRK 2 red. (jeigu vykdomos kelios veiklos, reikia nurodyti pasidalijimą procentais pagal paskutinių finansinių metų metines pardavimo pajamas).

Veiklos

2015 m.

2016 m.

2017 m.

procentas

Veikla Nr. 1

 

 

 

 

Veikla Nr. 2

 

 

 

 

Veikla Nr. n

 

 

 

 

1.2. Kiek svertine išraiška (Eur) pareiškėjo bendrų pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimai?

 

 

 

 

 

1.3. Pareiškėjo metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos, Eur.

 

 

 

 

 

 

2. Projekto poveikis investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimui (taikoma vertinant projektą pagal Aprašo 2 priedo 1 punktą).

 

 

P (paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pateikimo metais) (pagal su paraiška pateiktų paskutinių finansinių metų patvirtintą metinių finansinių atskaitų rinkinį (jei paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys dar nėra patvirtintas, tuomet darbo našumas pagal įmonės vadovo pasirašytą paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį) (201...)

N (projekto įgyvendinimo pabaigos metai)

(201....)

N+1 (201....)

N+2 (201....)

N+3 (201....)

2.1. Išlaidos personalui (Eur)

 

 

 

 

 

2.2. Nusidėvėjimo išlaidos (Eur)

 

 

 

 

 

2.3. Tipinės veiklos pelnas (Eur)

 

 

 

 

 

2.4. Visų darbuotojų dirbtų valandų skaičius per metus (val.)

 

 

 

 

 

2.5. Darbo našumas (Eur/val.)

Darbo našumas = (2.1+2.2+2.3)/2.4

 

 

 

 

 

2.6. Darbo našumo augimas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos (Eur/val.) = ((N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P))

 

(N+1)-P

 

(N+1)-P + (N+2)-P

(N+1)-P + (N+2)-P + (N+3)-P

 

2.7. Darbo našumo padidėjimas (proc.) = ((N+1-P)+(N+2-P)+(N+3-P))*100/P

 

 

 

3. Projekte diegiamos pramonės skaitmeninės technologijos (taikoma, nustatant projekto atitiktį Aprašo 18.3 papunkčio reikalavimams).

 

Eil.

Nr.

Pramonės skaitmeninės technologijos (pavyzdžiui):

Projekte planuojamos diegti įrangos ir (arba) technologijų pavadinimas

Pagrindimas (aprašymas), kaip projekte planuojama diegti įranga ir (arba) technologijos atitinka skaitmeninės technologijos sąvoką (įvardyti konkrečias įrangos dalis, technologinius procesus ir t. t.)

Projekte planuojamos diegti įrangos ir (arba) technologijų kaina, nurodyta biudžete (Eur), nurodant konkretų komercinį pasiūlymą (tiekėjas, data)

 

3.1.

robotikos technologijos

 

 

 

3.2.

dirbtinio intelekto sprendimai

 

 

 

3.3.

automatika ir automatizavimo technologijos pramonei

 

 

 

3.4.

informacinių komutavimo tinklų diegimas, įskaitant didelės spartos interneto šviesolaidinius tinklus, belaidžius sparčiuosius tinklus (4G ir 5G), tarp jų tiek aparatinę, tiek programinę gamybos duomenų surinkimo, saugojimo ir apdorojimo įrangos dalis

 

 

 

3.5.

išmanių sensorių diegimas tiek į naują (diegiamą įrangos tiekėjo), tiek ir į modernizuojamą turimą gamybos įrangą, taip siekiant užtikrinti gamybos našumo augimą

 

 

 

3.6.

debesijos diegimas

 

 

 

3.7.

daiktų interneto sistemų diegimas

 

 

 

3.8.

kiberfizikinės sistemos diegimas

 

 

 

3.9.

įmonės išteklių valdymo sistemos diegimas (angl. ERP – „enterprise resource planning“)

 

 

 

3.10.

operatyvaus gamybos valdymo sistemų diegimas (angl. MES – „manufacturing executing system“)

 

 

 

3.11.

gamybos įrenginių valdymas valdikliais ir vykdikliais (susietais su ERP ir MES)

 

 

 

3.12.

3 D spausdinimas (pridėtinės gamybos būdai)

 

 

 

3.13.

įgyvendinant projektą diegiamas su skaitmenine technologija susijęs sprendimas:

 

 

 

3.13.1.

skaitmeninimu grįstų verslo modelių kūrimas, diegimas, pritaikymas integruoti į tarptautinių bendrovių verslo modelius

 

 

 

3.13.2.

skaitmeninės inžinerijos sprendimai

 

 

 

3.13.3.

technologiniai, skaitmeninimo, pasirengimo ketvirtajai ekonomikos revoliucijai (angl. „Industry 4.0“) auditai

 

 

 

3.13.4.

vertikaliosios integracijos sprendimai

 

 

 

3.13.5.

horizontaliosios integracijos sprendimai

 

 

 

3.13.6.

sumaniosios priežiūros ir aptarnavimo paslaugos

 

 

 

3.13.7.

darbo vietų skaitmeninimo sprendimai

 

 

 

3.13.8.

skaitmeninės rinkodaros ir skaitmeninio pardavimo sprendimai

 

 

 

3.13.9.

kibernetinio saugumo sprendimai

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

4. Įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų (taikoma, nustatant projekto atitiktį Aprašo 18.4 papunkčio reikalavimams). 

 

Eil.

Nr.

Įranga / technologija

Įrangos modelio pateikimo rinkai metai

Pagrindžiantis dokumentas

4.1.

 

 

 

4.n.

 

 

 

 

5. Projekte diegiamos integruotos skaitmeninimo technologijos atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – sumanios specializacijos kryptis) nuostatas ir bent vieną konkretaus prioriteto veiksmų plano teminį specifiškumą (taikoma vertinant projektą pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą).

 

Sumanios specializacijos kryptis

(pasirenkamas vienas variantas)

 

Sumanios specializacijos krypties prioritetas

(pasirenkamas vienas variantas)

5.1. Energetika ir tvari aplinka

5.1.1. Išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos.

5.1.2. Energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas.

5.1.3. Išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba.

5.1.4. Saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos.

5.2. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos

5.2.1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.

5.2.2. Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai.

5.2.3. Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

5.3. Agroinovacijos ir maisto technologijos

5.3.1. Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas.

5.3.2. Funkcionalus maistas.

5.3.3. Inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas).

5.4. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos

5.4.1. Fotoninės ir lazerinės technologijos.

5.4.2. Funkcinės medžiagos ir danga.

5.4.3. Konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos.

5.4.4. Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.

5.5. Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos

5.5.1. Sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos.

5.5.2. Tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai.

5.5.3. Pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika.

5.5.4. Informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.

5.6. Įtrauki ir kūrybinga visuomenė

5.6.1. Modernios ugdymosi technologijos ir procesai.

5.6.2. Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.

Pateikiamas pagrindimas, kurį ir kodėl pasirinkto prioriteto teminį specifiškumą atitinka projektas.

 

 

6. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba projektui finansuoti.

 

 

Pateikite informaciją apie pareiškėjo per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo gautą ir planuojamą gauti regioninę investicinę (pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) 14 straipsnį) valstybės pagalbą,                                 de minimis pagalbą ir kitą paramą.

 

Planuojama gauti pagalbos suma (ne iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos)

Gautos pagalbos suma

Pagalbos teikėjas

Pagalbos suteikimo data

6.1. Regioninė investicinė pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį

 

 

 

 

6.2. De minimis pagalba, suteikta tinkamoms projekto išlaidoms kompensuoti

 

 

 

 

 

7.       Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.

 

7.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju), Europos socialinio fondo (toliau – ESF), kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

7.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

Taip

Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)

Ne

7.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?

Taip

Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

 


 

 

 

8.       Pareiškėjo akcininkai (nurodomi visi įmonės akcininkai, valdantys 10 ir daugiau procentų įmonės akcijų).

 

Eil.

Nr.

Akcininkas

Akcijų dalis (procentais)

8.1.

 

 

8.2.

 

 

8.n

 

 

 

9.  Nekilnojamojo turto, kuris planuojamas tiesiogiai naudoti įgyvendinant projektą, sąrašas (taikoma, jeigu įgyvendinant projektą bus tiesiogiai naudojamas nekilnojamasis turtas).

 

Eil.

Nr.

Turto pavadinimas

Turto adresas

Turto unikalus numeris

9.1.

 

 

 

9.n.

 

 

 

 

10.     Prie šio priedo gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.

 

 

 

______________________ _________________ ___________________________

(vadovo pareigos)                                 (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

 

___________________