VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO IR PRIEŽIŪROS FINANSAVIMO TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-733

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei iki 2016 m. gruodžio 31 d. atlikti visus veiksmus, reikalingus Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašui įgyvendinti (patvirtinti paraiškos formą, vaiko ugdymo ir priežiūros sutarties formą ir kt.);

2.2. Švietimo, kultūros ir sporto departamentui:

2.2.1. iki 2017 m. rugsėjo 1 d. parengti rekomendacijas tėvams (globėjams) ir teikti konsultacijas dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo;

2.2.2. nuo 2017 m. sausio 1 d. organizuoti tėvams (globėjams) pozityvios tėvystės kursus;

2.3. Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Meras                                                                                                              Remigijus Šimašius


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 7 d.

sprendimu Nr. 1-733

 

 

 

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ugdymo ir PRIEŽIŪRos FINANSAVIMO TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠAS

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimo tėvams (globėjams) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų tėvams (globėjams) ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui ir priežiūrai skyrimą, naudojimą  ir administravimą.

2. Šiuo aprašu siekiama tėvams (globėjams) sudaryti galimybę vaikų priežiūrai ir ugdymui samdyti asmenį arba vaikus prižiūrėti ir ugdyti namuose patiems.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

II. FINANSAVIMO SĄLYGOS, SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 

4. Savivaldybė skiria 100 (vieną šimtą) Eur tėvams (globėjams) per mėnesį vaiko priežiūrai ir ugdymui, kai:

4.1. vaiko amžius yra nuo 2 iki 6 metų;

4.2. vaikas laukia eilėje centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje nuo prašyme nurodytos lankymo datos praėjus ne mažiau nei vienus metus ir nelanko Savivaldybės arba nevalstybinės ugdymo įstaigos. Gavę vietą vaikui Savivaldybės arba nevalstybinėje ugdymo įstaigoje, tėvai (globėjai) raštu turi informuoti Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentą (toliau – Departamentas);

4.3. vienas iš tėvų (globėjų) dirba arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose, arba apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, arba pats moka privalomąjį sveikatos draudimą;

4.4. vienas iš tėvų (globėjų) yra sudaręs Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį su asmeniu, turinčiu verslo liudijimą (ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla, veiklos kodas 099) ar kitaip įteisinusiu veiklą.

5. Aprašo 4.4 punkto reikalavimai netaikomi, jeigu vaiką ugdo ir prižiūri vienas iš tėvų (globėjų) arba vienas iš artimų giminaičių.

6. Finansavimas skiriamas tik tais atvejais, kai abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus arba kai vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų) ir jo bei vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau nei vienus metus.

7. Tėvams (globėjams) norint pasinaudoti Savivaldybės skiriamu ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir priežiūros finansavimu vienas iš tėvų (globėjų) turi pateikti:

7.1. vaiko gimimo liudijimą.

7.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos paraišką centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje arba Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje. Paraiškoje turi būti nurodytas patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi, ir sutikimas, kad duomenys iš kitų registrų būtų gauti automatiniu būdu;

7.3. dokumentus, patvirtinančius, kad vienas iš tėvų (globėjų) dirba (pažymą iš darbovietės, individualios veiklos pažymą ir kt.) arba yra vaiko auginimo ir priežiūros atostogose (pažymą iš darbovietės);

7.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos vaiko ugdymo ir priežiūros sutartį ir dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo, su kuriuo yra sudaryta vaiko ugdymo ir priežiūros sutartis, yra įsigijęs verslo liudijimą ar kitaip įteisinęs veiklą, arba Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją, kad vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų giminaičių teikia vaiko ugdymo ir priežiūros paslaugas;

7.5. atstovo teises patvirtinančius dokumentus, jeigu paraišką teikia vaiko globėjas ar vieno iš vaiko tėvų (globėjų) įgaliotas asmuo;

7.6. kitus finansavimo skyrimui įtakos galinčius turėti dokumentus.

8. Gautas paraiškas vertina atsakingi  Departamento specialistai. Jei dokumentai netikslūs, tėvai (globėjai) gali juos patikslinti per 10 darbo dienų nuo  tėvų (globėjų) informavimo apie netikslius duomenis datos.

9. Sprendimas skirti finansavimą arba jo neskirti priimamas per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos. Sprendimą įsakymu priima Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

10. Apie priimtą sprendimą skirti finansavimą arba jo neskirti, taip pat apie finansavimo neskyrimo priežastis atsakingi Departamento specialistai informuoja tėvus (globėjus) paraiškoje nurodytu būdu per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

11. Skirtas lėšas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos atsakingi Savivaldybės administracijos Finansų departamento specialistai už visą praėjusį mėnesį perveda į tėvų (globėjų) paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.

12. Šio aprašo 4 punkte nurodytos lėšos yra tikslinės paskirties ir gali būti naudojamos tik ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūrai ir ugdymui.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Finansavimas skiriamas, kol vaikas gaus vietą Savivaldybės arba nevalstybinėje ugdymo įstaigoje, bet ne ilgiau nei 11 mėnesių terminui, kai vaiką ugdo ir prižiūri asmuo, įsigijęs verslo liudijimą ar turintis individualios veiklos pažymą, ar vienas iš tėvų (globėjų) arba artimų pilnamečių giminaičių.

14. Pasikeitus šio aprašo 4 ir 6 punktuose nurodytoms aplinkybėms, turinčioms įtakos finansavimo skyrimui, tėvai (globėjai) per 10 darbo dienų nuo aplinkybių pasikeitimo privalo informuoti Departamentą.

15. Atsakingi Departamento specialistai turi teisę tikrinti, ar tėvai (globėjai), gaunantys finansavimą, atitinka šio aprašo 4 ir 6 punktuose nustatytas sąlygas, taip pat ar skirtas finansavimas naudojamas pagal šio aprašo 12 punkte nustatytą tikslinę paskirtį.

16. Už neteisingą informacijos pateikimą atsako tėvai (globėjai) teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Jeigu paaiškėja, kad tėvai (globėjai) kreipdamiesi dėl finansavimo skyrimo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus finansavimui skirti, arba finansavimo teikimo laikotarpiu per 10 darbo dienų nepranešė apie aprašo 4 ir 6 punktuose nustatytų sąlygų, turinčių įtakos finansavimo skyrimui, pasikeitimą, taip pat jeigu nustatoma, kad tėvai (globėjai) skirtą finansavimą naudojo ne pagal nustatytą tikslinę paskirtį, finansavimas nutraukiamas. Sprendimą nutraukti skirtą finansavimą priima Savivaldybės administracijos direktorius per 20 darbo dienų nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos. Tokiu atveju tėvai (globėjai) visas gautas Savivaldybės biudžeto lėšas per 10 dienų nuo sprendimo nutraukti finansavimą priėmimo dienos turi grąžinti į Savivaldybės administracijos (kodas 18871006) AB DNB banko (kodas 40100) sąskaitą Nr.  LT524010042403819787. Tėvams (globėjams) lėšų negrąžinus savanoriškai, negrąžintos lėšos bus išieškomos teismo tvarka.

18. Tėvams (globėjams) šio aprašo 14 punkte nurodyta tvarka informavus Savivaldybę apie aprašo 4, 5 ir 6 punktuose nurodytų aplinkybių, turinčių įtakos finansavimo skyrimui, pasikeitimą, finansavimas nutraukiamas šio aprašo 17 punkte nustatyta tvarka, tačiau jau suteiktas finansavimas Savivaldybei negrąžinamas.

19. Finansavimas nutraukiamas, jeigu tėvai (globėjai) atsisako pasiūlytos vietos Savivaldybės įstaigoje toje seniūnijoje, kurioje pasirinko įstaigas, arba besiribojančiose seniūnijose pasirinkta ugdomąja kalba.

20. Apie priimtą sprendimą nutraukti skirtą finansavimą tėvai (globėjai) informuojami šio aprašo  10 punkte nustatyta tvarka.

21. Kaip laikomasi šio aprašo reikalavimų, kontroliuoja ir yra atsakingas Departamento direktorius.

22. Šis aprašas skelbiamas Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt.

________________