LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-287 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, ATRANKOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 12 d. Nr. 3D-766

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“:

1.  Pakeičiu 2 punkto dvidešimt antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Kristina Vainienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Lisauskienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė); “ .

2. Pakeičiu 3 punkto šeštąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Joana Bacevičienė – Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja (jos nesant – Skirmantė Smalskytė, Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vyriausioji specialistė);“ .

3. Pakeičiu 3 punkto vienuoliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Sonata Kisielienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Sigitas Dimaitis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų l. e. p. direktorius)“.

4. Pakeičiu 3 punkto dvidešimt pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Rūta Žvirblytė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Neniškienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė).“

5. Pakeičiu 4 punkto vienuoliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Renata Baltrušienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus l. e. p. vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);“ ,

6. Pakeičiu 4 punkto šešioliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jo nesant – Aurelijus Mačiulaitis, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);“.

7. Pakeičiu 5 punkto vienuoliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Renata Baltrušienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus l. e. p. vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja); “,

8. Pakeičiu 5 punkto šešioliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Egidijus Šustauskas Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyriaus vedėjas (jo nesant – Ričardas Sabaliauskas, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus vedėjas).

9. Papildau 6 punktu ir jį išdėstau taip:

6. VI komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį Parama miškų infrastruktūrai gerinti teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Bėrontas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant -Audrius Davidonis, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Strateginio valdymo departamento direktorius, arba Erika Viltrakienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorė);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės pavaduotojas);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Miglė Gudaitienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Aušra Kalantaitė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Alina Šileikienė, Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriausvedėjo pacaduotoja);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Aurelijus Mačiulaitis – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant –  Giedrė Kornijenkienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Gediminas Mažeika – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Karolis Gineika, Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas);

Darius Stonis – Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Raimundas Peleckas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Ugenskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorė).“

10. Papildau 7 punktu ir jį išdėstau taip:

7. VII komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“  teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Vilius Martusevičius – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Jolanta Armanavičienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Eglė Kairienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Erikas Bėrontas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant -Audrius Davidonis, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Strateginio valdymo departamento direktorius, arba Erika Viltrakienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktorė);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės pavaduotojas);

Algis Gaižutis – Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Mindaugas Šilininkas, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos narys);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja (jos nesant – Miglė Gudaitienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Aušra Kalantaitė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Alina Šileikienė, Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė);

Giedrė Kornijenkienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Kristina Vainienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Nerijus Kupstaitis – Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vedėjas (jo nesant – Donatas Vaikasas, Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas);

Gediminas Mažeika – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Karolis Gineika, Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas);

Darius Stonis – Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Raimundas Peleckas, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos Miško atkūrimo ir apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Artūras Ugenskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Dalia Kavoliūnienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento direktorė).“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė