Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIAMŲ BANDYMŲ IR KALIBRAVIMO LABORATORIJŲ, SERTIFIKAVIMO IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ ĮVERTINIMO IR AKREDITAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTATYMĄ

 

2015 m. vasario 25 d. Nr. 195
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją patvirtinti Atitikties įvertinimo apeliacinės komisijos nuostatus.

3. Pavesti Nacionaliniam akreditacijos biurui prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras), vadovaujantis Aprašu, patvirtinti 2015 metų didžiausią mokėtiną bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų atitikties įvertinimą atliekančio išorės eksperto vienos darbo dienos įkainį ir pridėtines išlaidas, tenkančias Biuro valstybės tarnautojų, kurių pareigybei priskiriamos specialiosios veiklos sritys, vienai darbo dienai.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 221 „Dėl įgaliojimų suteikimo pagal Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Evaldas Gustas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. vasario 25 d.nutarimu Nr. 195

 

 

NACIONALINIO AKREDITACIJOS BIURO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

TEIKIAMŲ BANDYMŲ IR KALIBRAVIMO LABORATORIJŲ, SERTIFIKAVIMO IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ ĮVERTINIMO IR AKREDITAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos (toliau – Biuras) teikiamų bandymų ir kalibravimo laboratorijų, sertifikavimo ir kontrolės įstaigų (toliau – atitikties įvertinimo įstaigos) įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarką.

 

II SKYRIUS

ĮVERTINIMO IR AKREDITAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMAS

 

2. Biuro atliekamos atitikties įvertinimo įstaigų įvertinimo ir akreditavimo paslaugos įkainis (Pk) apskaičiuojamas pagal formulę:

Pk = (Ek + PR) x L

čia:

Ek – atitikties įvertinimo įstaigos įvertinimą atliekančio išorės eksperto, kurio paslaugos perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – ekspertas), vienos darbo dienos įkainis, nustatytas paslaugų pirkimo sutartyje;

PR – pridėtinės išlaidos, tenkančios Biuro valstybės tarnautojų, kurių pareigybei priskiriamos specialiosios veiklos sritys, vienai darbo dienai;

L – eksperto darbo, susijusio su konkrečios atitikties įvertinimo įstaigos įvertinimu, dienų skaičius.

3. Jeigu atitikties įvertinimo įstaigos įvertinimą atlieka daugiau nei vienas ekspertas, galutinį įvertinimo ir akreditavimo paslaugos įkainį sudaro įvertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių, apskaičiuotų kiekvienam ekspertui pagal Aprašo 2 punkte pateiktą formulę, suma. Ekspertų skaičių nustato Biuras, atsižvelgdamas į konkrečios atitikties įvertinimo įstaigos įvertinimo ir akreditavimo apimtį.

4. Didžiausias mokėtinas eksperto vienos darbo dienos įkainis apskaičiuojamas vadovaujantis einamiesiems metams Biurui patvirtinta valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų suma, skirta Biuro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – darbuotojai), darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms, šią sumą dalijant iš einamųjų metų darbo dienų skaičiaus ir einamųjų metų sausio 1 dieną galiojančio patvirtinto didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus.

5. Pridėtinės išlaidos, tenkančios Biuro valstybės tarnautojų, kurių pareigybei priskiriamos specialiosios veiklos sritys, vienai darbo dienai (PR), apskaičiuojamos vadovaujantis einamiesiems metams Biurui patvirtinta valstybės biudžeto asignavimų ir (arba) kitų teisėtai gautų lėšų suma, skirta Biuro bendrųjų ryšių paslaugų, kanceliarinių prekių ir norminių dokumentų įsigijimo, akreditacijos dokumentų kopijavimo ir informacinių sistemų eksploatavimo išlaidoms, šią sumą dalijant iš einamųjų metų darbo dienų skaičiaus ir einamųjų metų sausio 1 dieną galiojančio patvirtinto didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus ir dauginant iš Biuro valstybės tarnautojų, kurių pareigybei priskiriamos specialiosios veiklos sritys, skaičiaus.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Aprašo 4 punkte nurodytą didžiausią mokėtiną eksperto vienos darbo dienos įkainį ir Aprašo 5 punkte nurodytas pridėtines išlaidas, tenkančias Biuro valstybės tarnautojų, kurių pareigybei priskiriamos specialiosios veiklos sritys, vienai darbo dienai (PR), iki kiekvienų einamųjų metų sausio 31 dienos tvirtina Biuras.

7. Didžiausias mokėtinas eksperto vienos darbo dienos įkainis ir pridėtinės išlaidos, tenkančios Biuro valstybės tarnautojų, kurių pareigybei priskiriamos specialiosios veiklos sritys, vienai darbo dienai (PR), per vieną darbo dieną nuo jų patvirtinimo paskelbiami Biuro interneto svetainėje.

 

 

––––––––––––––––––––