ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 13 d. Nr. A-605

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu:

1.Tvirtinu Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų rinkimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėją užtikrinti, kad Miesto koordinavimo skyriaus darbuotojai, atsakingi už vaizdo duomenų tvarkymą, būtų pasirašę darbuotojo pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. A-605

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ IR JŲ FIKSUOTŲ DUOMENŲ RINKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų rinkimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti vaizdo stebėjimo duomenų, surinktų Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, kaupimo, naudojimo, saugojimo, naikinimo bei kito tvarkymo automatinėmis priemonėmis reikalavimus, užtikrinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2Vaizdo stebėjimas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, taip pat kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.

3     Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. duomenų valdytojas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai;

3.2. duomenų subjektas – vaizdo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įraše užfiksuoto atvaizdo apimtį (veidą, ūgį ir kita);

3.3. kiti duomenys – vaizdo kameromis užfiksuoti darbų ar paslaugų vykdymo duomenys, turto, esančio Savivaldybės teritorijoje būklė, priešingų teisei veikų vykdymas.

3.4. duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami vaizdo kameromis užfiksuoti asmens duomenys;

3.5. Asmens duomenų priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

3.6. vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, turto būkle, atliekamais darbais ar teikiamomis paslaugomis, tvarkymas naudojant vaizdo stebėjimo kameras;

3.7. vaizdo  stebėjimo sistema – vaizdo duomenų fiksavimo, įrašymo, perdavimo įrenginiai ir kita įranga;

3.8. atsakingas asmuo – asmuo ar padalinys, duomenų valdytojo paskirtas atsakingu už duomenų tvarkymą ir apsaugą;

3.9. darbuotojai – Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;

4.       Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

 

II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

 

5Vaizdo stebėjimo tikslai Savivaldybės teritorijoje:

5.1. užtikrinti viešąją tvarką;

5.2. užtikrinti visuomenės ir turto saugumą;

5.3. įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

5.4. kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą, ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę.

6Vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesuderinamiems su Taisyklių 5 punkte apibrėžtais tikslais, išskyrus atvejus, kai tokiam duomenų tvarkymui egzistuoja atskira Reglamente ar kituose teisės aktuose įtvirtinta teisėto tvarkymo sąlyga. Vaizdo stebėjimo tikslas ir apimtis gali būti keičiama tik pakeitus Taisykles.

7.  Vaizdo duomenų rinkimo ir teisėto tvarkymo pagrindai:

7.1. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas;

7.2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 34–37 punktai, 39-40 punktai ir 44 punktas,

7.3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 3-4 punktai;

7.4. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktas;

7.5. kitų teisės aktais priskirtų funkcijų užtikrinimui ir kontrolei.

8.  Vaizdo stebėjimo kameros įrengiamos įvertinus kiekvienos planuojamos stebėti teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis būtinybę ir reikalingumą (kriminogeninė situacija, vertingų materialinių vertybių buvimo vieta ir kitos svarbios aplinkybės).

9.  Vaizdo kameros montuojamos taip, kad vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje teritorijoje, negu tai yra būtina, ir renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina įgyvendinti Taisyklių 5 punkte nurodytus tikslus. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką negali patekti gyvenamosios patalpos ir (arba) jai priklausanti privati teritorija arba įėjimas į ją, taip pat patalpos ar teritorija, kurioje duomenų subjektas galėtų tikėtis absoliučios privatumo apsaugos.

 

III SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

 

10.     Tvarkomi duomenys (kategorijos):

10.1.  vaizdo stebėjimo duomenys;

10.2.  vaizdo įrašų metaduomenys.

11.  Savivaldybės teritorijoje yra montuojamos lauko teritorijos vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo stebėjimas vykdomas Savivaldybės lauko teritorijose ir apima numatytą stebėjimo sritį.

12.  Vaizdo stebėjimo kamerų vietas galima pamatyti https:// //maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=98841d19f85e46a7a0437fe7ecb14872. Vaizdo stebėjimo kamerų stebima teritorija pažymėta oranžine spalva.

13.  Vaizdo įrašymo įrenginyje vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas skaitmeniniu būdu įrašomas į vidinį kietąjį diską. Savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų garso ir vaizdo įrašai saugomi 30 parų. Dėl ribotos kietojo disko talpos vaizdo įrašymo įrenginys automatiškai ant seniausių įrašų viršaus įrašo naujausią vaizdo srautą.

14.  Vaizdo kameromis stebimas vaizdas gali būti spalvotas arba nespalvotas (esant nepakankamam apšvietimui). Vaizdo duomenys tvarkomi (renkami) visą parą.

15Vaizdo kameromis vaizdas Savivaldybės viešosiose  erdvėse stebimas Administracijos Miesto koordinavimo skyriaus darbuotojo darbo vietoje pagal iš anksto numatytą darbo grafiką.

16.  Duomenų valdytojas užtikrina, kad prieš patenkant į teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų pateikta informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą (įrengiamos informacinės lentelės, kuriose nurodyta duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimas, jo kontaktinė informacija (telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas), taip pat nuoroda į informacijos šaltinį, kur galima gauti detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą (kontaktinio asmens telefono ryšio numeris ar nuoroda į interneto svetainę).

17.  Duomenų valdytojas, vykdydamas vaizdo stebėjimą, gali pasitelkti duomenų tvarkytoją, kuris tvarko vaizdo duomenis.

 

IV SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS VAIZDO DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

 

18.  Siekiant užtikrinti vaizdo duomenų saugumą, įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės:

18.1užtikrintas prieigos prie duomenų valdymas ir kontrolė:

18.1.1.   užtikrinama prieigos prie vaizdo įrangos ir vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;

18.1.2.   prieiga prie vaizdo įrangos ir vaizdo duomenų asmenims suteikiama tik pasirašytinai įsipareigojus saugoti asmens duomenų paslaptį. Darbuotojo pasižadėjimo saugoti duomenų paslaptį forma nurodyta Taisyklių priede;

18.1.3.   prieiga prie vaizdo duomenų gali būti suteikta tik tam darbuotojui, kuriam asmens ar kiti duomenys yra reikalingi jam priskirtoms funkcijoms vykdyti;

18.1.4.   duomenų tvarkytojai ir atsakingi asmenys sutartimi ir (ar) kitu teisės aktu privalo būti įpareigoti pasirašyti darbuotojo pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį, nurodytą Taisyklių priede;

18.1.5.   užtikrintas slaptažodžių konfidencialumas juos suteikiant, pateikiant, reguliariai keičiant bei saugant, kai tapatybės patvirtinimas vykdomas naudojant slaptažodžius;

18.1.6.   užtikrinta kompiuterinės įrangos apsauga nuo žalingų programų (antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.);

18.1.7.   užtikrintos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, skirtos apsaugoti duomenų bazes nuo neteisėto prisijungimo elektroninių ryšių priemonėmis;

18.2.  užtikrinamas vaizdo įrangos, kurioje saugomi vaizdo duomenys, fizinis saugumas – ribojama ir kontroliuojama neturinčių įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis asmenų prieiga prie vaizdo įrangos (apsunkinamas patekimas į patalpą ir kitos priemonės);

18.3.  prieigos prie vaizdo kamerų kompiuterių tinklo slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą, jie turi būti unikalūs, sudaryti nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos ir keičiami ne rečiau kaip kartą per du mėnesius;

18.4.  užtikrinama vaizdo duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis – prieiga prie vaizdo kamerų kompiuterių tinklo apsaugota ugniasiene;

18.5.  užtikrinama vaizdo įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos – įdiegtos ir nuolatos atnaujinamos vidinio tinklo ir antivirusinės apsaugos priemonės;

18.6.  imantis kitų duomenų saugumo priemonių, aprašytų Šiaulių miesto savivaldybės informacinių sistemų sistemos saugos nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A-576 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės informacinių sistemų sistemos saugos nuostatų patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A-664 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės), duomenų valdytojo sudaromose sutartyse ar kitame duomenų valdytojo patvirtintame dokumente.

19.  Griežtai draudžiama kompiuterinę įrangą naudoti kitais tikslais, nesusijusiais su darbo funkcijų vykdymu, tiek darbo metu, tiek po darbo (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninės informacijos), kitų failų, nesusijusių su darbo funkcijomis (muzikos, vaizdo įrašų, žaidimų ir kt.) saugojimu.

20.  Už techninę Savivaldybės teritorijoje esančių viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo kamerų priežiūrą atsakingi paslaugų teikėjai, įrengę jas pagal sutartį.

21.  Už kompiuterinės įrangos būklės kontrolę atsakingas duomenų valdytojo vadovo paskirtas asmuo. Už kompiuterinės įrangos kasdieninę priežiūrą atsakingas šią įranga naudojantis darbuotojas.

22.  Duomenų saugos pažeidimai nagrinėjami vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A-478 „Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje valdymo taisyklių patvirtinimo“ (su tolimesniais pakeitimais) patvirtintomis Asmens duomenų saugumo pažeidimų Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje valdymo taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

 

V SKYRIUS

PRIEIGOS PRIE VAIZDO DUOMENŲ SUTEIKIMO TVARKA

 

23Prieiga prie vaizdo stebėjimo sistemos ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami duomenų valdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymu.

24Už duomenų valdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens įsakymo dėl prieigos prie duomenų suteikimo, naikinimo ar keitimo vykdymą atsakingi duomenų valdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu paskirti atsakingi asmenys.

25Prieiga prie duomenų naikinama pasibaigus atsakingo asmens darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms (jei joms vykdyti nereikalinga prieiga prie stebėsenos duomenų), taip pat nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį su asmens duomenų tvarkytoju ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

 

VI SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDIMAS

 

26.  Vaizdo duomenys gali būti pateikti duomenų subjektui, ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų – vienkartinio prašymo atveju.

27Duomenų valdytojo iniciatyva vaizdo duomenys trečiosioms šalims gali būti teikiami tik kai asmens duomenų teikimas atitinka Reglamento 5 straipsnio reikalavimus, esant teisėtam duomenų teikimo tikslui bei tik egzistuojant Reglamento 6 arba 9 straipsniuose nustatytai teisėtai duomenų tvarkymo sąlygai ir kai duomenis tvarkyti būtina įgyvendinant siekiamus tikslus. 

28Vienkartinio teikimo atveju pagal gautą trečiosios šalies prašymą duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ar kitais galiojančiais teisės aktais, kai tvarkomi kiti duomenys. Daugkartinio duomenų teikimo atveju duomenys teikiami pagal daugkartinio duomenų teikimo sutartį, kurioje numatoma duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei teikiamų duomenų teikimo, gavimo pagrindas, apimtys ir kt. reikalavimai.

29.  Nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, teisės pažeidimą ar nusikalstamą veiką padariusio asmens nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas, baudžiamųjų sankcijų vykdymo, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijai, tikslais taip pat viešosios tvarkos užtikrinimo, teisės pažeidimų prevencijos ir teisėto baudimo už juos tikslais vaizdo stebėjimą kartu su Administracija vykdo Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatas (juridinio asmens kodas 190521648, buveinės adresas Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai). Tokiu atveju abipusių derybų būdu tarp Administracijos ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato sudaroma sutartis, reguliuojanti šalių tarpusavio santykius.

30.  Prieš perduodant vaizdo duomenis Savivaldybės administracijoje turi būti įsitikinama, ar yra pagrindas perduoti vaizdo duomenis ir ar jie bus tvarkomi vadovaujantis Reglamente ir specialiuose teisės aktuose numatytais asmens duomenų ir kitų duomenų tvarkymo reikalavimais.

31.  Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A-477 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ (su tolimesniais pakeitimais) patvirtintų Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO, TVARKYTOJO IR ATSAKINGO ASMENS TEISĖS IR PAREIGOS

 

32Duomenų valdytojas turi šias teises:

32.1spręsti dėl vaizdo stebėsenos (toliau – Stebėsena) duomenų rinkimo;

32.2spręsti dėl asmens duomenų ar kitų duomenų teikimo trečiosioms šalims;

32.3rengti ir priimti vidinius teisės aktus, nustatančius Stebėsenos vykdymą;

32.4gauti iš duomenų tvarkytojų visą informaciją, susijusią su Stebėsena ir asmens duomenų ar kitų duomenų tvarkymu;

32.5paskirti atsakingus už Stebėseną asmenis;

32.6įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;

32.7teikti duomenų tvarkytojui privalomus nurodymus dėl duomenų tvarkymo.

33Duomenų valdytojas turi šias pareigas:

33.1užtikrinti asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų laikymąsi;

33.2įgyvendinti duomenų subjekto teises Reglamente nustatyta tvarka;

33.3užtikrinti asmens duomenų ir kitų duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones;

33.4parinkti tik tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų tokių priemonių laikymąsi;

33.5užtikrinti išsamų ir skaidrų asmenų informavimą apie vykdomą stebėseną;

33.6užtikrinti, kad prieiga prie Stebėsenos duomenų būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims, pasirašiusiems Darbuotojo pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį, kurio forma nurodyta Taisyklių priede;

33.7užtikrinti, kad Stebėsenos apimtis nebūtų didesnė nei nustatyta Taisyklėse;

33.8užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų saugomi ir naikinami laikantis Taisyklėse nustatytų terminų;

33.9užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Taisyklėmis, Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

34Duomenų valdytojas vienas arba kartu su kitais duomenų valdytojais vykdo šias funkcijas:

34.1nustato Stebėsenos tikslus, priemones ir apimtį;

34.2organizuoja Stebėsenos sistemos diegimo darbus;

34.3suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti Stebėsenos metu surinktus asmens ir kitus duomenis;

34.4analizuoja technologines, metodologines ir organizacines duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam Stebėsenos vykdymui užtikrinti;

34.5vykdo kitas funkcijas numatytas Reglamente.

35Duomenų tvarkytojas ir (ar) atsakingas asmuo vykdo šias funkcijas:

35.1organizuoja Stebėsenos įrangos diegimą ir (ar) priežiūrą;

35.2inicijuoja ir įgyvendina būtinas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones siekiant užtikrinti, kad Stebėsenos duomenys būtų pasiekiami tik iš duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vidinio kompiuterių tinklo ir prieigos teisės prie Stebėsenos duomenų būtų suteiktos tik duomenų valdytojo įgaliotiems asmenims;

35.3nustato Stebėsenos įrangos veikimo parametrus arba organizuoja jų nustatymą;

35.4stebi ir prižiūri Stebėsenos įrangos veikimą, šalina arba organizuoja sutrikimų šalinimą;

35.5registruoja Stebėsenos duomenų tvarkymo sistemos saugumo incidentus, informuoja apie juos duomenų valdytojo asmens duomenų apsaugos pareigūną ir teikia pasiūlymus dėl saugos incidentų pašalinimo;

35.6imasi priemonių, būtinų Stebėsenos duomenims apsaugoti nuo galimo neteisėto prisijungimo elektroninėmis priemonėmis;

35.7užtikrina patalpų ir kompiuterinės įrangos, kuriose saugomi Stebėsenos duomenys, saugumą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36.  Savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie eidami savo pareigas Savivaldybės administracijoje sužinojo vaizdo duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų ir kitų duomenų tvarkymo reikalavimų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Reglamente ir Taisyklėse ir kituose teisės aktuose. Darbuotojai ir kiti asmenys, įgalioti tvarkyti vaizdo duomenis, pažeidę minėtus teisės aktus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

37.  Savivaldybės administracijos veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami priežiūros institucijai ar kitai ikiteisminei arba teisminei institucijai įstatymų nustatyta tvarka.

38.  Savivaldybės administracijos darbuotojai, tvarkantys vaizdo duomenis, gautus Taisyklėse numatytomis vaizdo stebėjimo kameromis, su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai arba kitu būdu, leidžiančiu nustatyti susipažinimo faktą.

39.  Tai, kas nereglamentuota šiose Taisyklėse sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos ir kituose teisės aktuose.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų

fiksuotų duomenų rinkimo ir

naudojimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

(Darbuotojo pasižadėjimo saugoti duomenų paslaptį forma)

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

 

(darbuotojo skyriaus pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)

 

 

DARBUOTOJO PasižadėjimAS saugoti duomenų paslaptį

 

 

 

 

(data)

 

 

 

(vieta)

 

 

Aš,

 

,

 

(vardas, pavardė)

suprantu, kad:

- savo darbe tvarkysiu vaizdo įrašų duomenis ir jų metaduomenis (toliau – duomenys), kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiems asmenims ar institucijoms;

- draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su duomenimis;

- netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus.

Įsipareigoju:

- saugoti duomenų paslaptį;

- tvarkyti duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pareigybės aprašymu ir Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais funkcijas, kurias vykdant man bus patikėtas duomenų tvarkymas apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

- neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis susipažinti su tvarkomais duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šiais duomenimis, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų;

- pranešti savo tiesioginiam vadovui ir už duomenų apsaugą atsakingiems asmenims apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę duomenų saugumui;

- siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

 

Žinau, kad:

- už šio įsipareigojimo nesilaikymą ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) arba Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal Reglamentą arba galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;

- asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių Reglamento, ar Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą;

- asmens duomenų tvarkymas pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir duomenų subjekto teisių, nustatytų Reglamente, pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą arba Reglamente;

- šis įsipareigojimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)