NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TERITORINIŲ SKYRIŲ PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ PERIODINĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. V-77

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A1-242 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 15.2, 15.17 papunkčiais ir vykdydamas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 5.1.5 papunktyje numatytą priemonę, kuri įpareigoja sukurti ir teisės aktais reglamentuoti periodinės kontrolės mechanizmą, leidžiantį užtikrinti, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimti sprendimai dėl asmenų neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių būtų periodiškai peržiūrimi:

1. Tvirtinu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių priimamų sprendimų periodinės kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

3. Įpareigoju Teisės ir personalo skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Manfredas Žymantas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos

2016-11-21 raštu Nr. (20.3-34)SD-6939


 

PATVIRTINTA

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus

2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-77

 

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TERITORINIŲ SKYRIŲ PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ PERIODINĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių priimamų sprendimų periodinės kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) Sprendimų kontrolės skyriaus (toliau – Sprendimų kontrolės skyrius) atliekamų NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendrojo pirminio specialiųjų poreikių ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo periodinių patikrinimų tvarką.

2Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašu ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu ir tvarkos aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“, Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A1-242 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

3Periodinės kontrolės tikslas – patikrinti, ar NDNT teritorinių skyrių priimti sprendimai dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio yra teisingi, teisėti ir pagrįsti, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus vienodinti NDNT teritorinių skyrių darbo praktiką, mažinti teisės aktų taikymo klaidų skaičių.

4Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šio Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. periodinė kontrolė – tai NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo patikrinimas, ar jie yra teisėti ir pagrįsti atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Periodinė kontrolė gali būti planinė ir neplaninė;

4.2. periodinė planinė kontrolė (toliau – planinė kontrolė) – planuotas, pagal Tvarkos apraše numatytus požymius, etapus, informacinės sistemos atrinktų NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir bendrųjų pirminių specialiųjų poreikių nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas;

4.3. periodinė neplaninė kontrolė (toliau – neplaninė kontrolė) – NDNT direktoriaus ar jo įgalioto atstovo pavedimu atliekamas teritorinių skyrių priimtų sprendimų dėl neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių, profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo  patikrinimas, kai kyla abejonių dėl priimtų sprendimų pagrįstumo ar teisėtumo, dėl paaiškėjusių svarbių sprendimui priimti aplinkybių, gautos informacijos, asmens, pensiją ar išmoką mokančios institucijos skundo, pranešimo ar siekiant patikrinti NDNT teritorinio skyriaus veiklą, taip pat vertinimų praktikos vienodinimo tikslais.

5Periodinė kontrolė organizuojama ir vykdoma vadovaujantis objektyvumo, teisingumo, protingumo, pagarbos žmogui, racionalumo, nešališkumo ir atsakomybės principais.

6Sprendimų kontrolės skyrius, vykdydamas periodinę NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų kontrolę, turi teisę kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kitas įstaigas ir institucijas dėl asmens duomenų, susijusių su jo neįgalumo lygio, darbingumo lygio, bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių ar profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymu, pateikimo.

 

II SKYRIUS

PLANINĖS KONTROLĖS ATLIKIMO TVARKA

 

7.  Vykdant planinę kontrolę NDNT teritoriniai skyriai skirstomi į 5 regionus:

7.1. I regionas: Vilniaus I teritorinis skyrius, Vilniaus II teritorinis skyrius, Vilniaus III teritorinis skyrius, Vilniaus IV teritorinis skyrius, Vilniaus V teritorinis skyrius;

7.2. II regionas: Šiaulių I teritorinis skyrius, Šiaulių II teritorinis skyrius, Šiaulių III teritorinis skyrius, Biržų teritorinis skyrius, Panevėžio teritorinis skyrius;

7.3. III regionas: Klaipėdos I teritorinis skyrius, Klaipėdos II teritorinis skyrius, Klaipėdos III teritorinis skyrius, Plungės teritorinis skyrius, Tauragės teritorinis skyrius;

7.4. IV regionas: Kauno I teritorinis skyrius, Kauno II teritorinis skyrius, Kauno III teritorinis skyrius, Kauno IV teritorinis skyrius, Kauno V teritorinis skyrius;

7.5. V regionas: Marijampolės teritorinis skyrius, Alytaus teritorinis skyrius, Utenos teritorinis skyrius.

8. Nuo vasario mėn. 2–5 d. iki lapkričio mėn. 2–5 d. NDNT informacinė sistema (toliau – NDNT IS) iš tikrinamo regiono kiekvieno NDNT teritorinio skyriaus atrenka po 60 sprendimų planinei kontrolei atlikti. Per metus kiekvieno teritorinio skyriaus sprendimai patikrinami du kartus.

9Sprendimai planinei kontrolei atrenkami pagal šiuos požymius:  

9.1. pirminiai darbingumo lygio vertinimai, kai nustatytas 0 – 55 % darbingumo lygis (iš kiekvieno NDNT teritorinio skyriaus po 15 bylų);

9.2. pakartotiniai darbingumo lygio vertinimai, kai nustatytas 0 – 55 % darbingumo lygis (iš kiekvieno NDNT teritorinio skyriaus po 25 bylas);

9.3. bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo  vertinimai, kai nustatytas specialusis poreikis (iš kiekvieno NDNT teritorinio skyriaus po 15 bylų);

9.4. neįgalumo lygio vertinimai, kai nustatytas neįgalumo lygis (iš kiekvieno NDNT teritorinio skyriaus po 5 bylas).

10.  Tais atvejais, kai pagal nustatytus požymius tikrinti negalima atrinkti 60 sprendimų, trūkstamą bylų skaičių sistema atrenka automatiškai atsitiktiniu būdu iš tikrinamo laikotarpio priimtų sprendimų.

11Planinės kontrolės atlikimo etapai:

11.1   .Pirmojo etapo metu tikrinami I regiono sprendimai, priimti nuo praėjusių metų liepos 2 d. iki einamųjų metų vasario 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos vasario 25 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų balandžio 30 d.;

11.2Antrojo etapo metu tikrinami II regiono sprendimai, priimti nuo praėjusių metų rugpjūčio 2 d. iki einamųjų metų kovo 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos kovo 25 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų gegužės 30 d.;

11.3.  Trečiojo etapo metu tikrinami III regiono sprendimai, priimti nuo praėjusių metų rugsėjo 2 d. iki einamųjų metų balandžio 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos balandžio 2–5 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų birželio 30 d.;

11.4.  Ketvirtojo etapo metu tikrinami IV regiono sprendimai, priimti nuo praėjusių metų spalio 2 d. iki einamųjų metų gegužės 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos gegužės 2–5 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų liepos 30 d.;

11.5.  Penktojo etapo metu tikrinami V regiono sprendimai, priimti nuo praėjusių metų lapkričio 2 d. iki einamųjų metų birželio 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos birželio 2–5 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų rugpjūčio 30 d.;

11.6.  Šeštojo etapo metu tikrinami I regiono sprendimai, priimti nuo einamųjų metų vasario 2 d. iki liepos 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos liepos 2–5 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.;

11.7.  Septintojo etapo metu tikrinami II regiono sprendimai, priimti nuo einamųjų metų kovo 2 d. iki rugpjūčio 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos rugpjūčio 2–5 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų spalio 30 d.;

11.8.  Aštuntojo etapo metu tikrinami III regiono sprendimai, priimti nuo einamųjų metų balandžio 2 d. iki rugsėjo 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos rugsėjo 2–5 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų lapkričio 30 d.;

11.9.  Devintojo etapo metu tikrinami IV regiono sprendimai, priimti nuo einamųjų metų gegužės 2 d. iki spalio 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos spalio 2–5 d., planinė kontrolė vykdoma iki einamųjų metų gruodžio 30 d.;

11.10.  Dešimtojo etapo metu tikrinami V regiono sprendimai, priimti nuo einamųjų metų birželio 2 d. iki lapkričio 1 d. Bylos šiam etapui atrenkamos lapkričio 2–5 d., planinė kontrolė vykdoma iki ateinančių metų sausio 30 d.

12.  NDNT IS bylas planinei kontrolei atrenka atsitiktine tvarka, jas įkelia į NDNT IS sąrašą „Kontrolė neatlikta“. Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas ar jo pavaduotojas vedėjo pavedimu atrinktas bylas NDNT IS pagalba atsitiktine tvarka priskiria nagrinėti Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiesiems specialistams. Vieną bylą nagrinėja ne mažiau kaip du Sprendimų kontrolės skyriaus specialistai.

13.  Planinė kontrolė vykdoma iki šio Tvarkos aprašo 11 punkto papunkčiuose nurodytos atitinkamos datos, esant objektyvioms aplinkybėms gali būti atliekama ir ilgiau. Apie tai tarnybiniu pranešimu informuojamas NDNT direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Vykdant planinę kontrolę pildomas Periodinės planinės kontrolės lapas (1 priedas).

14.     Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai, per 30 darbo dienų patikrinę kiekvienos bylos dokumentus, Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui ar vedėjo pavaduotojui siūlo:

14.1.  iškviesti asmenį į posėdį ar apžiūrėti jį namuose (ligoninėje, socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena nuolat);

14.2.  kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kitas įstaigas ir institucijas dėl papildomos informacijos (asmens ambulatorinės kortelės kopijos, epikrizių, išrašų iš ligos istorijų, naujų konsultacijų išvadų ar kt.) pateikimo;

14.3.  patvirtinti, kad NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas;

14.4.  patvirtinti, kad teritorinio skyriaus priimtas sprendime yra netikslumų, kurie nedaro esminės įtakos jo pagrįstumui ir teisėtumui;

14.5.  atlikti pakartotinį vertinimą;

14.6.  nutraukti kontrolės procedūrą.

15.     Šio Tvarkos aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodyti siūlymai pateikiami Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui, pateikiant atitinkamai kvietimo asmeniui ar kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kitas įstaigas ir institucijas projektą. Apie tokio siūlymo pateikimą pažymima atitinkamame periodinės kontrolės lape.

16.     Šio Tvarkos aprašo 14.3-14.6 papunkčiuose nurodyti siūlymai teikiami užpildant atitinkamą periodinės kontrolės lapą.

17.     Jeigu byloje, atrinktoje patikrinti sprendimą dėl darbingumo ar neįgalumo lygio, kartu buvo priimtas sprendimas ir dėl bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo, patikrinimas ir šis sprendimas. Apie atliktą sprendimo dėl bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo patikrinimą pažymima kontrolės lape.

18.  Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui ar vedėjo pavaduotojui pritarus šio Tvarkos aprašo 14.1 papunktyje nurodytam siūlymui, asmuo raštu kviečiamas į posėdį arba apžiūrimas namuose (ligoninėje, socialinės globos įstaigoje). Asmeniui (pareiškėjui) dalyvaujant posėdyje, gali būti rašomas protokolas ir (ar) daromas posėdžio garso įrašas. Garso įrašas gali būti daromas tik asmenį (pareiškėją) įspėjus ir jam raštiškai sutikus (2 priedas). Protokolai registruojami NDNT informacinės dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ pakartotinių vertinimų protokolų registre. Garso įrašai saugomi CD laikmenose kartu su posėdžių protokolais pakartotinių vertinimų posėdžių protokolų byloje teisės aktų nustatyta tvarka. Po posėdžio ar apžiūros teikiamas vienas iš šio Tvarkos aprašo 14.2-14.6 papunkčiuose numatytų siūlymų, vedėjui ar vedėjo pavaduotojui pritarus siūlymui, asmuo apie tai informuojamas raštu.

19.  Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui ar vedėjo pavaduotojui pritarus šio Tvarkos aprašo 14.2 papunktyje nurodytam siūlymui, Sprendimų kontrolės skyrius raštu kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kitas įstaigas ir institucijas dėl papildomos informacijos (asmens ambulatorinės kortelės kopijos, epikrizių, išrašų iš ligos istorijų, naujų konsultacijų ar kt.) pateikimo, apie tai raštu informuoja asmenį, kurio byla yra nagrinėjama. Po dokumentų gavimo ir jų analizės teikiamas vienas iš šio Tvarkos aprašo 14.1, 14.3-14.6 papunkčiuose numatytų siūlymų, vedėjui ar vedėjo pavaduotojui pritarus siūlymui, asmuo apie tai informuojamas raštu.

20.  Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui ar vedėjo pavaduotojui pritarus šio Tvarkos aprašo 14.3 papunktyje nurodytam siūlymui, Sprendimų kontrolės skyriaus specialistai, kuriems buvo pavesta nagrinėti bylą, NDNT IS sistemoje pažymi, kad vykdant periodinę kontrolę nustatyta, kad NDNT teritorinio skyriaus priimtas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

21.  Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui ar vedėjo pavaduotojui pritarus šio Tvarkos aprašo 14.4 papunktyje nurodytam siūlymui, Sprendimų kontrolės skyriaus specialistai, kuriems buvo pavesta nagrinėti bylą, NDNT IS sistemoje pažymi, kad vykdant kontrolę nustatyti NDNT teritorinio skyriaus priimto sprendimo netikslumai, neturintys esminės įtakos jo pagrįstumui ir teisėtumui.

22.  Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui ar vedėjo pavaduotojui pritarus šio Tvarkos aprašo 14.5 papunktyje nurodytam siūlymui, Sprendimų kontrolės skyriaus specialistai, kuriems buvo pavesta nagrinėti bylą, NDNT IS sistemoje pateikia išvadas dėl pakartotinio vertinimo tikslingumo. Skyriaus vedėjas ar vedėjo pavaduotojas, atsižvelgęs į gautus siūlymus, tarnybiniu pranešimu ar per NDNT IS kreipiasi į NDNT direktorių ar direktoriaus įgaliotą asmenį dėl leidimo atlikti pakartotinį vertinimą.

23.  Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui ar vedėjo pavaduotojui pritarus šio Tvarkos aprašo 14.6 papunktyje nurodytam siūlymui, Sprendimų kontrolės skyriaus specialistai, kuriems buvo pavesta nagrinėti bylą, NDNT IS sistemoje pažymi, kad buvo vykdoma kontrolė, kuri buvo nutraukta, ir nurodo kontrolės nutraukimo priežastis.

24.  Gavus NDNT direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimą, NDNT IS sukuriamas naujas vertinimo aktas. Apie sprendimą atlikti pakartotinį vertinimą asmuo informuojamas raštu.

25.  Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas ar vedėjo pavaduotojas paskiria ne mažiau kaip du skyriaus vyriausiuosius specialistus, kurie turės atlikti pakartotinį vertinimą. Skyriaus darbuotojai, kurie yra paskirti atlikti pakartotinį vertinimą, užpildo naują vertinimo aktą, parengia sprendimo projektą ir teikia jį vedėjui tvirtinti. Tais atvejais, kai vedėjas sprendimo projekte nustato esminių klaidų, sprendimo projektas grąžinamas vertintojams trūkumams pašalinti. Tais atvejais, kai specialistų nuomonės nesutampa, galutinį sprendimą priima vedėjas.

26.  Pakartotinį vertinimą Sprendimų kontrolės skyrius atlieka teisės aktų nustatyta tvarka.

27.  Pakartotinio vertinimo metu priimtas Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimas, pakartotinio vertinimo aktas ir lydraščio nuorašas įsegami į asmens bylą. Apie pakartotinio vertinimo metu priimtą Sprendimų kontrolės skyriaus sprendimą asmuo informuojamas raštu.

28.  Užbaigus periodinės kontrolės procedūrą, per 15 darbo dienų NDNT direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui ir tikrinto teritorinio skyriaus vedėjui pateikiama periodinės kontrolės ataskaita, vadovaujantis NDNT direktorius 2014 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. V-71 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Sprendimų kontrolės skyriaus ataskaitų teikimo tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

29.  Planinės kontrolės procedūra gali būti nutraukiama kai:

29.1asmuo kreipiasi dėl pakartotinio vertinimo su nauju siuntimu;

29.2baigiasi nustatytos negalios terminas;

29.3atliekamas pakartotinis vertinimas gavus skundą;

29.4asmuo miršta.

30.  Vykdant planinę kontrolę kiekvienam NDNT teritoriniam skyriui suformuojama atskira planinės kontrolės byla. Planinės kontrolės byloje yra išsamiai žymima kontrolės eiga: atrinktų bylų sąrašas, išvažiuojamojo posėdžio protokolas, ataskaita, jei yra – kiti dokumentai, susiję su tame NDNT teritoriniame skyriuje atlikta planine kontrole.

 

III SKYRIUS

NEPLANINĖS KONTROLĖS ATLIKIMO TVARKA

 

31Bylos neplaninei kontrolei atrenkamos ir tikrinamos pagal pasirinktą objektą: darbingumo lygio, neįgalumo lygio, bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo vertinimo aktų atskirus punktus (atskirų diagnozių vertinimas, punkto (-ų) taikymas, vertinimo, nustatymo terminai, siuntimo į NDNT duomenų įvedimas, išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų ir kt.).

32.  Neplaninei kontrolei atrinktų bylų sąrašas įtraukiamas į NDNT IS sąrašą „Kontrolė neatlikta“.

33.  Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas ar vedėjo pavaduotojas paveda ne mažiau kaip dviem skyriaus vyriausiesiems specialistams išnagrinėti bylos dokumentus. Vyriausieji specialistai, išnagrinėję bylos dokumentus, užpildo periodinės neplaninės kontrolės lapą (3 priedas), pateikia vieną iš šio Tvarkos aprašo 14 punkte numatytų siūlymų.

34.  Neplaninei kontrolei atlikti taikoma procedūra, numatyta šio Tvarkos aprašo 15-28 punktuose.

35.  Neplaninės kontrolės procedūra gali būti nutraukiama šio Tvarkos aprašo 29.1-29.4 papunkčiuose nurodytasis atvejais.

36.  Sprendimų kontrolės skyrius veda neplaninės kontrolės rezultatų bylą, kurioje saugomos neplaninės kontrolės pavedimų ir išvadų kopijos, kiti dokumentai, susiję su neplanine kontrole.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

37.  Periodinės kontrolės metu identifikavus neatitikimus, atliekami korekciniai ir prevenciniai veiksmai vadovaujantis NDNT direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-121 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neatitikimų valdymo, korekcinių ir prevencinių veiksmų, gerinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

38.  Jei planinės kontrolės metu nustatoma 10 ir daugiau proc. žymių neatitikimų nuo teritorinio skyriaus patikrintų vertinimų skaičiaus, Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas apie tai informuoja direktorių, kuris inicijuoja nuobaudos skyrimo procedūrą teisės aktų numatyta tvarka.

39.  Jei periodinės kontrolės metu nustatoma, kad teritorinio skyriaus sprendimas priimtas nepagrįstai galimai dėl šiurkštaus tarnybinio nusižengimo, Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas apie tai informuoja direktorių, kuris inicijuoja nuobaudos skyrimo procedūrą teisės aktų numatyta tvarka.

40.  Už periodinės kontrolės vykdymą atsakingas Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41.  Sprendimų kontrolės skyriui vykdant periodinę kontrolę gali būti rengiami posėdžiai kartu su teritorinio skyriaus vedėju ir (ar) pavaduotoju ir vyriausiaisiais specialistais NDNT teritoriniame arba Sprendimų kontrolės skyriuje. Posėdyje, kuris yra protokoluojamas, nagrinėjamos pastabos, aptariamos NDNT teritorinio skyriaus daromos klaidos (remiantis ne tik periodinės kontrolės metu nustatytomis, bet ir skundų nagrinėjimo metu pastebėtomis klaidomis), nagrinėjami kiti aktualūs klausimai.

42.  Ginčai dėl periodinės kontrolės metu priimtų sprendimų sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimų kontrolės skyriaus pakartotinio vertinimo metu priimti sprendimai gali būti skundžiami Ginčų komisijai per 30 kalendorinių dienų nuo dokumentų įteikimo ar išsiuntimo asmeniui dienos.

43.  NDNT darbuotojai, pastebėję šio Tvarkos aprašo pažeidimus, apie tai privalo pranešti savo tiesioginiam vadovui arba NDNT direktoriui.

44.  NDNT darbuotojai turi teisę teikti pasiūlymus savo tiesioginiam vadovui arba Sprendimų kontrolės skyriaus vedėjui dėl šio Tvarkos aprašo tobulinimo.

45.  Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas pasikeitus įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo tvarkos organizavimui.

 

____________________


 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos teritorinių skyrių priimamų sprendimų periodinės kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SPRENDIMŲ KONTROLĖS SKYRIUS

 

PERIODINĖS PLANINĖS KONTROLĖS LAPAS

20 m. d. Nr.

Vilnius

 

Asmuo, dėl kurio priimtas tikrinamas sprendimas: ___________________________.

(vardas, pavardė, asmens kodas) 

Teritorinis skyrius, priėmęs tikrinamą sprendimą: ___________teritorinis skyrius.

Tikrinamo sprendimo priėmimo data: 20___- __-__.

Tikrinamas sprendimas dėl: neįgalumo lygio  darbingumo lygio  specialiųjų poreikių .

Kontrolės pradžia: 20___-___-___.

Patikrinus asmens byloje esančius dokumentus, nustatyta:

Tikrinimo objektas

Taip

Ne

Pastabos

Vertinimo akte nurodytos visos diagnozės iš siuntimo į NDNT

 

 

 

Parinkti tinkami bazinio neįgalumo lygio nustatymo kriterijai, atsižvelgiant į duomenis apie funkcinius sutrikimus

 

 

 

Parinkti tinkami specialiųjų poreikių nustatymo punktai, atsižvelgiant į duomenis apie funkcinius sutrikimus

 

 

 

Nustatyta teisinga termino galiojimo pradžios ir pabaigos data

 

 

 

Parinkti tinkami bazinio darbingumo lygio nustatymo kriterijai, atsižvelgiant į duomenis apie funkcinius sutrikimus

 

 

 

Nustatyta teisinga darbingumo lygio priežastis (pildoma tik tikrinant darbingumo lygio vertinimo pagrįstumą)

 

 

 

 

Patikrinus bylos dokumentus, nuspręsta:

 

Iškviesti asmenį į posėdį ar apžiūrėti jį namuose (ligoninėje, socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena nuolat) (nurodyti kvietimo, apžiūros tikslą)

Data

 

Kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kitas įstaigas ir institucijas dėl papildomos informacijos (asmens ambulatorinės kortelės kopijos, epikrizių, išrašų iš ligos istorijos, naujų konsultacijų ar kt.) pateikimo (nurodyti kreipimosi tikslą)

Data

 

Patvirtinti, kad teritorinio skyriaus priimtame sprendime yra netikslumų, kurie nedaro esminės įtakos jo pagrįstumui ir teisėtumui (nurodyti netikslumus)

Data

 

Patvirtinti, kad teritorinio skyriaus priimtas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas (nurodyti motyvus)

Data

 

Atlikti pakartotinį vertinimą (nurodyti motyvus)

Data

 

Nutraukti kontrolės procedūrą (nurodyti motyvus)

Data

 

Pastabos:

 

 

 

Tikrinimą atlikę specialistai:

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Pritarta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 


 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos teritorinių skyrių priimamų

sprendimų periodinės kontrolės tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sutikimo forma)

 

SUTIKIMAS

20 - -

 

 

 

 

Aš ...........................................................................................esu įspėtas (-a) ir sutinku, kad

(vardas, pavardė, gimimo metai)

 

posėdžio metu būtų daromas garso įrašas.

 

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 


 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

teritorinių skyrių priimamų sprendimų

periodinės kontrolės tvarkos aprašo

3 priedas

 

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

SPRENDIMŲ KONTROLĖS SKYRIUS

 

PERIODINĖS NEPLANINĖS KONTROLĖS LAPAS

20 m. d. Nr.

Vilnius

 

Asmuo, dėl kurio priimtas tikrinamas sprendimas: ______________________.

                                           (vardas, pavardė, asmens kodas)

Teritorinis skyrius, priėmęs tikrinamą sprendimą: ___________teritorinis skyrius.

Tikrinamo sprendimo priėmimo data: 20___- __-__.                        

Tikrinamas sprendimas dėl: neįgalumo lygio      darbingumo lygio  specialiųjų poreikių .

Kontrolės pagrindas:___________.

Kontrolės objektas: __________________________________________________.

Kontrolės pradžia: 20___-___-___.

Patikrinus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo bylos dokumentus, nuspręsta:

 

Iškviesti asmenį į posėdį ar apžiūrėti jį namuose (ligoninėje, socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena nuolat) (nurodyti kvietimo, apžiūros tikslą)

Data

 

Kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kitas įstaigas ir institucijas dėl papildomos informacijos (asmens ambulatorinės kortelės kopijos, epikrizių, išrašų iš ligos istorijos, naujų konsultacijų ar kt.) pateikimo (nurodyti kreipimosi tikslą)

Data

 

Patvirtinti, kad teritorinio skyriaus priimto sprendimo dalyje dėl tikrinamo objekto yra netikslumų, kurie nedaro esminės įtakos jo pagrįstumui ir teisėtumui (nurodyti netikslumus)

Data

 

patvirtinti, kad teritorinio skyriaus priimtas sprendimas dalyje dėl tikrinamo objekto yra pagrįstas ir teisėtas (nurodyti motyvus)

Data

 

atlikti pakartotinį vertinimą (nurodyti motyvus)

Data

 

nutraukti kontrolės procedūrą (nurodyti motyvus)

Data

 

Pastabos:

 

 

Tikrinimą atlikę specialistai:

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Pritarta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)