LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1024 „DĖL 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 11 d. Nr. 1V-536

Vilnius

 

 

Pakeičiu2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1V-1024 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 5 622 718 eurų (penkių milijonų šešių šimtų dvidešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų aštuoniolikos eurų), iš kurių iki 5 166 822 eurų (penkių milijonų vieno šimto šešiasdešimt šešių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt dviejų eurų) – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, iki 455 896 eurų (keturių šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.“

2.   Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

9.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

Alytaus

575 485

Kauno

584 735 

Klaipėdos

267 508

Marijampolės

0

Panevėžio

713 569

Šiaulių

1 064 839

Tauragės

309 427

Telšių

0

Utenos

238 849

Vilniaus

1 412 410

Iš viso:

5 166 822

 

9.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui 2014–2020 m.

Alytaus

 

 

575 485

0

 

 

 

575 485

Kauno

 

 

584 735

0

 

 

 

584 735

Klaipėdos

 

 

267 508

0

 

 

 

267 508

Marijampolės

 

 

0

0

 

 

 

0

Panevėžio

 

 

713 569

0

 

 

 

713 569

Šiaulių

 

 

0

1 064 839

 

 

 

1 064 839

Tauragės

 

 

0

309 427

 

 

 

309 427

Telšių

 

 

0

0

 

 

 

0

Utenos

 

 

238 849

0

 

 

 

238 849

Vilniaus

 

 

0

1 412 410

 

 

 

1 412 410

Iš viso regionams konkrečiais metais:

 

 

2 380 146

2 786 676

 

 

 

5 166 822

 

9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkrečiam regionui 2015–2023 m.

Alytaus

 

69 058

293 497

212 930

 

 

 

 

 

575 485

Kauno

 

72 586

308 491

203 658

 

 

 

 

 

584 735

Klaipėdos

 

32 129

136 550

98 829

 

 

 

 

 

267 508

Marijampolės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Panevėžio

 

98 719

419 556

195 294

 

 

 

 

 

713 569

Šiaulių

 

127 781

543 068

393 990

 

 

 

 

 

1 064 839

Tauragės

 

47 101

200 179

62 147

 

 

 

 

 

309 427

Telšių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Utenos

 

28 689

121 926

88 234

 

 

 

 

 

238 849

Vilniaus

 

201 545

856 565

354 300

 

 

 

 

 

1 412 410

Iš viso regionams konkrečiais metais:

 

677 608

2 879 832

1 609 382

 

 

 

 

 

5 166 822“

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                         Eimutis Misiūnas