CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKRYDŽIŲ VADOVŲ kalbos mokėjimo lygio ĮVERTINIMO

 

2017 m. kovo 24 d. Nr.4R-50

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (OL 2015 L 63 p. 1) (toliau – Reglamentas ), nuostatas:

1. Į s a k a u:

1.1. Lietuvos Respublikoje Skrydžių vadovų ir kandidatų skrydžių vadovo mokinio licencijai gauti anglų kalbos mokėjimo lygį nustatyti naudojant Eurokontrolės parengtą ELPAC („English language for Aeronautical Communication“) testą;

1.2. Pripažinti anglų kalbos lygio sertifikatą, išduotą skrydžių vadovui ar skrydžių vadovui mokiniui, kuriame nustatytas anglų kalbos lygis pagal anglų kalbos testavimą, atitinkantį Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) dok 9835 bei Reglamento reikalavimus;

1.3. Skrydžių vadovams ir kandidatams skrydžių vadovo mokinio licencijai gauti, įgijusiems pagrindinį, vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą lietuvių kalba, arba turintiems nustatytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatyti 6 lietuvių kalbos mokėjimo lygį, kuris galioja neribotą laiką.

2. T v i r t i n u egzaminuotojų skrydžių vadovų, skrydžių vadovų mokinių anglų kalbos mokėjimo lygiui įvertinti, sąrašą (pridedama).

3. L a i k a u netekusiu galios Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 4R-261 „Dėl skrydžių vadovų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Joris Gintilas


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4R-50

 

 

 

Egzaminuotojų skrydžių vadovų, skrydžių vadovų mokinių anglų kalbos mokėjimo lygiui įvertinti, sąrašas

 

 

 

1.   Ilona Stankevičiūtė (administratorė, egzaminuotoja, vertintoja);

2.   Marija Jūratė Laimutė Patašiūtė (administratorė, egzaminuotoja, vertintoja);

3.   Anrieta Dudoit (administratorė, egzaminuotoja, vertintoja);

4.   Gabrielė Bilkauskaitė (administratorė, egzaminuotoja, vertintoja);

5.   Nerijus Maleckas (egzaminuotojas, vertintojas);

6.   Virginijus Žikas (egzaminuotojas, vertintojas).