LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2015 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-195 „DĖL PRAŠYMŲ SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 19 d. Nr. A1-293

Vilnius

 

P a k e i č i u Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Aprašo 4.1-4.6 papunkčiuose nurodyti prašymai (toliau kartu – prašymai), Aprašo 6 priedas ir su prašymu pateikiami dokumentai, reikalingi teisei į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nustatyti, nurodyti Aprašo 7 punkte (toliau – papildomi dokumentai) bei Aprašo 71 punkte, gali būti pateikti asmeniškai, atvykus į savivaldybės administraciją, pašto siunta, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu. Asmenys, teikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS).“

2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Savivaldybės administracija kartu su prašymu išnagrinėja šiuos papildomus dokumentus, kuriuos ji gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų pagal prašymą (nurodomas asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas ir duomenų apimtis) ir (ar) duomenų teikimo sutartis arba, nesant galimybės jų gauti iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų šiame punkte nustatyta tvarka, – iš asmenų, teikiančių Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose nurodytus prašymus:

7.1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

7.2. statinio ekspertizės aktą, sudarytą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.  D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017), patvirtinantį turėtame (turimame) būste įvykusią statinio (jo dalies) avariją ar nustatytą jos grėsmę (statinys (jo dalis) yra avarinės būklės) ir išvadas, pateiktas per pastaruosius 5 metus iki prašymo pateikimo dienos;

7.3. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (FR0001 su priedu FR0001P);

7.4. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) faktiškai vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba):

7.4.1. vieno iš tėvų, vieno iš globėjų (rūpintojų) mirties faktą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, mirties liudijimą ar išrašą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro);

7.4.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą (-us) dėl:

7.4.2.1. santuokos nutraukimo ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo;

7.4.2.2. vienam iš tėvų neterminuotai apribotos tėvų valdžios;

7.4.2.3. vieno iš tėvų pripažinimo neveiksniu;

7.4.2.4. vaiko (-ų) išlaikymo sutarties patvirtinimo;

7.4.2.5. vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) išlaikymo priteisimo, jei vaikas (‑ai) gimė nesusituokusiems asmenims, o vaiko (-ų) gimimo įraše nurodyti abu tėvai;

7.4.2.6. vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;

7.4.3. įsiteisėjusį teismo nuosprendį, kuriuo vienam iš tėvų paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė;

7.5. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

7.6. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, atstovavimo sutartį);

7.7. galiojantį statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje numatytais atvejais (jei šis dokumentas neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“), kai būsto kreditas imamas būstui statyti;

7.8. statinio ekspertizės aktą, sudarytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017, patvirtinantį būste įvykusią statinio (jo dalies) avariją ar nustatytą jos grėsmę (statinys (jo dalis) yra avarinės būklės) ir (ar) Reglamente (ES) Nr.  305/2011nurodytų esminių statinių reikalavimų, įskaitant būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams reikalavimus, pažeidimus, bei pateiktas išvadas arba galiojantį statybą leidžiantį dokumentą dėl nuosavybės teise turimo būsto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje nurodytais atvejais (jei šis dokumentas neįregistruotas Aprašo 7.7 papunktyje nurodytoje sistemoje), rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams;

7.9. mokymo įstaigos išduotą pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos (pažymoje nurodomi šie duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, mokyklos kodas ir pavadinimas, studijų pradžios data, studijų pabaigos data, stipendijos tipo pavadinimas, stipendijos gavimo metai ir mėnuo, išmokėta stipendijos suma).

Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu, asmenys turi juos pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.“

3. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Jei prašymas ir papildomi dokumentai bei Aprašo 71 punkte nurodytas dokumentas (jeigu taikoma) teikiami asmeniškai, atvykus į savivaldybės administraciją, padaromos ir patvirtinamos pateiktų papildomų dokumentų bei Aprašo 71 punkte nurodyto dokumento (jeigu taikoma), išskyrus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos ir šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Jeigu prašymas ir papildomi dokumentai bei Aprašo 71 punkte nurodytas dokumentas (jeigu taikoma) teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, ar per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų papildomų dokumentų kopijos, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, išskyrus šiame punkte nustatytus atvejus, kai asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu prašymas ir papildomi dokumentai bei Aprašo 71 punkte nurodytas dokumentas (jeigu taikoma) siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir papildomus dokumentus bei Aprašo 71 punkte nurodytą dokumentą (jeigu taikoma) teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Jeigu asmuo prašymą ir papildomus dokumentus bei Aprašo 71 punkte nurodytą dokumentą (jeigu taikoma) teikia elektroninių ryšių priemonėmis ir jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje tokia elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, teikiama, kartu su prašymu ir papildomais dokumentais bei Aprašo 71 punkte nurodytu dokumentu (jeigu taikoma) prašymą ir šiuos dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Savivaldybės administracija, nagrinėdama prašymus, vadovaujasi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-267 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“

5. Pakeičiu Aprašo 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeičiu Aprašo 5 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„1.1. □ per pastaruosius vienus metus netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisro;“.

7. Pakeičiu Aprašo 5 priedo 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. □ per pastaruosius vienus metus netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl potvynio;“.

8. Pakeičiu Aprašo 5 priedo 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. □ per pastaruosius vienus metus netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl stiprių vėjų;“.

9. Pakeičiu Aprašo 5 priedo 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. □ per pastaruosius vienus metus netekau (-ome) nuosavybės teise turėto būsto dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;“.

10. Pakeičiu Aprašo 5 priedo 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.10. □ priklausau šeimų, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną vaiką ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), grupei;“.

11. Pakeičiu Aprašo 5 priedo 1.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.13. □ priklausau likusių be tėvų globos asmenų, per pastaruosius penkerius metus iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos palikusių socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus, grupei.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė

 

Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti

ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Prašymo suteikti paramą būstui įsigyti BP-1 forma)

 

ASMUO, KURIS TEIKIA PRAŠYMĄ¹

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

 

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas2

 

¹ Jei kreipiasi įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, įrašomi atstovaujamojo duomenys.

2 Nurodomas, jei deklaruotos gyvenamosios vietos adresas nesutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu arba jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

 

 

________________________ savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS SUTEIKTI PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI

(gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir (ar) subsidiją)

 

20___ m. _____________________ d.

 

1.    Prašau man / mano ___ asmenų šeimai patvirtinti (reikiamus papunkčius pažymėti Q):

(įrašyti skaičių)

1.1. □ teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą (nežymima, jei patvirtinama teisė tik į subsidiją ar papildomą subsidiją):

1.1.1. □ butui pirkti;

1.1.2. □ namui pirkti;

1.1.3. □ būstui statyti;

1.1.4. □ būstui pirkti ir statyti:

1.1.5. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti (išskyrus pritaikymą neįgaliųjų poreikiams);

1.1.6. □ nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams;

1.2. □ teisę į:

1.2.1. □ 15 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes esame jauna šeima, neauginanti vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.2. □ 20 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes esame jauna šeima, auginanti vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.3. □ 25 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes esame jauna šeima, auginanti du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.4. □ 30 procentų dydžio subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, nes:

1.2.4.1. □ esu buvęs likęs be tėvų globos (rūpybos) asmuo iki 36 metų arba mano šeimoje yra tokių asmenų;

1.2.4.2. □ mano šeima augina tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.4.3. □ esu neįgalusis arba mano šeimoje yra neįgalus asmuo;

1.2.4.4. □ esame šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

1.2.5. □ 5 procentų dydžio papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 6 dalį;

1.2.6. 10 procentų dydžio papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 6 dalį;

1.2.7. 15 procentų dydžio papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 6 dalį;

1.2.8. □ 10 procentų dydžio papildomą subsidiją pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 13 straipsnio 5 dalį, galiojusią iki 2021 m. gruodžio 31 d., nes valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir subsidiją šio kredito daliai apmokėti gavau (gavome) iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

2. Mano šeimos nariai (įskaitant asmenį, pateikusį prašymą; nepildoma, jei prašymą pateikia vienas gyvenantis asmuo):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas arba gimimo data, jeigu neturi asmens kodo

Ryšys su prašymą pateikusiu asmeniu (prašymą pateikęs asmuo, žmona arba vyras, vaikas, vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), tėvas, mama, žmonos arba vyro tėvas, žmonos arba vyro mama ir kt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mano / mano šeimos ________ kalendoriniais metais deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas):

3.1. deklaruotas turtas _________ Eur;

3.2. deklaruotos pajamos _________ Eur.

 

4. PRIDEDAMA³ (įrašyti pateiktus dokumentus, pažymas): ________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

³ Jei dokumentai, nurodyti Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo 7, 71punktuose, ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant asmens ar šeimos teisę į paramą būstui įsigyti, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose arba juos savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo.

 

5. INFORMACIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PARAMOS BŪSTUI ĮSIGYTI PRAŠAU PATEIKTI (vieną iš būdų pažymėti Q):

□ paštu ________________________________________________________________________ ;

(korespondencijos adresas)

□ elektroniniu paštu ______________________________________________________________ ;

(el. pašto adresas)

□ telefonu ____________________________________________________________________________________ .

(telefono ryšio Nr.)

 

6. TVIRTINU, kad pateikta informacija yra teisinga.

7. ESU INFORMUOTAS (-A), kad:

7.1. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka gaus ir tvarkys duomenis ir informaciją apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis, kuriais vadovaujantis nustatoma teisė į paramą būstui įsigyti nustatyti, iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų, kitų informacinių sistemų;

7.2. asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar asmuo, kuris kreipiasi dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos, turi teisę į šią valstybės paramą, ir ją administruoti;

7.3. asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka. Dokumentai saugomi savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

8. PATVIRTINU4, kad informacinį lapelį gavau.

4 Jei prašymas teikiamas elektroniniu būdu, pareiškėjas susipažįsta su informacija, nurodyta informaciniame lapelyje.

_________________________                                                          ________________________

(prašymą teikiančio asmens arba                                                                                            (prašymą teikiančio asmens arba asmens

asmens įgalioto atstovo parašas)                                                                                            įgalioto atstovo vardas ir pavardė)

 

 

PILDO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS

 

Bylos Nr. _____________

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų, nurodytų prašymo 4 punkte, pateikimas (reikiamą variantą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai (dokumentai turi būti pateikti per mėnesį nuo prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos):

 

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

_________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________ _______________________________________

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

 

 

Informacinis lapelis, kuris

įteikiamas užregistravus prašymą suteikti paramą būstui įsigyti

 

INFORMACINIS LAPELIS

 

_____________________________________________

(asmens, kuriam įteikiamas informacinis lapelis, vardas ir pavardė)

 

Prašymas gautas: ________________

(gavimo data)

 

Dokumentų pateikimas (reikiamą variantą pažymėti Q):

pateikti visi reikalingi dokumentai;

□ nepateikti dokumentai:

Eil. Nr.

Nepateikti dokumentai

Pateikti iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmė:

 

______________________________ _______________ __________________

(pareigų pavadinimas)                                                              (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Parama būstui įsigyti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.  A1-267 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti dydžiai yra:

1) 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

2) 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

3) 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

4) 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:

a) šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

b) neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;

c) asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;

d) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Informuojame, kad:

1) nustačius, jog parama būstui įsigyti gauta neteisėtai (kreipiantis pateikti neteisingi duomenys apie turtą, gaunamas pajamas, gauta parama panaudota ne tuo tikslu, kuriam ji suteikta, ir kt.) arba gautas valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas grąžinamas kredito davėjui anksčiau kaip per 5 metus, arba už šį kreditą įsigytas būstas per pirmuosius 5 metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžiamas kito asmens nuosavybėn, privaloma suteiktą subsidiją grąžinti į valstybės biudžetą, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Negrąžinta išmokėta subsidijos ar jos dalies dydžio suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;

Subsidijos grąžinti nereikia šiais atvejais:

a) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis;

b) jeigu pasikeičia už valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą įsigyto būsto savininkas dėl paveldėjimo, kai paveldi šeimos nariai, kurie įskaitomi į šeimos sudėtį pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 11 dalies nuostatas;

c) šeimai nutraukus santuoką, jeigu nuosavybės teisė pereina vienam iš buvusių sutuoktinių, ar nutraukus registruotos partnerystės sutartį, jeigu nuosavybės teisė pereina vienai iš registruotos partnerystės sutarties šalių;

d) jeigu šeima nori perleisti už valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą įsigytą būstą kito asmens nuosavybėn, siekdama jį pakeisti į kitą būstą;

e) jeigu už valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kreditą įsigytas būstas parduodamas priverstinio vykdymo tvarka arba fizinio asmens bankroto proceso metu;

2) savivaldybės administracijos sprendimas išduoti rašytinį patvirtinimą – pažymą apie teisę į paramą būstui įsigyti arba sprendimas atsisakyti išduoti tokią pažymą, taip pat savivaldybės administracijos neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (ir jos teritoriniams padaliniams) arba administraciniam teismui;

3) asmens duomenys tvarkomi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka.

___________________