ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-28 „DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-147

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-28 „Dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-28

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-147

redakcija)

 

NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo sudarymo bei keitimo tvarką, nuosavybės teise valdomų žemės sklypų savininkų ir valstybinės žemės sklypų nuomininkų, naudotojų informavimo tvarką.

2. Kitos paskirties žemės sklypams, įtrauktiems į sąrašą, taikomas padidintas žemės mokesčio arba žemės nuomos mokesčio tarifas, nustatytas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarime Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarime Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠŲ SUDARYMAS IR TVIRTINIMAS

 

4. Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašas yra tvirtinamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu.

5. Į sąrašą įtraukiamas žemės sklypas (sklypai), atitinkantis (-ys) vieną ar kelis iš išvardintų kriterijų:

5.1. žemės sklypas yra nenaudojamas ir neprižiūrimas, t. y. nesutvarkytas taip, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį arba visiškai neprižiūrimas (apaugęs krūmais (jeigu krūmai veisiami ne pagal Šiaulių rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu), sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) ir sustabarėjusiomis, taip pat sėklas subrandinusiomis piktžolėmis (kiečiais, usnimis, varnalėšomis, Sosnovskio barščiais ir kt.);

5.2. žemės sklype netvarkingai laikomos (išskyrus tam skirtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos, netvarkingai laikomas statybinis laužas ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės ir žemės ūkio technika, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ar pan.), kaupiamos šiukšlės.

6. Į sąrašą neįtraukiamas žemės sklypas (sklypai), jeigu:

6.1. kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą (išskyrus šio turto areštą, uždėtą jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veikos) ir (ar) juo negalima naudotis dėl atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo;

6.2. nuo žemės sklypo (sklypų) įsigijimo praėjo mažiau kaip vieneri metai;

6.3. dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų žemės sklype esamas nekilnojamas turtas buvo suniokotas, šis faktas buvo konstatuotas kompetentingos institucijos išvadose ir nuo suniokojimo praėjo mažiau nei vieneri metai.

7. Administracijos direktoriaus įsakymu kiekvienoje seniūnijoje yra sudaroma nuolatinė komisija iš 3–5 narių, kuri atitinkamoje seniūnijos teritorijoje:

7.1. nustato žemės sklypus, atitinkančius Aprašo 5 punkte nustatytus kriterijus;

7.2. identifikuoja žemės sklypą (sklypus) pagal regionų geoinformacinės aplinkos paslaugos (toliau – REGIA) duomenis;

7.3. surenka įrodymus (nufotografuoja žemės sklypą ar kitaip užfiksuoja požymius, kad žemės sklypas atitinka Aprašo 5 punkte nustatytus kriterijus) bei surašo nustatytos formos apžiūros aktą (pagal Aprašo priedą).

8. Atitinkamos seniūnijos seniūnas parengia įsakymo projektą dėl nuolatinės komisijos sudarymo ir teikia Administracijos direktoriui pasirašyti. Įsakymo projektas dėl nuolatinės komisijos sudarymo derinamas su Žemės ūkio skyriaus vedėju. Į kaimiškųjų seniūnijų komisijų sudėtį įeina vienas Žemės ūkio skyriaus darbuotojas ir ne daugiau kaip keturi kaimiškosios seniūnijos darbuotojai. Į miesto seniūnijos komisijos sudėtį įeina vienas Aplinkos apsaugos skyriaus darbuotojas, vienas Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialistas, uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio deleguotas darbuotojas ir ne daugiau kaip du miesto seniūnijos darbuotojai.

9. Nuolatinė komisija privalo:

9.1. nuo einamųjų metų liepos 15 d. iki einamųjų metų liepos 30 d. apžiūrėti kitos paskirties žemės sklypus seniūnijos teritorijoje ir nustatyti, kokie žemės sklypai atitinka bent vieną Aprašo 5 punkte nustatytą kriterijų, žemės sklypų apžiūros aktai registruojami dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“;

9.2. sudaryti atitinkamos seniūnijos sąrašą, į kurį įtraukiami kitos paskirties žemės sklypai, kurie atitinka Aprašo 5 punkte nustatytus kriterijus;

9.3. sąrašą per 3 darbo dienas po apžiūros pabaigos perduoti Žemės ūkio skyriui.

10. Žemės ūkio skyrius, gavęs sąrašus, per 5 darbo dienas identifikuoja, naudodamasis VĮ Registrų centro duomenų baze, žemės sklypo savininką, nuomininką ar naudotoją, patikslindamas sąrašus, nurodo žemės sklypo (sklypų) ar jo (jų) dalių adresus, unikalius numerius, savininkus, nuomininkus ar naudotojus (toliau – patikslinti sąrašai) ir perduoda juos atitinkamoms seniūnijoms.

11. Atsižvelgdama į patikslintus sąrašus, atitinkama seniūnija per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąrašų gavimo dienos registruotu laišku informuoja žemės sklypų savininkus apie planuojamą jų žemės sklypų įtraukimą į sąrašą ir padidinto žemės mokesčio tarifo, nustatyto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, taikymą, prideda žemės sklypo apžiūros akto, REGIA duomenis, nuotraukas. Informacija siunčiama VĮ Registrų centro duomenų bazėje nurodytu sklypo (sklypų) savininko adresu.

12. Atsižvelgdamas į patikslintus sąrašus, Žemės ūkio skyrius per 3 darbo dienas registruotu laišku informuoja valstybinės žemės nuomininkus, naudotojus apie planuojamą jų nuomojamos, naudojamos žemės sklypų įtraukimą į sąrašą ir padidinto žemės mokesčio tarifo, nustatyto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, taikymą, prideda žemės sklypo apžiūros akto, REGIA duomenis, nuotraukas. Informacija siunčiama VĮ Registrų centro duomenų bazėje nurodytu valstybinės žemės nuomininko, naudotojo adresu.

13. Nuosavybės teise valdomų žemės sklypų savininkai ir valstybinės žemės sklypų nuomininkai, naudotojai, kurių žemės sklypai planuojami įtraukti į sąrašą, per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie tai gavimo dienos privalo pateikti nuolatinei komisijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 5 punkte nustatytų požymių arba atitikimas yra sąlygotas Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių.

14. Nuolatinė komisija išnagrinėjusi žemės sklypo savininko ar nuomininko, naudotojo pateiktus dokumentus priima sprendimą ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. pateikia Žemės ūkio skyriui preliminarius žemės sklypų, atitinkančių Aprašo 5 punkte nustatytus požymius, sąrašus.

15. Žemės ūkio skyrius per 5 darbo dienas pagal preliminarius sąrašus parengia Administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo tvirtinimo ir nustatyta tvarka teikia pasirašyti Administracijos direktoriui.

16. Žemės ūkio skyrius per 3 darbo dienas nuo  Aprašo 15 punkte nurodyto Administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos šio įsakymo nuorašą apie žemės sklypo (sklypų) savininkus, įtrauktus į sąrašą.

 

III  SKYRIUS

ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ, NUOMININKŲ IR NAUDOTOJŲ

INFORMAVIMO TVARKA

 

17. Žemės ūkio skyrius kasmet iki einamųjų metų birželio 1 d. parengia informacinį pranešimą-priminimą žemės sklypų savininkams, valstybinės žemės nuomininkams, naudotojams, kad iki einamųjų metų liepos 15 d. turi būti sutvarkyti žemės sklypai. Šis informacinis pranešimas-priminimas nuolat skelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijų skelbimo lentose.

18. Atitinkama seniūnija Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatytais terminais registruotu laišku išsiunčia Administracijos direktoriaus įsakymo dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo patvirtinimo išrašą žemės sklypų savininkams, kurių žemės sklypai įtraukti į sąrašą, prideda žemės sklypo apžiūros akto kopiją, REGIA duomenis, nuotraukas. Įsakymo išrašas išsiunčiamas VĮ Registrų centro duomenų bazėje nurodytu sklypo (sklypų) savininko adresu.

19. Žemės ūkio skyrius Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatytais terminais registruotu laišku išsiunčia Administracijos direktoriaus įsakymo dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo patvirtinimo išrašą valstybinės žemės nuomininkams, naudotojams, kurių nuomojami, naudojami žemės sklypai įtraukti į sąrašą, prideda žemės sklypo apžiūros akto kopiją, REGIA duomenis, nuotraukas. Įsakymo išrašas išsiunčiamas VĮ Registrų centro duomenų bazėje nurodytu valstybinės žemės nuomininko, naudotojo adresu.

20. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašo patvirtinimo gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo gavimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba per vienerius metus nuo akto (sprendimo, atsakymo) priėmimo dienos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. Taip pat žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės nuomininkas, naudotojas turi teisę pateikti Administracijos direktoriui skundą apie Šiaulių rajono savivaldybės administracijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą jam teisių ir teisėtų interesų pažeidimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

21. Administracijos direktorius turi teisę pakeisti sąrašą ir išbraukti žemės sklypą iš šio sąrašo, kai nustatoma, kad nebuvo pagrindo šį žemės sklypą įtraukti į sąrašą arba dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo žemės sklypo savininko, nuomininko ar naudotojo valios (pateikus pateisinančius dokumentus), buvo praleistas terminas sutvarkyti žemės sklypą ir pateikiami įrodymai, kad žemės sklypas sutvarkytas.    

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Administracijos direktorius.

23. Nuolatinių komisijų nariai gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn už nevykdymą ar netinkamą komisijos nario funkcijų atlikimą.

24. Nustačius padidėjusį darbų mastą, nuolatinių komisijų nariams už darbo krūvį viršijančią veiklą gali būti mokama priemoka / priedas prie tarnybinio atlyginimo.

25. Aprašas gali būti papildomas, keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_____________________________

 

 

Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų

Šiaulių rajone nustatymo tvarkos aprašo

priedas

 

(Apžiūros akto forma)

 

NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS .................................................. SENIŪNIJOJE

APŽIŪROS AKTAS

 

_______________________ Nr.

(data)

__________________________________________________________________________

(vieta)

 

Komisija, sudaryta nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų nustatymui atlikti:

1. ______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

2. ______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

3. ______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

apžiūrėjo vietoje žemės sklypą (-us) ir nustatė:

 

1. Žemės sklypas (unikalus Nr. ............................ ) atitinka Aprašo 5 punkto kriterijų, nes .........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2. Žemės sklypas (unikalus Nr. ............................ ) atitinka Aprašo 5 punkto kriterijų, nes .........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

PRIDEDAMA:

1. Nuotrauka (-os), .... vnt.

2. Žemės sklypo planas iš REGIA, ..... lapas (-ai).

3. .......................................

 

Apžiūrą atlikę komisijos nariai:

 

1. ______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)                                              (parašas)

2. ______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)                                              (parašas)

3. ______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)                                              (parašas)