LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 348 „DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 6 d. Nr. D1-477

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstau taip:

2. Pavedu Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas