PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. T1-227

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės Sporto tarybos 2020 m. spalio 13 d. elektroniniu būdu pateiktus atsakymus (protokolas Nr. TK-75) Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės sporto bazių naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. T1-58 „Dėl Plungės rajono savivaldybės sporto bazių naudojimo tvarkos patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. spalio 29 d.

sprendimu Nr. T1-227

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Plungės rajono savivaldybės sporto bazių naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sporto bazių naudojimo ir nuomos sutarčių sudarymo tvarką, prioritetines nuomininkų grupes.

2. Šiuo aprašu vadovaujasi biudžetinės įstaigos:

2.1     kurios patikėjimo teise valdo Savivaldybei priklausantį nekilnojamą turtą;

2.2.    kurios nuomojasi patalpas ir turi teisę jas subnuomoti.

 

II SKYRIUS

SPORTO BAZIŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

3. Bendrojo ugdymo mokyklų sporto salėmis ir aikštynais pirmumo teisėmis pagal išvardintą eiliškumą gali naudotis:

3.1. bendrojo ugdymo mokyklų kūno kultūros pamokoms;

3.2. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių neformaliajam ugdymui ir varžyboms;

3.3. Plungės sporto ir rekreacijos centro grupių treniruotėms ir varžyboms ir VšĮ „Plungės futbolas“ grupių treniruotėms ir varžyboms;

3.4. vaikų bei jaunimo (iki 18 m. amžiaus) sporto klubų ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) grupių treniruotėms ir varžyboms.

4. UAB „Žemaitijos suvenyras“ sporto salė darbo dienomis iki 14 valandos naudojama Senamiesčio mokyklos fizinio ugdymo pamokoms.

5. UAB „Žemaitijos suvenyras“ sporto salė darbo dienomis po 14 valandos ir savaitgaliais naudojama (teisės lygiavertės):

5.1. oficialioms rajono reprezentacinės (-ių) krepšinio komandos (-ų) rungtynėms;

5.2. Lietuvos moksleivių krepšinio čempionato A lygos rungtynėms;

5.3. Lietuvos moksleivių krepšinio čempionato B lygos rungtynėms;

5.4. Plungės sporto ir rekreacijos centro  grupių treniruotėms ir rungtynėms;

5.5. rajono reprezentacinės (-ių) krepšinio komandos (-ų) treniruotėms;

5.6. rajono krepšinio pirmenybėms vykdyti;

5.7. vaikų bei jaunimo (iki 18 m.) sporto klubų ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) grupių treniruotėms ir varžyboms.

6. Žirgyno salė naudojama pagal Žemaičių dailės muziejaus nustatytą tvarką, patvirtintą veiklų tvarkaraštį.

7. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai mokiniams turi prasidėti ne anksčiau kaip 8 val. ir baigtis ne vėliau kaip 21 val., (taip pat ir UAB „Žemaitijos suvenyras“ sporto salėje).

8. Jei sporto bazėse nevyksta Aprašo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. punktuose nurodyti užsiėmimai, juridiniams asmenims ir fizinių asmenų grupėms sporto bazės gali būti išnuomojamos ir iki 21 valandos. Pirmenybė teikiama seniūnijos, kurioje yra sporto bazė, gyventojams.

9. Nuomininkai, pageidaujantys naudotis sporto salėmis, kasmet iki rugsėjo 15 d. pateikia nuomotojams prašymus, nurodydami sportuojančiųjų grupes, valandų skaičių, pageidaujamą treniruočių laiką.

10. Nuomotojai, gavę prašymus, atsižvelgdami į galimybes ir nuomininkų pasirinktas sportinės veiklos kryptis, susiklosčiusias tradicijas – nustato užsiėmimų laiką sporto bazėse.

11. Suderinę laiką ir grafiką, nuomotojas ir  nuomininkas pasirašo sporto bazės nuomos sutartį.

 

III SKYRIUS

NAUDOJIMOSI SPORTO BAZĖMIS IR ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

 

12. Nuomininkams draudžiama subnuomoti sporto bazes ar kitaip leisti jomis naudotis tretiesiems asmenims, sporto bazėse būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų.

13. Nuomininkui, pagerinusiam išnuomotos sporto salės patalpas, už jų pagerinimą neatlyginama.

14. Visa atsakomybė dėl nuomininkų sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, įvykusių ne dėl nuomotojo kaltės, tenka nuomininkui.

15. Nuomininkas nuomotojui atlygina žalą, padarytą dėl savo kaltės.

16. Rajono pirmenybių organizatoriai varžybų tvarkaraščius turi suderinti su sporto bazių nuomotojais.

17. Nemokamai naudotis Plungės rajono savivaldybės sporto bazėmis ir bendrojo ugdymo mokyklų aktų salėmis turi teisę:

17.1. Plungės sporto ir rekreacijos centras; 

17.2. Plungės rajone nemokamai veiklą vykdantys sporto klubai, dirbantys su mokiniais, besimokančiais pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

17.3. Reprezentacinės rajono komandos (kurių sąrašas yra patvirtintas Sporto taryboje) ir įvairių sporto šakų rajono pirmenybių organizatoriai;

17.4. Nekomerciniai sveikatingumo renginių, sportinių varžybų, turnyrų ir kitokio pobūdžio renginių organizatoriai, jų vykdymo datas suderinę su nuomotoju iš anksto (ne vėliau kaip prieš mėnesį)

17.5. Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjai, dirbantys su mokiniais, besimokančiais pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei veiklą vykdantys nemokamai (pateikus tai įrodančius dokumentus).

18. Reprezentacinių komandų, kurios turi teisę nemokamai naudotis sporto bazėmis, sąrašą kasmet tvirtina Sporto taryba.

19. Už sporto bazių nuomą mokama vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais galiojančiais nuomos įkainiais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Tvarkos aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Plungės rajono savivaldybės taryba.

21. Aprašas viešai skelbiamas Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

22. Švietimo įstaigoms priklausančių sporto bazių nustatytos Tvarkos laikymosi kontrolę vykdo Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, žirgyno salės – Žemaičių dailės muziejus.

_________________________